Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
calculo financiero proyecto

calculo financiero proyecto

Ratings: (0)|Views: 186|Likes:
Published by Ronald A Solano

More info:

Published by: Ronald A Solano on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
Goc fl wknvkfczf fafygkgko jf fafbplo wf pvfjfc gocwzyvky low mlvaow mkchcgkfyow phyh vc pyo{fgzo jf kc}fywk÷cpyk}hjh {h wfh phyh vc ikfc o vc wfy}kgko# Hczfw jf fbpfqhy h kcnyfwhy kcmoybhgk÷c fc low gvhjyow lf wvnkfyoxvf dhnh vch gopkh jf wfnvykjhj jfl hygdk}o#Fc wv gvywo jf jkwføo jf pyo{fgzow xvf jfifw dhify gvywhjo { hpyoihjo, vwzfj flhioyo fl fwzvjko jf bfyghjo{ fl fwzvjko zfgckgo phyh vc pyo{fgzo xvf pvfjf wfy vco pykoykzhyko jf zv loghlkjhj, fw bhw kczfyfwhczf# Goc fwhkcmoybhgk÷c jfifw h flhioyhy { gocwzyvky fl gobpocfczf mkchcgkfyo { jf f}hlvhgk÷c jfl gvhl cow hgvphyfbow fcfwzf gvywo#Lh kcmoybhgk÷c gocwknchjh fc low pykbfyow 99 gvhjyo cow llf}hyh o pfybkzkyh ghlgvlhy { nyhmkghy fl pvczojf fxvklkiyko jfl pyo{fgzo#Goc fl zyhihao fc fxvkpo, fl bojvlo jfl gvywo, lhw kcwzyvggkocfw xvf }hc hl pkf jf ghjh gvhjyo { fl hgobphøh"bkfczo poy plhzhymoybh wfyh jfbhwkhjo mhgkl jfwhyyollhy fl pyfwfczf gvywo# Fwo wk fw kbpoyzhczf xvf wf dhnhclhw goyyfwpocjkfczfw lfgzvyhw jfl bojvlo#
Fc fwzf fafbplo wf pyojvgkyè xvfwo joilf gyfbh goc myvzh5 vckjhj jf 960 ny#Fl fafygkgko jfif jfwhyyollhywf fc zëybkcow goyykfczfw# ]fy phnkch 7:4 bojvlo VCHJ Moybvlhgk÷c { F}hlvhgk÷cFc lhw yfmfyfcgkhw xvf wf dhgfc hl bojvlo zfcnh fc gvfczh xvf low fafbplow jfl bkwbo fwzhc fc zëybkcow goc Zfcnh fc gvfczh wkfbpyf xvf fwzf fafygkgko wf jfwhyyollhyh fc zfybkcow goyykfczfw#fl fafygkgko zyhzh jf kcglvky ghwk lh nyhc bh{oykh jf kzfbw, pfyo co cfgfwhykhbfczf phyh zv pyo{fgzo jfifc hplkvwzfj gocwgkjfyf goc}fckfczf, hxvfllow xvf co hplkxvfc llfch lhw ghwkllhw xvf goyyfwpocjhc goc gfyo
Zfcnh wkfbpyf pyfwfczf xvf fc lhw gfljhw yfwhlzhjhw fc goloy chyhcah co wf jfif kcnyfwhy kcmoybhgkoc, goczkfcfc moybvlhwLhw gfljhw yfwhlzhjhw fc goloy }fyjf wf pvfjfc bojkmkghy phygkhlbfczf fc fl goczfckjo jf lh moybvlh# Jfif hggfwhylh { bo"jkmkghy hlnvch gkmyh, hl jknkzhy jkyfgzhbfczf fc fwzhw gfljhw { nyhihy wf pkfyjf lh moybvlh#Lhw gfljhw fc lhw xvf pvfjf jknkzhy jkyfgzhbfczf kcmoybhgkoc hphyfgfc yfwhlzhjhw fc }fyjf phlkjoLhw gfljhw yfwhlzhjhw fc goloy ifkgd wf pyfwzhc phyh zyhwlhjhy lh kcmoybhgkoc jfpfcjkfcjo wk fl gowzo fw mkao o }hykhilf
Fl fafygkgko jfif jfwhyyollhywf fc vch gopkh jf fwzf hygdk}o, xvf fwzh fcghjfchjo { pfybkpyogfwo jf hwfwoykh# Co f}hlvhyf ckcnvc zyhihao xvf }fcnh flhioyhjo fc ozyo zkpo jf hplk
VYNFCZF1 h ftgfpgkoc jf lh mhwf jf yfgocogkbkfczo fwzf gvywo zkfcf jow zyhihaow golhioyhzk}ow $8 { 9+, low gvhlfw jfwpfgkmkghbfczf fczyf low bkfbiyow jf ghjh nyvpo# Fc plhzhmoybh fcgoczyhyh lhw yvzhw phyh gobvckghywf goc wv go{ h phyzky jf hllk wf jkwzyvkyhc zhyfhw { jfzfybkchyhc yfwpocwhiklkjhjfw, fl gvywo fw bv{ ftzfcwo phyh jfwhyyollhylo kchbknow fwzvjkhczfw h zyhihahy fc nyvpo fw lh vckgh moybh jf whghy hjflhczf fwzf gvywo5 fl pfykjo phwhjo xvkfcfw bhnyvphlbfczf, { lh ftpfykfcgkh mvf bv{ fcykxvfgfjoyh, hjflhczf#
8" KC]FYWKOCFW
Kc}fywkocfw fc Fxvkpo { Bhxvkchykh
8
GHCZ#GOWZOGOWZO]KJH ]HLOYVCKZHYKOZOZHLVZKLYFWKJVHLZhcxvf jf yfgf89,;=0,000 9,;=0,000 808,:96,000Zhcxvf bhjvyh99,400,000 6,=00,000 897,8;=,==>Zkch phyh gvhah87,890,000 7,890,000 808,6=0,000Bfwh phyh bol94:0,000 8,=40,000 80:90,000Bfwh jf jfwvf96:0,000 8,040,000 806:0,000Xvfbhjoy jf n88,960,000 8,960,000 80=96,000
Fl fafygkgko jfifw jfwhyyollhylo fc doah flfgzyockgh FTGFL, { jfifw hczfw jf fc}khy nyhihylo gobo hygdk}o
ftg
H[ FXVKPOW
 
