Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Taina gorunului

Vasile Voiculescu - Taina gorunului

Ratings: (0)|Views: 3,170|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius
proza epică
proza epică

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
Tainagorunului
NuvI sE FACEclrnooATA,iarna,eloreavegi alorifer, orde oc?De unfocdesobi, cu lemnecaresnpilpiie gi si trosneascin vilvitiidionisiaceToatesimqurile,mbatate,sempirtigesc dinviagaarzdtoaree dinquie pevatradeschisi.Auzul aromegtencinteculbugtenilor.Ochii selumineazidefantasticulocde salamandrel flic;rilorin rochii de mitaseaprinsi.Pieleaeindulcegtemolcom a mingiieriledogoarei.io aromi demolidamestecaticupuqin z deum igibucurimirosul, aducindu-iaminte,cagi gustului,desprehunidqide mult apuse,istrivi afumagi, frnzanscoarqide brad, rachiu deienupere...Cindmi seurigte cu cildurade cuptor deuscatprune a caloriferului, aude-pegiunuiprieten,silvicultor,9i,iri si mai agteptispuns, au trenul si urc de-fileul Oltului.La o halti undesegescamenin albginegru,mi a;teaptisaniauaunadiganca,upiimprejuriri.$ichiarn aceeagiearl miprigoresc aovatriuriagi,lsturnatinji\ulcu dulaml de urs azvirlitipe spitar.$idinnou mi coplegegtemagineadincopilirie, cind sobaalbi,zvelti, curripiliuntrice devipaie, guradepari9ipicioaredestilpifierbingi, mipirea in-gerulocrotitoral casei,irsindbinecuvintirile lldurii ceregtieste oi...Prietenul,upi ce-giorinduiegtereburilepe afarasimparteporunci pentrua douazi,intrd,, optatec,mirositora proaspitsi ager.Sineapucipe amindoi,privind luminile focului, o stragnicipartiddde ticere, pe carenuo curmidecitvestireainei.Abia atunci, a al treileapihirel dequiciiarti, ni sedesqelenescgraiurilegipornim aun hifas,de care,din cindncind,cocogigiligiogi igi aninnrtriglrile lor decaraule lenopqii...
 
VVtttrlrtl"r ll
flrrlr,lescoscsprcvirl:r cotlrilor coplci;iqilcz,apcz.i.lilmi ispitcqtc csprevtarot'rtqttlui,olbirrr crlcloirrrrivi cchcridcsprccmci; nc amintim despreoincirrl,ltoirrc ilitoricin strainatatcisfirgimegulatcuplanuri pentru unnouvrrili tlc lirtir rstarr Inclia.Ntrrrcrrriri iiz,uscm e ciqivaanigi nu mai gdam unul dealtul, cici, ca buniatnici,rtu rtc scriarn,cindde asti datilipsadepd"curincaloriferm-a urcat inIlcrtiirnrrrrstalatariqi injilplmeu, oaspeentru mai multavremeal sobeicug,ulrplirrric pari.(lhi:rrdinprima noapte,prietenuls-a abitut dea obignuitul protocolal tai-l'rrsuluiiaintrat deodati adincgioarecumcompetentpentru ignorangamea nrrlearhcologicigi preistoriei. M-aintreqinut despreepocilepietrei, bronzuluiqifierului.Mi-azugrivit descoperirile eIa Troia9iMichene, cumigtile de aur ale,rtrieikrr.$ia sfirgitprin a mi intreba dacdamvizutcoiful de aur dea Muzeulnelionrrl al antichitiqii.Bineinqeles,u-l vizusem.Nicinu auzisemmicar desprecl. Atunci anceputsimi certe despreipsa de nteres a aga-zisilorntelectualil)cntruot cee vrednic devdzutgicercetatanoi.A vegtejit embelismul staori-cntala niEteoamenicare seprednd apusenisi altemulte... Eram nedumeritgic()nsternat.u gtiamcu ce gregisemi undevreasiajungi amicul meu, care,u-rios,ici;i qisentoarse cu un vraf degazetegi reviste.nelemi ariti fomgrafiile,clescriereaminunqitigipovesteaunuicoif de aurgisitde uncopil cu vitelepenigtcpirloagealePrahovei.Mirturisesc cim-a nteresatadincgi-mi pLrearilu c5'rru aflasema vreme despre acestezaur alpimintului nostru. Prietenulnus-ai-niqtit decitdupi ce -amf;g;duit ci imediat ce sosescn Bucuregti,chiar deIagara,pornesc a muzeu si cer si vid,,nepreguitulcoif, exemplarextraordinar,cucarcs-ar mindri celmai mare muzeu dinlume".