Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23141, 26.5.2011]

Oslobođenje [broj 23141, 26.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 260 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
Tu`iteljstvo BiH
JosipPeri},
dopredsjednik HSP-a BiH
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 26. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.141Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
RANAKOJA SVEVI SEBOLI
 
DANAS PRILOG
TUZLAGodi{njicaubis tvatuzlanskemlados ti
Pro{lo je 16 godina od najve}eg  zlo~ina prema mladosti – ubistva 71  Tuzlaka i Tuzlanke na Kapi ji
6-7. strana
Tra`it}emo od Inzka
da in ter venira
5. strana
GDJE SUPREDME TIO DODIKUI REKE TU?!
9. strana
@eljoras topio
^elik i osvo jio Kup
 
FINALEKUPA BiH
:
^elik - @eljezni~ar 0:3
44. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 26. maj 2011. godine
U @I@I
2
Predsjedni{ tvo BiH
O manda taru 2. i 3. juna
Iz Kabinetapredsjeda va ju}egPredsje- dni{tva BiH Neboj{eRadmano vi}aju~er je upu}enpoziv za 13 stranakazastupljenih u Predsta vni~komdomuParlamenta BiH na konsultaci je o kandidatu za mandatara no vogsazi vaSa vjetaministara BiH, ko je bi trebalo da buduodr`ane 2. i 3. juna. “Pre vi|eno je da prvogdana, u ~et vrtak, 2. juna, u konsultaci jamau~estvu jesedam stranka i to: Stranka za boljubudu}nost BiH, Parti jademokratskogprogresa, Hrvatska strankapra va, Demokratskanarodnaza je- dnica, Demokratskinarodnisa vez, Narodna strankaRadom za boljitak i, kao posljednji, Sa vezneza visnihsoci jaldemokrata. Drugog dana,u petak, 3. juna, konsultaci je}e po~eti sa Hrvatskomdemokratskomza je- dnicom(HDZ)1990, a sli jedeSrpskademo- kratskastranka, HDZBiH, Strankademo- kratskeakci je, Stranka za BiH i Soci jaldemo- kratskaparti ja BiH”, pot vrdio je za SrnuRa- dmano vi}evsa vjetnik\or|eLatino vi}. Latino vi} je objasnio da do konsultaci ja ni jemoglodo}irani jezbognemogu}nos- ti da buduuskla|eneoba veze~lano va Predsjedni{tva BiH i drugihu~esnika u ovomprocesu.Latino vi} je na veo da }e, nakonkonsul- taci ja, CIK-u BiH i SIPA, na posebnopre- dvi|enomormularu, bitidostaljenaime- nakandidata za mandatara za no visazivVi-  je}aministara BiH na pro vjeru, ko jimi{lje- nje,da li kandidatizado volja va ju sve zakon- skeuslo ve, treba da dosta vePredsjedni{tvu BiH najkasni je za sedamdana. Premanjego vimri je~ima, ~lano viPred- sjedni{tva BiH glasa ju po preerenci jal- nomsistemu i kandidat sa naj vi{eosvo je- nihbodo vabi}edostav ljen kao pri jedlog Predsta vni~komdomuParlamenta BiH na pot vr|ivanje.
VIJESTI
 Visokipredsta vnikme|unarodne za jednice i speci jalnipredsta vnik  Evropskeuni je u na{ojzemljiValen- tinInzkosreo se ju~er sa ederalnim premi jeromNerminomNik{i}em, sa ko jim je razgo varao o raduVlade FBiH, plano vimanjezinograda i oba vezamako je joj predsto je. Inzko je no vinarimanakonsusre- tarekao da suspenzi jaodlukeCen- tralneizbornekomisi je BIH o nele- galnouspostav ljenojvlasti u FBiH, ko ju je donio u martu, osta je na sna- zi do daljnjeg. Visokipredsta vnik je kazao i to da }e jedan od njego vih prioritetabitirazmatranjemo- gu}nosti o tomekakozado voljiti `eljehrvatskognaroda.
