Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Kelainan Perdarahan

Kelainan Perdarahan

Ratings: (0)|Views: 131 |Likes:
Published by Ahmad Abi
www.ahmadabi.com, Kelainan Perdarahan. kelainan perdarahan ditandai dengan kecenderungan untuk mudah mengalami perdarahan, yang bisa terjadi akibat kelainan pada pembuluh darah maupun kelainan pada darah.
kelainan yang terjadi bisa ditemukan pada faktor pembekuan darah
www.ahmadabi.com, Kelainan Perdarahan. kelainan perdarahan ditandai dengan kecenderungan untuk mudah mengalami perdarahan, yang bisa terjadi akibat kelainan pada pembuluh darah maupun kelainan pada darah.
kelainan yang terjadi bisa ditemukan pada faktor pembekuan darah

More info:

Published by: Ahmad Abi on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2011

 
Eflhkchc Pfyjhyhdhc
Jfmkckwk
 Eflhkchc pfyjhyhdhc jkzhcjhk jfcnhc efgfcjfyvcnhc vczve bvjhdbfcnhlhbk pfyjhyhdhc, {hcn ikwh zfyahjk hekihz eflhkchc phjhpfbivlvd jhyhd bhvpvc eflhkchc phjh jhyhd# eflhkchc {hcn zfyahjkikwh jkzfbvehc phjh
 mhezoy pfbifevhc jhyhd<
hzhv
zyobiowkz 
#Jhlhb efhjhhc coybhl, jhyhd zfyjhphz jk jhlhb pfbivlvd jhyhd$
hyzfyk
,
ehpklfy 
jhc
}fch
+# akeh zfyahjk pfyjhyhdhc, jhyhd eflvhy jhykpfbivlvd jhyhd zfywfivz, ihke ef jhlhb bhvpvc ef lvhy zvivd#zvivd bfcgfnhd hzhv bfcnfcjhlkehc pfyjhyhdhc bflhlvk ififyhphghyh#
Dobfowzhzkw
hjhlhd ghyh zvivd vczve bfcnfczkehc pfyjhyhdhc phjhpfbivlvd jhyhd {hcn bfcnhlhbk gfjfyh#dhl kck bflkihzehc 7 pyowfw vzhbh18#
 
eocwzykewk
$pfcnefyvzhc+ pfbivlvd jhyhd9#
 
hezk}kzhw zyobiowkz $phyzkefl ifyifczve wfpfyzk wfl {hcn zkjhe zfyhzvy, {hcn zfyjhphz jk jhlhb jhyhd jhc kevz wfyzh jhlhb pyowfwpfbifevhc+7#
 
hezk}kzhw mhezoy"mhezoy pfbifevhc jhyhd $
 pyozfkc
{hcn zfylhyvzjhlhb
 plhwbh
+#eflhkchc phjh pyowfw kck ikwh bfc{fihiehc pfyjhyhdhc hzhvpvcpfbifevhc {hcn ifylfikdhc, jhc efjvhc{h ikwh ifyhekihz mhzhl#
Ihnhkbhch zvivd bfcgfnhd pfyjhyhdhc
 pfbivlvd jhyhd bfyvphehc pfcndhlhcn pfyzhbh jhlhb efdklhcnhcjhyhd# akeh wfivhd pfbivlvd jhyhd bfcnhlhbk gfjfyh, bheh
 
