Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Reader's Guide for A Queer History of the United States by Michael Bronski

Reader's Guide for A Queer History of the United States by Michael Bronski

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:
Published by Beacon Press
A Reader's Guide for A Queer History of the United States by Michael Bronski--the first book to cover the entirety of lesbian, gay, bisexual, and transgender history, from pre-1492 to the present.
A Reader's Guide for A Queer History of the United States by Michael Bronski--the first book to cover the entirety of lesbian, gay, bisexual, and transgender history, from pre-1492 to the present.

More info:

Published by: Beacon Press on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

 
Phnf 8
Ifhgoc Pyfww Yfhjfy‛w Nvkjf
H XVFFY DKWZOY[ OM ZDFVCKZFJ WZHZFW
Bkgdhfl Iyocwek
Goczfczw
 
Hiovz zdf Iooe 
 
Pyhkwf
 
Hiovz zdf Hvzdoy
 
Xvfwzkocw moy Jkwgvwwkoc
 
Lkcew
 
Mvyzdfy Yfhjkcn
Hiovz zdf Iooe
Zdf mkywz iooe zo go}fy zdf fczkyfz{ om lfwikhc, nh{, ikwftvhl, hcj zyhcwnfcjfy dkwzoy{, myob pyf"8:;9 zo zdf pyfwfcz, Bkgdhfl Iyocwek.w
 H Xvffy Dkwzoy{ om zdf Vckzfj Wzhzfw
kw zyvl{ hbocn zdf mkywz om kzw ekcj# Fcnhnkcnhcj zdovndz"pyo}oekcn, kz.w boyf zdhc h w~ffpkcn wvy}f{‚zdf iooe yhjkghll{ gdhllfcnfw do~ ~f vcjfywzhcjxvffy Hbfykghc dkwzoy{# Iozd gobpyfdfcwk}f hcj hggfwwkilf,
 H Xvffy Dkwzoy{ om zdf Vckzfj Wzhzfw
yfwzoyfw zdf}kwkiklkz{ om pfoplf yflfnhzfj zo zdf bhynkcw om dkwzoy{ zo bhef zdf pyo}oghzk}f glhkb zdhz LNIZ dkwzoy{ kwHbfykghc dkwzoy{#
Pyhkwf
)H wh}}{ polkzkghl, lfnhl, lkzfyhy{ $hcj f}fc mhwdkoc+ dkwzoy{, Iyocwek.w chyyhzk}f kw hw kczfllfgzvhll{ yknoyovw hw kzkw fczfyzhkckcn#) ‚ 
 Pvilkwdfyw ^ffel{
, wzhyyfj yf}kf~)Bkgdhfl Iyocwek.w iooe kw h yf}flhzkoc# Kzw lk}fl{ hcj fcnhnkcn chyyhzk}f pfflw ihge lh{fyw om gvlzvyhlkczfygoccfgzkoc"myob zdf gyfhzkoc om goyc mlhefw zo gvyi bhwzvyihzkoc zo Ifzzf Bkjlfy.w ykwf zo wzhyjob zdhzwzhyzfj hz h nh{ ihzdovwf‚hcj bvgd boyf# Iyocwek dhw h Qkcc"lkef nyhwp om zdf zkfw zdhz ikcj vw hll zonfzdfy hcjdo~ zo kllvbkchzf zdfb oc zdf phnf#) ‚Af~fllf Nobfq, hgzk}kwz hcj hvzdoy om 
Zdf Nkljh Wzoykfw
 
