Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
522EE0014

522EE0014

Ratings: (0)|Views: 4,758|Likes:
Published by atakan__fbli
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ALTERNATİF AKIM ESASLARI

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ALTERNATİF AKIM ESASLARI

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya

More info:

Published by: atakan__fbli on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ALTERNAT
İ
F AKIM ESASLARI
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................3
 
1. ALTERNAT
İ
F AKIM......................................................................................................3
 
1.1. Alternatif Ak
ı
m
ı
n Elde Edilmesi...............................................................................3
 
1.1.1. Sayk
ı
l.................................................................................................................5
 
1.1.2. Frekans..............................................................................................................5
 
1.1.3. Periyot...............................................................................................................5
 
1.1.4. Alternans...........................................................................................................5
 
1.1.5. Sinüs E
ğ
risi........................................................................................................5
 
1.2. Alternatif Ak
ı
m De
ğ
erleri.........................................................................................5
 
1.2.1. Ani De
ğ
er..........................................................................................................6
 
1.2.2. Maksimum (Tepe) De
ğ
er....................................................................................6
 
1.2.3. Tepeden Tepeye De
ğ
er.......................................................................................6
 
1.2.4. Ortalama De
ğ
er..................................................................................................7
 
1.2.5. Etkin De
ğ
er........................................................................................................7
 
1.3. Alternatif Ak
ı
m
ı
n Vektörler ile Gösterilmesi.............................................................8
 
1.3.1. S
ı
ı
r Faz.............................................................................................................8
 
1.3.2.
İ
leri Faz.............................................................................................................9
 
1.3.3. Geri Faz.............................................................................................................9
 
1.3.4. Faz Fark
ı
..........................................................................................................10
 
1.4. Alternatif Ak
ı
m
ı
n Etkileri.......................................................................................10
 
1.4.1. Is
ı
Etkisi...........................................................................................................10
 
1.4.2. Kimyasal Etkisi................................................................................................11
 
1.4.3. Manyetik Etkisi................................................................................................11
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................12
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................14
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................15
 
2. ALTERNAT
İ
F AKIM DEVRELER
İ
..............................................................................15
 
2.1. Sadece Dirençli Devre (R).......................................................................................15
 
2.2. Sadece Bobinli Devre (L)........................................................................................16
 
2.3. Sadece Kondansatörlü Devre (C).............................................................................18
 
2.4. Dirençli ve Bobinli Devre (R-L)..............................................................................19
 
2.5. Direnç ve Kondansatörlü Devre (R-C).....................................................................20
 
2.6. Direnç Bobin ve Kondansatörlü Devre (R-L-C).......................................................22
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................24
 
PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................28
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................29
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...............................................................................................30
 
3. ALTERNAT
İ
F AKIMDA GÜÇ.....................................................................................30
 
3.1. Aktif Güç................................................................................................................30
 
3.2. Reaktif Güç.............................................................................................................31
 
3.3. Görünür Güç...........................................................................................................31
 
3.4. Üç Fazl
ı
Sistemler...................................................................................................33
 
3.5. Faz Farklar
ı
.............................................................................................................34
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fatih Cantimur liked this
esrgns liked this
esrgns liked this
esrgns liked this
yasin_kq1 liked this
Cihan Akbas liked this
Yigit Fırat liked this
Süleyman Özyer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->