Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23143, 28.5.2011]

Oslobođenje [broj 23143, 28.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,802|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
ZagrebHumana akcija
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 28. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.143Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
NJEGOVIH SEDAM DECENIJA
 [VABOZA SVA
 
VREMENA
Beograd
KONVOJ ZASREBRENICU
ADELA BAJRI]USPJE[NOOPERISANA
11. strana4. str.
Mladi}odbio
ha{kuop tu`nicu
3. strana
 
Od referenduma odus ta ti - zasad
Senat RS-apodr`ao je dogo vorMilo- radaDodika ivisokepredsta vnice EU za  vanjsku i sigurnosnupolitikuCatherine  Ashton o otpo~injanjustrukturalnog di jaloga o reormiSuda i Tu`ila{tva BiH, saop{tio je ~lanSenataMiroslavMike{. Narodnojskup{tini RS-asenatori su predlo`ili da usvo jizaklju~akko jim se na vodi da „RS za sada ne ide u ree- rendum“. Ova ormulaci ja, po ja{njeno  je no vinarima, zna~ila bi garanci ju da }e se zahtje vi RS-aispo{to vati ili }e u suprotnompitanjereerendumabiti pono voakti virano. "Prego vori sa zvani~nicima EUpo~et }e 6. juna iSenatsmatra da Narodna skup{tinatrebaostati kodsta va da je stanje u dr`a vnompra vosu|une- odr`ivoi da ga zbogtogatrebareormi- sati. Isto vremeno, premami{ljenjuSe- nata, radnagrupa iz RS-a,ko ja}e u~es- tvo vati u di jalogu, trebainsistirati da njimebuduobuhva}enisamo~etiriza- hti je vako je je kandido vao RS“, kazao je Mike{ju~er u BanjojLuci. Premanjego vimri je~ima,u ovoja- zirazgo voraneprihvatlji vo je {irezadi- ranje u stanjepra vosu|a BiH, uklju~uju}i i osni vanjevrho vnogsuda BiH. Osni vanjevrho vnogsuda RS ne}e podr`ati, jer se time, na veo je Mike{, zadire u nadle`nosti RS ko je su joj u oblastipra vosu|agaranto vaneDej- tonskimsporazumom. I senatorAleksaBuhanaglasio je da "se ne smi jedozvoliti da pitanjeSuda i Tu`ila{tva BiH budeutopljeno u {iru problematikustanjapra vosu|a, jer bi se timeudaljilo od su{tineproblema ko je je kandido vao RS".
G. KATANA
OSLOBO\ENJE
subota, 28. maj 2011. godine
U @I@I
2
 Sena toripredlo`iliNarodnojskup{tini RS-a
VIJESTI
Bora~kaorganizaci jaRepublike Srpskena ja vila je da }e organizo-  vatimitingpodr{keRatkuMladi}u u nedjelju, 29. ma ja,u Kalino viku, a u utorak, 31. ma ja, centralni miting u BanjojLuci. „Imamopunozahtje va sa tere- na za spontanimokupljanjembo- raca i organizaci jomcentralnog mitinga u znakpodr{kegeneralu RatkuMladi}u“, izja vio je nakon  vanrednesjednicePredsjedni{- tvaBORS-a predsjednikPredsje- dni{tva ove organizaci jeDra`an Perendi ja. Dodaoje da takvizah- tje viposto je i u Han-Pi jesku,te uop{te u regi jistaraHercego vina.
