Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RevistaPaqjaNr008dhe009

RevistaPaqjaNr008dhe009

Ratings: (0)|Views: 148|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2011

pdf

text

original

 
P
AQJA
19 Gusht 2007
M
esazhet që sollën në Prishtinëanëtarët e treshes së autorizuarnga Grupi i Kontaktit për nego-ciatat shtesë ndërmjet Prishti-nës e Beogradit, janë cinike dheshqetësuese. Treshja e përbërënga Frenk Vizner (SHBA), Volfgang Ishinger(Bashkimi Europian) dhe Aleksandër Har-çenko (Rusi), si mesazh të parë sollën gjojagatishmërinë e madhe të Serbisë për bash-këpunim në këtë proces. Por, e vërteta ështëse Serbia bash në këtë periudhë ka ashpër-suar qëndrimin e saj, duke miratuar edhenjë rezolutë të re në Kuvend, e cila prak-tikisht e injoron çdo angazhim ndërkom- bëtar për Kosovën. Sipas rezolutës më tëre të Kuvendit të Serbisë, çështja e Kosovësështë e mbyllur si çështje brenda kornizësshtetërore të Serbisë. Nga ana tjetër, zyrtarëtë lartë serbë kanë deklaruar se Serbia dotë sakrifikojë edhe anëtarësimin në Bash-kimin Europian, për ta mbajtur Kosovën nëkornizën e vet shtetërore. Në një ambienttë këtillë, ekskluzivist dhe nacionalist, nukështë e qartë se ku e kanë parë ndërmjetësite rinj prirjen e Serbisë për bashkëpunim.Defekti është në faktin se ndërmjetësit erinj, duke qenë të një niveli të ulët diploma-tik, në krahasim me Marti Ahtisarin, janëtë ekzaltuar nga detyra e re, të cilën duke esheshit se as në ëndërr nuk do ta kenë pare.Veçmas Ishngeri dhe Harçenko.Mesazhi i dytë problematik ishte se treshjakërkon “kompromis nga palët”. Pra, edhenga Kosova kërkohet që të lëshojë pe edhemë shumë nga sa ka lëshuar, duke e pranu-ar planin e Marti Ahtisarit. Por, Kosova i kashterur mundësitë e kompromiseve, sepseka lëshuar pe edhe ashtu jashtë mase,saqë edhe po të zbatohej plani i Ahtisarit,ai nuk do të mundësonte krijimin e njështeti normal dhe funksional. Ndërsa, çdokompromis tjetër, nënkupton heqjen dorënga pavarësia e Kosovës. Duket se kompro-misi kërkohet, në mënyrë që të hapet udhëpër planin B të Serbisë, pra për copëtimine Kosovës. Ky opsion edhe ishte mesazhi itretë, gjithsesi mesazhi më skandaloz, sepseai praktikisht e legalizoi temën e copëtimitterritorial të Kosovës. Ambasadori VolfgangIshinger deklaroi se ata nuk ishin as kundëropsionit të copëtimit, “nëse palët do tadëshironin këtë”. Është e turpshme që njëdiplomat gjerman, i cili i ka përjetuar edhevetë pasojat e copëtimit të atdheut të vet, tëflet me aq lehtësi për copëtimin e atdheuttë dikujt tjetër. Por, duket