Frus traci je
- Za mene je to, nakonotklanjanja reerenduma, jedan od prioriteta. Nakon{to budeormiranadr`a-  vnavlada, htio bih se vi{epozaba-  viti tim pitanjem. @elim da Hrvati ima juosje}aj da je BiH njiho vado- mo vina i ona to jeste. Nema BiH bez Hrvata. Oni su dalivelikidoprinos ovojzemlji, a moj je osje}aj da pos-to jerustraci jeme|unjima i time}u se li~noba viti. Ja `elim da svi kon- stituti vninarodiima juistapra va i is- tiosje}aj da su ov djedobrodo{li, ali ne samo taj osje}aj ve}i pra vnogle- dano. Ne `elim i}i u po jedinosti, jer taj plan tek treba da buderazra|en. Mo`da}u imati i nekuradnugrupu i kontakt sa Hrvatskimnarodnimvi-  je}em. Jo{to ni{tani jedefnisano, da li }e jednata~ka tu biti i TV kanal za Hrvate, o tome se jo{ ni jerazgo va- ralo. Tu mi je potrebnaza jedni~ka platormasvihhrvatskihinstituci ja, intelektualaca, op}ina i kantona, kazao je Inzko.Premi jerNik{i} je ju~er, go vore}i o ra vnopra vnojzastupljenostikon- stituti vnihnaroda na klju~nimpo- zici jama u FBiH, rekaokakoUstav  FBiHprecizira da se nakonkonsti- tuisanjazakonoda vne i iz vr{nevlas- tiostale tri ~elneunkci je: predsje- dnikaUsta vnog i Vrho vnogsuda, te gla vnogtu`ioca- prilago|ava juna- cionalnojstrukturi, tako da ni je- dannarod ne mo`eimativi{e od dvi-  jepozici je. Stoga su, premaNik{i}evimri-  je~ima, odmahnakonormiranjaza- konoda vne i iz vr{nevlastipredsje- dnik i potpredsjedniciFBiHuputi- lidopisVisokomsudskom i tu`ila~komvi je}u od ko jeg su za- tra`ili da prilikomimeno vanjana-  vedene tri pozici jeispo{tu juusta vnu odredbu o konstituti vnostinaroda. Nik{i} je no vinarimaju~errekao i to da je Usta vni sud FBiH od Vla- deFBiHtra`iosaglasnost za popu- nja vanjemjestastru~nihsaradnika, ~ime je, premanjego vumi{ljenju, posrednorekaosvo jemi{ljenje o le- galnostiVladeFBiH. - Te{ko je na}ibiloko jiusta vni sud u svi jetuko ji bi od nelegalnevlade tra`iosaglasnost, kazao je Nik{i}.
Jednoglasno
- Inormisao sam visokogpredsta-  vnika da vladaradi kao tim i da smo sve dosada{njeodlukedoni jelije- dnoglasno, {to go vori o na{ojspre- mnosti da rje{a vamo sve probleme na dobrobitsvihgra|ana u FBiH.Ova Vlada`elibitivladasvihgra|ana Federaci je BiH, rekao je Nik{i}na- konsastanka.Inzko je naglasio da je sa Nik{i}em, uz ostalo, razgo varao i o ekonom- skomrazvo juFederaci je BiH, {u- marstvu, gradnjihidrocentrala i gra- dnjiautopute va, te razvo juturizma. - Uvjeren sam da Federaci ja BiH ima velikeekonomskepotenci jale, re- kao je Inzko, ko ji je Nik{i}upredlo`io odr`avanjeza jedni~kihsjednicavla- daFederaci je BiH i RepublikeSrpske, po uzoru na Njema~ku i Francusku, tokomko jih bi se rje{a valiza jedni~ki problemi oba entiteta.