Advokatskitimo vi
Premanjego vimri je~ima,od  vi{eop{tinskihbora~kihorganiza- ci ja ve} posto je i zahtje vi da,u ime instituci ja RS-a,buduodre|eni advokatskitimo vi za Mladi}evu odbranu, te da se ormiraond za fnansijskupomo}svihdrugih osu|enika.Perendi ja je istakao da zbogha- p{enjaMladi}aposto jiveliko ogor~enjeme|ubora~kompo-pulaci jom. „Ogor~eni smo i zbog~injeniceda mnogi, pa i me|usrpskimpo-liti~arima u Beogradu, liku juzbog toga. StavBORS-a je da ve} dugodr`a vniorgani u Beograduvode kompletnuizdajni~kusrpskupo- litiku i Srbi juvodepogre{nimko- losi jecima. Ne}e ni BorisuTadi}u ni njego vojklikisre}udoni jeti ni Evropskauni ja,ni NATO. To je na{ stav i od njega ne odstupamo“, re- kao je Perendi ja, Borci su, kazao je Perendi ja, iznena|eni i nekimizja vamapo- liti~ara u RS-u. On je istakao da mu se ne svi|ajuizja veonihpoli- ti~arako ji"glas i postupkeHa{kog tribunalasmatra ju kao jednune- mino vnost“, te im poru~io da mo- ra juznati da sve svo jepoliti~ke unkci jeu`iva juzahvalju ju}iradu i rezultatimaRatkaMladi}a, Rado-  vanaKarad`i}a i tada{njepoliti~ke i vojnegarniture.
Po vra tak u de vedese te
Perendi ja je dodao da ga uop- {te ne iznena|ujeodu{ev ljenje sredsta vainormisanja iz Federa- ci je BiH, jer svi smo se vratili u pe- riod iz de vedesetihpredizbi janje sukoba.Poseban dio obra}anjano vina- rimaPerendi ja je iskoristiokako bi iznio niz ri je~ipodr{keMladi}u u ko jima je veli~aonjegov lik i dje- lo, a citirao je i PetraPetro vi}aNje- go{a o tomekakoprolaze oni ko-  ji„skida jusrpskegla ve“.
G. KATANA
Neka Borac ne slavi
Organizaci japorodicaza- robljenih, poginulihboraca i nestalihci vilaRepublike Srpskesmatra da udbaleri banjalu~kogBorcatreba da zboghap{enjageneralaRatka Mladi}aodgode za jesenpro- sla vuosva janjatitule{ampi- ona BiH na TrguKra jine uBanjojLuci, ko ja je na jav ljena za danas. PredsjednikOrgani- zaci jeNedeljkoMitro vi}kazao  jeda“smatraneprimjerenim da se u situaci ji, kada je uha- p{engeneralMladi}, ko ji je za- slu`an za stvaranjeSrpske, bi- lo{ta sla vi u RepubliciSrpskoj, bez obzira na ostvarenispor- tskirezultat”. “Na taj na~in bisla vili BiH, zbogko je je vi{e od 30.000 poginulih i nestalih u RS-u”, rekao je Mitro vi}.
Bora~kaorganizaci ja RS-ana ja vila
Imamopunozahtje va sa terena za spontanim okupljanjemboraca i organizaci jomcentralnog mitinga u znakpodr{kegeneralu, poru~ujuborci
IzetGani}, predsjednikOr- ganizaci je{ehidskih i porodi- capoginulihpripadnikaAR- BiH,vjeru jekakoSrbi ja, za- pra vo, ni jeuhapsilaRatka Mladi}a, no ga je pri velaka- ko bi ga isporu~ilaHa{komtribunalu. - Znali su gdje je i samo suga pri veli. Kako god, to i ni je tolikobitno. Zado voljan sam i time. I kad to ka`em, mislimna mla|egeneraci jeko je bi iz primjeraratnogzlo~incaRat- kaMladi}atrebalo da shvate kako se ne isplatibiti lo{, ka- kosvakizlo~in, kad-tad, do|ena naplatu, veliGani}.
 Samore~enica
Opet, NaimaMacano vi}, predsjednicaOrganizaci je {ehidskih i porodicapogi- nulihOp}ineNo voSara je vo, prili~noje ljuta{to se onoli- kamedijskapa`njaposveti- lakrvolokupoputgenerala Mladi}a.- Trebalo je samojednom re~enicomja vitikako je Mla- di}uhap{en. I ni{tavi{e. Me- ne je zanimalavi jest o tome da li je Fudbalskisa vezFBiH prihvatioizmjenestatuta! Bi- la bih ludakada bih rekla da mi ni jedragozbognjego vog hap{enja, ali sve te silneemi- si je i ~lancipodsjetili su me na ratneslike i sve ono {to sam,za jedno s ostalim, pro`i vjela. I koliko sam vidjela, uhap{en  je bolesnistaracko ji je odlu~io da se li je~i o tro{kuHa{kogtribunala, rezonu je predsjednicaMacano vi}. D`evadTopi}, predsjednik  Sa vezalogora{aUnsko-san- skogkantona"IranLjubi jan- ki}", sit nakongeneralo vog hap{enjaje komentaratipa: "Sada}e se dokazati i da je Srbi jabilaumi je{ana u rat u BiH".- Pa, znamo mi to sve! Me-ne bi vi{eobrado valavi jest da  je uhap{enMiloradDodik, predsjednikRepublikeSrp- ske, ko jiopstruira sve {to je dobro po dr`avu, a `ivi nanjenra~un, misliTopi}.Hap{enjegeneralaMladi}a bila je dobravi jest za Admira Sarajli}a, biv {eglogora{a. On o~eku jekako}e, "ako bogda", svi optu`eni za ratnezlo~inebitipri vedenipradi.
