Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Tin Hoc Dai Cuong

Giao Trinh Tin Hoc Dai Cuong

Ratings:
(0)
|Views: 233|Likes:
Published by Tu Le Thanh

More info:

Published by: Tu Le Thanh on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C C
N TH
Ơ 
 KHOA KHOA H
C
 
----- oOo
-----
GIÁO TRÌNH MÔN H
C
 
TIN H
C C
Ă
N B
N
 
MSMH: TH016
 
Biên so
n: - ThS.
Đỗ
Thanh Liên Ngân
 
- Ks. H
V
ă
n Tú- L
Ư 
U HÀNH N
I B
-- 2005 -
 
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Tin h
c là m
t n
i dung quan tr 
ng trong ch
ươ 
ng trình giáo d
c
đạ
i c
ươ 
ng
ở 
b
c
Đạ
i h
c, và là môn h
c b
t bu
c
đố
i v
ớ 
i t
t c
sinh viên trong các tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c
ở 
Vi
t Nam chính th
c t
n
ă
m 1992. T
nhi
u n
ă
m nay, môn h
c này
đượ 
c gi
ng d
y h
u h
ế
ttr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c và Cao
đẳ
ng
ở 
n
ướ 
c ta v
ớ 
i nh
ng m
c
độ
khác nhau, c
ũ
ng có nhi
usách, giáo trình Tin h
c khác nhau do nhi
u tác gi
biên so
n. Do s
phát tri
n nhanhchóng c
a ngành Tin h
c và yêu c
u
đổ
i m
ớ 
i trong ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o c
a B
Giáo d
c
Đ
ào t
o, chúng tôi
đ
ã biên so
n bài gi
ng môn h
c
TIN H
C C
Ă
N B
N
cho t
t c
 sinh viên các ngành
ở 
b
c
đạ
i h
c v
ớ 
i m
c
đ
ích giúp cho sinh viên có
đượ 
c m
t tài li
u h
ct
 p c
n thi
ế
t cho môn h
c này và c
ũ
ng
để
 
đ
áp
ng ph
n nào nhu c
u ngày càng cao v
t
ư
 li
u d
y và h
c Tin h
c.Khi biên so
n chúng tôi c
ũ
ng
đ
ã tham kh
o nhi
u giáo trình c
a m
t s
tr 
ườ 
ng
Đạ
ih
c ho
c
đượ 
c vi
ế
t l
i t
m
t s
sách. Do không có
đ
i
u ki
n ti
ế
 p xúc, trao
đổ
i
để
xin phépvi
c trích d
n c
a các tác gi
, mong quí v
vui lòng mi
n ch
 p.Chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n các
đồ
ng nghi
 p
ở 
B
môn Tin h
c - Khoa Khoah
c
đ
ã t
o
t nhi
u
đ
i
u ki
n v
tài li
u và ph
ươ 
ng ti
n cho chúng tôi hoàn thành giáotrình này.Dù có nhi
u c
g
ng nh
ư
ng chúng tôi v
n không th
tránh
đượ 
c nh
ng sai sót.
tmong
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a các
đồ
ng nghi
 p, các em sinh viên và các
đọ
c gi
 