$iricnetele cocogilor,vestindo:irzrestrajia nopgii,ne-audespirqitbuniirrqelegi.A doua seari,nsi, l-am incollit eucu intrebirile.Deundegtie atita arheolo-gie? De ce se nterese z\"de tezatre, coifurigialte odoaredescoperiten pimint?(lumden-am aflat gi eupiniacum desprepreocupirile lui din acestdomeniu?Mi s-a destiinuitciintimplarea cu copilul care agisitcoifulriscoliseineljinduri9irivne pe caredemult leqineanibusite. Ci els-avisat de multivremeun astfel denorocos descoperitor de odoare,9i-am silit si semirturiseascipre-cumurmeaza.-Trebuie si-1i spunde la nceput catoata viaqaam fost uninvergunat ciuti-tor decomori. De mic copilam crezlttinelegi e-am urmirit.M-am niscut laqari,undecredinla asta se sugeodata culaptele. Doica, dadaca,slugile,finii givccinii, toqimi-au hrinit copilirianu atit cu basme,cit curealitiqi, cu aritari to-pografice precise. n inima unorgorganece strijuiau satulse ascundeaumarimituri, cu comorilelor. La r;dicinilemultor pomi bitrinizdceaingropati cite o56PRoznprcAp(rvcstcalituridc ocildarecugalbeni.Toqilevdzuserd.ucindinajundezilenrari,pililiiverzi cinde aur, flicirirogiicinde argintori arami.Toqi,cu miccuntirrc, c pindeam,iscodindu-ne.$inimeninuse miracinda douazi deSfintul(ihcorghesau de noapteanvieriilocurilebintuiteerau n{loritede giuriadinci.Astaaprindeagimaimult rivnele.cindungospodarncepeasi-gi ridicecasi maresi prindeacheag,erapenrnrcigisiseo comoari.lncitcolindamde micpecocl"rr.ilesatului,ci-utindmicarurmele focului liuntric,care pirlesteiarbananumitchip, numaiciutitorilordecomorlcunoscut.Dealtfel, fiecareamilieavea,mosrenite,ainele gi nndejdileei.strimogii po-pii ascunseserinfundulprisiciio putinicuaur. Dascilulaveacomoarabuni-cilor,pierdutaintr-oripi.Tatainsusi povesteaci eracopilcind piringiiluisi-aupirisitde fricarl"zmerigetgospodaria,ngropindla ridicinaunor gutuio avere.Lainapoieren-au maisriut locul,gibogiqiileau rimaszestregliei.pearuncinucrau safeuri gibieqiioameni, lanevoie,ncredintaubanii9isculeleor preqioasepimintului.Lavirsta dezeceani, am fostpus nscolideparte, aBucureqti,undeam fi-cut liceul.M-adus tata.Cel dintiilucruce a ficut,dupi ce mi-agisitgazdd,,fost unpelerinajlamuzeu,si-miarateclogcacupuiide aur,care mi-adatde alt-fel,atunci,ogrozavd,ecepqie.Mdasteptamsi-mi iaochiiopasiremiiastricudoisprezeceofolocide aur mprejursi n-amvizutdecitnistecioburide vasesicionturide tivi,e dreptde aur gicu nestemateit buriceledegetelor...Dar pasi-unea mi-acrescurmai inflicirati.Era probapipnit;deceeace-!ipoared;rui lu-tul daciai noroc.Abiaasteptamvacangele,i iau din nou,ca Anreu,atingereacu pimintulplinde surprizede aur...Acasi iar incepeamsistau a pindi,si colind gorganele,icercetez ovinele,cindsingur,cindcu cite un flec;iandrucare mise destiinuia,cerindluminilemeleasupraunor presupuneriale ui.Acum misocoteamun cercetitorpriceput,cu o discipliniaproapegtiinqi-fici. citisempe Bolliacsipeodobescusi pretindeamcd. int initares; fac in-vestigaqiimetodicepeteren. Aveamun arsenalntregde insffumente,in parte,adiciceleoriginale,fduritedecovaciulsatului,dupi indicaqiilemele.Mi min-dream ndeosebicucolecqiadesfredeledetoare mirimile,cu care, naintede asipa, sondammiruntaielelocului.Inventasemunul iniurulcdruiase rasuceaupini invirfulde oqelniste firein legituricu o baterieelectricd.Ajunseinfund,ele rebuiausi deade vesteprintr-osoneriedespreorice metalntilnircu care d.