Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ne Gjurme Te Projektit Shqiptar Te Pyjeve

Ne Gjurme Te Projektit Shqiptar Te Pyjeve

Ratings: (0)|Views: 256|Likes:
Published by Haki Kola

More info:

Published by: Haki Kola on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
NE GJURME TE PROJEKTIT SHQIPTAR TE PYJEVE1995-2004
 Nga Haki Kola, Jani Male
HYRJE
Shqiperia eshte vleresuar si nje vend i pasur me burime pyjore. Rreth50% e gjithe territorit te vendit eshte e mbuluar me pyje e kullota.Pyjet jane nje nga sektoret qe eshte prekur me shume nga fenomenetnegative te periudhes se tranzicionit. Degradimi i pyjeve ka ardhurkryeshisht nga presioni i madhi njeriut mbi to, sic jane prerjet ilegaledhe mbikullotja. Paralelisht me degradimin e pyjeve, investimet nemenaxhimin e pyjeve u ulen konsiderueshem gjate viteve ’90.Drejtorie e Pergjitheshme e Pyjeve dhe Kullotave (DPPK) eshteInstitucioni pergjegjes per menaxhimin e pyjeve e kullotave.
Argumentimi kryesor per hartimin e projektit dhe nderhyrjetkryesore jane:
Zhvillimi I politikave te pergjitheshme dhe kuadri intitucional ,edukimi I riorientuar dhe trainimi per profesionistet e pyjeve.
Nje kontribut I madh drejt ndryshimit efektiv ne sektorin e pyjevee kullotave ne nivel kombetar duke nderfutur parimet eperdorimit te burimeve natyrore ne menyre te qendrueshme dhete orientura drejt ekonomise se tregut te lire dhe ripercaktimit teroleve publike dhe private.
Perpjekje e re ne menaxhimin dhe mbrojtjen e pyjeve
Procedura te reja per cmimet dhe marketingun.
Procedura me efektive te orientuara drejt tregur dhe inisiativesse lire.
Mbeshtetje dhe nxitje per menaxhimin e pyjeve e kullotavekomunale me metodat e pjesemarrjes.
Permiresimi I menaxhimit te Zonave te Mbrojtura mbi baza pilotndersa sigurohen praktikat ambjentale ne te gjithe aktivitetet.
Investimet jane perqendruar ne:
Perditesimi i planeve te mbareshtrimit te pyjeve.
Punime ne pyje per permiresimin, mirembajtjen, dhe mbrojtjen etyre.
 
Ndertimi i zyrave te reja te Sherbimit pyjor ne rrethe dhe teqendrave te zonave te mbrojtura.
Rehabilitimi i zyrave ekzistuese te sherbimit pyjore dhe tezonave te mbrojtura.
Hartimi dhe zbatimi i planeve te menaxhimit te pyjeve ekullotave komunale.
 Trainime, studime dhe projekte kerkimi ne sektorin e pyjeve
OBJEKTIVAT DHE KOMPONENTET E PROJEKTIT
Projekti shqiptar i pyjeve filloi ne vitin 1995 me fazen pregatitore.Projekti filloi ne kuadrin e nje marreveshje te Qeverise Shqiptare,Bankes Boterore dhe FAO.
Objektivat. Projekti ka patur tre objektiva kryesore
: (
i)permiresimi i pyjeve dhe kullotave shtetrore te degraduaradhe nxitja e perdorimit te tyre te qendrueshem, (ii) nxitja ekonservimit te ekosistemeve natyrore pyjore dhe (iii)ndermarrja e hapave te para te kalimit te sektorit te pyjeve ekullotave ne ekonomine e tregut, duke ndare funksionetkomerciale nga ato rregullatore dhe krijimi i mekanizmave pervetfinancimin e aktiviteteve komerciale.
Componentet.
 
Fillimisht Projekti kishte pese komponente: (1)Zhvillimi Institucional, (2) Menaxhimi i permiresuar i pujeveshtetrore, (3) Rehabilitimi dhe Mirembajtja e rrugeve pyjore(4) Menaxhimi i pyjeve e kullotave komunale, (5) Menaxhimi izonave te mbrojtura.
Projekti i Pyjeve eshte gjithashtu per te forcuar vlerat ekonomike dhekapacitetin teknik te firmave private ne pyje, kryefamiljareve,fshatrave dhe komunave. Komponenti i menaxhimit te pyjeve ekullotave komunale ka nje ndikim me te drejt ne kete aspekt. Gjatevleresimit afatmesem te projektit ne vitin 1999 u be nje rindarrje.Gjithashtu me shume aktivitete per ndertimin e kapaciteteve u
 
percaktuan per komponentin e I. Buxheti i alokuar per menaxhimin epyjeve e kullotave komunale u dyfishua nga 2.2 milion USD qe ishtene fillim u rrit ne 4.2 milion USD. Komponenti i trete, rehabilitimi irrugeve pyjore ishte perfshire ne ne komponentin 2, menaxhiminipermireuar i pyjeve shtetrore.Donatoret e projektit jane: Qeveria e Shqiperise (2.2 milion USD),Huaja e Qeverise Italiane (8.5 milion USD), Granti i Qeverise Italiane(2.5 milion USD), Granti i Qeverise Zviceriane (0,5 milion USD) dheKredia e IDAs (8.0 milion USD).Burimet financiare te Projektit Shqiptar te Pyjeve jane ne shumen 20milion USD te alokuar per keter komponentet respektivisht: Granti iQeverise Japoneze ne fazen pregatitore (PHRD), Buxheti i QeveriseShqiptare ne te gjithe komponentet, i Qeverise Italiane ne te gjithekomponentet, Credia e IDAs ne te gjithe komponentet, i QeveriseZviceriane ne komponentin 1 (Zhvillimi Institucional), komponentin 4(menaxhimi i pyjeve e kullotave komunale), komponenti 5 ( menaxhimii zonave te mbrojtura).
Tabela e meposhtme tregon alokimin e buxhetit te Projektit sipas komponenteve:
COMPONENTI 1:
 
ZHVILLIMI INSTITUCIONAL
Objektivat
Komponenti ka keto objektiva: (i) riorganizimi dheforcimi i DPPK 
KOMPONENTET PROJEKTIT1995-19992000200120022003TOTAL
1. ZHVILLIMI INSTITUCIONAL2,100,000.00483,979.00704,319.001,155,259.00410,469.004,854,026.002. MENAXHIM. PERMIR. PYJEVE2,600,000.00847,440.001,538,688.001,063,917.00362,745.006,412,790.003. REHABILIT. RRUGEVE PYJORE0.000.0019,192.0078,626.0089,872.00187,690.004. PYJET/KULLOTAT KOMUNALE567,620.00609,903.001,202,829.001,874,889.00809,072.005,064,313.005. MENAXHIMI I ZONAVE TE MBROJT180,434.00231,777.00164,229.00215,946.0047,340.00839,726.00Bilanci i Llogarise ne Shqiperi 200,051.00TOTAL5,448,054.002,173,099.003,629,257.004,388,637.001,719,498.0017,558,596.00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->