J. F.
PRIZNANJENik{i} je no vinarima  ju~er rekao i to da jeUs ta vni sud FBiH odVlade FBiH tra`iosaglasnost zapopunja vanje mjes ta stru~nih saradnika, ~ime  je, prema njego vom mi{ljenju, posredno rekao svo je mi{ljenje o legalnos ti Vlade FBiH
Visoki predsta vnik u Vladi FBiH
Hrva ti sumipriori tet
@elim da Hrvati ima ju osje}aj da je BiH njiho va domo vina i ona to jeste, rekao je Valentin Inzko
Suspenzi aodluke CIK-a ida je na snazi
Foto: D. TORCHE
Uvjet za nasta vakproizvo- dnje u za vido vi}kom IP Kri va-  ja d.o.o. je registraci ja PD Kri va-  ja1884d.o.o. Za vido vi}i i osigu- ranjesiro vina za proizvodnju, na vedeno je u iz vje{ta ju o pro- cesupri vatizaci je tog predu- ze}ako ji je ju~errazmatrala i prihvatilaederalnaVlada. Uko- liko ne buderegistraci jeno ve frme, na vedeno je, do}i}e do raskidaugo vora o za jedni~kom ulaganju, nakon~egasli jedi ste~ajnipostupak u Kri va ji.
800 KM odmah
To prakti~nozna~i da bi 93 ra-dnikatrebalapo vu}i`albe na sudskuregistraci juno veKri va-  je. U tom slu~aju, Vlada bi u skla-du sa sporazumom s 172 biv {a radnika ove frmeisplatila 3.122.484 KM deponirane u Op}inskomsuduZa vido vi}i. Ta sredstva}e bitiupla}ena poduvjetom da ne buderaskinut ugo vor o za jedni~komulaganju izme|u IP Kri va je i Ferimpeksa do 1. jula ove godine, a sve to bit }e reguliranoizmjenamaspora- zuma o za jedni~komulaganju izme|uKri va je i frmeFerim- peks iz juna i decembra2010, ko-  ji}e potpisatipremi jerNermin Nik{i} i resorniministarenerge- tike, rudarstva i industri jeErdal Trhulj. Ako, pak, postupakras- kidaugo vorabudepokrenut do 1. jula, depono vanasredstva}e bitivra}ena u bud`etFBiH iutro{ena u daljeakti vnostiveza- ne za IP Kri va ja. Po uvjetom da sporazum o izmjenamaspora- zuma o na~inuizmirenjadugo-  vanja IP Kri va jabudepostignut, iz ondasredsta vadeponiranih u Op}inskomsuduZa vidovi}i bit }e ispla}eno po 800 KM za172 zaposlenikapo vjerioca. Za taj iznosumanjit}e se iznosnjiho vihpotra`ivanja. Smanjenjemplaniranihizno- sanami jenjenihakti vnojpoli- ticizapo{lja vanja i programu za zbrinja vanjezaposlenikako ji u procesimaste~aja, likvidaci je i restrukturiranjaosta ju bez po- sla, mogla bi se osiguratisred- stva za izmirenjedugo vanja iz 2008. i 2009. premademobilisa- nimborcima. Na ovajna~inplanira se osigurati10,3 miliona KM. To podrazumi je vaizmje- nufnansijskogplanaZa vodaza zapo{lja vanjeko jumoraodo- britiParlamentFBiH. Isto vre- meno, kantonalneslu`be za zapo{lja vanjepredlo`ile su da dio sredsta vaosigura ju iz sred- sta vazdrav stvenogosiguranja nezaposlenihtako{to }e sma- njitipau{alneiznoseko ji se kre}u od {est do 14 KM.Bo-ra~komministarstvuodobreno  je 750.780 KM za podr{kuFon-daci ji za stambenozbrinja vanje RVI-ja i bora~kepopulaci je, te 344.698 KM za pomo}li je~enjubraniteljskepopulaci je.
Bra{no po 5 i 10 kg
Doni jeta je i odluka o izmjeni odluke o pozajmicibra{na iz ederalnihrobnihrezer vivlada- makantonako ja se odnosi na pakiranjebra{na u manjimko- li~inama. Tako}e sad to bra{no bitipakirano i u koli~inama od pet i desetkilograma, umjesto samo po 25 kilograma, te }e bi- tidostupnove}embro jukorisni- ka, saop}eno je iz Vlade.
