Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baudrillard'as Platono oloje: ontologinis žaidimas

baudrillard'as Platono oloje: ontologinis žaidimas

Ratings: (0)|Views: 112 |Likes:
Published by Audrius Pocius
J.K.Barevičiūtė
J.K.Barevičiūtė

More info:

Published by: Audrius Pocius on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2011

pdf

text

original

 
34
   J  o  v   i   l   ë   K  o   t  r  y  n  a   B   A   R   E   V   I    È   I    Û   T    Ë
 J. Baudrillard‘as Platono oloje:ontologinis þaidimas J. Baudrillard in the Plato‘s cave:an ontological game
 Jovilë Kotryna BAREVIÈIÛTË 
Vilniaus universiteto Filosofijos katedraUniversiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Santrauka
Straipsnyje apmàstoma Platono ontologijos áta-ka ðiuolaikinio prancûzø màstytojo J. Baudrillar-d‘o medijos filosofijai. Remdamasi Platono
Valsty-bës
septintojoje knygoje pateikiama olos alegorija,straipsnio autorë teigia, kad J. Baudrillard‘o simu-liacijos teorija stebëtinai primena Antikos filosofoapraðytàjá regimojo pasaulio vaizdà, pasitelkiant ne-laimëliø kaliniø – niekada nemaèiusiø metafizinëssaulës ðviesos ir ðeðëlius mananèiø esant tikraisiaisdaiktais – pavyzdá. Pirmoje straipsnio dalyje atsklei-dþiama Platono metafiziniø áþvalgø reikðmë J. Baud-rillard‘o hiperrealybës apmàstymams, pateikiamas pastarojo autoriaus pieðiamas ontologinis peizaþasdabartinës epochos socialinio bûvio fone. Antrojestraipsnio dalyje keliamas tikrovës ir virtualios rea-lybës santykio klausimas, analizuojama, kaip daik-tas – tikrovës dalis – ir simuliakras – hiperrealusis„ðeðëlis“ – sàveikauja tarpusavyje. Treèia straipsniodalis skirta apmàstyti, kaip platoniðkuoju ontologi-niu keliu J. Baudrillard‘as prieina iðvados, kad mû-sø gyvenamojoje epochoje tikrovës kaip tokios ne- bëra – jà sunaikinæs visuotinis simuliacijos proce-sas, valdomas kibernetinio kodo – ir jos vietà uþ-ëmusi hiperrealybë. Galiausiai atskleidþiamas Pla-tono ir J. Baudrillard‘o filosofines perspektyvas vie-nijantis bendras atskaitos taðkas – refleksyvi bûsenatikrovës atþvilgiu, prieðingai svaigaus neþinojimouþvaldytiems platoniðkosios olos kaliniams.
Prasminiai þodþiai:
 
 Platonas, Baudrillard‘as,hiperrealybë, simuliacija, tikrovë.
Summary 
The article reflects on the influence of Plato‘sontology on the philosophy of media of contemporary French thinker J. Baudrillard.Sustaining the cave‘s allegory presented in theseventh book of 
 Republic
 by Plato, the authoress of the article asserts that the theory of simulation of J.Baudrillard surprisingly reminds the view of thevisual world described by the philosopher of theAntiquity invoking unfortunate prisoners‘ examplewhich had never had seen the light of themethaphysical sun and thinking that the shadowsare the real things. The first part of the article unfoldsthe meaning of the metaphysical insights for thereflections of hyperreality of J. Baudrillard. Thereis given the ontological landscape in the backgroundof the status of contemporary epoch. On the second part of the article is suggested the problem of therelation between the reality and hyperreality. Thearticle discusses how the thing as the part of realityand the simulacrum as the virtual „shadow“ interactsinterdependent. The third part of the article analyseshow by the Platonic way J. Baudrillard comes to aconclusion that there is no reality anymore in our epoch. The reality had been had destroyed by the process of the simulation controlled by thecybernetical code and establishes the hyperreality.At the end of the article it is shown the common point of the philosophical perspectives of Plato andof J. Baudrillard which is the reflex condition real-wise contrarily the prisoners manipulated by theheady nescience in the Platonic cave.
Key words:
 Plato
,
 Baudrillard 
,
hyperreality
,
 simulation
,
reality
.
f
ilosofiniai tyrinëjimai 
 