Mirno, zasad
- U Br~kom je mirno. Nema,za sada, na ja va da bi se mogli dogoditinekiprotestizbog hap{enjaRatkaMladi}a, ra- portiraSarajli}. Bilo bi, misliAlmirTuti}, predsjednikSa vezademobi- lisanihboracaUnsko-san- skogkantona, dalekobolje da je Mladi}uhap{enpri je "jer Srbi ja je znalagdje senalazi".- Ovako, nadam se, zdrav lje }e ga poslu`iti, za vr{it}e naoptu`eni~kojklupi u Haagu, izdr`atiproces do kra ja, kako bi se dokazalo da jesteu~es- tvo vao u genocidu, velipred- sjednikTuti}.
A. B.
Banjalu~kimi tingpodr{keMladi}u31. ma ja
Dra`enPerendi ja:
Formi a ifond zafinansijskupomo}
Macano vi}:
Dato mu je pre vi{emedijskog prostora
Gani}:
Nisu ga uhapsili,nego pri veli, pa }e ga isporu~iti
Topi}:
 Vi{e bime obrado valo da je Dodikuhap{en!
Reakci jena hap{enjegeneralaRatkaMladi}a
Je li Fudbalski sa vez usvo jio sta tut?
DODIKMene bi vi{eobrado vala vi jest da  je uhap{en Milorad Dodik, predsjednik  Republike Srpske, ko ji opstruira sve {to  je dobro po dr`avu, a`ivi na njen ra~un,misli Topi}
IzetGani}:
Zlo~in kad-taddo|e na napla u
BOLE SNI STARAC Koliko sam vidjela, uhap{en je bolesni starac ko ji je odlu~ioda se li je~i o tro{kuHa{kog tribunala, rezonu je predsjednica Macano vi}
 
Istra`nisudi jaOdjela za ratne zlo~ineSpeci jalnogsuda u Beo- gradusaslu{ao je ju~erRatka Mladi}a i doniorje{enje da nema prepreka za njego voizru~enje Ha{komtribunalu. Sud je ut vrdio da su pretposta- ke za Mladi}evoizru~enjeispu-njene, po{to je ut vr|ennjegov  identitet, da je protivnjegapot-  vr|enaoptu`nica u skladu sa StatutomHa{kogtribunala, da se on tereti za djeloka`nji vo i po srbi janskimzakonima, ali i kri-  vi~nodjelo iz nadle`nostiHa- {kogtribunala. Glasnogo vornicaSpeci jalnog suda u BeograduMa jaKo va~evi} - Tomi} je medi jimaizja vila da je Mladi}ju~erodbioprimitiop- tu`nicuHa{kogtribunala, ko ja ga, uz ostalo, tereti za genocid i po- maganjegenocida, te se ni je`elio ni izjasniti o njoj.