se ai e barti këtëmesazh, ngase ia kanë dhënë atë detyrë pu-nëdhënësit e tij, buroktarët e sklerotizuar tëBrukselit, të cilët në garë me Rusinë, janëduke e përkëdhelur Serbinë, si ta kishinfëmijë dëshire.Edhe pse agjenda e treshes së Grupit të Kon-taktit nuk është bërë e njohur, e as mandati isaj i vërtetë, (ata thonë se nuk kanë mandattë bëjnë propozime, ndërsa Ishingeri prak-tikisht e bëri propozimin më skandaloz tëmundshëm), tashmë është e qartë se ata dota kenë mandat që të ushtrojnë presion mbiKosovën, për t’ia imponuar një status nënpavarësi, ose copëtimin territorial të saj.Atëherë shtrohet pyetja: çka tash? Çka duhettë bëjnë përfaqësuesit e Kosovës në ekipine unitetit dhe çka duhet të bëjnë qytetarët eKosovës?E para, përfaqësuesit e Kosovës në ekipin eunitetit, duhet të vazhdojnë të mbajnë qën-drim refuzues ndaj çdo opsioni që çon drejtndarjes ose drejt mbetjes së Kosovës nënSerbinë. Këto opsione nuk duhet të traj-tohen fare. Më mirë e kanë të prishen mepartnerët e rremë ndërkombëtar se sa mepopullin e vet.E dyta, kryetari i Kosovës duhet të insistojënë shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamen-tare, nga të cilat do të dilte një Kuvend mëi fuqishëm dhe një qeveri më e fuqishme.Nëse nuk mbahen zgjedhjet e reja parla-mentare, më 10 dhjetor 2007 Kuvendi ak-tual nuk ka mandat që ta shpall pavarësinëe vendit. Duket se strategët që duan shtyrjene zgjedhjeve, pikërisht këtë edhe e kërkojnë,pra që nëse Kuvendi e shpall pavarësinë,ajo të llogaritet jolegale, për faktin se shpal-let nga një Kuvend të cilit i ka skaduar man-dati.Ndërsa, populli shqiptar i Kosovës e kaedhe një betejë politike para vetes. Edhepse janë të zhgënjyer me qeverinë dhe mepërfaqësuesit e zgjedhur, qytetarët duhettë mos abstenojnë, po duhet ta artikulojnëme forcë vullnetin e vet për pavarësinë eKosovës. Kjo mund të manifestohet procesin elektoral, (nëse mbahen zgjedh-jet), por edhe me anën e protestave paqë-sore, nëse nuk lejohet mbajtja e zgjedhjeve.Populli shqiptar i Kosovës duhet të kthehetedhe një herë në politikë, si në vitet 1988,1989, 1990, 1998 dhe 1999. Në ato vite, kurelitat drejtuese kanë dështuar, populli ështëkthyer në politikë dhe u ka dhënë drejtimngjarjeve me fuqinë e vet. Në këtë betejë,duhet të kërkohet edhe ndihma e mbarëkombit shqiptar.Mesazhi i kombit shqiptar edhe këtë herëduhet të jetë paqësor,por duke e zgjedhur përfundimisht dilemënndërmjet paqes me çdo kusht dhe pavarë-sisë së Kosovës me çdo kusht. Në favor tëpavarësisë së Kosovës.
1
Analiza
Ana tjetër e medaljes
 