-ceaucontactul.incercirilenu mi-auizbutitgi nvengiaa rimas nebrevetati.Cesi-qi spun ?Amavut multeavenruri.Ammincatnumeroasepicileli.Amalergatca unsmintit lavipiileunor focurimincinoase,aprinsecu petrolde gugu-begiisatului.cadezgropamoasede ciini in locdetezaur., ,rn.r".ri-ic.Giseam
 
V Volrtttl"(tl
l* lrlirrcirrriorrsiclcrabilcloaropiatri bizari, cirrcllqiirrutr sirrrpluratprop-tearrirrrblpluguluintr-ocildirq;icu bani.Astansi nu mi descurajaeloc.Miirrrul'lc1er ecac crcdeameupe atunci cie focul sacrual gtiinlei.Acumgtiucirrc{ieste rltccva.eqnicelentrebiripuseSoartei,Mitulnorocului'deghizatpre-trrtinrlei irroculcle ir1i,n loterie,n comori. Nu cigtiguln sine, i cauqiavoa-lruElttsci,cmnulunei alegerigi al unei predestiniri,scrisspecialentru tine.Anr trccut, cumspun,prin multe peripeliigi ntimplerineplicute saude-arlrelttulgrcle. C) datiinsi era si mi senfunde. Nuiegisemnci din liceugi-miIrctrcccarnacan[amare acasd.lmialciruisem oechipi dinpatru fliciiandri,cu('Arecormoneampretutindeni, ahtiat,cumi1isPuneam'nu devaloareadescope-nti,ilursau nestemate, ide altcevamai presus, aren esenqe eeduceaacu-virrtul,noroc".lntr-.rnoapte, gi ntr-adinsalegeampecelemai intunecoase'ne-amstrecuratel'arldin sata gorganul celmare. Hotirisemsipituriintr-unPunctunde dupioarccarepresupuneriarfi putut fi o aqezarerecdtoare abarbarilor.Slpam tinereste,de maimulte ceasuri,gi izbutirim ogroapi carepe cit seadincea,peatitse ngusta.Lucramfiri lumine. Neinghesuiamcitegicincinbcznadefund demormint, undedddeamorbegtenul pestealtul. Cind, deoda-tit,simliio trosnituriin oaselecapului,steleverzi imi izbucniriinaintea ochilorgiclzuitrisnit.Unul din tovarigimi lovise cu tirnicopulcindmi plecam si cer-cctez,imintul. Singelemipodidise din belgug.Copilandrii,inspiimintaqi,m-aucrezutmort si auluat-o la fugi,pirisindu-miacolo. Dupio vreme' s-auginditsIqteargi urmeleisprivii si, ca sinu se maigtie nimic, s-auntors saastupegroa-pa,aruncindpimintul scospeste mine. Norocci in clipa cindei puneaumiinilepe lopejiamgemut.Unulmaiindrizneq a saritin ajutorgi m-ascos.M-au tiritapoigi m-au lisat lapoani, dupi ce aubitut pini auntiritat ciinii'Acolo m-auglsitaimei, firl simqiri.Dupi ozdcere ndelungati,cred cufriguri cerebrale,m-am inzdrivenit.Dar a trebuitsijurtatiigimamei cin-am simai umblu dupicomorigicd,n loc deistorie9iarheologiqpentru caremI pregdteamcu fer-voare, am siinviq silvicultura...$im-am{nutcu sfinleniedejurimint,inmor-mintindadinc toatevisurilegisperanlele.Vezi insi ciputeam sifiu gi eu copilulnorocos care ascormonit cubita deavaci celmai scump coifdin lume...$icutoate ci mi-amincheiat atuncicariera dearheolog, amtrecut de curindprintr-ointimplare caremi-a degteptattoateveleitigileinibugite.Esinguradaticind, firavoie, amficut in adevir o descoperiresenzaqionali.Iubescpidurea cupatimigiori de citeori intruin ea sint alt om.Se deg-teaptiin mirre obs"rrreie.tti-.rrtede siguranqi,deplinitate' de farmecreal. n-tirziide bunivoiepe coclauri cufrinturi din codriseculari,de altidati,vestilipentruhaiducii care seascundeaun ei cu tegchereleleplinede aur.Acum se58