 
Phnf 9
)Bkgdhfl Iyocwek jfbocwzyhzfw ~kzd ~kz, kcwkndz, hcj kbpfgghilf wgdolhywdkp zdhz xvffy lk}fw hyf, hcj hl~h{wdh}f iffc, ~o}fc kczo zdf }fy{ mhiykg om zdkw govczy{#
 H Xvffy Dkwzoy{ om zdf Vckzfj Wzhzfw
kw yfhjhilf, yhjkghl,hcj wbhyz"h bvwz yfhj#) ‚Hlkwoc Ifgdjfl, hvzdoy om 
 Mvc Dobf
 )Kc zdf hnf om z~kzzfy hcj yfjvgzk}f dkwzoy{, ~f cffj h gobplft, mvll{ yfhlkqfj, yhjkghl yfhwwfwwbfcz om dkwzoy{‚ hcj
 H Xvffy Dkwzoy{ om zdf Vckzfj Wzhzfw
kw fthgzl{ zdhz# Hlocn zdf ~h{ zdfyf hyf fcovnd yf}flhzkocw hcjyfhwwfwwbfczw zo mvfl joqfcw om hynvbfczw hiovz do~ ~f noz zo ~dfyf ~f hyf zojh{# K joc.z eco~ ~dfc K dh}ffcao{fj h dkwzoy{ wo bvgd#) ‚Joyozd{ Hllkwoc, hvzdoy om 
 Ihwzhyj Ovz om Ghyolkch
hcj
Gh}fj~fllfy 
 )Flfnhcz, kcwkndzmvll{ wflfgzk}f, hcj vcyfbkzzkcnl{ kczfllknfcz, Iyocwek.w wvy}f{‚om zdf ~d{w hcj zdf ~h{wxvffy pfoplf.w ~oye hcj wzyvnnlf dh}f iffc kczfnyhl kc moybkcn ~dhz ~f ghll .zdf Vckzfj Wzhzfw om Hbfykgh.‚kwhc kbpyfwwk}f hcj vwfmvl o}fy}kf~# Myob zdf Pvykzhcw zdyovnd zdf fcj om zdf 8;;0.w zdkw ~ocjfymvll{ yfhjhilf iooe kw kcmoybhzk}f, fclkndzfckcn, hcj ~kll plfhwf hll ~do wffe hc vcjfywzhcjkcn om zdf moygfw, zdfgoczyhjkgzkocw, hcj zdf gvlzvyhl gocmlkgzw hyovcj wft zdhz dh}f bhjf vw ~dhz ~f hyf#) ‚Whbvfl Y# Jflhc{,hvzdoy om 
Zkbfw Wxvhyf Yfj, Zkbfw Wxvhyf Ilvf
hcj
 Hiovz ^ykzkcn 
 
Hiovz zdf Hvzdoy 
Bkgdhfl Iyocwek dhw iffc kc}ol}fj kc Nh{ Lkifyhzkoc hw h polkzkghl oynhckqfy, ~ykzfy, fjkzoy, pvilkwdfy, hcjzdfoykwz wkcgf 8;=;# Df ~yozf ftzfcwk}fl{ moy zdf LNIZ pyfww kc zdf 8;>0w hcj 8;40w# Df kw zdf hvzdoy om 
 Gvlzvyf Glhwd1 Zdf Bhekcn om Nh{ Wfcwkiklkz{
hcj
Zdf Plfhwvyf Pykcgkplf1 Wft, Ihgelhwd hcj zdf Wzyvnnlf moy Nh{ Myffjob
# Df dhw fjkzfj wf}fyhl iooew kcglvjkcn
 Pvlp Mykgzkoc1 Vcgo}fykcn zdf Noljfc Hnf om Nh{ Bhlf Pvlpw
# Dkw fwwh{w dh}f hppfhyfj kc cfhyl{ moyz{ hczdolonkfw# Hw h aovychlkwz, gvlzvyhl gykzkg, hcj polkzkghlgobbfczhzoy df dhw iffc pvilkwdfj kc h ~kjf hyyh{ om }fcvfw kcglvjkcn
Zdf ]kllhnf ]okgf, Zdf Iowzoc Nloif,NLX, Zdf Low Hcnflfw Zkbfw
, hcj
Zdf Iowzoc Pdofckt
# Df kw h Wfckoy Lfgzvyfy kc zdf ^obfc.w hcj Nfcjfy Wzvjkfw hcj Af~kwd Wzvjkfw pyonyhb whz Jhyzbovzd Gollfnf#
Xvfwzkocw moy Jkwgvwwkoc
Gdhpzfy Ocf1 Zdf Pfywfgvzkcn Wogkfz{
 
 
Iyocwek ifnkcw zdkw gdhpzfy i{ zhlekcn hiovz zdf lkbkzfj eco~lfjnf om bowz Hbfykghcw hiovz LNIZdkwzoy{# ^dhz ~hw {ovy eco~lfjnf om zdf )ifnkcckcn) om LNIZ dkwzoy{ ifmoyf {ov ifnhc yfhjkcn zdkw iooe? Do~ dhw zdhz gdhcnfj?
 
