Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Financiar Anul 2 Semestrul 2

Drept Financiar Anul 2 Semestrul 2

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:
Published by Red Sasha

More info:

Published by: Red Sasha on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
Venituri publice
1.Sistemul veniturilor publice2.Teoria generală a impozitelor şi taxelor 3.Probleme legate de sistemul de impozite în Comunitatea Europeană1.Sistemul veniturilor publice S1Veniturile publice sau bugetare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării obiectivelor economice, sociale şi politice într-un interval de timp determinat. Doctrina le denumeşte resurse financiare publice.Veniturile publice se strâng în bugetul de stat din contribuţia obligatorie a persoanelor fizice şi juridice şi se folosesc ptsatisfacerea nevoilor colective ale societăţii. Colectarea lor se face prin stabilirea de obligaţii fiscale care sunt obligatorii, fiecaremembru al societăţii fiind obligat să plătească taxe, impozite ori alte obligaţii fiscale. Modul de stabilire a obligaţiilor fiscaleeste cunoscut sub numele de politică fiscală a statului.2. principalele forme de constituire a veniturilor financiare publice: impozite, taxe, împrumuturile de stat, veniturile dinactivitatea economică a colectivităţilor locale, contribuţii, venituri din înstrăinarea avuţiei naţionale, mijloacele de trezorerie,emisiuni suplimentare de bani.3 Principiile politicii fiscale asigură o corelaţie între venitul naţional al statului ce revine indivizilor şi sarcina fiscală a acestora.Principiile impunerii în ţara noastră sunt: 1.neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferite categorii de investitori şi capital,-certitudinea impunerii, 2 echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, eficienţa impunerii.Pr. Neutralităţii fiscale – constă în asigurarea unui tratament egal din punct de vedere fiscal pentru toţi subiecţii plătitori deimpozite.Pr. Echităţii fiscale – la nivelul persoanelor fizice constă în impunerea diferită a veniturilor în raport cu mărimea acestora.Faţă de modalităţile de impunere practicate(în sumă fixă, în cote procentuale, , progresie) cel mai optim procedeu de realizare aunei echităţi fiscale este impunerea progresivă pe tranşe.Prin aceste principii se urmăreşte realizarea unui scop politic şi a unui scop economic.Scopul politic cere ca impozitul să fie stabilit în aşa fel încât să se asigure randament fiscal ridicat, să fie stabil şi uşor adaptabilnevoilor bugetare.Scopul economic asigură implementarea politicii de dezvoltare, stagnare, reducere a activităţii economice, de a extinde, limita,consolida relaţiile comerciale pe plan extern prin majorarea, micşorarea cotelor impozitelor directe sau indirecte.Clasificarea veniturilor:-după denumire: impozite, taxe, alte venituri-după provenienţă: de la agenţi economici, de la persoane fizice implicate în activităţi economice, de la populaţiadeţinătoare de bunuri impozabile.-După destinaţie: venituri destinate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, alto bugete.4. Elementele definitorii ale veniturilor bugetareVeniturile bugetare au unele elemente comune ce facilitează determinarea, urmărirea şi realizarea lor cum ar fi:1.denumirea venitului bugetar- se stabilte în raport de natura financiar economişi juridică care ocaracterizează, ex. impozit pe venit, pe profit, pe clădiri etc2.debitorul sau subiectul impunerii – contribuabilii adipersoane fizice, persoane juridice3.obiectul sau materia impozabilă - sau baza impozabieste suma asupra reia se aplio cotă de impozit pt. a se stabilii valoarea impozitului ce trebuie plătit. În ţara noastră bunurile impozabile sau taxabile sunt terenurile,clădirile, mijloacele de transport.
4.
unitatea de evaluare – reprezintă elementul care exprimă cuantumul unitar al venitului bugetar în raport cu baza de calcul. Cuantumul unitar al venitului se stabileşte printr-o cotă de impunere care reprezintă suma sau procentulcare se aplică asupra obiectului impozabil. În practică, cotele de impunere au fost stabilite diferenţiat fiind aplicată o cotăfixă sau o cotă procentuală. Cota procentuală poate fi de trei feluri:a.proporţională – când rămâne neschimbată b.progresivă – creşte în raport cu creşterea valorii bazei de calculc.regresivă – pe măsură ce baza de calcul sporeşte cota de impunere scade
5.
unitatea de impunere – este reprezentată de unitatea prin care se exprimă mărimea obiectului impozabil. Ex:la impozit pe venit monetar leu, dolar; la impozitul pe avere: metru pătrat, ha.
6.
asieta fiscală (modul de aşezare al impozitului) – după obiectul sau materia impozabilă constă în totalitateaoperaţiunilor pe care organele fiscale le realizează în vederea identificării subiecţilor impozabili, stabilirii mărimiimateriei impozabile şi a cuantumului impozitului. Asieta constată existenţa unei creanţe fiscale a statului creând pentrucontribuabili obligaţia de plată a impozitului.Metode de aşezare a impozitului:
i.
directă – 
se realizează pe declaraţia contribuabilului (contribuabilul este obligat să ţină oevidenţă a veniturilor şi cheltuielilor, să întocmească un bilanţ şi să înainteze organelor fiscale declaraţii din caresă rezulte veniturile realizate) şi pe baza declaraţiei unei terţe persoane, mărimea obiectului impozabil sestabileşte pe baza declaraţiei scrise a unei terţe persoane care fixează ori cunoaşte mărimea obiectului impozabil
1
 
