Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 7, broj 23; 7.8.2003]

Službeni glasnik BiH [godina 7, broj 23; 7.8.2003]

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
VISOKI PREDSTAVNIKZA BOSNU I HERCEGOVINU
202
Koriste}i se
ovla{tenjima koja su Visokom predstavnikudata u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnogdijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir uBosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnikkona~ni autoritet u zemlji za tuma~enje gore navedenogSporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora;i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je toneophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";
Pozivaju}i se
na stav XI.2 Zaklju~aka sa Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997.godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilonamjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~niautoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma oimplementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bipomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu sa gorenavedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da  je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|ujeimplementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine i njenih entiteta";
S obzirom
na stav 12. 1 Deklaracije Vije}a za implemen-taciju mira sa sastanka odr`anog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine u kojem je jasno re~eno da Vije}e smatra da jeuspostava pravne dr`ave, u koju gra|ani imaju povjerenja,preduslov za trajni mir te za samoodr`ivu ekonomiju koja mo`eda privu~e i zadr`i i strane i doma}e ulaga~e;
S obzirom
i na stav 3. Aneksa II (Vladavina zakona iljudska prava) pomenute Deklaracije prema kojem uspostava sudskih institucija na dr`avnom nivou, ~ime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu a koje bi se bavile krivi~nim djelima koja su po~inili zvani~nici Bosne i Hercegovine u toku obavljanja slu`bene du`nosti kao i upravnim i izbornim pitanjima,predstavlja osnovni preduslov za uspostavu vladavine prava uBosni i Hercegovini;
Pozivaju}i se
na Deklaraciju Vije}a za implementacijumira, sa sastanka u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, i njeneanekse, u skladu sa kojima je usvajanje zakona o sudu Bosne iHercegovine predvi|eno do septembra 2000. godine;
Imaju}i na umu
ponovo osna`enu strategiju reformepravosu|a u cilju ja~anja napora za uspostavu vladavine prava uBosni i Hercegovini iz 2002/2003. godine koju je podr`aoUpravni odbor Vije}a za implementaciju mira na sastankuodr`anom 28. februara 2002. godine, konstatuju}i da jepomenuta strategija osmi{ljena u cilju odgovora na poziveupu}ene od strane vlasti u Bosni i Hercegovini koji tra`e ja~ianga`man me|unarodne zajednice po pitanju privrednogkriminala, korupcije i problema sa kojima se suo~avpravosudni sistem;
Konstatiraju}i
tako|er i ~injenicu da je u kominikeuizdatom u Sarajevu 31. jula 2002. godine Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira naveo kako Odbor pozdravlja osnivanjeposebnih vije}a i podr`ava prijedlog Visokog predstavnika da usastav Suda Bosne i Hercegovine i Tu`ila{tva Bosne iHercegovine uklju~i doma}e i me|unarodne sudije i tu`iocekroz posebno vije}e/odjel za organizovani kriminal, privrednikriminal i korupciju;
Imaju}i na umu
da kriminalne aktivnosti i dalje ugro`avajudemokratska, ekonomska, fiskalna, tr`i{na i druga socijalnprava i interese gra|ana Bosne i Hercegovine, te da }e osnivanjeposebnih vije}a za organizovani kriminal, privredni kriminal ikorupciju u sklopu Suda Bosne i Hercegovine i posebnog odjela Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine unaprijediti odlu~nu i efikasnuborbu protiv kriminala u Bosni i Hercegovini;
Uvjeren
u vitalni zna~aj koji za Bosnu i Hercegovinu ima nastojanje da se oja~a i po{tuje vladavina prava kako bi sestvorila osnova za privredni rast i strane investicije;
Imaju}i stoga na umu
kako hitnost tako i potrebu da seuspostave posebna vije}a i posebni odjel za organiziranikriminal, privredni kriminal i korupciju pri Sudu Bosne iHercegovine i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine, te da se imenujume|unarodne sudije i tu`ioci u Sud Bosne i Hercegovine iTu`ila{tvo Bosne i Hercegovine, te iz svih gore navedenihrazloga,Visoki predstavnik ovim donosi slijede}u
ODLUKU
O IMENOVANJU ME\UNARODNOG SUDIJE U SUDBOSNE I HERCEGOVINE
1. U skladu sa ~lanom 65. stav 1., te odgovaraju}imizmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercego-vine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/00, 24/02 i 3/03),slijede}a osoba se ovim imenuje za me|unarodnog sudiju uposebnim vije}ima za organizovani kriminal, privredni
Godina VII - Broj 23^etvrtak, 7. augusta 2003. godineS A R A J E V OISSN 1512-7486Bosanski jezik
 
kriminal i korupciju u sklopu i Krivi~nog odjela i @albenogodjela Suda Bosne i HercegovineG. BERNARD BOLAN2. Me|unarodne sudije imenuju se na po~etni period od dvijegodine, i mogu biti ponovo imenovani na maksimalno jo{~etiri godine. U slu~aju podno{enja ostavke ili sprije~enostime|unarodnog sudije ili tu`ioca da na svom polo`aju ostanedo isteka mandata, Visoki predstavnik imenuje neko drugolice koje }e na toj funkciji ostati do kraja tog mandata.3. Imenovanje obavljeno u skladu sa ovom Odlukom stupa na snagu na dan dono{enja Odluke.4. Ova Odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja seobjavljuje u "Slu`benom glasniku BiH".Broj 154/0314. jula 2003. godineSarajevoVisoki predstavnik
Paddy Ashdown
, s. r.
