Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOKAĞA YANSIMIŞ İŞ YERİ İSİMLERİ BİŞKEK ULAŞIM ANA ARTERLERİNE YÖNELİK İDEOLOJİK VE ANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME

SOKAĞA YANSIMIŞ İŞ YERİ İSİMLERİ BİŞKEK ULAŞIM ANA ARTERLERİNE YÖNELİK İDEOLOJİK VE ANALİTİK BİR ÇÖZÜMLEME

Ratings: (0)|Views: 686 |Likes:
Published by niyaziayhan
ideoloji ve sokak isimleri
ideoloji ve sokak isimleri

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: niyaziayhan on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
1
KIRGIZ
İ
STAN TÜRK
İ
YE MANAS ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜ
İ
LET
İŞİ
M B
İ
L
İ
MLER
İ
ANAB
İ
L
İ
M DALI2009–10 AKADEM
İ
K YILISOKA
Ğ
A YANSIMI
Ş
 
İŞ
YER
İ
 
İ
S
İ
MLER
İ
: B
İŞ
KEK ULA
Ş
IM ANA ARTERLER
İ
NEYÖNEL
İ
K
İ
DEOLOJ
İ
K VE ANAL
İ
T
İ
K B
İ
R ÇÖZÜMLEMEYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 Niyazi AYHANTez Danı
ş
manı:Prof.Dr. Bayram KAYAB
İŞ
KEK-2010
 
 
2
 
ÖZSOKA
Ğ
A YANSIMI
Ş
 
İŞ
YER
İ
 
İ
S
İ
MLER
İ
: B
İŞ
KEK ULA
Ş
IM ANA ARTERLER
İ
NEYÖNEL
İ
K
İ
DEOLOJ
İ
K VE ANAL
İ
T
İ
K B
İ
R ÇÖZÜMLEMENiyazi AYHANYüksek Lisans,
İ
leti
ş
im Bilimleri Anabilim DalıTez Danı
ş
manı:Prof.Dr. Bayram KAYAHaziran 2010, 120 sayfa
Çalı
ş
mamızda i
ş
yerlerinin yabancı kelimelerden olu
ş
tu
ğ
unu tespit ettik.Çalı
ş
mamıza göre i
ş
yerlerinin yabancı kelimelerden olu
ş
masının sebepleri:1-
 
Küreselle
ş
me ve Medya2-
 
Sosyal, ekonomik ve siyasal geli
ş
meler3-
 
Popüler Kültür4-
 
Yerel medya kanallarının etkisi5-
 
Yerel program üretme sürecinde teknoloji ve insan kaynaklarının yetersizli
ğ
i6-
 
Reklamlar, kitle üretimi ve tüketimi7-
 
Yerel denetim eksikli
ğ
i8-
 
Kent kimli
ğ
i ve tarihi ba
ğ
lar9-
 
Baskın ekonomi faktörü10-
 
Baskın kültür faktörüÇalı
ş
mamız bu sebeplerden Baskın ekonomi ve Baskın kültür faktörü üzerinekurulmu
ş
tur. Bu ba
ğ
lamda analitik ve ideolojik çalı
ş
malar yaptık. Baskın ekonomi vebaskın kültürün unsurlarını belirledikten sonra. Bu unsurlar do
ğ
rultusunda Kırgızistanithalat ve ihracat rakamlarını devlet istatistik kurumundaki bilgilere göre tespit ettik.Baskın ekonominin medyaya yansımalarını analiz etmek için televizyon kanalları,gazeteler, radyo kanallarında incelemelerde bulunduk sonuç olarak hâkim ekonomin yaniRusya’nın dili de Kırgızistan medyasında hâkim oldu
ğ
unu söyleyebiliriz.Analitik çalı
ş
mamız da Kırgızistan’ın Bi
ş
kek
ş
ehrinde bulunan dört ana ula
ş
ım arteriolan Ahunbaeva, Kievskaya, Mira ve Sovetskaya caddelerini ele aldık.
İş
yerlerini tek teksaydıktan sonra SPSS programının yardımıyla analizler ve tablolar olu
ş
turduk. Analitikanalizimizden çıkan sonuçlara göre:
 
3
532 i
ş
yerinin 246 sı Rusça,132 si
İ
ngilizce,97 si Kırgızca 97 ve di
ğ
er diller ise 57adettir. Yüzdeliklerini vermek gerekirse Rusça % 46,2,
İ
ngilizce % 24,8,Kırgızca %18,2,Di
ğ
er diller 10,7 dir.
İ
deolojik çalı
ş
mamızda ise i
ş
yerlerini gruplara ayırdık bu gruplamalar1) masal kahramanları 2) insan isimleri 3) yer isimleri 4) küresel anlamlar
İ
deolojik çalı
ş
mamızın sonuçları:Masal kahramanları, baskın ekonomi ülkenin yani Rusya’nın yükledi
ğ
i anlamlaragöre
ş
ekillenmi
ş
tir. Ve masal kahramanları araç olarak kullanılarak insanlara ideolojikmesajlar verilmi
ş
tir. Bu mesajları Rus masallarında yer alan karde
ş
lik, iyilik, yardımseverlikolarak tespit ettik.
İ
nsan isimleri,
İ
nsan isimlerinin verilmesinde Rusça isimler 16 iken Kırgızca 48,
İ
ngilizce 6, Di
ğ
er isimler ise 3 adet tespit edilmi
ş
tir. Bu rakamlardan da anla
ş
ılaca
ğ
ı gibiKırgızlar kendi isimlerini i
ş
yerlerine vermede daha yatkındırlar.Yer isimleri, bu ba
ğ
lamda Rus yer isimlerinde yine ideolojik olarak Ukrayna, Prag,Rusya, Mossovet, Arbat isimleri verilmekle beraber, Amerikan yer isimlerine de yerverilmi
ş
tir. Bu yerler ise Mayami, Hollywood, Las vegas tır.Küresel anlamlar,
İş
yeri isimlerinde yer yer küresel anlamlara da yer verilmi
ş
tir. Buisimlerden örnek vermek gerekirse
Дом
 
итальянской
 
мебели
,(italyanmobilyaları)
Гролливудская
 
улыбка
(Hollywood gülü
ş
ü),
Матритца
(Matrix)
Пекинская
 
утка
(Pekin Örde
ğ
i), Mac Burger’dir.Sonuç olarak Kırgızistan’daki i
ş
yerlerinde baskın ekonominin kodladı
ğ
ı anlamlarla
ş
ekillenmi
ş
tir. Aynı zamanda küreselle
ş
menin ve popüler kültür gibi ö
ğ
elerinde etkisiyle
İ
ngilizce isimlere yer verilmi
ş
ve hatta yer isimlerinde bile küreselle
ş
menin bir bakımaAmerikan
ş
ehirlerinin izleri ta
ş
ınmı
ş
tır.Öneriler bölümünde ise yerel medyaya destek verilmesinin gereklili
ğ
ini ve yereldenetimdeki olan eksikliklerin giderilmesi gerekti
ğ
ini açıkladık.
Anahtar Kelimeler:
 
Medya, i
ş
yeri isimleri, ideoloji, baskın ekonomi, baskın kültür.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramazan Taflı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->