Hggoyjkcn zo Iyocwek, fhyl{ Fvyopfhcw dflj zdhz pfoplf ~do jkj coz gocmoyb zo Gdykwzkhc }hlvfw, nfcjfy hcj ozdfy wogkfzhl coybw )~fyf lfww zdhc dvbhc5 zdf{ ~fyf lkef hckbhlw,) ~dkgd )xvhlkmkfj zdfb zo ifjfpyk}fj om kcjk}kjvhlkz{, lkifyz{, hcj lkmf kzwflm) $p# 6+# Bhc{ zkbfw kc dkwzoy{, bkwzyfhzbfcz om pfoplf"myob wlh}fy{ zo nfcogkjf"dhw iffc avwzkmkfj i{ glhkbkcn zdf }kgzkbw hyf kcmfykoy kc wobf ~h{# Kw zdkwjocf ~kzd LNIZ pfoplfw hw ~fll hw ozdfy bkcoykzkfw?
 
Iyocwek bhefw kz glfhy zdhz zdf chzk}f pfoplf om zdf Hbfykghw, hw ~fll hw zdf Fvyopfhcw ~do wfzzlfj dfyflhzfy, ~do fcnhnfj kc whbf"wft fbozkochl hcj wftvhl yflhzkocwdkpw jkj coz wff zdfbwfl}fw hw ifkcn)dobowftvhl) oy )LNIZ) hw ~f vwf zdowf zfybw zojh{# Kw kz powwkilf zo vwf zdowf zfybw zo jfwgykif zdfb~dfc ~ykzkcn h dkwzoy{? Km ~f jo vwf zdfb ~dhz jo ~f nhkc, hcj ~dhz jo ~f lowf kc vcjfywzhcjkcn zdfky lk}fw hcj ftpfykfcgfw#
 
Phnf 7
Gdhpzfy Z~o1 Wftvhll{ Hbiknvovw Yf}olvzkocw
 
 
Bhc{ goccfgzkocw kc zdkw gdhpzfy hyf bhjf ifz~ffc wlh}fy{ hcj zdf wkzvhzkoc om dobowftvhlw kcHbfykghc dkwzoy{# Hz ocf pokcz, zdf hvzdoy wzhzfw zdhz )zdf ~kjfwpyfhj hggfpzhcgf om lfnhlkqfj wlh}fy{yfkcmoygfj hcj coybhlkqfj bhkcwzyfhb wogkfz{.w kjfhw hiovz boyhl hcj wftvhl kcmfykoykz{) $p# 97+# ^dhzhyf wobf wkbklhykzkfw {ov wff pfywochll{ ifz~ffc zdf z~o? Jo {ov zdkce zdkw kw hc hpz gobphykwoc?
 
Kjfhw hiovz ~dhz kz bfhcw zo if h bhc hcj ~dhz kz bfhcw zo if h ~obhc gdhcnf hll om zdf zkbf# ^dhzjofw Iyocwek hynvf dfyf hiovz do~ zdf Hbfykghc Yf}olvzkoc gdhcnfj nfcjfy yolfw hw zdf golockfw ifghbf zdf Yfpvilkg?
Gdhpzfy Zdyff1 Kbhnkckcn h Xvffy Hbfykgh
 
 
Iyocwek vwfw lkzfyhzvyf, wocn, hcj pofzy{ zo bhef wobf om dkw pokczw kc zdkw gdhpzfy, h zfgdckxvf dffbplo{w kc lhzfy gdhpzfyw hw ~fll# Jo {ov zdkce zdowf hyf yflkhilf wovygfw, oy hyf zdf{ opfc zo iyohj, pfydhpw f}fc gocmlkgzkcn, kczfypyfzhzkoc? Do~ jo zdf hyzw yf}fhl zyvzdw hiovz wogkfz{?
 
)Zdf opfc wfh, lkef zdf opfc yhcnf, i{ ommfykcn fwghpf myob wogkhl gocjfbchzkoc, hllo~fj moy zdfhyzkgvlhzkoc om whbf"wft jfwkyf hcj bhjf whbf"wft wftvhl ifdh}koy chzvyhl hcj f}fc vzopkhc) $p# =8+# Kwzdfyf hc fxvk}hlfcz om zdkw zojh{‚wobf~dfyf )opfc) moy wftvhl ftpyfwwkoc? Oy jo ~f cffj zo gdhcnfovy wogkfz{ zo bhef kz zdf opfc wphgf? Jkwgvww ~dhz hyf wobf lkbkzhzkocw hcj oiwzhglfw zo mowzfykcn zdhzekcj om opfccfww#
Gdhpzfy Movy1 H Jfbogyhg{ om Jfhzd hcj Hyz
 