PARLAMENTARNA SKUP[TINABOSNE I HERCEGOVINE
203
Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjedniciPredstavni~kog doma, odr`anoj 27. juna 2003.godine i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2003. godine, usvojila  je
ZAKON
O ZA[TITI ZDRAVLJA BILJA
I - OP]E ODREDBE^lan 1.
Predmet
Ovim zakonom regulira se zdravlje bilja, odre|uju se mjerei obaveze radi spre~avanja pojave, uno{enja i {irenja {tetnihorganizama na biljke, biljne proizvode i druge reguliraneobjekte/predmete kao i njihovo iskorjenjivanje, regulira sebiolo{ka za{tita bilja, odre|uje prikupljanje i razmjena podataka i sistemi informiranja, reguliraju se javne usluge u oblastizdravlja bilja, odre|uju organi nadle`ni za provo|enje Zakona ipropisuju kazne za postupanje suprotno odredbama ovogzakona.^lan 2.
Svrha
Svrha dono{enja ovog zakona je da se osigura za{tita zdravlja bilja, a naro~ito:a) za{tita bilja i biljnih proizvoda od {tetnih organizama,b) spre~avanje uno{enja i {irenja, kao i borba protiv{tetnih organizama uvo|enjem mjera za za{titu bilja ibiljnih proizvoda,c) otkrivanje i odre|ivanje {tetnih organizama,d) omogu}avanje optimalne proizvodnje poljoprivrednogbilja i trgovina njime,e) za{tita okoli{a kontrolom nad {teto~inama, uvo|enjembiolo{ke za{tite bilja, aktivnostima pra}enja ipredvi|anja,f) vo|enje i pra}enje razvoja za{tite bilja,g) osiguranje obrazovanja i informiranja javnosti ozdravlju bilja.^lan 3.
Zna~enje pojedinih izraza
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede}ezna~enje:1.
Zdravlje bilja
zna~i za{titu zdravlja bilja, biljnih proizvoda i drugih reguliranih objekata od {tetnih organizamupotrebom fitosanitarnih mjera.2.
Biljke
su:a) `ive biljke,b) `ivi dijelovi biljki uklju~uju}i i sjemenje.
@ivim dijelovima biljki
smatra se:(a) vo}e u botani~kom smislu, osim vo}a sa~uvanogdubokim zamrzavanjem,(b) povr}e, osim povr}a sa~uvanog dubokim zamrzava-njem,(c) gomolji, lukovice, rizomi i drugi podzemni dijelovi za reprodukciju,(d) rezano cvije}e,(e) grane s li{}em ili iglicama,(f) sje~eno drve}e s li{}em ili iglicama,(g) sjemenje zna~i sjemena u botani~kom smislu, koja sunamijenjena za sijanje.3.
Biljni proizvodi
su proizvodi biljnog porijekla, neprera|eniili prera|eni jednostavnim postupkom, ukoliko nisuobuhva}eni u st.1. i 2. Biljni proizvod je i drvo ukoliko je ucijelosti ili djelimi~no sa~uvalo svoju prirodnu kru`nupovr{inu, okorano ili neokorano, ili je strugotina, iver,piljevina, otpaci ili ostaci drveta i ako se koristi u transportuza bilo koje vrste predmeta kao {to su pregrada, oslonac ilipaleta u slu~aju da to predstavlja rizik za zdravlje biljke.4.
Sa|enje
zna~i stavljanje biljki u svrhu osiguranja njihovogdaljnjeg rasta i generativne ili vegetativne reprodukcije.5.
Biljke za sa|enje
su:a) biljke koje su ve} zasa|ene i koje }e ostati zasa|ene ili}e se presaditi,b) biljke koje jo{ nisu zasa|ene, ali su namijenjene za sadnju.6.
[teto~ine
su organizmi koji pripadaju `ivotinjskom ilibiljnom carstvu, virusi, mikroplazme (fitoplazme) ili drugipatogeni organizmi {tetni za biljke i biljne proizvode.7.
