Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Histologia_Mechirova

Histologia_Mechirova

Ratings:
(0)
|Views: 483|Likes:
Published by Martin Ockaj

More info:

Published by: Martin Ockaj on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2011

pdf

text

original

 
Univer
zi
taP
av
laJoze
fa
Šafá
ri
ka
v
Ko
ši
ciac
h
Vysokoškolské
uče
bn
é
texty
.:
.l
...
.._.,
_.
__1
E.Mcchírová,L.Zachariáš.
K.B
elej,O.Szabóová
,
HISTOLOGIA
I
P
rí
ručka
k
prak
l
ický
m
cv
i
čenia
m
I
LEKÁRSKAFAKULTA
1995
 
OB
SA
!-I
PR
EDSL
OV
ISVETEL
M1
KR
OS
KOP/M
EC
HiROVÁ
I
A.Stavba
sve
telnéhomikroskopu B.
Pric
as
mi
kr
os
kopom
C.His
lOl
ogicUl
e1:
hni
ka
D.
Hi
s
l
Oť
l l
e
m i
ckt
met
ódy
ll.
E
L.
EKTR
ÓNOVÝ
MIKR
OS
KOP/M
EC
HiR
OVÁ
I
A.Trans
mi
snyEM
B
Elc
lm
óoo
mi
kr
os
kop raSlr
ovaci
111 
CY
TOL
óG
IA
JME
Ol
iR
QVÁ
/
A.
Tv
ar buniek
B.
V e
ľ k o
s t
'
bun
ie
k
C.
Bunk
ov'
membrána
D.J
ad
roE.Dele
ni
ebu
nk
y
IV.
EP
ITELOVET
KAN
I
VO
IZACHARIÁ$I
A.
Ep
itel krycí avystielajucl
B.
2.
razovye
pil
cl
v.S
PO
JI
vÁ
IZACHA
R1
ÁSI
A.V
äz
ivo
B.Chrupka
C.
K
os
f
Vl
.
KR
VIBELEJI
A.Erytrocyty
B.
Leu
k
oc
yty
C.
Tr
o
mb
ocyty
VII.
SVAL
O
TK
AN
I
VO
/
BELE
JI
A.
Pr
ict
nepruh
ov
antkostrovesvalstvo B.S
rd
co
svalovi
na
C.
H
la
d
sva
lo
vina V
II
I.
NER
VO
VE
T
KANIVO
/BELEJ!
A.N
eu
rónB.Neurog
lia
v
e
NS
c.
Ne
urog
lia
v
PN
SIX.
KA
RD
IOVASKU
LÁRNY
SYS
TEM
IZACHA
RI
ÁŠ
I
ASrdce B.Ciev)'
X.
LYfo,
'I
FATI
C
KE
ORG
Á
NY
IZACHARIÁSI
A.Lymfalickáuzli
na
B.
Sl
ez
ina
C.
De
tské
žľaza
D.
Podnebné
mandl'a
E.Ja
zy
ko
mandra
XI.
CHACIE
ÚS
TROJ
ENSTV
O/ZACHA
R1
ÁS
I
A.Hnanov8pr
ic
hl
opka
B
Hnan
C.
PrieduSni
ca
79
9
15
161616
13131313
15
"
.
29
34
3131
'6
48
51
52
52
).,
'6
'6
"
9
6161
63
6 
66
66
68
13
13
76
7678
78
8181
"
 