Tri dana za `albu
Mladi}evaodbrana ima rok  od tri dana (do ponedjeljka) za eventualnu`albu na rje{enje o izru~enju, a isti rok ima}e iSud za odlu~ivanje o `albi. Ko- na~nuodluku o Mladi}evomizru~enju, premari je~imaKo-  va~evi}- Tomi}, doni jet}e mi- nistarprav deSrbi je. Ma jaKo va~evi}- Tomi}no vi- narima je ju~erpreni jelakako je ut vr|eno da je Mladi}sposoban prisustvo vatiro~i{tu, iako je lje- karskimpregledomut vr|eno da bolu je od nizahroni~nihbolesti. Srbi janskimedi ji su ja vili da su ljekariju~erproci jenilikako je Mladi}sposoban za saslu{anje, a to je pot vrdio i on li~no.- Ruka mu se vi{eni jetresla i smireni je je pri~ao, preni jeli su medi ji.Mladi}evisupruga i sin posje- tili su ga ju~erujutro u zgradispe- ci jalnogSuda u Beogradu, a sa no vinarimanisuhtjeligo voriti. Mladi}evpra vnizastupnik  advokatMilo{[alji}rekao je za agenci juTanjug da }e od Suda tra`iti da se njegovbranjenik  smjesti u posebnuzdrastvenu ustano vu, gdje bi mu bila pru`enaadekvatnamedicinska pomo}, zbognjego voglo{eg zdrav stvenogstanja. [alji} je na ja vio da }e tra`iti i da se Mladi}uuradeposebnizdrav - stvenipregledi i oba vivje{ta~enje da li je u stanju da se brani od op- tu`bi za ko je se tereti. Komentari{u}izahtjevodbra- ne za neza visnimtimomljekara ko ji bi ut vrdioMladi}evozdrav - stvenostanje, Ko va~evi}- To- mi} je rekla da taj zahtjevodobra-  vaistra`nisudi ja, ali da on mora prethodnobiti i zvani~nopo- dnesen.Ministarunutra{njihposlo va Srbi jeIvicaDa~i} je ju~erizja vio da je Mladi}evohap{enjerezul- tatstrategi jeko ju je usvo jioAkci- oni tim pri jepolagodine, te da u njego vomhap{enju i lociranjuni- suu~estvo valeslu`bedrugihze- malja.- Mladi}a je uhapsio MUP Srbi-  je, bez pomo}istraneslu`be, ka- zao je Da~i}.Premanjego vimri je~ima, loka- ci ja u seluLazare vo, poredZre- njanina, prvi put je pretresena u ~et vrtak. Pretresene su ~etiriku}e Mladi}evihro|akako je supra}enenekolikomjeseci, preci- zirao je Da~i}.On je pono vio da Mladi}ni je pru`aootporprilikomhap{enja, da ni jekoristiola`niidentitet,  ve}je kod sebeimaoli~nukartuSrbi je i vojnulegitimaci ju, ~ije je  va`enjeisteklo. Mladi} je uhap{en u prisustvujednogro|aka. Kada  je polica jacu{ao u ku}u i pitao ga da li je on RatkoMladi}, on je od- go vorio: "svaka~ast, na{li ste onoga kog tra`ite", rekao je Da~i}.Pot vrdio je, tako|er, da jeMla- di}bolestan, da mu je desnaru- kadjelimi~nooduzeta i da, pre- manjego vimri je~ima, vi{e od 10 godinani je bio kod doktora.
Ro|acipu{teni
Da~i} je rekao da je petoroMla- di}evihro|aka i pomaga~apri ve- deno i pu{teno, te da je na Sudu da odlu~i da li }e ih goniti.Tu`ilac za ratnezlo~ineVladimir  Vuk~evi}izja vio je, tako|er, dastraneoba vje{tajneslu`benisu u~estvo vale u lociranju i hap{enju ha{kogoptu`enikaRatkaMladi}a.  Vuk~evi} je dodao da jesada, ka- da je Mladi}evimhap{enjemispu- nilame|unarodnuoba vezu, pred Srbi jom i oba vezako ju ima prema njemu i njego vojporodici, jer se ra- di o dr`av ljaninuSrbi je.
J. F.RatkoMladi}:
^eka ga Scheveningen
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 28. maj 2011. godine
3
HillaryClin tonBillClin tonEbrahimTaherian FranjoTopi}
Predugo se ~ekalo
Hap{enjeratnogzapo vjednikavojske bosanskihSrbaRatkaMladi}a, op- tu`enog jo{ 1995. za genocid u Sre- brenici, veliki je dan za me|unarodnu prav du i porukasvima{iromsvi jetako-  ji bi kr{ilipra vo i napadalinedu`neci-  vile, istakla je ameri~kadr`a vnatajni- caHillaryClinton u saop}enjuStateDe- partmenta. Clinton je naglasila da se predugo~ekalo na hap{enjeMladi}a, ko ji, premaizja vizamjenikasrbi janskog premi jera i ministraunutarnjihposlo-  vaIviceDa~i}a, ni jekoristiodrugi identitet i imao je osobnuiskaznicu, drugimri je~ima- ni je se skri vao.