ÇKA TASH?
 
Milazim KRASNIQI
 
Treshja e Grupit të Kontaktit.
Populli shqiptar i Kosovës duhet të kthehet edhe një herë në politikë, si në vitet 1988, 1989, 1990, 1998dhe 1999. Në ato vite, kur elitat drejtuese kanë dështuar, populli është kthyer në politikë dhe u ka dhënëdrejtim ngjarjeve, me fuqie vet. Në këtë betejë, duhet të kërkohet edhe ndihma e mbarë kombit shqiptar.
 
 
P
AQJA
19 Gusht 2007
2
Intervistë me Blerim Kuçin, ministrin që koordinoi shuarjen e zjarreve në Kosovë
Intervista
Intervista
 
Ministri, Blerim Kuçi
 
GJENDJA E SIGURISË NË VEND
ËSHTË E QETË, POR E BRISHTË
 
P
AQJA: Kosova ka qenë në javëte shkuar e tronditur nga njëseri zjarresh. A janë vënë tëgjitha zjarret nën kontroll?KUÇI:
Për fat të mirë zjarrettash për tash janë nën kontroll.Komiteti ndërministror, i cili është for-muar përballë kësaj situate emergjente,ka filluar përmbylljen e punës së vet.Prej gjendjes së gatishmërisë , shër- bimet emergjente kanë ulë nivelin egatishmërisë në gjendje normale të pu-nës, kurse Komiteti ndërministror ështëduke e bërë përmbylljen e dokumenta-cionit teknik , do të thotë se zjarre nukkemi tash për tash .Sivjet kushtet klimatike kanë qenëshumë të përshtatshme për t’u përhapurzjarret , kushtet klimatike në Kosovëedhe në rajon kanë mundësuar që zjar-ret të përhapen. Duke e parë ketë situatë,Departamenti për Emergjenca më 8 kor-rik ka kërkuar prej Qeverisë të ndërmerrhapa konkretë , në pajtim me Ligjin mbiFatkeqësitë Natyrore dhe ka parala-jmëruar se këtë vit do të kemi vështirëmë zjarret . Në pajtim me këtë kërkesë,më 20 korrik të këtij viti Qeveria ka kri-juar Komitetin Ndërministror, në bazëtë Ligjit mbi Menaxhimin e FatkeqësiveNatyrore , dhe ka rritur nivelin e gatish-mërisë për të përballuar këtë situatë .Gjendja ka qenë shumë alarmante ngafundi i muajit korrik.
PAQJA: Zotëri Kuçi cilat janë vendimete Qeverisë për t’u përballur me situ-atën e vështirë me zjarre?KUÇI:
Duke e parë situatën e vështirëme zjarre, ku 71 zjarre janë paraqiturshkallës së rrezikshmërisë së lartë,Qeveria ka marrë vendim për krijimine shtabeve komunale, ka mundë-suar punën Komitetit Ndërministrornë aspektin e prokurimit, në aspektine angazhimit të potencialit teknik dhenjerëzor. Urdhëresat që janë nxjerrë ngaKomiteti Ndërministror janë bazuar nëligjin për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Naty-rore dhe fatkeqësitë e tjera, dhe komforënjë rregullore që ka hartuar qeveria përmenaxhimin e kësaj situate.Probleme të mëdha kemi pasur fillim-isht po edhe gjatë menaxhimit të kësajsituate në disa regjione, sidomos nëregjione të pasura me pyje, si pjesa e Pe-jës, e Istogut, e Gjakovës, e Therandës,një pjesë e Podujevës.
PAQJA: Cili ka qenë bashkëpunimi iQeverisë me Shtabet Komunale dhe a ikanë zbatuar vendimet e Qeverisë këtoshtabe?KUÇI:
Shtabet Komunale kanë vepruarkomforë vendimeve. Jemi munduar tëvendosim një mekanizëm për t’i futurnë lëvizje këto shtabe.Qeveria e Kosovës ,përherë të parëështë përballur me një situatë të tillëdhe ka vepruar në bazë të ligjit, përherëtë parë Qeveria ka vendos mekanizmapër përballje me situatat emergjente.Duke e pasur parasysh se përherë parë jemi përballur me këso lloj situate,fillimisht kemi pasur disa vështirësi përdinamikën e zbatimit të këtyre vendi-meve dhe kualitetin e zbatimit të tyre.Përmes mediave kemi bërë trysni qëka qenë shumë pozitive . Kemi krijuarnjë grup punues, që ka për detyrë tëmbikëqyrë zbatimin e vendimeve tëQeverisë komforë kësaj situate , dhepo ashtu edhe zbatimin e kualitetit tëkëtyre vendimeve . Ky grup është nëterren duke e kryer punën dhe do t’ijep rekomandimet e veta për marrjen emasave rreth zbatimit ose moszbatimittë tyre . Për fat të keq, një pjesë e komu-nave nuk janë në dijeni për ligjin përmbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhefatkeqësitë e tjera, po ashtu nuk janënë dijeni se cilat janë detyrat për situ-ata të gatishmërisë. Deri sa është vënëkjo lidhje, edhe pse ka qenë një kohëe shkurtër, kemi pasur vështirësi . Mevonë, me vendosjen e këtij komuniki-mi, ka filluar zbatimi i vendimeve, poashtu është rritur kualiteti i zbatimittë tyre edhe kemi mundur ta menax-hojmë situatën.
PAQJA: Kush ka kontribuar për luftënkundër stuhisë së zjarrit, krahas zjar-rfikësve?KUÇI:
Duhet të kemi parasysh sekomplet rajoni ka qenë në gjendje tëvështirë përballje me zjarrin. Kaqenë një mobilizim i mirë për sh-uarjen e zjarrit nga Njësiti i Zjar-rfiksave, KFOR-i, TMK-ja, SHPK-ja.Intervenimi i KFOR-it ka qenë ishkëlqyeshëm, që na ka ardhë në ndi-hmë edhe nga ajri por herë pas here
 