Regulirani objekti/predmeti
su polja, skladi{ta, ambala`a,transportna sredstva, kontejneri, tlo, odnosno svakiorganizam, predmet i materijal koji mo`e sadr`avati iliubrzati razvoj {tetnog organizma i koji zahtijeva primjenufitosanitarnih mjera.8.
Po{iljka
zna~i koli~inu biljki, biljnih proizvoda ireguliranih objekata koji se transportuju.9.
Fitosanitarna mjera
je svaki propis ili zvani~ni ili drugipostupak proveden u skladu s ovim ~lanom sa ciljemspre~avanja uno{enja ili {irenja {tetnih organizama.10.
Fitosanitarni propis
podrazumijeva ovaj zakon i svepropise donesene na osnovu njega i me|unarodne ugovoreiz oblasti zdravlja bilja, a koji su obavezni za Bosnu iHercegovinu.11.
Zemlja porijekla
je zemlja u kojoj su uzrasle biljke iz kojihsu napravljeni biljni proizvodi.12.
Prijenos/prijevoz
je svaki prijevoz biljki, biljnih proizvoda ili reguliranih objekata na teritoriji Bosne i Hercegovine,osim prijevoza unutar mjesta proizvodnje.13.
Mjesto proizvodnje
je povr{ina ili grupa polja koja predstavlja pojedna~nu proizvodnu jedinicu sa svimprate}im objektima i mehanizacijom.14.
Uvoz
je dovo|enje po{iljki u carinsko podru~je Bosne iHercegovine, bez obzira koja je vrsta upotrebe u skladu sa carinskim propisima dozvoljena za biljke, biljne proizvode iregulirane objekte, osim onih namijenjenih za tranzit.15.
Pojava {tetnih organizama
je svaka pojava {tetnihorganizama u regionu na kojem {tetni organizam jo{ nijebio prisutan ili je prisutan u ograni~enom stepenu.Broj 23 - Strana 500 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H ^etvrtak, 7. augusta 2003.
 
16.
Izvoz
je svaki izvoz (dijela) po{iljke sa carinskog podru~ja Bosne i Hercegovine i obuhvata reeksport i privremeniizvoz.17.
Tranzit
je svaki prijevoz po{iljke kroz carinsko podru~jeBosne i Hercegovine pod carinskim nadzorom.18.
Fitosanitarni certifikat
je potvrda o zdravstvenom stanjupo{iljke izdata od nadle`nog tijela ovla{tenog za zdravljebilja, op}enito iz zemlje porijekla, a koja prati po{iljku koja se uvozi, izvozi ili je u tranzitu.19.
Fitosanitarni certifikat za reeksport
je potvrda ozdravstvenom stanju po{iljke izdata od nadle`nog tijela ovla{tenog za zdravlje bilja zemlje u koju se po{iljka uvoziili je uskladi{tena, prepakovana ili podijeljena, a koja pratipo{iljku namijenjenu za reeksport.20.
Paso{ za biljke
je dokument koji potvr|uje da su biljke,biljni proizvodi i regulirani objekti/predmeti koji se prevozena teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog zakona, koje se odnose na zdravstvenu ispravnost biljaka.21.
Vlasnik biljki, biljnih proizvoda i drugih reguliranihobjekata
(u daljem tekstu: vlasnik) je fizi~ko ili pravno licekoje ih posjeduje ili koje se bavi uzgojem, obradom,menad`mentom, prodajom ili drugom njihovomupotrebom.22.
Kontrola {tetnih organizama
je zvani~ni postupakprikupljanja i vo|enja podataka o prisustvu {tetnihorganizama ili njihovom odsustvu, na osnovu kontrola,pra}enja zdravstvenog stanja, sistemskog nadzora ili drugihpostupaka i na osnovu drugih raspolo`ivih izvora.23.
Inspekcija
je kontrola biljki, biljnih proizvoda ili drugihreguliranih objekata sa ciljem utvr|ivanja prisustva {tetnihorganizama ili uskla|enosti s fitosanitarnim propisima.24.
Fitosanitarni inspektori
, u smislu ovog zakona, inspektorisu fitosanitarnih slu`bi nadle`nih organa entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br~koDistrikta).25.
Nadle`ni organi,
u smislu ovog zakona, su: Uprava Bosne iHercegovine za za{titu zdravlja bilja i nadle`ni organientiteta i Br~ko Distrikta.26.
Kontrolno pra}enje
zdravstvenog stanja je redovankontrolni postupak provjere zdravstvenog stanja biljki.27.
Zvani~ni uzorak
je uzorak koji izdvoji nadle`ni inspektor,odnosno pravno ili fizi~ko lice koje je javno ovla{teno na osnovu ovog zakona.II - ZA[TITA ZDRAVLJA BILJA
1. Organizacija i nadle`nosti za provo|enje mjera za{titezdravlja bilja
^lan 4.