để
 ch
t l
ượ 
ng giáo trình ngày càng hoàn thi
n.
 Nhóm tác gi
 
Giáo trình Tin h
c c
ă
n b
n
 
GI
I THI
U MÔN H
C
 
GI
Ớ 
I THI
U MÔN H
C
Bài gi
ng môn h
c
TIN H
C C
Ă
N B
N
(
MSMH: TH016
) dùng
để
gi
ng d
y chosinh viên t
t c
các ngành. Môn h
c này có 3 tín ch
(t
ươ 
ng
đươ 
ng 45 ti
ế
t chu
n),
đượ 
cgi
ng d
y
đồ
ng th
ờ 
i v
ớ 
i ph
n th
c hành (Giáo trình th
c hành Tin h
c c
ă
n b
n – TH017)g
m 60 ti
ế
t th
c hành t
i phòng máy tính. Bài gi
ng
đượ 
c biên so
n d
a vào h
ướ 
ng d
nc
a B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o và
Đề
c
ươ 
ng biên so
n giáo trình nh
m nâng cao kh
n
ă
ng s
 d
ng vi tính cho sinh viên theo tinh th
n "
Ch
ươ 
ng trình phát tri
ể 
n và
ứ 
ng d 
ng Công ngh
 thông tin
"
đượ 
c t
ch
c t
ngày 10/10/2003 t
i tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c C
n Th
ơ 
.Tuy nhiên, trên th
c t
ế
có m
t s
khác bi
t v
 
đ
i
u ki
n
đị
a lý và xã h
i
ở 
 
đồ
ng b
ngsông C
u Long so v
ớ 
i m
t s
khu v
c khác; ví d
nh
ư
trong m
t l
ớ 
 p, m
t b
ng hi
u bi
ế
tc
ơ 
b
n v
máy tính c
a sinh viên xu
t thân t
thành ph
l
ớ 
n và sinh viên xu
t thân t
vùngnông thôn có th
có s
chênh l
ch khá rõ,
đ
i
u này có th
gây ra m
t s
khó kh
ă
n nào
đ
ócho gi
ng viên c
ũ
ng nh
ư
sinh viên: nh
ng sinh viên
đ
ã
đượ 
c ti
ế
 p xúc v
ớ 
i máy tính trongth
ờ 
i gian h
c ph
thông ho
c nh
ng sinh viên có ki
ế
n th
c ngo
i ng
t
t (ch
y
ế
u là ti
ế
ngAnh) s
ti
ế
 p thu nhanh h
ơ 
n các sinh viên khác. Th
c t
ế
này
đ
òi h
i ph
i có m
t giáo trình phù h
ợ 
 p v
ớ 
i trình
độ
và kh
n
ă
ng ti
ế
 p thu c
a t
t c
nh
ng sinh viên này.Tr 
ướ 
c nh
ng yêu c
u
đ
ó, nhóm biên so
n
đ
ã ti
ế
n hành so
n th
o giáo trình môn h
cTin h
c c
ă
n b
n v
ớ 
i ph
n trình bày chi ti
ế
t nh
m ph
c v
nhu c
u gi
ng d
y, h
c t
 p, thamkh
o cho giáo viên, sinh viên và các
đọ
c gi
khác. N
i dung giáo trình g
m 5 ph
n,
đượ 
c phân b
nh
ư
sau:
 
 Ph
n I 
: Nh
ng hi
u bi
ế
t c
ơ 
b
n v
tin h
c
 
 Ph
n II 
: So
n th
o v
ă
n b
n v
ớ 
i Microsoft Word
 
 Ph
n III 
: X
lý b
ng tính v
ớ 
i Microsoft Excel
 
 Ph
n IV 
: Trình di
n v
ớ 
i Microsoft Powerpoint
 
 Ph
n V 
: S
d
ng d
ch v
Web và EmailCác t
ng
Tin h
c s
d
ng trong bài gi
ng là các t
t
ươ 
ng
đố
i quen thu
c trongn
ướ 
c.
Để
tránh nh
m l
n, m
t s
thu
t ng
có ph
n chú thích ti
ế
ng Anh
đ
i kèm. Cu
i bàigi
ng là các tài li
u tham kh
o liên quan
đế
n môn h
c. Sinh viên có th
s
d
ng các tài li
utham kh
o nh
ư
m
t tài li
u th
hai cho vi
c b
sung ki
ế
n th
c c
a mình. Ph
n bài t
 p chom
i ch
ươ 
ng s
 
đượ 
c trình bày trong Giáo trình th
c hành Tin h
c c
ă
n b
n.
 Nhóm tác gi
 
Giáo trình Tin h
c c
ă
n b
n

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trần Xuân Ngọc liked this
Tuyền Nancy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->