UPlu
ca
\
11
TRÁ
\IA
CISYS
TÉM
{SZ
ABÓOVÁ,M
EC
HiR
OVÁl
A
Sl.Iadba Irn\lllceJ
ru
ry
U
Pera
C
Jah).,
OZ
ub
I
Vell
e
slu1l1~t
ra~)
Pa
'eral..
(j
Prechod
pale
lá
l..
adotaludl..a
H
.':3Iudol..
I
T
enl..e
{Ie, oJIlru
be{
r
e'o
" l'
eCe'"
Ilie
mI..
1\
I
Pod)"aludl..o\a
"'a~a
\III
MC/C'O\Á
SUSr
AVA
/M
I:.C
lliR
OvÁI
A
Obhda
B
\\'odll~CeSl)
moCo,1
\1\
)1
NS
"\
RLP
I
WOU
KTlVNYS
YST
É
...
,/SZABÓOVÁ,MECHiRQVÁI
A
OlallUI11
B
Jub.,
ul
el
lll
a
C
llle
.U
§
O\'agUla
t
!'Iactlll!!
r
runi
culusurnb
.'.
caJ,§
\ \.I\IU2:SK'i'
R[PRODUKl
i
VN
YSYSTEMISZABÓOVÁ,MECHiR
ov
AlA
lcstl
sB
\',"Odlu!pohla\l\tcest)
C
I'fldntue
pohlllln~
tľllZ)
U
"
el1lS
\VI
ENDO"-RINNLZ
L:A
ZY
ISZABÓOVÁI
A
'
-/I
1'011'1)
SIS
B
Glandulath)IOIdta
CG
Ionduili Paralh)lOld
ell
D
GlandlllnSupr.trenalls
E.
Insu
la
lI
:mcleall
cll
.1(\11
k:01NA
SUSTAVA
I
fI
"
EC
H
iROVAJ
A
"-
ota
B
"
né
adne\a
>':\
11
1
NERVOV'
SYS"!EI\IISZAB
ÓOVÁ
I
A
Cenrralnan
e1\o\a
suStal'a
B
P
enrenu
n
cno.)
S)S
lelll
>.:r)".ZI\1'lSL
OVÉORGÄN
YIZAC
f-I
AR
IA
SI
A
Oend
gula
B
COr1l
ho
org
án
84868688
""
Q
93
.,
9.
97
101
10
3
IO'IO'
108108
11
3
"'"'
1
7119
121
121
122
124
124
127130
13
1
134
1
3>131139
139
142
14
3
14
3
145
il
i
il
i
116
161161
166
I
í
1
L
SVE
T
E
L
N~
MIKRO
SKO
P
Mikroskopynam
um
otl'luju
P0
l:O
TOva(
:tv'e!en~
ob
'
pororovať
vornýmokom.
ruy
Struklura
obJekto~,
ktoréby sme
nem
ohli
to
prístroje,skto
mi
pracuje
po
s
lucháč
na
prakl.hsemestrov
aJ
" 
p~"
potrebnéd6
kl.d,
.
.,
L_
I
Ckyc
e~
l
čelllac
h
l:
hmológle
poča
s
d
~och
,., sa
s
IlIml
o
'-"'Zll.uniť
.
Hlavnousueas
lo
u
s
~
eld
n
~ho
mikr
os
ko
pu
sú
d~a
Sys
ltm
ww
'k' .kuobjektu
1
0bjek
l
i~
1
l'ytl'Ma
s
kutoč
..y
Vl~
.
Prvisustava
wwvlek
obmlená..n
y,
l:v!l.čle
n
y
a
pr
evráteny
obrIU..
DruM
sús
ta
vaJowv;ekobrátená kokul
okulir
l,s
1u1l
akolupa,ktolou
sa
v
am
ek
'"
"
b'
..
'" "b'
na s
Ul
nyo
Tal;
Vytvo
ren) o
bj
ektIvom a
fy
m
SIo
r1I.l.
e~tel:vIUuJeme
.
Zvm(:~cn~
ob,.,."" powruJcme
p"--'
'k
RI
""h
' ...
'-J
...
,,,
"om
.
Ol:
b"vaCla
se
opn
osť
svete
ln
éhomIkrosko
pu
Je obmedzenadltkousvete
lnej
...
ln
1\-1
'
t
. .
d.apertlllouobjeklfvulai y,ocme
JU
vYJ
ant numerickou
a-n.u
ktorá
53
rovni
súči
nu
inde:<u
lo
mu
prostredia
vy
pil\aju
ce
hopriestor medzi
kryc[m
sk
llčk
o
m
I
~olovkou
objektlvu
I
nI
a
polovičného
Ovor
Ové