ii.
indirectă – 
 presupune identificarea şi evaluarea venitului bugetar prin raportare la aspectulexterior al obiectului impozabil
iii.
metoda aşezării pe baze forfetare – 
agentul de impunere şi plătitorul stabilesc de comun acordmărimea aproximativă a materiei impozabile după care se va plăti impozitul
iv.
metoda administrativă 
– agentul fiscal stabileşte în mod unilateral mărimea materiei impozabile pe baza datelor existente la sediul organului financiar.
7.
 perceperea venitului bugetar – încasarea venitului bugetar constă în realizarea efectivă a sumei valorice de bani şi se realizează prin:a.plată directă – constă în plata datorată pe care contribuabilul o face în mod direct în contul bugetului destat din propria iniţiativă la termenul stabilit. b.reţinere şi vărsare – se aplică atunci când debitorul este angajatul unor unităţi şi primeşte de la acesteavenituri care sunt surse impozabile. Impozitul este calculat şi automat reţinut după care este vărsat la bugetul de stat, debitorul primind de la angajator un venit netc.aplicarea de timbre fiscale – constă în aplicarea şi anularea de timbre fiscale pe acte emise care suntsupuse la o anumită taxă.
8.
termenele de plată – sunt fixate prin lege, de regulă au caracter imperativ şi nerespectarea lor sesancţionează cu majorări
9.
înlesnirea, drepturile şi obligaţiile debitorilor – sunt elemente pe care legea le prevede prin carecontribuabilul beneficiază de anumite avantaje în folosul politicii fiscale a statului. Înlesnirea presupune reducerea sauscutirea de impozite. Drepturile decurg din regulile generale ale raportului juridic financiar-fiscal, debitorii fiind subiecţi pasivi. Obligaţiile - contribuabilii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor fiscale toate documentele şi să ofere toateinformaţiile pentru stabilirea exactă a materiei impozabile
10.
răspunderea debitorilor – dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile fiscale, contribuabilii răspund administrativ,civil, penal în raport cu faptele comise.
11.
calificarea veniturilor bugetare – dă posibilitatea stabilirii caracterului central sau local a unui venit bugetar  pentru a se stabili spre ce conturi urmează să se îndrepte impozitul ori taxa stabilită în sarcina contribuabilului.Teoria generală a impozitelor şi taxelor Impozitul este o contribuţie bănească legală, obligatorie, cu caracter nerambursabil ce se face venit la bugetul de stat, plătibilă de toate persoanele fizice şi juridice, care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile, contribuţia bănească având cascop acoperirea necesităţilor publice.Impozitul are caracter obligatoriu, nerambursabil, nu presupune o prestaţie imediată şi directă din partea statului, estedatorat conform legii numai pentru veniturile realizate şi bunurile deţinute, este contribuţie băneasc Natura juridică a impozitului. Impozitul, din punct de vedere al naturii juridice, este o obligaţie financiară bugetarăfiind prevăzută prin constituţie şi de alte acte normative care instituie venituri ale bugetului de stat.Obligaţia de a plăti impozite şi taxe în folosul bugetului public este obligaţie juridică reglementată prin legi şi actenormative, neîndeplinirea acestei obligaţii duce la aplicarea unor majorări de întârziere şi în cele din urmă la executarea silită.Obligaţia financiar bugetară este o obligaţie fiscală. Organele fiscale au dreptul de a definitiva, încasa şi urmăriimpozitele sau taxele iar subiectele impozabile au îndatorirea de a plăti impozitele sau taxele legale.Obligaţia fiscală se foloseşte pentru a desemna raportul juridic fiscal cu cele 2 laturi ale sale:
activă 
– creanţacreditorului şi
 pasivă 
– sarcina debitorului.Particularităţile obligaţiei fiscale-este o obligaţie juridică pentru că izvorul ei este legea sau alt act normativ cu valoare de lege;-beneficiar al obligaţiei fiscale este întreaga societate;-este o obligie neas;-individualizarea obligaţiei fiscale este reglementată conform interesului public;-coerciţiunile atrase de neîndeplinirea obligaţiilor fiscale sunt reglementate prin acte normative care urmărescrespectarea termenelor legale de plată a impozitelor şi taxelor şi recuperarea celor neachitate;-stingerea obligaţiei fiscale se face prin plată, executare silită sau prescripţie.Criteriile impunerii veniturilor şi averilor 1.criteriul teritorialităţii sau al originii veniturilor sau /şi al averii2.criteriul domiciliului contribuabilului sau al rezidenţei3.criteriul cetăţeniei sau al naţionalităţii contribuabiluluiClasificarea impozitelor 1.în funcţie de forma în care se fac venit la stat:a.impozite în natu b.impozite în bani sau pecuniare2.în funcţie de obiectul impunerii:i.impozite şi taxe pe avere: impozite pe terenuri, clădiri, mijloace de transportii.impozite şi taxe pe venit: impozit pe salariu, pe profit
2
 
