Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Instrukcja obsługi Opel Meriva modele po 2004/2005

Instrukcja obsługi Opel Meriva modele po 2004/2005

Ratings: (0)|Views: 21,067 |Likes:
Published by Robert S.
OPEL Meriva

TYLKO EURO DIESEL EN 590!*
Silnik wysokoprê¿ny samochodu zosta³ skonstruowany zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami techniki motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej zaawansowane rozwi¹zania technologiczne i techniczne, a przy tym jest przyjazny œrodowisku i ekonomiczny. Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej nale¿y stosowaæ wy³¹cznie wysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania normy europejskiej DIN EN 590 – EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale
OPEL Meriva

TYLKO EURO DIESEL EN 590!*
Silnik wysokoprê¿ny samochodu zosta³ skonstruowany zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami techniki motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej zaawansowane rozwi¹zania technologiczne i techniczne, a przy tym jest przyjazny œrodowisku i ekonomiczny. Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej nale¿y stosowaæ wy³¹cznie wysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania normy europejskiej DIN EN 590 – EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale

More info:

Published by: Robert S. on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
OPEL
MerivaU¿ytkowanie, bezpieczeñstwo,obs³uga okresowa
TYLKO EURO DIESEL EN 590!*
Silnik wysokoprê¿ny samochodu zosta³ skonstruowanyzgodnie znajnowszymi osi¹gniêciami technikimotoryzacyjnej ireprezentuje najbardziejzaawansowane rozwi¹zania technologiczneitechniczne, aprzy tym jest przyjazny œrodowiskuiekonomiczny.Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej nale¿y stosowaæ wy³¹czniewysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania normy europejskiejDIN EN 590 – EURO DIESEL. Informacje naten temat znajduj¹ siê wrozdziale„Jazda iprowadzenie”, wczêœci „Paliwo, tankowanie”.Stosowanie innego paliwa mo¿e pogorszyæ sprawnoœæ samochodu orazspowodowaæ utratê gwarancji!
*Do silników wysokoprê¿nych
 
Dane samochodu
Aby zapewniæ sobie ³atwy dostêp do najwa¿niejszych danych samochodu, nale¿y je wpisaæ wtym miejscu. Informacje te mo¿na znaleŸæwrozdzia³ach „Serwisowanie samochodu” i„Dane techniczne”, atak¿e natabliczce identyfikacyjnej samochodu.
Paliwo
Oznaczenie
Olej silnikowy
KlasaLepkoϾ
Ciœnienie w oponach
Rozmiar oponPrzódTy³Opony letnieOpony zimowe
Masy
Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu – Masa w³asna pojazdu wg dyrektyw UE=£adownoœæ
 
Wprowadzenie
W zakupionym przez Pañstwa samochodziewinteligentny sposób po³¹czono najnowszeosi¹gniêcia techniki motoryzacyjnej,imponuj¹ce wyposa¿enie zzakresubezpieczeñstwa, minimaln¹ szkodliwoœæ dlaœrodowiska naturalnego iwysok¹ekonomicznoœæ.Bezpieczeñstwo ibezawaryjnefunkcjonowanie samochodu wdu¿ej mierzezale¿¹ od kierowcy. Winstrukcji obs³ugiznajduj¹ siê wszystkie niezbêdne informacjenatemat eksploatacji samochodu.Równie¿ pasa¿erowie powinni byæ œwiadomizagro¿eñ zwi¹zanych znieprawid³ow¹eksploatacj¹.Kierowca musi zawsze przestrzegaæprzepisów prawa obowi¹zuj¹cych wkraju,wktórym podró¿uje. Przepisy te mog¹odbiegaæ od informacji zawartych wniniejszejInstrukcji obs³ugi.S³owo „warsztat” u¿ywane wniniejszejpublikacji oznacza centrum Opel Partner.Wszystkie centra Opel Partner oferuj¹najwy¿szy poziom us³ug po konkurencyjnychcenach. Doœwiadczony iprzeszkolony przezOpla personel pracuje zgodnie ze specjalnymiinstrukcjami serwisowymi.Instrukcjê obs³ugi, instrukcjê dotycz¹c¹systemu audio-nawigacyjnego orazKsi¹¿eczkê serwisow¹ igwarancyjn¹ nale¿yprzechowywaæ wschowku wdescerozdzielczej.
Korzystanie z Instrukcji obs³ugi
z
Rozdzia³ „W skrócie” zawiera przegl¹dnajwa¿niejszych funkcji samochodu.
z
Spisy treœci znajduj¹ce siê napocz¹tku instrukcjiobs³ugi oraz poszczególnych rozdzia³ówu³atwi¹ odszukanie potrzebnych informacji.
z
Indeks pozwala naodszukanie wybranychhase³.
z
¯ó³te strza³ki narysunkach pokazuj¹ opisywaneelementy oraz sposób wykonania okreœlonychczynnoœci.
z
Czarne strza³ki narysunkach wskazuj¹nastêpstwo wykonanej czynnoœci lub kolejnykrok.
z
Niniejsza Instrukcja obs³ugi dotyczy wersjizkierownic¹ po lewej stronie. Wskazówkiiprocedury dotycz¹ce wersji zkierownic¹po prawej stronie s¹ takie same.
z
W Instrukcji obs³ugi wykorzystano fabrycznekody (oznaczenia) silników. Odpowiadaj¹ce imoznaczenia handlowe mo¿na znaleŸæwrozdziale „Dane techniczne”.
z
Dane wopisach dotycz¹ce kierunku, np. wlewolub wprawo b¹dŸ do przodu lub do ty³u, zawszeodnosz¹ siê do kierunku jazdy.
Symbole
6
Ci¹g dalszy nanastêpnej stronie.Symbol
3
oznacza wyposa¿enie, które jest dostêpne tylko wwybranych wersjach samochodu(w zale¿noœci od wybranego wariantu danegomodelu, typu silnika, kraju, wktórym dokonanozakupu, wybranego wyposa¿enia opcjonalnegoistosowania oryginalnych czêœci zamiennychiakcesoriów Opla).Odwo³ania do innych stron instrukcji s¹ oznaczonesymbolem
3
(
3
= „patrz strona”).
 9 
Niebezpieczeñstwo,
 9 
Ostrze¿enie, Przestroga
¯yczymy szerokiej drogi!
General Motors Poland Sp. z o.o.
 9 
Niebezpieczeñstwo
Akapity poprzedzone s³owem
 9 
Niebezpieczeñstwo
zawieraj¹informacje o zagro¿eniach wi¹¿¹cych siêzryzykiem œmierci. Nieprzestrzeganieprzedstawionych wnich zaleceñ stwarzaryzyko utraty ¿ycia.
 9 
Ostrze¿enie
Akapity poprzedzone s³owem
 9 
Ostrze¿enie
zawieraj¹ informacje ozagro¿eniach wi¹¿¹cych siê zryzykiemwypadku lub odniesienia obra¿eñ cia³a.Nieprzestrzeganie przedstawionych wnichzaleceñ stwarza ryzyko doznania obra¿eñcia³a.
Przestroga
Akapity poprzedzone s³owem
Przestroga
 zawieraj¹ informacje o ryzyku uszkodzeniasamochodu. Nieprzestrzeganieprzedstawionych wnich zaleceñ stwarzaryzyko uszkodzenia pojazdu.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zygmunt Osrodek liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Zimoch Roman liked this
Łukasz Bester liked this
Maria Ziemba liked this
Piotr Rusilko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->