PRozArptcA
erlalt,rstesc,u(aticlcmine,citevaperechide rigi, incsiimeleagurilornoastre,in lattriliclcdcricupuiqaor.Irttr',rzi,ilsti-vari, mi-am lisatbrisca npazapidurarilorsi m-am afundatcittrrrirleparls,nbungeturi, nsoqitnumaideHaiduc,unciine credinciosqivi-tele.Adcrncnitdc linigtesifrumusege,m-am lisatjosla tulpinaunuigorunfal-nic irrtr'-opoianirdznitS,delume,ca ntr-obalad;. Ciinele,care are un miros€xtlrorclinar,nu s-aasezatapicioarele mele,ci a nceputsi dea ircoaletrunchi-ului,rniriind9ipufeindinfundat.()ghionoaieqignidin scorbura copaculuisi prinseanecerta n gura mare.I)a,irr fclul istadavestepiduriiintregici nigte veneticii calci tirimurile.Caeulinigtcsc,dedragul eigial puilor,am chematpe Haiduc...El,altidati atit deaiculttrtor,s-a repezit gimai furiosasupra runchiului,sirindsi-i zgirie gisi-ideliecoaja.Dincind in cind,se oprea, miroseaatent, rigeacu horciituri, penfln, umegugul iscolit de ghearele ui9iiar porneasi latre cuturbare. M-am:culat qi, ntrigat,-am urmiritcu bigare deseami...La rindul lui,el a schimbatldtr*tulintr-oscheliliiruri,ca oimplorare,gi-gialinti ochii griitoriin ochii mei,voind aievca i spuni ceva.ln aceaclipi copacul falnic,crengile vinjoase,ciinele nnebunitdeunmisrernti-ruadus aminte de ntimplareadinCdrdbasal de auralui Poe.$iascultind detndcmnurinedeslusite,m-amapropiatsd, ercetez opacul.Ciineles-ainistituntinrpgia atteptat si vadi rezultatul intervenqieimele.Am bitutusor cu baltagulIn trunchi: suna agol,degi nci verde,n purere,si cu coroanadeurimprejurcito biserici. Ambitut din nou, maitare, casi-lfacsi securremure din virfplnA-nridicini,si am pus numaideciturechea... eingi vibrareaadinci a em-Itului, mi s-apirutci audun sunet ca de zornlrtinfundat.(liinele,incurajat,anceputsi latre iar gisi mustedin scoa4a groasacu solzitlccrocodil. Laacestnou asakazburatdincuib, inspiimintat,9igiiqoiul,fdrd,arcnrai a la ha4i.Eram nedumerit.Elsifi ficutciudatul zgomotdeadineauri ?Unrbltvorbaci neamulista de pisiri hoqomaneuri lucruristriluciroare,mo-ncde,giuvaerurigialte odoare, pecareeascunde ncuiburile lorca pe nigteportc-bonheur-ui.Aga mi mingiiamincopiliriedepierdereaunei cruciuliqedeturpe careo purtam la git.Ciineleziriseacum in trunchio scorburi,spre caresearuncan salturi fu-liorsc, fir; sAopoatiajunge.Am viritatunci douidegete n guri;iam suierat voinicestesemnalelen-voitc,..Codrul le-aprimitcu chiot, ca pe vremeahogilor.Ciinele dintr-odati alncrcmenit!Pesteputinivreme au sosit gifiindpidurarii,nilel sfecliqide ce s-arfiintimplat.Lavedereaor,ciinele a nceputsi sedea maicu rurbare,cersindu-leriincind in cind cu privirileintoarseajutor.Nici einustiau cesi creadiEise cru-c:F{rf cuciciulile inmiini. Le-amspus de pirelniculzgomot pecare l-a ficut
59

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniel Reckerth liked this
Eny Elena liked this
Theo Novak liked this
Susanu Dami liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->