Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Observati si propuneri privind proiectul de lege a Sigurantei Nationale a Romaniei

Observati si propuneri privind proiectul de lege a Sigurantei Nationale a Romaniei

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Tiberiu Cristian

More info:

Published by: Tiberiu Cristian on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2011

pdf

text

original

 
OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI REFERITOARE LA PROIECTULDE LEGE A SECURITĂŢII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Nr.crt. TEXTUL ADOPTATOBSERVAŢII ŞI PROPUNERIPROPUNERI DE TEXTCAPITOLUL ISecuritatea României-Propunem ca titlul să aibădenumirea de “DISPOZIŢIIGENERALE”.
ART. 1 (1)
Securitatea naţională a României
este starea naţiunii, a
colectivităţii 
sociale, aceţenilor şi a statului, fundamentată pe prosperitatea economică, legalitate, echilibru şistabilitate socio-politică, exprimaprinordinea de drept şi asigurată prin acţiuni denatură economică, politică, socială, juridică,militară, informaţionaşi diplomatice, înscopul exercitării neîngrădite a drepturilor şilibertăţilor cetăţeneşti,
 şi prin
manifestare
a
deplină a libertăţii de decizie şi de acţiune astatului, a atributelor sale fundamentale şi acalităţii de subiect de drept internaţional.1. Alin.(1) este realizat prin preluarea integralăa textului referitor la “securitatea naţionalăa României” din “Doctrina Naţională aInformaţiilor pentru Securitate” –adoptatăîn anul 2004 de către Consiliul Suprem deApărare a Ţării, în şedinţa din 23.06.2004.Definiţia propusă este confuză, neavând învedere claritatea necesaîn determinareaconcretă a conceptului.Considerăm necesare următoarele precizări:- textul adoptat în cuprinsul “doctrinei” arescopul de furniza cadrul conceptual alactivităţii specifice;- vorbim despre S.N. ca o stare asigurată prin“aiuni”, context în care precizăm ,siguranţa naţională este o valoare socialăfundamenta, strict legade unul dinatributele fundamentale ale statului român -suveranitatea României, ca stat indepndent;- pentru claritate se impune reformularea tezeifinale în sensul de completa textul, deoarece,siguranţa naţională se realizează ca urmare aexercitării de către statul român a atributelor 
Este necesară preluareadefiniţiei conceptului desecuritate (siguranţă)prevăzut de art.1 din Legeanr.51/1991
, care şi-a doveditviabilitatea şi utilitatea,evidenţiind cu claritate valorilede securitate naţională care seimpun a fi protejate.În acest sens:"Art.1 - Securitatea naţională aRoniei constă în starea delegalitate, de echilibru şi destabilitate socială, economică şipolitica necesaexisteei şidezvoltării statului naţional roman,ca stat suveran, unitar,independent şi indivizibil,menţinerii ordinii de drept, precumşi climatului de exercitareneîngradită a drepturilor,libertăţilor şi îndatoririlorfundamentale ale ceţenilor,
 
(2) Securitatea naţională a Roniei
cuprinde două dimensiuni:
a
) cea internă, care se refeexclusiv lainstituţiile implicate, la politicile şi programeleimplementate de acestea în scopul uneiadministrări eficiente a stării de securitate pe plan intern . b) cea externă care integrează securitateainternă a ceţenilor români în contextulinternaţional.sale fundamentale.
2. Apreciem că:- securitatea naţională are o singurădimensiune – aşa cum rezultă şi din însăşi termenul – NAŢIONALĂ;- securitatea naţională se realizeazăprin “acţiuni” interne şi externe, chiardacă aceasta, prin utilizarea uneiterminologii neadecvate, poate fi înţeleasă ca având două dimensiuni –una internă şi una externă;- în cazul “dimensiunii interne” exclusiv de competenţa instituţiilor şirealizată prin politici şi programeimplementate pentru administrareaeficientă a stării de securitate apreciem că, pentru concordanţa cuideea de bază a alin.(1) EXERCITAREA NEÎNGRĂDITĂ ADREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILORFUNDAMENTALE apreciem absolutnecesar să se aibă în vedere şiintroducerea unei sintagme din caresă rezulte şi obligaţiile corelative cerevin cetăţenilor români înREALIZAREA SECURITĂŢII NAŢIONALEA ROMÂNIEI, ca principali beneficiariai acesteia;- în opinia noastră, securitateanaţională nu poate fi “o stare” cepotrivit principiilor şi normelordemocratice statornicite prinConstituţie".O altă variantă este reformulareatezei finale a alin.(1) astfel:
“… în scopul exercitării … şi almanifestării depline alibertăţii de decizie şiacţiune a statului înexercitarea atributelor salefundamentale şi a calităţiide subiect de dreptinternaţional.”Este necesară eliminareatextului alin.(2).
O altă variantă este reformulareatextului astfel:
“(2) Securitatea naţională aRomâniei se realizează atât lanivel intern cât şi internaţionalprin acţiunile meionate laalin.(1).
 
În temeiul obligaţieide fidelitate faţă de ţară,cetăţenii români contribuie larealizarea securităţii naţionalea României.”.
 
 
(3)Securitatea
naţională a
Românieivizează următoarele elemente:
a)
asigurarea respectării drepturilor şilibertăţilor fundamentale ale omului, înconformitate cu constituţia, legile statului şitratatele internaţionale la care România este parte.
b
 
 
 )
 
utilizarea autorităţilor informative şi de protecţie pentru detectarea, stoparea, sauevitarea riscurilor şi ameninţărilor la adresasecurităţii României şi a spionajului cât şi pentru protecţia informaţiilor clasificate;
c)
implementarea politicilor de prevenire şicontracarare a riscurilor şi ameninţărilor laadresa siguranţei publice şi a celor generate decriminalitatea organizată, într-un climat derespectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în conformitate cuConstituţia, legile statului şi tratateleinternaţionale la care România este parte;
d)
pregătirea instruirea şi meinerea
vizează exercitarea neîngrădiadrepturilor şi libertăţilorfundamentale, ră implicareacetăţenilor români;- se impune completareacorespuntoare a textului, prinmenţionarea obligativităţii cetăţenilorde a asigura şi participa la realizareasecurităţii naţionale.De asemenea:- SN reprezintă condiţia fundamentalăa existeei naţiuniii şi a statuluiromân, având ca domeniu dereferiă valorile, interesele şiobiectivele naţionale.- SN este un drept imprescriptibil carerezultă din suveranitatea deplină apopurului, se fundamentează peordinea constituţională şi serealizează în contextul securităţiiregionale, euro-atlantice şi globale.3. În cazul tezei iniale a acestuialineat sunt necesare următoareleprecizări:- potrivit alin.(1), securitateanaţională a Roniei (SNR) este“starea …”asigurată prin categoriilede acţiuni menţionate expres;- în acest context, SNR nu poate“viza” genurile de mijloace, metodesau activiţi incluse în alin.(3),

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->