35
   I   S   S   N   1   3   9   2  -   8   6   0   0
þ
mogus ir 
þ
odis 2006 I
f
ilosofiniai tyrinëjimai 
Kokios ðiuolaikinio prancûzø medijos filosofoJeano Baudrillard‘o simuliacijos teorijos iðtakos?Kokius màstytojus galëtume tarti esant átakojusiusðio filosofo sukurtà konceptà? Tenka pasakyti, kadBaudrillard‘o teorija, priklausanti ðiuolaikinës, va-dinamos postmoderniàja, filosofijos srovei, yra pa-veikta pirmiausia ðiai tradicijai priklausanèiø màs-tytojø áþvalgø. Tai – semiotiko Ferdinando de Saus-sure‘o lingvistikos, kurioje susitelkiama ties kalboselementø ryðiais, o ne ties vidine jø verte, t. y. skel- bianèios signifikato ir signifikanto tarpusavio ne-atitikimà, Georges‘o Bataille‘aus erotizmo, kaip ri- bø ar sienø nepaisymo koncepto, Jeano Lyotard‘o postmodernistinës paradigmos, pabrëþianèios ne-nuspëjamumà, chaosà, katastrofiðkumà, bet kokiassistemas nustûmusius á praëjusios moderniosiosepochos ðeðëlá ir paralogijos kaip nesutarimø, ási-galëjimà, Gilles‘io Deleuze‘o rizominio
1
màstymo – 
 galimos
átakos. Taèiau ðiame Baudrillard‘o filo-sofijà átakojusiø filosofiniø teorijø paieðkø kelyjetenka judëti ne tiesia trajektorija, o susidurti su tamtikru aplinkkeliu. Kodël? Nes èia aptinkame tamtikrà Baudrillard‘o simuliacijos teorijoje glûdintá neoplatonizmo elementà, verèiantá nukreipti min-ties gijà senosios Antikos laikø, o tiksliau, Platono bûties teorijos link. Tad ar galima teigti, kad ðiomàstytojo skleidþiamà filosofijà átakoja Platono on-tologijos idëjos? Dar daugiau: ar Baudrillard‘à, kaip byloja ðio straipsnio antraðtë, galima átarti imantistam tikro ontologinio þaidimo? Tokiø klausimø ky-la, bandant apmàstyti minëto filosofo pamatinesáþvalgas. O jø ðio autoriaus veikaluose galime rastitikrai ne vienà. Tai dràsus, o gal net ciniðkas paskel- bimas, kad tikrovës kaip tokios jau nebëra, nes jà sunaikinæs visuotinis simuliacijos procesas ir tokiu bûdu pastarosios vietà uþëmusi hiperrealybë. Taip pat – ne maþiau provokuojanti iðtara, kad „þemëla- pis eina pirma teritorijos“, o tai reiðkia, kad þen-klas pirmesnis uþ referentà, kopija uþ originalà, at-spindys uþ daiktà, signifikantas uþ signifikatà. Ki-taip tariant, remiantis Baudrillard‘u, galime teigti,kad binariniø opozicijø átampa ir dialektinis polia-
Ávadas
riðkumas ðiuolaikinëje epochoje patyrë savàjà ago-nijà, o tiksliau, net ir mirtá. Tokie ontologiniai ðiofilosofo iððûkiai – taip, bûtent iððûkiai – verèia su-glumti ne vienà Baudrillard‘o raðtø skaitytojà. Dar daugiau: ne tik suglumti, bet ir, pasijutus uþspeis-tam á kampà, tokioms iðtaroms bandyti pasiprieðin-ti, t. y. ið pagrindø jas paneigti. Ðiame straipsnyjemes pabandysime aptarti Baudrillard‘o koncepcijà netiesioginiu, taèiau – drástume teigti, organizuo- janèiu bûdu – pasiekianèios Platono ontologijos, nuokurios atsiriboja ðiuolaikinë filosofija, átakà.Baudrillard‘o koncepcijà steigianèioje simulia-cijos teorijoje pastebima jà pasiekianti Platono on-tologijos átaka. Bûtent pastarojo veikale
Valstybë
 pa-teikiamoje olos alegorijoje, vaizduojanèioje poþe-miniame urve nuo maþumës grandinëmis surakin-tus kalinius ir niekada nemaèiusiø dienos ðviesos, otodël daiktø ðeðëlius mananèius esant tikraisiaisdaiktais, atpaþástame tai, apie kà kalba Baudrillar-d‘as – virtualiàjà tikrovæ. Kaip pastebësime, Baud-rillard‘as, pasitelkdamas pamatines savo filosofijossàvokas
 simuliacija
ir 
 simuliakrai
2
, þaidþia skaityto- jo minties nuoseklumu, jà provokuoja ir meistriðkaiþongliruoja savøjø intelektualiniø intrigø aðmeni-mis. Juo labiau kad ðios sàvokos màstytojo minties perspektyvoje vartojamos nusakyti tikrovës opozi-cijai – hiperrealybei, tampanèiai jo filosofiniø tyri-nëjimø atskaitos taðku. Baudrillard‘as, ðiomis sàvo-komis nusakydamas tikrovës ir hiperrealybës kon-trastà, sakytume, imasi tam tikro ontologinio þaidi-mo. Kodël? Èia jis tarsi ásitaiso tamsioje Platonooloje kartu su „aklaisiais“ kaliniais ir tikrovæ tariaesant begaliniu simuliakrø þaismu, èia – tarsi iðeina„á laukà“ ir apraðinëja dabarties ontologinæ situaci- jà, bûdamas hiperrealybës nuoðalëje. Atrodytø,Baudrillard‘as nuolat keièia savojo filosofinio þvilgs-nio perspektyvà. Taèiau jis susiranda filosofinio ste- bëjimo taðkà, ið kurio apmàsto dabartinæ tikrovëssituacijà. Tad kur ásikuria Baudrillard‘as – Platonooloje ar anapus jos? Ir ar pagrástai galime tvirtinti,kad Baudrillard‘as imasi tam tikro ontologinio þai-dimo?
1
Rizoma – tai prancûzø poststruktûralisto G. Deleuze‘o pasiûlyta sàvoka, reiðkianti ðaknø sistemà, neturinèià aiðkauscentro. Tai ðaknø tinklas, turintis daug centrø (stiebø), galinèiø iðkilti bet kur ir bet kada.
2
Simuliakras (lot.
 simulacrum
 – matomumas, iliuzija) – ðiuolaikinëje prancûzø filosofijoje ðiuo terminu ávardijamas sàmo-nës fantomas, realumo iliuzija, atsirandanti nepriklausomai nuo objekto ir jo poþymiø.
 