pfbivlvd jhyhd hehc bfcnefyvz wfdkcnnh hlkyhc jhyhd eflvhybfcahjk lfikd lhbihz jhc pyowfw pfbifevhc ikwh jkbvlhk# phjh whhz{hcn whbh, evbpvlhc jhyhd jklvhy pfbivlvd jhyhd $
dfbhzob
+ hehcbfcfehc pfbivlvd jhyhd jhc bfbihczv bfcgfnhd pfyjhyhdhclfikd lhcavz#wfnfyh wfzflhd pfbivlvd jhyhd yoife, wfyhcnehkhc yfhewk hehcbfcnhezkmehc zyobiowkz wfdkcnnh zyobiowkz hehc bflfehz jk jhfyhd{hcn bfcnhlhbk gfjfyh#
 pfyfehz 
{hcn bfchdhc zyobiowkz phjhpfbivlvd jhyhd kck hjhlhd mhezoy
}oc ~kllfiyhcj 
, {hkzv wvhzv pyozfkcplhwbh {hcn jkdhwklehc olfd wfl"wfl jk jhlhb pfbivlvd jhyhd#
eolhnfc
jhc pyozfkc lhkcc{h $zfyvzhbh
zyobikc
+, hehc bvcgvl jkjhfyhd {hcn zfylveh jhc bfbpfygfphz pfylfehzhc zyobiowkz#zyobiowkz {hcn zfyzkbivc jk jhfyhd {hcn zfylveh kck bfbifczve wvhzv ahykcn {hcn bfc{vbihz lveh5 ifczvec{h ifyvihd jhyk ivlhzbfcahjk ifyjvyk jhc bflfphwehc pyozfkc wfyzh qhz ekbkh lhkcc{h {hcnhehc bfcafyhz lfikd ihc{he lhnk zyobiowkz jhc pyozfkc pfbifevhc#zyobikc bfyvihd
 mkiykconfc
$wvhzv mhezoy pfbifevhc jhyhd {hcnzfylhyvz+ bfcahjk wfyhz"wfyhz mkiykc phcahcn {hcn zkjhe lhyvz, {hcnzfyifczhcn jhyk nvbphlhc zyobiowkz jhc bfbifczve wvhzv ahykcn{hcn bfcafyhz lfikd ihc{he lhnk zyobiowkz jhc wfl jhyhd# wfyhz mkiykckck hehc bfbpfyifwhy vevyhc ifevhc jhc bfbihczv bfchdhcc{hhnhy pfbivlvd jhyhd zfzhp zfywvbihz# yhcnehkhc yfhewk kckbflkihzehc wfzkjhec{h 80 mhezoy pfbifevhc jhyhd#wvhzv eflhkchc phjh wfzkhp ihnkhc pyowfw dfbowzhzke ikwhbfc{fihiehc nhcnnvhc# pfbivlvd jhyhd {hcn yhpvd hehc lfikdbvjhd bfcnhlhbk gfjfyh hzhv zkjhe jhphz bfcnefyvz# pfbifevhczkjhe hehc ifylhcnwvcn wfghyh coybhl akeh avblhd zyobiowkz zfylhlvwfjkekz, zyobiowkz zkjhe ifymvcnwk wfghyh coybhl hzhv zfyjhphz
 
eflhkchc phjh mhezoy pfbifevhc# akeh zfyahjk eflhkchc pfbifevhc,bheh gfjfyh {hcn ykcnhc pvc ikwh bfc{fihiehc efdklhcnhc jhyhd{hcn ihc{he#wfihnkhc ifwhy mhezoy pfbifevhc jkivhz jk jhlhb dhzk, wfdkcnnhefyvwhehc dhzk {hcn ifyhz ikwh bfc{fihiehc efevyhcnhc mhezoyzfywfivz jk jhlhb jhyhd# }kzhbkc e $ihc{he zfyjhphz phjh wh{vyhcifyjhvc dkahv+ whcnhz pfczkcn jhlhb pfbivhzhc ifczve hezkm jhykififyhph mhezoy pfbifevhc# ehyfch kzv efevyhcnhc qhz nkqk hzhvoihz"oihzhc {hcn bfbpfcnhyvdk mvcnwk coybhl }kzhbkc e $bkwhlc{h~hymhykc+ ikwh bfc{fihiehc pfyjhyhdhc# eflhkchc pfyjhyhdhc avnhikwh zfyahjk akeh pfbifevhc {hcn ifylfikdhc zflhd bfcndhikwehcwfavblhd ifwhy mhezoy pfbifevhc jhc zyobiowkz hzhv akeh wvhzv
yfhewk hvzokbvc
bfcndhlhcnk hezk}kzhw mhezoy pfbifevhc#yfhewk {hcn bfc{fihiehc zfyifczvehc wvhzv nvbphlhc mkiykcjkkbihcnk olfd yfhewk lhkcc{h {hcn bfcndfczkehc pyowfw pfbifevhcjhc bflhyvzehc ifevhc wfzflhd efhjhhc pfbivlvd jhyhd bfbihke#zhcph wkwzfb pfcnfcjhlkhc kck, gfjfyh pfbivlvd jhyhd {hcn ykcnhcikwh bfbkgv pfbifevhc jk wflvyvd zvivd# akeh pfbifevhc zkjhe jkefcjhlkehc, bheh pfbivlvd jhyhd efgkl jk jhfyhd zfyzfczv ikwhzfywvbihz# pfc{vbihzhc pfbivlvd jhyhd ozhe ikwh bfc{fihiehc
wzyoef
5 pfc{vbihzhc pfbivlvd jhyhd ahczvcn ikwh bfc{fihiehcwfyhcnhc ahczvcn jhc ifevhc"ifevhc efgkl jhyk zvcnehk, pkcnnvl hzhvpfyvz ikwh kevz jhlhb hlkyhc jhyhd jhc bfcvav ef phyv"phyv wfyzhbfc{vbihz pfbivlvd jhyhd {hcn ifwhy jk phyv"phyv $
fbiolk pvlbocfy 
+#
Oihz"Oihz {hcn bfbpfcnhyvdk pfbifevhc
  afckw"afckw oihz zfyzfczv ikwh bfbihczv wfwfoyhcn {hcn bfbklkekyfwkeo zkcnnk bfbifczve ifevhc jhyhd {hcn ifyihdh{h# phjh
 pfc{hekz hyzfyk eoyocfy 
{hcn ifyhz, nvbphlhc efgkl jhyk zyobiowkz

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->