Organizacija za{tite zdravlja bilja
1. Za{tita zdravlja bilja je pravo i obaveza nadle`nih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Br~ko Distrikta, fizi~kih ipravnih lica koji pru`aju javne usluge iz oblasti zdravlja bilja, i vlasnika (u daljem tekstu: lica koja osiguravajuzdravlje bilja).2. U cilju osiguranja zdravlja bilja i vr{enja drugih poslova izovog zakona i primjene me|unarodnih konvencija ime|unarodnih sporazuma iz oblasti zdravlja biljobavezuju}ih za Bosnu i Hercegovinu, te me|uentitetskekoordinacije pra}enja njihove primjene, osnovat }e seUprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravlja bilja (udaljem tekstu: Uprava) kao samostalno pravno lice za za{titu zdravlja bilja na cijelom podru~ju Bosne iHercegovine.3. Vije}e ministara Bosne i Hercegovine (u daljemtekstu:Vije}e ministara) posebnim aktom osniva Upravu, uskladu s ovim zakonom, na prijedlog Ministarstva vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa (u daljem tekstu: Minis-tarstvo).^lan 5.
Obaveze nadle`nih organa Bosne i Hercegovine i lica kojapru`aju javne usluge
1. Nadle`ni organi Bosne i Hercegovine i lica koja pru`aju javne usluge iz oblasti zdravlja bilja du`ni su vr{iti kontroluili u~estvovati u nadzoru nad biljkama, biljnimproizvodima, parcelama zemlji{ta, skladi{tima, preradi iuskladi{tenju bilja i biljnih proizvoda, sredstvima za prijevoz bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata, ucilju otkrivanja i izvje{tavanja o pojavi ili {irenju {tetnihorganizama i njihovom suzbijanju.2. Lica koja pru`aju javne usluge iz oblasti zdravlja biljmoraju bez odga|anja obavijestiti nadle`nog inspektora koji je du`an obavijestiti nadle`ne organe o svim novim iiznenadnim pojavama {tetnih organizama s listi I. A i II. A.^lan 6.
Obaveze vlasnika
1. Vlasnici moraju nadzirati biljke koje rastu, uklju~uju}ikultivirana podru~ja (polja, planta`e, rasadnike, vrtove,staklenike), slobodnorastu}e biljke, skladi{ta, preradu iuskladi{tenje biljki i biljnih proizvoda, sredstva za transport biljki, biljnih proizvoda i reguliranih objekata, koja imaju za svoju upotrebu ili za upotrebu tre}ih lica ili ih uzgajaju ikoriste u svrhu otkrivanja pojave ili {irenja {tetnihorganizama.2. Vlasnici moraju odmah obavijestiti nadle`nog inspektora koji je du`an obavijestiti nadle`ne organe o svim novim iiznenadnim pojavama {tetnih organizama s listi I. A i II. A.3. Vlasnici moraju preduzeti mjere koje odredi nadle`niinspektor u cilju spre~avanja {irenja {tetnih organizama ilinjihovog suzbijanja.4. Ukoliko vlasnik ne izvr{i mjere iz stava 3., nadle`niinspektor du`an je narediti njihovo izvr{enje na teret vlasnika.III - SPRE^AVANJE POJAVE I [IRENJA [TETNIHORGANIZAMA I NJIHOVO SUZBIJANJE
1. [tetni organizmi, biljke, biljni proizvodi i reguliraniobjekti
^lan 7.
Lista {teto~ina
1. [tetni organizmi klasificiraju se prema riziku koji imaju pozdravlje i egzistenciju pojedina~nih vrsta biljki i prema riziku izazivanja znatne ekonomske {tete. U ciljuspre~avanja pojave i {irenja {tetnih organizama, potrebno jevr{iti kontrolu {tetnih organizama i provoditi mjere iz ovogzakona.2. Vrste {tetnih organizama koji se smatraju posebno opasnimza biljke i biljne proizvode klasificiraju se kako slijedi:a) Lista I. A i Lista II. A odnosi se na cijelu teritorijuBosne i Hercegovine.b) Lista I. B i Lista II. B odnosi se na odre|ene za{ti}enezone.3. Detaljan sadr`aj listi iz ovog ~lana utvr|uje Vije}eministara, na prijedlog Uprave.^lan 8.
Lista bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata
1) Vrste bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata kojinose {tetne organizme iz ~lana 7. stav 2. i koji predstavljajurizik po zdravlje biljki klasificiraju se u sljede}e liste:a) Lista III. A koja se odnosi na zabranu uno{enja,b) Lista III. B koja se odnosi na zabranu uno{enja uodre|ene za{ti}ene zone,^etvrtak, 7. augusta 2003. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Strana 501

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->