36
 J. Baudrillard‘as Platono oloje: ontologinis þaidimas J. Baudrillard in the Plato‘s cave: an ontological game
“Ásivaizduok þmones olà primenanèiame poþe-miniame bûste. Per áëjimà á olà plaèiai krinta ðvie-sa. Tø þmoniø kojos ir kaklas ið pat maþens sura-kinti grandinëmis, todël jie negali pasijudinti ið vie-tos ar pasukti galvos á ðalá ir visà laikà mato tik tai,kas yra prieðais juos. Uþpakalyje jø toli aukðtumojedega liepsna, ir jos ðviesa patenka á olà. Tarp lieps-nos ir kaliniø aukðtai eina kelias; palei tà kelià ási-vaizduok nedidelæ sienelæ, panaðià á fokusininkø  prieðais publikà pastatytà uþtvarà, virð kurios jie ro-do savo stebuklus. <...> Jeigu kaliniai galëtø kal- bëtis tarpusavyje, ar tu manai, kad jie tø ðeðëliø, ku-riuos mato, nelaikytø paèiais daiktais ir nevadintø  jø daiktø vardais?“ – ðia olos alegorija Platonas pra-deda septintàjà 
Valstybës
knygà (Platonas, 2000,265-266). Kokia ðios alegorijos prasmë? Pirmiau-sia – iliustratyvi. Platonas, pasitelkdamas kaliniø,grandinëmis surakintø oloje pavyzdá, siekia iðryð-kinti binariniø opozicijø reikðmæ – daikto ir jo at-spindþio, referento ir þenklo, signifikato ir signifi-kanto prieðybes, ið kuriø pastaroji nurodo á pirmàjà.Taip filosofas apmàsto binariniø opozicijø kuriamà metafizinæ átampà, esmingai galimà ávardyti kaip bûties (ontologiná) pamatà. Remdamasis ðiuo on-tologiniu principu, Platonas bûtá sudvejina á tikràjà,t. y. á juslëmis nepatiriamà idëjø transcendentà ir á netikràjà, t. y. á jusliðkai atsiverianèià daiktø empi-rijà. Taèiau, jei susitelksime ties antrosios apmàsty-mu, teks pastebëti, kad, þvelgiant ið platoniðkosios perspektyvos, ji nëra savipakankama ir absoliutikaip idëjø transcendentas. Empirinis daiktø pasau-lis Platono ontologiniame peizaþe visiðkai pajung-tas antjuslinei idëjø bûèiai. Tai tam tikra nuolatinëmetafizinë átampa tarp amþinumo ir laikiðkumo,absoliutumo ir dalinumo, tobulumo ir netobulu-mo, tikrumo ir tariamumo, transcendento ir empi-rijos. Gailas Fine‘as knygoje
 Platonas apie þinojimàir idëjas
 paþymi, kad bûtent trys ávaizdþiai – saulës,sienos ir olos – organizuoja tam tikrà epistemologi-næ dialektikà, steigianèià paþinimo kaip tokio gali-mybæ (Fine, 2004, 95-96), t. y. þinojimo, refleksy-vumo bei tikrosios ir virtualiosios tikroviø palygi-nimo galimybæ. Na, o Idëja – pamatinis tikrosios bûties organizuojantis principas – absoliuèiai pa- jungia ir valdo visà jusliná, t. y. daiktø pasaulá ir sistemiðkai apjungia paskiras empirinës patirtiesduotis á vienà bendrà pasaulio vaizdà. Bûtent Idëjakaip bûties reguliatyvas steigia intersubjektyvumo,t. y. tarpusavio susikalbëjimo ir pasaulio paþinimogalimybæ.Taèiau èia kyla esminis klausimas: kaip Platonoontologija