ho uhlaIu/.Maximálnulozlišovaciuschopnost'
tn
ôte
me
d
osi
ahnuť
poutil[m imerznychobjektivovpr; kto'
ch
sa
m
e~~i.
čd
n
.
u
~
o~ovkuo
~jcktivu
a
~cic
sklieko preparlllu kvapnecédrovyli
n:
erzn
yl
~ej,
zaruČUJUCI
optlcku homogenitu prostredIa ple
prechidu
jucc
sve
telné
lu
fe. Takymto spôsobomemožné
n
.
u~e~icku
.aperturul:vyš
if
~ad
1,0,
t
eo
reticky
ai
na
hodnotu
1
52
.
Objektivjepotom
5C
h
OP~Y
v
ob
lasIl
V
Ldll
eľneho
svetla
rOl:I1$lť
dva
body,
ktoré
56
odseba
vz.dialen
é
0,4
11m
.Horná
hramca
rO
l:
Ii
~
ovacej
scho
pnO
Slisvetelnéhomikroskopu pri poutitl
~i
kméh
o
osve
tl
eniajepnblitl'le
0,2
11m
AS
TAVB
A SVETE!N
EHO
MIKROSKOPU
Svetelnýmikroskopsasklada
l:
!r
ot
h
čas
ti
/
obr.
V 
I.
Optickýsystém2.Mechanická
časť
3.
Osvetľovacie
zariaden
ie
l.
Onlj
cU
hu
'
mikroskopujetvorenáSusta
vo
uSošov;ek vhodne skombinovanychdoobjektívu a okulára.Objektlvpre
dsLOvuj
ecenlrovanu opticku
stavuzloženúz
niekoľkýc
h~o~oviek,
vložen
ýc
hdokovol'thovaleo
ll
itého
puulra
.Kvalitný obraz dostaneme,
ak
jeobjektívkorigov
an
ýna
v~
et
ky
osové
aj
mimoosovJ!;zobrazovania.
Id
eokorigovanie sférickeja chromatick
ej
vady, Okuhirompozorujeme
obraz
vytvorenýobjektivom.Skla
sa
zdvoch
planko
n~e:<nych
~oSovlek
obrátených
kO
l\
ve:<ilouk objektivu,SoSovkaumiestnená na hornom konci
okulira
sa
volil
očná,
druhanadolnom konci
okulára
z
berná
šo~o
vka
.
2.
!\h
c
banjckú
Cas!'mikroskopuIvori kovo
lI)<
Stojan,e
iu
sLOth
',ku ktoremujepnpoj
ený
slolimikroskopu an
osit
tubu
su
s
tubusom.Dolnýkoniec tubusujespojený srevol
ve
rom
meni
čo
m
objd.1il'o
v,
do
horného
konca
su
zasunulé okuláre.Pri zaostrovanisa
lUblI
szvy$lIjealebo zllItuJ
buď
makrometrickouskrutkousl
iacou nahr
ub
ýa rýchlyposuv,alebo mikrometrickouskru
tk
oslutiacouna
po
suvjemn
ý.
Revolverový menieobjekllvol'
je
vypukl5 kovový
kotuč
upevnený
e:<ce
ntricky lak,abystredo
jeho
otvoruprechádzalaoptická osmikroskopu.Na
jeho
spodnejplochesu
Styri
o
tv
ory
n
priskrulkovanie objektivov.StolíklIlikroskopll
mi
stvorhrannyIvaruprostreds
Otvo
rom Preparat J na
110m
pridržiavaný
ko
vovýmipružinami.Prepamlsa
poslha
pomocoukr
ltoveho
vodiča,
v
dvocnaseb
ak
olmých
smeroch.Križový
vodit
má dllemeradlás
nÓn;ovQu
stupni
cQu,
na ktorej
m"ln
O!iC-itať
posu
v.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->