Odgo vornost pred BiH i svi je tom
Hap{enjeRatkaMladi}aomogu}avalju- dima u BiH da zatvorepoglav ljejednog od najstra{ni jihsukobana{egvremena, oci je- nio je BillClinton. "Kao vojnizapo vje- dnik, ko ji je susta vno~iniookrutnezlo~ine i maso vnaubistva, Mladi}}e kona~no snositiodgo vornostpred BiH i predsvi je- tom", istakao je Clinton. "Jo{ jednom smo  vidjeli da zlo~iniprotiv~o vje~nostine}eiz- bje}idugurukuprav de", dodao je Clinton, ameri~kipredsjednik u vri jemerato va u Hrvatskoj, BiH i na Koso vu1990-ih godina. Izraziopriznanjesrbi janskompredsjedni- kuBorisuTadi}u i vodstvu u Srbi ji.
Napokon pravda
MohammadEbrahimTaherian, biv - {iambasadorIslamskeRepublikeIran, oglasio se po vodomhap{enjaRatka Mladi}a. “@elimizrazitisre}uzbog hap{enjabalkanskogkrvnikanakon deceni je. On je uhap{en i bit }e ka`njen po prav di. Odu{ev ljen sam ~uti ovu vi-  jestko ja je stiglablizudatumaobi- lje`avanjagodi{njicegenocida u Sre- brenici. Biv {igeneralRatkoMladi} je ustvari bio gla vniuzrokblokadeSara-  je va. Kao po~asnigra|aninSara je va, drago mi je i molim se Allahu da se ova osobasuo~i sa tribunalom i da bude ka`njena po prav di.”
Vlasnik `ivo tai smrti
Predsjednik HKD-a NapredakFranjo Topi}pozdrav ljauhi}enjeRatkaMladi}a i nada se da }e bitiosu|en on, ali i njego-  vodjelo. "Uhi}enjeRatkaMladi}atreba pozdra viti, iakodolazi s velikimka{nje- njem. Zna~ajan je doga|aj, ko ji}e, nadam se, dodatnopomo}ipobolj{anjuodnosa u regi ji. Ono je, pri jesvega, baremdone- klemoralnasatisfakci jasvimaonimako-  ji su izgubilisvo jenajmili je, zahvalju ju}i Mladi}u i onimasli~nimnjemu, ko ji su ra- nihde vedesetihgodinapro{logstolje}a bilivlasnici`ivota i smrtikako u BiH, ta- ko i u Hrvatskoj", isti~eTopi}.
U @I@I
Naj tra`eni jira tnizlo~inacsaslu{an u Beogradu
RatkoMladi}odbioha{kuop tu`nicu
Is tra`nisudi ja
odlu~io da nemaprepreka za Mladi}evoizru~enje Ha{komtribunalu
Mladi}ju~er
boljegzdravstvenogstanja
Mladi}a ispitati o slu~aju Top~ider
Zastupniciporodicagar- distaubi jenih na Top~ideru 2004. godinetra`e od na- dle`nihorgana da o tomslu~ajuispita juRatkaMla- di}a.- Hap{enjeMladi}a je pri- lika da se dobi juodgo vori na nekapitanjako ji bi mogli da poslu`e u daljojistrazi, isti~u advokatiporodicaubi jenih gardista, preni jela je Beta.  Advokatitra`e od na- dle`nih da pri jenego gaizru~eHa{komtribunalu, Mladi}aispita ju da li je on ili neko iz njego vogobez- bje|enja bio u podzemnomobjektuKara{ na Top~ideru, u vri jemeubistvavojnika. Dra`enMilo vano vi} i Dra- ganJakov lje vi}stradali su 5. oktobra2004. godine, kako je zvani~nosaop}eno, puca-  ju}ijedan u drugoga.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->