 
Zdkw gdhpzfy jkwgvwwfw zdf goyyflhzkocw ifz~ffc lfwikhckwb hcj kcgyfhwfw kc ~obfc.w kcjfpfcjfcgf, wvgdhw zdf hiklkz{ zo bhef h jkmmfyfcgf kc zdf ~oylj zdyovnd ~oye, wogkhl gdhcnf, oy lk}f kc )Iowzocbhyykhnfw#) ^dhz jo {ov zdkce om zdkw goyyflhzkoc, ~dkgd kw ocf goczkcvfj zdyovndovz zdf iooe? Hw~obfc ifgobf boyf kcjfpfcjfcz, ~d{ bkndz lfwikhckwb hlwo ifgobf boyf pyobkcfcz?
 
Iyocwek bhefw zdf hynvbfcz zdyovndovz zdf iooe zdhz ~hy dhw hl~h{w iyovndz bhaoy gdhcnfw zo zdf lk}fwom LNIZ pfoplf# Do~ jkj zdkw dhppfc jvykcn hcj hmzfy zdf Hbfykghc Gk}kl ^hy? Do~ jkj kjfhw hiovzbhcdooj gdhcnf? Hcj do~ ~hw nfcjfy, hz zdkw zkbf, goccfgzfj zo zdf cf~ kjfhw hiovz chzkocdooj?
Gdhpzfy Mk}f1 H Jhcnfyovw Pvykz{
 
 
Iyocwek mogvwfw oc zdf ckcfzffczd gfczvy{ wogkhl pvykz{ nyovpw kc zdkw gdhpzfy hcj do~, zdovnd zdf{~fyf gdhbpkockcn nooj ghvwfw, ~fyf omzfc jfzykbfczhl zo myffjob hcj hggfpzhcgf om yhgkhl hcj bkcoykz{nyovpw kcglvjkcn pfoplf ~do jfwkyfj zdfky o~c wft oy ~fyf wffekcn boyf wftvhl myffjob# Df ~ykzfwhiovz zdf )zfcwkoc ifz~ffc wfgvykcn pfywochl myffjob moy kcjk}kjvhlw hcj zdf wogkhl pvykz{ bo}fbfcz.wjfwkyf zo pyozfgz pfoplf) $p# 46+# Hyf zdfyf wzkll nyovpw zojh{ wkbklhy zo zdf wogkhl pvykz{ nyovpw om zdf phwz? ^dhz jo {ov zdkce zdfky kcmlvfcgf kw oc goczfbpoyhy{ Hbfykghc wogkfz{?
 
Zdkw gdhpzfy kczyojvgfw zdf wzfyfoz{pfw om zdf )bhcckwd lfwikhc) hcj zdf )fmmfbkchzf dobowftvhl bhc,)yfwvlzw om zdf zdfoy{ om kc}fyzfj wftvhlkz{ kc dobowftvhlw $p# ;=+# Jo {ov zdkce zdhz zdfwf wzfyfoz{pfwwzkll ftkwz zojh{? Jo ~f wff zdfb kc popvlhy fczfyzhkcbfcz hcj oc zflf}kwkoc? Hyf zdf{ yfpyfwfczhzk}f om zdf LNIZ gobbvckz{, hcj, km coz, ~d{ zdfc jo zdf{ pfywkwz?
Gdhpzfy Wkt1 Lkmf oc Wzhnf, Lkmf kc zdf Gkz{
 
 
Iyocwek ~ykzfw zdhz )zdfhzfy pyobozfj kcwzhiklkz{ hcj kbboyhlkz{ i{ hllo~kcn jf}khzkocw myob wftvhl hcjnfcjfy coybw zo bhzfykhlkqf oc zdf wzhnf) $p# 806+# Jo {ov zdkce zdfhzfy hcj ozdfy moybw om bfjkh,kcglvjkcn mklb, zflf}kwkoc, hcj zdf kczfycfz pvwd wogkhl coybw zojh{? Km wo, do~? Hyf zdf{ wzkll bhekcnLNIZ hcj nfcjfy"ifcjkcn yolfw boyf hggfpzfj? Hcj km zdhz kw zdf ghwf moy kcjk}kjvhlw ~d{ kw zdfyf wzkllwo bvgd jkwgvwwkoc hcj yfwkwzhcgf zo lfnhl ykndzw moy zdf LNIZ gobbvckz{?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Beacon Press liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->