Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kibris Baris Harekati Nda Kara Muharebeleri Land Combats at Peace Operation of Cyprus

Kibris Baris Harekati Nda Kara Muharebeleri Land Combats at Peace Operation of Cyprus

Ratings: (0)|Views: 328|Likes:
Published by Erdinç Ural

More info:

Published by: Erdinç Ural on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

 
KOCATEPE ÜNKOCATEPE ÜNKOCATEPE ÜNKOCATEPE ÜN
VERSVERSVERSVERS
TESTESTESTES
 SOSYAL BSOSYAL BSOSYAL BSOSYAL B
LLLL
MLER ENSTMLER ENSTMLER ENSTMLER ENST
TÜSÜTÜSÜTÜSÜTÜSÜ
KIBRIS BARIKIBRIS BARIKIBRIS BARIKIBRIS BARI
ŞŞŞŞ
HAREKÂTI’NDA KARA MUHAREBELERHAREKÂTI’NDA KARA MUHAREBELERHAREKÂTI’NDA KARA MUHAREBELERHAREKÂTI’NDA KARA MUHAREBELER
 Abdullah Ceniz ÇETAbdullah Ceniz ÇETAbdullah Ceniz ÇETAbdullah Ceniz ÇET
NERNERNERNERYüksek Lisans TeziYüksek Lisans TeziYüksek Lisans TeziYüksek Lisans TeziDanıDanıDanıDanı
şşşş
man: Yrd.Doç.Dr.man: Yrd.Doç.Dr.man: Yrd.Doç.Dr.man: Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman ATEAbdurrahman ATEAbdurrahman ATEAbdurrahman ATE
ŞŞŞŞ
 AAAAFYONFYONFYONFYON2007200720072007
 
 
iiiÖZETÖZETÖZETÖZETKıbrıs Adası co
ğ
rafi olarak Anadolu’nun bir parçasıdır. Bu gerçek nedeniyle,tarihin her devrinde Anadolu’ya hâkim olan devletler, Kıbrıs’a da hâkim olma ihtiyacınıhissetmi
ş
lerdir.Kıbrıs Adası’nın jeopolitik ve jeostratejik önemi, Orta Do
ğ
u ve Do
ğ
uAkdeniz’in kontrol edilmesinde oynadı
ğ
ı rolden ileri gelmektedir. Kıbrıs Adası, Mersinve
skenderun limanlarına giri
ş
ve çıkı
ş
ları kolayca kontrol edebilecek ve Do
ğ
uAkdeniz’deki bütün askeri ve sivil deniz ta
ş
ımacılı
ğ
ını kontrol altında tutabilecekkonumdadır. Türkiye’nin güney sahillerine ve
srail’e ait deniz yollarına hâkimdir veSüvey
ş
Kanalı’ndan yapılan deniz ta
ş
ımacılı
ğ
ının kontrolünü ve Orta Do
ğ
u petrolbölgelerine ula
ş
mayı mümkün kılmaktadır. Orta Do
ğ
u petrolleri ile petrol nakliyatıKıbrıs Adası’nın önemini artırmaktadır.Türkiye için büyük bir öneme haiz olan Kıbrıs Adası, çe
ş
itli entrikalarlaYunanistan'a verilmeye çalı
ş
ılmı
ş
, 15 Temmuz 1974’de bir darbe ile Kıbrıs’ta Enosisgerçekle
ş
tirilmek istenmi
ş
tir. Türkiye Cumhuriyeti bu darbe kar
ş
ısında sessiz kalmamı
ş
 ve 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs Barı
ş
Harekâtını gerçekle
ş
tirmi
ş
tir.Kıbrıs Barı
ş
Harekâtı iki safhada icra edilmi
ş
tir. Eldeki kıt kaynaklar en verimli
ş
ekilde kullanılmaya çalı
ş
ılmı
ş
, en az malzeme ve insan kaybıyla harekât ba
ş
arılmı
ş
tır.Hazırlık ve icrası, kara, deniz ve hava kuvvetleri birliklerinin mü
ş
terek e
ğ
itimleri vekoordinasyonlarını gerektiren Kıbrıs Barı
ş
Harekâtı’nda Türk birlikleri, atma, çıkarmave indirme vasıtalarının sınırlı olmasına ra
ğ
men ba
ş
arılı olmu
ş
lardır.Harekâtın birinci safhasında, inen, çıkan ve atılan birlikler üçüncü gün sonundabirle
ş
meyi ba
ş
ararak Ada’da kıyıba
ş
ı ve havaba
ş
ını tesis etmi
ş
lerdir. Ancak bu safhadaTürk birlikleri dar bir alanda sıkı
ş
ıp kalmı
ş
lar ve nazik bir durum meydana gelmi
ş
tir.Buna ra
ğ
men Birle
ş
mi
ş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilan etti
ğ
i ate
ş
kese uyularakharekât bir süreli
ğ
ine durdurulmu
ş
tur.Birinci harekât sonrasında yapılan Cenevre görü
ş
meleri bir sonuç vermeyince
kinci Harekât yapılarak Kıbrıs’ta bugünkü fiili durum meydan gelmi
ş
tir. Yapılan budeniz a
ş
ırı harekât, emsalleriyle mukayese edildi
ğ
inde genel olarak çok ba
ş
arılı birharekât olarak de
ğ
erlendirilebilir.Birinci Barı
ş
Harekâtı, uluslar arası toplumda sempati ile kar
ş
ılanmı
ş
, destekgörmü
ş
tür. Ancak hayati nedenlerle yapılan
kinci Harekât aynı ho
ş
görü ilekar
ş
ılanmamı
ş
, özellikle Amerika Birle
ş
ik Devletleri ve Sovyetler Birli
ğ
i’nin büyük
 
 
ivtepkileriyle kar
ş
ı kar
ş
ıya kalınmı
ş
tır. Amerika Birle
ş
ik Devletleri, Barı
ş
Harekâtısonrasında Türkiye'ye kar
ş
ı ambargo uygulamasına ba
ş
lamı
ş
tır. Bu ambargo, kendi özkaynaklarımızın harekete geçirilmesinin ne denli önemli oldu
ğ
unu göstermi
ş
ve bunusonucunda Türk harp sanayisinde kıpırdanmalar ba
ş
lamı
ş
tır.Devletler kendi çıkarlarına aykırı bir durum oldu
ğ
unda aynı ittifak içindebulundukları müttefiklerine bile dü
ş
manca davranı
ş
larda bulunmaktançekinmemektedirler. Amerikan ambargosu bu durumu bir kez daha teyit etmi
ş
vedevletlerin kendi öz kaynaklarına önem vermesi gerekti
ğ
ini göstermi
ş
tir.Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barı
ş
Harekâtını ba
ş
arıyla tamamlamı
ş
tır. Bugünde, kendisine verilecek her türlü göreve hazır bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri,muhtemel muharebelerde oldu
ğ
u gibi, arama kurtarma, do
ğ
al afetlerde insani yardım veterörle mücadele alanlarında da her zaman milletinin emrinde ve göreve hazırdır.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->