MinistriBlerimKui
 
P
AQJA
19 Gusht 2007
edhe nga toka me njësitet e veta të zjar-rfikësve, por sidomos nga ajri me aktiv-izimin e nëntë helikopterëve për shua-rjen e zjarrit.Detyra e komitetit ndërministror kaqenë koordinimi i këtyre mekanizmavepër ta përballuar me situatën. Po ashtuedhe një kontribut të madh për shuar-jen e zjarreve kanë dhënë edhe njësitetvullnetare, të formuara nga Kuvendetkomunale.
PAQJA: A po bëhet vlerësimi i dëmeveqë janë shkaktuara nga zjarri?KUÇI:
Ndër detyrat e këtij komitetindërministror kur është gjendja enivelit të gatishmërisë, është edhe mevlerësimin e dëmeve. Është krijuar grupiqendror, e edhe grupet komunale. Ështëedhe një vendim i komitetit ndërmin-istror që ne duhet dalim deri më 1shtator me një raport mbi vlerësimine dëmeve.
PAQJA: A ekziston ndonjë projekt qëtë kompensohen pronaret, të cilëve ujanë shkaktuar dëme nga zjarret?KUÇI:
Mandati i Komitetit ndërmin-istror nuk është të bëjë vlerësimin edëmeve nga këto zjarre, mandati i këtijkomiteti është të menaxhojë me këtësituate dhe ta bëjë eliminimin e rrezi-kut . Fondi i ndarë nga Qeveria prej 700mijë eurosh, ka të bëjë më menaxhimine situatës. Se si do të bëjë kompensimindhe a do të bëjë kompensimin, ështëçështje e Qeverisë.
PAQJA: A ka pasur zjarrvënje të qël-limshme dhe nëse po, a dihet motive ittyre?KUÇI:
Ne kemi një raport mbi hetimet eSHPK-së, nën hetime janë 369 persona, prej tyre më shumë se 12 të janë ar-restuar sa i përket vënies së zjarreve.Faktori natyrë nuk ka futur zjarrin, fak-tori natyrë e ka ndihmuar në përhapjene zjarrit . Vënia e zjarreve është bërë ngafaktori njeri, sepse është pakujdesiandaj zjarrit. Pra, nuk është reaguar kon-form kushteve klimatike për përhapjene zjarreve . Po ashtu, për fat të keq, kaedhe zjarre të qëllimshme.
PAQJA: Meqë disa zjarre kanë qenënë zonat kufitare, a ka pasur bash-këpunim ndërshtetëror për shuarjen etyre ?KUÇI:
Më duhet ta pranoj se shtetet ku-fitare nuk kanë pasur një qasje të mirë
3
Intervista
Intervista
 
Zjarrfikësi duke e bërë punën e tij!
çështje e everisë.faktori njeri, sese është akujdesia
Zjarri, armiku natyror i maleve!
 
arrkësidukeebërëunëneti!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->