Phklh9880,000 990,000 60Bhybkzh87,:60,000 7,:60,000 80Fwzhczfykh7>40,000 9,7:0,000 60Yfmyknfyhjoy do88,>60,000 8,>60,000 804>6,000Yfmyknfyhjoy }f89,;=0,000 9,;=0,000 808,:40,000Ghczkchw9049,000 8,=:0,000 60Boljfw P]G900770 ==,000 70Fxvkpo lhioyhzo89,4:0,000 9,4:0,000 808,:90,000Fbphghjoyh hl 88,=40,000 8,=40,000 804:0,000 
ZOZHL70,;6=,00089,748,==>
Yfkc}fywkocfw
9
HØOW
]hloy Yfwkjvhl897:6Zhcxvf Yfgfpgk÷c7,800,0009,8>0,000ghczkchw4=0,0007::,000Boljfw P]G7=,0000
007,;;=,000009,68:,000
Dhgf yfmfyfcgkh h hgzk}ow xvf wf hjxvkykyhc jvyhczf lh opfyhgk÷c jfl pyo{fgzo { zkfcfc poy oiafzo hbplkhy fl pykcgyfbfczhy low }olvbfcfw jf pyojvggk÷c#
7
]HLOY JFPYFWKHGKOC HCVHL897:6Zhcxvf jf yfgf9;=,000#09;=,000#0=0=,000#0=0=,000#0=0=,000#0Zhcxvf bhjvy:==,===#0:==,===#0:==,===#0:==,===#0:==,===#0Zkch phyh gvhah789,000#0789,000#0789,000#0789,000#0789,000#0Bfwh phyh bol4:,000#04:,000#04:,000#04:,000#04:,000#0Bfwh jf jfwvf6:,000#06:,000#06:,000#06:,000#06:,000#0Xvfbhjoy jf n896,000#0896,000#0896,000#0896,000#0896,000#0Phklh99,000#099,000#099,000#099,000#099,000#0Fwzhczfykh86=,000#086=,000#086=,000#086=,000#086=,000#0Yfmyknfyhjoy do8>6,000#08>6,000#08>6,000#08>6,000#08>6,000#0Yfmyknfyhjoy }f9;=,000#09;=,000#09;=,000#09;=,000#09;=,000#0ghczkchw794,000#0794,000#0600,000#0600,000#0600,000#0
H[ FXVKPOW
Gowzow jf Jfpyfwkhgk÷c jf Bhxvkchykh { Fxvkpo
$Vzklkgf bëzojo jf lkcfh yf
H[ FXVKPOW
 
Boljfw P]G99,000#099,000#07:,000#089,000#089,000#0Fxvkpo lhioyhzo94:,000#094:,000#094:,000#094:,000#094:,000#0Fbphghjoyh hl 8=4,000#08=4,000#08=4,000#08=4,000#08=4,000#0
ZOZHL
9,=90,===#09,=90,===#07,88:,===#07,0;9,===#07,0;9,===#0Gowzow poy Jfpyfgkhgk÷c jf Bvfilfw { Fcwfyfw
:
JFZHLLFGOWZO]kjh
HØOW
]hloy Yfwkjvhl
Vzkl897:6
bklfw jf *Bvfilfw { fcw
7,600,000#080760,000#0760,000#0760,000#0760,000#0760,000#08,>60,000#0
ZOZHL760,000#0760,000#0760,000#0760,000#0760,000#08,>60,000#0
JFZHLLFGOWZO
6
Fwzvj# Pyf { mh6,600,000#0Nhwzow jf oynh8,960,000#0Phzfczfw { lkgf8,;00,000#0Pvfwzh fc bhy;00,000#0
Zozhl
;,660,000#0Gvhjyo yfwvbfc Pyfwvpvfwzo jf Kc}fywk÷c mkah høo Gfyo
JFZHLLFGOWZO
=
Bhxvkchykh { f70,;6=,000#0Bvfilfw { fcwf7,600,000#0Kcwzhlhgc jf f8,>60,000#0Gocwz# oiyh wk 7,>00,000#0Wvizozhl Hgz# Mka7;,;0=,000#0Hgz# Mkaow jkmfyk ;,660,000#0
Pyfwvpvfwzo jf Kc}fywk÷c hgzk}ow jkmfykjow
$kczhcnkilfw+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->