iii.impozite pe cheltuieli sau fapte de consum: TVA3.în funcţie de modul de percepere:
a.
impozite directe
– care sunt stabilite nominal şi se percep nemijlocit de la contribuabili în funcţie deveniturile sau averea acestora. Impozitele directe se împart în:
i.
impozite reale care se stabilesc asupra produsului fără să se ţină seama de situaţia contribuabiluluifiind cunoscute şi sub denumirea de
impozite obiective sau pe produs
ii.
impozite personale sau subiective care se practică sub forma impozitului pe venit şi a impozitelor  pe avere
 b.
impozite indirecte
– sunt instituite asupra vânzării unor bunuri şi asupra prestării unor servicii fiind vărsate la bugetul public de către producători, comercianţi sau de prestatori de servicii. Impozitele indirecte seîmpart în:
i.taxe de consumie
ii.
venituri aferente monopolurilor fiscaleiii.taxe vamaleiv.taxe fiscalev.taxe de timbruvi.taxe consularevii.taxe de înregistrareviii.accize
4.în funcţie de frecvenţa de realizare:a.impozite permanente b.impozite înmptoare5.în funcţie de nivelul la care se administrează:i.impozite şi taxe federale ale statelor, cantoanelor, regiunilor sau provinciilor de tip federalii.impozite administrativ-teritoriale pentru statele de tip unitaProbleme legate de sistemul de impozitare în Comunitatea Europeană.Prevederile Tratatului de la Maastricht cu privire la uniunea monetară şi economică dau o nouă dimensiune politicii deimpozitare generală prin limitarea strictă a posibilităţii guvernelor de a finanţa cheltuielile publice prin împrumuturi.Pactul pentru Stabilitate şi Dezvoltare prevede că statele membre cu deficit bugetar mai mare de 3% se constituiedepozite nepurtătoare de dobândă care se transformă în amenzi nerambursabile în cazul în care nu se reuşeşte reducereadeficitului.Orice creştere a cheltuielilor publice va fi finanţată prin creşterea impozitelor. Toate măsurile privind impozitareatrebuie adoptate de Consiliul Uniunii Europene în unanimitate.Impozitarea directăTratatul Comunităţii Europene lasă libertatea statelor membre de a face reglementările necesare cu privire la impozitele directe.Apariţia dublei impozitări a dus la adoptarea unor măsuri de către Consiliul Europei. Astfel, Directiva 90/435/CEE sereferă la abolirea dublei impuneri a profitului distribuit între societăţile mamă aflate într-un stat membru şi filialele acestoraaflate în alt stat membru.Directiva 90/434/CEE reduce povara fiscală ce poate împiedica reorganizarea societăţilor. Şi Convenţia 90/436/CEEintroduce procedura arbitrară de evitare a dublei impuneri.În 1997 s-a adoptat un pachet de măsuri denumit PACHET MONTI care are în vedere:-combaterea concurenţei în domeniul impozitării;-eliminarea distorsiunilor de pe pia unică-reorientarea tendinţei crescânde de impozitare a muncii printr-un sistem de impozitare orientat spre forţa de muncă.Pachetul Monti constă în:1.Codul de conduită pentru impozitarea afacerilor conform căruia statele membre vor combate concurenţa în domeniulimpozitării şi vor evita introducerea de măsuri care să aibă ca efect concurenţa în acest domeniu;2.măsuri de înlăturare a distorsiunilor rezultate din impozitarea veniturilor din economii;3.impozitarea plăţii dobânzilor şi a redevenţelor 4.ajutoare fiscale din partea statuluiImpozitarea indirectăPrin eliminarea taxelor de frontieră şi a formalităţilor vamale dintre statele membre, impozitarea indirectă a suferitschimbări decisive prin introducerea unor noi reguli privind accizele şi prin reglementările privind TVA.TVA – ul. Legislaţia referitoare la TVA este complexă. Prin directivele emise de CE s-au impus reglementări privind:-persoanele impozabile-tranzacţiile impozabile ca şi excepţiile şi scutirile-locul operiunilor impozabile-cotele standard de impozitare-deducerile şi modul de calculare al acestora
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->