átakoja Baudrillard‘o simuliacijos teori- jà? Koká Platono palikimà galime rasti Baudrillar-d‘o koncepcijos ðerdyje? Baudrillard‘as, pasitelk-damas simuliacijos sàvokà, nagrinëja tikrovës ir vaizduotës santyká. „Simuliakrai eina pirma“, - tei-gia filosofas, tuo pabrëþdamas simuliacijos procesolemiamà vaidmená sprendþiant tikroviðkumo pro- blemà. Simuliacija su modeliø pagalba generuojatikrovæ, kuri nëra reali – tai, Baudrillard‘o þodþiaistariant, hipertikrovë. Ir mûsø ðiuolaikinis pasaulis pavirsta simuliacijos lauku, kuriame tik ðen bei tengalima aptikti tikroviðkumo liekanø (Baudrillard,2002, 7-54). Tokia Baudrillard‘o áþvelgta dabartiesontologinë situacija stebëtinai primena Platono olosalegorijoje pavaizduotà daiktø ðeðëliø þaismà antolos sienos, stebimà grandinëmis surakintø kaliniø ir tuos ðeðëlius mananèius esant tikraisiais daiktais.Pasak Baudrillard‘o, þenklas eina pirma referento,atspindys pirma daikto, signifikantas pirma signifi-kato, ir tokia situacija nusakoma minëta simuliaci- jos sàvoka. Remiantis Arvydu Ðliogeriu, Baudril-lard‘o simuliacijos teorija neperþengia platoniðko-sios ontologijos ribø: „<...> virtualusis daikto ið-vaizdis iðplëðtas ið Platono olos peizaþo ir plûdu-riuoja neapibrëþtoje Pasaulio-Ekrano terpëje <...>“(Ðliogeris, 2005a, 331). Todël galime sakyti, kadðiuolaikinis simuliakras gali bûti tapatinamas su pla-toniðkuoju ðeðëliu, nes tiek vienas, tiek ir kitas pri-klauso virtualiajai tikrovei: Baudrillard‘o simuliak-ras – kuriamai kompiuterio ar televizoriaus ekra-ne, o Platono ðeðëlis – ant olos sienos kaliniø stebi-mam daiktø atspindþiø ðokiui. Dabarties epochosgyventojus, pasitelkdami Baudrillard‘o teorijà, ga-lime tapatinti su Platono olos kaliniais, kuriemstikrovës þenklai atstoja paèià tikrovæ, o bet koká realø procesà – operacionali medija, tiekianti visustikrovës þenklus ir juos sujungianti á vienà solipsis-tinæ grandinæ. Þenklas ir operacionalumas paradok-saliu bûdu iðstumia paèià tikrovæ: dirbtiniu bûduvaizduoja josios pri(si)këlimà, ir ðis veiksmas tam- pa tariamai realesnis uþ paèià tikrovæ. Todël „tikro-vë gaminama – ir gali bûti begalæ kartø atgaminta<...>. Jai nebereikia bûti racionaliai, nes ji nebe- prilygsta kokiai nors – idealiai arba negatyviai – instancijai. Dabar ji sudaryta vien ið operacijø. <...>Tai hipertikrovë, kurià kombinaciniø modeliø ra-diacinë sintezë produkuoja beorëje hipererdvëje“(Baudrillard, 2002, 8). Taip Baudrillard‘as, konsta-tuodamas tikrovës kaip tokios mirtá, regis, uþsidaro
Platono ontologijos palikimas Baudrillard’o simuliacijosteorijoje
   J  o  v   i   l   ë   K  o   t  r  y  n  a   B   A   R   E   V   I    È   I    Û   T    Ë

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->