 S. [e.
 
 SjednicaVladeFBiH
Ukoliko93 radnikapo vuku`albe na sudskuregistraci ju,  Vlada}e isplatiti oko tri miliona na ime njiho vihpotra`ivanja
Regis traci jaKri va je ili raskidugo vora
ZukanHelez:
Za stambenozbrinjavanjebo aca 750.000 KM
   F   o   t   o  :   D .   T   O   R   C   H   E
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 26. maj 2011. godine
3
Budimirrazgo varao s Inzkom[piri}- Schmidt Pudari} u Bradini
In tenzi vira ti me|uen ti tetsku komunikaci ju
PredsjednikFederaci jeBosne i Herce- go vine@iv koBudimirsastao se ju~er s vi- sokimpredsta vnikom u BiH Valenti- nomInzkom, saop}eno je iz predsjedni- ko vogureda.Sugo vornici su sastanakoci jenilikon- strukti vnim. Gla vnatema je bilaaktual- napoliti~kasituaci ja u FBiH i BiH i ula- zak u euroatlantskeintegraci je.  Visokipredsta vnik je istakaozado-  voljstvozbogozbiljnosti u raduVlade FBiH i zboganga`iranostipredsjednika Budimiraoko rje{a vanjabrojnihproble- ma u Federaci ji. Budimir je naglasiova`noststvaranja poziti vnogozra~jako je}e pri vu}istrane ulaga~e i stvoriti sve nu`nepretpostav - ke za trasiranjeeuroatlantskogputaBo- sneiHercego vine. On je istakao da su nu`nekor jenite promjeneko je}e pro voditi sve razine  vlasti u Federaci jiBiH, te naglasio da je ova vlast s takvimpromjenama ve} po~ela.- Posebno je bitnoostvaritiinstituci- onalnura vnopra vnost tri konstituti vna naroda, ali i ostvaritipoziti vnesoci jalne promjene~ije}e dobrobitiosjetiti svi na- rodi i gra|aniBosne i Hercego vine, ka- zao je Budimir.Go vore}i o politi~komtrenutku u Bo- sni i Hercego vini, sugo vornici su se slo`ilikako je potrebnoulo`itidodatne napore u intenzi viranjeme|uentitetske komunikaci je. Razgo varano je, tako|er, o reformamadr`a vneslu`be i re vizi jibra- niteljskepopulaci je.
BiH neophodan stalni di jalog
Predsjeda va ju}i Vi je}a ministara BiH Nikola [piri} primio je u Sara je vu u opro- {tajnu posjetu ambasadora SS Njema~ke Joachima Schmidta. [piri} i Schmidt su ra- zmi jenili mi{ljenja o aktuelnoj politi~koj si- tuaci ji u BiH, uz za jedni~ku ocjenu da je potrebno {to pri je okon~ati proces formi- ranja vlasti na ni vou BiH. [piri} je nagla- sio da je BiH neophodan stalni unutra{nji di jalog kao jedina garanci ja njenog demo- kratskog razvo ja. Zahvalio je Schmidtu za profesionalni i li~ni anga`man u BiH, za`eliv {i mu mnogo uspjeha u nastaku ka- ri jere, saop}eno je iz Vi je}a ministara BiH.
Otkri ti i osudi ti zlo~ince
PotpredsjednikFBiHSvetozarPudari} izja vio je ju~er da ni jesporno da je po~injen zlo~in nad Srbima u Bradinikra jemma ja 1992. godine.“Taj zlo~intreba da budesud- skiprocesuiran, otkri veninalogodav ci i po~inioci i jednom za svagda da se sta vi ta~ka na pra vosudni dio onoga{to se ov - djede{a valo“, izja vio je Pudari}za Srnu u Bradinigdje je prisustvo vaoobilje`avanju godi{njicestradanja54 srpskaci vila u ma-  ju1992. godine. Pudari} je polo`iocvi je}e na spomen-obilje`jestradalimsrpskim ci vilnim`rtvama u portihramaVaznese- njaGospodnjeg u Bradini.
