Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh

Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh

Ratings:

4.94

(142)
|Views: 9,314 |Likes:
Published by patrick.vietnam
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh, Hoi Ky Nguyen Dang Manh
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh, Hoi Ky Nguyen Dang Manh

More info:

Published by: patrick.vietnam on Sep 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
Nguy
n
Đă
ng M
nh
H
i ký
 Hà N 
i 2008
 
 1 
M
c l
c
 
M
Ph
n m
đ
 
Ch
đ
Ch
Ph
t
ă
n h
t s
Ch
d
y h
c
ă
Ch
ươ 
ng V: Nh
ng b
ướ 
c th
ă
ng tr 
m c
a công cu
c
đổ
i m
ớ 
i và nh
ng v
 
đ
ế
ũ
h
Ch
t s
ă
Ph
ư
li
m
t s
ă
n
Ch
Ch
H
Ch
Ch
Ph
n b
ư
li
m
t s
ă
n
Ch
Ch
Ch
Ch
Ph
n n
ă
ư
li
m
t s
ă
n
Ch
n
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
n
ế
 
 2 
M
ở 
 
đầ
u
( Tu
i “ tuy
n h
i” )
 Nh
ng ngày g
n
đ
ây, tôi b
ng c
m th
y mình
đ
ã già th
t
i. B
y m
ươ 
isáu tu
i, ch
già thì còn tr 
v
ớ 
i ai! Không, tôi mu
n nói tâm lý ng
ườ 
i già kia.
Đ
úng th
ế
, g
n
đ
ây tôi t
th
y có tâm lý ng
ườ 
i già. Ngh
 ĩ 
a là thích nh
ớ 
v
quákh
, thích s
ă
n sóc
đế
n nh
ng k 
ni
m. Có m
y bi
u hi
n th
ế
này:
đầ
u n
ă
m nay,
độ
t nhiên tôi mu
n v
quê
để
d
h
i làng. H
i làng Th
Kh
i quê tôi t
ch
cvào
đầ
u xuân. H
i to l
m, có t
ế
l
, có r 
ướ 
c xách linh
đ
ình. Làng tôi
ở 
ngay ngo
ithành Hà N
i, qua c
u Ch
ươ 
ng D
ươ 
ng r 
ph
i ch
m
y cây s
là t
ớ 
i. Tuy th
ế
, có bao gi
ờ 
tôi ngh
 ĩ 
 
đế
n chuy
n v
làng xem h
i
đ
âu. Th
ế
mà n
ă
m nay... C
ũ
ng n
ă
mnay tôi còn có nhu c
u v
th
ă
m l
i n
ơ 
i mình sinh ra. ( làng Qu
n Ph
ươ 
ng H
,nay thu
c xã H
i Ph
ươ 
ng, huy
n H
i H
u, t
nh Nam
Đị
nh). Ông b
tôi th
ờ 
iPháp thu
c t
ng làm l
c s
 
ở 
H
i H
u m
t th
ờ 
i gian. Khi gia
đ
ình chuy
n
đ
i n
ơ 
ikhác, tôi m
ớ 
i lên chín tu
i. Tính
đế
n nay,
đ
úng 66 n
ă
m. 66 n
ă
m, b
ng có nhuc
u tr 
ở 
l
i! Ngoài ra tôi còn có h
ng thú thu th
 p các t
m
nh ch
 p ngày x
ư
a vàng
i c
m c
i c
bu
i
để
phân lo
i, ch
n l
c, s
 p x
ế
 p theo ch
 
đề
này khác. Nh
ớ 
h
i tôi
đượ 
c giao làm
Tuy
ể 
n t 
 p Nguy
ễ 
n Tuân
, c
Nguy
n có nói n
a
đ
ùa n
a th
t v
ớ 
i tôi : “ Th
ế
là mình
đ
ã
đế
n tu
i “ tuy
n h
i ” ( tu
i làm tuy
n t
 pvà vi
ế
t h
i ký). Lúc
y (1980), Nguy
n Tuân m
ớ 
i 70 tu
i. Tôi bây gi
ờ 
 
đ
ã 76.C
ũ
ng s
 p in
Tuy
ể 
n t 
 p
đ
ã có ng
ườ 
i xui vi
ế
t h
i ký.* **Vi
ế
t h
i
để
làm gì nh
? Vi
ế
t h
i ký thì ích gì cho mình và cho ng
ườ 
ikhác? Hình nh
ư
t
b
y h
ế
t s
th
t c
a
đờ 
i mình c
ũ
ng là m
t khoái thú riêng c
acon ng
ườ 
i ta. Khoái thú
đượ 
c gi
i to
. Có ai
đ
ó nói r 
ng, m
i khoái c
m trên
đờ 
i
đề
u là s
trút ra kh
i b
n thân mình (décharger) m
t cái gì
đ
ó. V
ớ 
i mình thì th
ế
. Nh
ư
ng còn v
ớ 
i ng
ườ 
i? Ng
ườ 
i ta thích
đọ
c h
i ký c
a nh
ng danh nhân, c
anh
ng nhà ho
t
độ
ng chính tr 
t
m c
ỡ 
qu
c gia, qu
c t
ế
hay c
a nh
ng nhà v
ă
nhoá l
ớ 
n... Bi
ế
t
đượ 
c bí m
t c
a cu
c
đờ 
i danh nhân là bi
ế
t
đượ 
c nh
ng thông tincó ý ngh
 ĩ 
a qu
c gia
đạ
i s
, bi
ế
t
đượ 
c kinh nghi
m c
a n
n v
ă
n hoá m
t dân t
c.V
y tôi vi
ế
t h
i ký v
ớ 
i t
ư
cách gì? Ch
 
để
cho mình
đượ 
c gi
i to
c
ũ
ng
đượ 
c ch
sao! Ngoài ra, li
u còn có ích cho ai n
a không? Tôi không tin l
m.C
ũ
ng có th
có tác d
ng trong m
t ph
m vi h
 p, tr 
ướ 
c h
ế
t
đố
i v
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
ithân, ngoài ra là nh
ng ai coi cu
c
đờ 
i riêng c
a tôi c
ũ
ng có m
t cái gì
đ
ó
đ
ángtò mò và s
nghi
 p vi
ế
t lách c
a tôi không
đế
n n
i hoàn toàn vô giá tr 
. Ngh
 ĩ 
a làc
ũ
ng mu
n tìm hi
u, c
ũ
ng mu
n gi
i thích. Ngoài ra tôi tuy không ph
i nhân v
t l
ch s
, nh
ư
ng s
tình c
ờ 
 
đ
ã
đư
a
đẩ
ytôi
đượ 
c ch
ng ki
ế
n nhi
u s
ki
n l
ch s
quan tr 
ng nh
ư
Cách m
ng tháng Támhay C
i cách ru
ng
đấ
t...vv., và bi
ế
t
đượ 
c m
t ít chuy
n riêng c
a m
t s
danhnhân nh
ư
H
Chí Minh, T
H
u, và nhi
u nhà v
ă
n hoá l
ớ 
n nh
ư
Nguy
n Tuân,

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Supper Chim liked this
tubodu liked this
Vuong Laivan liked this
Trong Mau Hong liked this
qhi50cn liked this
hoclamnguoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->