Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bala Sahasranamam English

Bala Sahasranamam English

Ratings: (0)|Views: 1,092|Likes:
Published by Asha Manoharan
This is the sahasranamam of Bala
This is the sahasranamam of Bala

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Asha Manoharan on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

 
Sri Devi Uvacha-
Baghavãn-bhãshithã shesh siddhanth karunanidhéDevyãs tripura sundaryaha mantra nãma sahasrakam 1Shruthvã dhãrayithum deva mamèchcha varthathé-dhunãKrupayã kevlam nãth tan mamãkhyãthumarhasi 2
Eeshwara Uvãcha -
Mantra nãma sahasrakam mé kathhayãmi varãnanéGopaneeyam prayathnane shruñu thathvam maheshwari 3
Viniyogaha
Asya Sree Balã Tripura Sundari Dhivya Sahasranãma Sthothra MahãmanthrasyaEeshwara RishihiAnushtup Ch-ChandahaSree Balã Tripura Sundari devathaAiym beejamSowhu shakthihikleem keelakammama shree Tripura Sundari prasadh siddhayarthe japé viniyogaha
Dhyãnam
 
Aiymkãrãsana garbhithãnala shikhaam sowhu kleem klaam bebhratheemsowvarñaambara dhãriñeem vara sudhhã dhowthãntharangojjvalamvandhé pusthaka pãshasankkusha japa srag bhasuròdhyath karãmthãm balãm tripuram bhaje trinayanaam shatchakra sanchariñeem
Sree Balã Tripura Sundari Sahasranãma Sthothram
Subhagã sundari sowmya sushumnã sukha dhãyineemanognyã sumano ramya shobhanã lalitha shivã 5Kaanthã kaanthimathee kaanthihi kaamdhã kamlalayãkamyãñee kamala hrudhyã peshlã hrudhayangmã 6Subhadhrã kyãthi ramañi sarvã sãdhvee sumanglaraamã vhavyavathee bhavyã kamneeyãthi komalã 7Shobhã-bhirãmã ramañee ramañeeyã rathipriyãmanonmañee mahamãyã mathanggee madhirapriyã 8Mahãlakshmeer mahãshakthir mahãvidya svaroopiñeemaheshwaree mahãnandhãa mahãnandha vidhãyinee 9Maaninee maadhavee maadvee madharoopaa madhothkatãAanandha kandhã vijaya vishvèshee vishvaroopiñee 10
 
Suprabhã cowmudhee kanthã bindhu nadha swaroopiñeeKaaméshwaree kamakalã kaaminee kãma vardhi nee 11Bhérondã chandikã chandee chaamundee munda malineeañuroopa mahãroopa bhoothéshee bhoovanéshwaree 12Chithrã vichithrã chithrãngee héma garbha swaroopineeChaithanya roopiñee nithyãa-nithya swaroopiñee 13Hreemkaaree kundalee dhaãthree vidhaãthree bhootha sampluvãUnmaãdhinee mahmaãlee suprasannã surãrchithã 14 paramãnandha nishyandhã paramãrtha swaroopiñeeyogeeshwaree yogamãthã hamsinee kalahamsinee 15Kalã kalãvathee rakthã sushumpanã varthma shãlinivindhyãdhri nilayã súkshma héma padma nivãsinee 16Balã suroopiñi mayã vareñyã vara dhayineevidhrumaãbhaã vishalãkshee vishishtã vishva nayikã 17Veeréndhra vandhyã vishwãthmã vishwã vishw vivardhineevishvothpatthir vishwamãyã vishvãrãdhyã vikasvarã 18Madhasvinnã madhodhbhinnã mãninee manvardhinee

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
ghegde62 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vamsi Emani liked this
BSASciti liked this
Dakshina Murthy liked this
Usha Murali liked this
Usha Murali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->