U @I@I
KolegijDomanarodaParla- mentaFBiHju~erpopodnedo- nio je odluku da odgodi za danas na jav ljenusjednicu tog doma na ko joj je trebaobitiiz vr{enizbor bo{nja~kih i hrvatskihdelegata u Dom narodaParlamentarne skup{tine BiH. Sjednica je zaka- zana za ponedjeljak u 14 sati. Ovome je prethodilaju~era{- njahitnasjednicaCentralne izbornekomisi je BiH na ko joj su pot vr|enelistekandidata za delegateu Domunarodadr`a-  vnogParlamenta. No, taodluka CIK-a postat}e pra vosna`na nakonisteka48-satnogroka za podno{enjeeventualnih`albi na kandidacijskelisteko je su  ju~erpopodneobjaljene na  web stranici te dr`a vneinstitu- ci je. Tek nakontoga, a `albeni rok isti~esutra, CIK }e mo}ipristupiti`ri jebanjuredosli jeda kandidacijskihlisti na glasa~kim listi}ima.
@ri jebanjeredosli jeda
Ina~e, radi se o dva glasa~kalis- ti}a - na jednom}e bitiliste s bo{nja~kim, a na drugomliste s hrvatskimkandidatima. U DomunarodaParlamenta FBiH, o~ito, nisuo~eki valiovakav  ishod. Posebnozato{to, kakosu na veli, rok za `albe na odluku o ut-  vr|ivanjukandidacijskihlisti ne posto ji ni u Izbornomzakonu BiH,ni u CIK-ovomUputstvu opostupkupro vedbeposrednih izbora za zakonoda vneorgane  vlasti u BiH, ko jim je ut vr|en i pos- tupakizboradelegata u Dom na- rodaPSBiH.U Uputstvupi{e da Centralna izbornakomisi ja BiH, nakonpri-  jemakandidacijskihlisti, a najka- sni je u roku24 sata, pot vr|uje i ovjera valiste te ih odmahdostav - ljaDomunarodaParlamenta FBiH. No, odluka o odgodisjedni- ceipak je donesena, jer je u di je- luIzbornogzakonako ji se odno- si na za{tituizbornogpra vana ve- denaob veza`albenogroka na sve odluke CIK-a.Ina~e, Uputstvom o postupku pro vedbeposrednihizbora za za- konoda vneorganevlastipre- dvi|eno je i da }e CIK, nakonpot vr|ivanja i ovjerelisti, `ri jeba- njemut vrditiredosli jedpo ko-  jem}e kandidacijskelistebitiod- {tampanena glasa~kimlisti}ima i te listi}edosta vitiDomunaroda ParlamentaFBIH. No, kakonezvani~nosazna je- mo, u DomunarodaParlamen- taFBiHsubilispremnisamina- pra vitilisti}eko je bi, potom, dosta vili CIK-u na ovjeru.
13 lis ti, 40 kandida ta
CIK je u utorakodr`aosjednicu na ko joj je po~elopregledanjepris- tigledokumentaci je na osno vuko-  jeje ta dr`a vnainstituci jatrebalaut-  vrditikadidacijskeliste za izbor delegatabo{nja~kog i hrvatskog kluba u Dom narodadr`a vnog Parlamenta. Odluka, kako je sa- op}eno iz CIK-a, zbogformalnopra-  vnihnedostatakani jedonesena. Odmahje o tomeoba vi je{ten Dom narodaParlamentaFBiH, ko jipotrebnudokumentaci ju i dostav lja, i ona je u utorakpopo- dnekorigirana i prosli je|ena CIK- u. Dom naroda je trebaodokaza- ti da je ovla{tenepredlaga~e, klu- bo venaroda, delegate i politi~ke strankeoba vi jestio o sjednici i ro- ku do ko jeg se preda jukandidacij- skeliste, kao i da su listedosta vi- liovla{tenipredlaga~i. CIK je imao i primjedbu na lis- teko je su dosta viledvi jestranke - HDZ BiH i HDZ1990. Dok suprviposlalidvi jestrana~keliste, a kao strankako japarticipira u Do- munarodaFBiHimali su pra vosa- mona jednu, drugi na listikandi- datanisuna velinjiho vupripa- dnostnarodu. Sve ovo je isprav lje- no u utorakpri jekra jaradnog  vremena i dostav ljeno CIK-u. Ina~e, za izbordelegata sa teri- tori jaFBiH u klubo vebo{nja~kog i hrvatskognaroda u Domunaro- daPSBiHnatje~e se 40 kandida- ta na 13 listi.Za pet mjesta u Klu- buBo{njakadr`a vnogDomana- rodaCIK je ut vrdiosedamkandi- dacijskihlisti na ko jima se nalazi 19 kandidata. Isto vremeno, dos- tav ljenoje {estkandidacijskihlis- ti na ko jima se nalazi21 kandidat za popunu pet mjesta u Klubu Hrvatadr`a vnogParlamenta. U saliDomanarodaParlamen- taFBiHna}i}e dvi jeglasa~keku- ti je. ShodnoIzbornomzakonu BiH, u izborudelegata za klubo-  veBo{njaka i Hrvata u Domuna- rodaPSBiH s teritori jeFBiHu~es- tvu ju~lano viklubo vaBo{njaka i Hrvata u DomunarodaParla- mentaFBiH. Svaki od po 17 ~lano-  vatih klubo vadobit}e glasa~kilis- ti} na ko jem su listekandidatana- rodako jimapripada ju(Bo{njaci listi} s bo{nja~kimkandidatima, Hrvatilisti} shrvatskimkandida- tima).
Tajnostglasanja
- Glasanje se obav lja pod nad- zoromKomisi je za izbor i imeno-  vanjaDomanarodaParlamenta FBiH, ka`esekretarDomanaroda FBiHIzmirHad`iav di}. On doda-  je da }e delegatimabitiosigurana tajnostglasanjatako{to }e gla- sa~kelisti}epopunja vati na,za tu svrhu, odre|enim i za{ti}enimmjestima.
 S. [EHER^EHAJI]
Iako je CIK ut vrdiolis tekandida ta zaDom narodaPSBiH izFBiH
@albeni rok odgodio
izbordr`a vnihdelega ta
Na hitnomsastankuKolegi jaDomanarodaodlu~eno da se odr`avanjesjednice na ko joj }e se biratidelegati za Dom narodadr`a vnogParlamentaodgodi za ponedjeljak
Kadidacijske liste za Klub Bo{njaka
Lista SDP-a BiH:
HasanBe~iro vi}, SaudinHod`i}.
ListadelegatkinjeHanke  Vajzo vi}:
MehmedBradvi},EminaSalki~evi}- Dizdare-  vi}.
Lista SBB-a:
 AdnanTer-zi}, Edita\apo, En verI{eri}.
ListadelegataAmiraZu- ki}a:
SulejmanTihi},  AhmedDer vi{e vi}, Amela ]ati}.
ListadelegataSalke Selmana:
HalidGenjac, Al- ma^olo, Ali jaKusur.
ListadelegataAlmedinaAli- efendi}a:
NerminaKape- tano vi}, HazimRan~i}, Fa- timaPleh.
ListaNSRB-a:
 AmiraMalko~evi}, Jasmin- kaFaki}, SelmaHalko vi}.
Kandidacijske liste za Klub Hrvata
Lista SDP-a BiH:
KrunoslavVrdoljak, Kre{imirAzino vi}.
Lis-ta HSP-a BiH:
StjepanKre{i}, Zdrav koPrka, Zvonimir[u{njar.
Lis-taNSRB-a:
IvicaMatko vi}, MateaAlpeza, IvanPand`a.
Lista HDZ-a 1990:
JosipMerd`o, MartinRagu`, RudoVido vi}, PericaJele~evi},  VesoVegar.
ListadelegataTomisla vaMartino vi}a:
Dragan^ovi}, BrankoZrno, Ili jaFilipo vi}, Slav koMarin.
Lista HDZ-a BiH:
Bor janaKri{to, Lidi jaBradara, Slav koMati}, Ne venkoHerceg.
IzmirHad`iavdi}:
Glasanje pod nadzo om

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adisa Bajrovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->