Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 26; 16.5.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 26; 16.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,873 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
548
Naosnovu~lana19.stav1.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine,donosi
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZAKORI[TENJE AUTOCESTA I BRZIH CESTA
^lan 1.U Uredbi o naplati naknade za kori{tenje autocesta i brzihcesta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/11) ~lan 2,mijenja se i glasi:"Iznos naknade za kori{tenje autocesta i brzih cesta uotvorenom sistemu utvr|uje se cjenovnikom o naplati naknadeza kori{tenje autocesta na dionici Sarajevo (Jo{anica)- Kakanj"KLASAVOZILA IZNOSNAKNADE Klasa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00KM Klasa2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50KM Klasa3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00KM Klasa4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00KM^lan 2.U ~lanu 4., u prvom redu, iza rije~i: "autocesta i brzih cesta"dodaju se rije~i: " kod gotovinskog pla}anja".^lan 3.Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 382/114. maja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. svibnja 2011. godine,donosi
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZAKORI[TENJE AUTOCESTA I BRZIH CESTA
^lanak 1.U Uredbi o naplati naknade za kori{tenje autocesta i brzihcesta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/11) ~lanak 2.mijenja se i glasi:"Iznos naknade za kori{tenje autocesta i brzih cesta uotvorenomsustavuutvr|ujesecjenovnikomonaplatinaknadeza kori{tenje autocesta na dionici Sarajevo (Jo{anica) -Kakanj"KLASAVOZILA IZNOSNAKNADE Klasa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00KM Klasa2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50KM Klasa3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00KM Klasa4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00KM^lanak 2.U~lanku4.,uprvomredu,izarije~i:"autocestaibrzihcesta"dodaju se rije~i: " kod gotovinskog pla}anja".^lanak 3.Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 382/114. svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
Naosnovu~lana19.stav1.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine,na6.sjedniciodr`anoj4.maja2011.godine,donosi
UREDBU
OIZMJENAMAUREDBEONAPLATINAKNADEZAKORI[TEWEAUTOCESTAIBRZIHCESTA
^lan1.U Uredbi o naplati naknade za kori{tewe autocesta ibrzih cesta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/11)~lan 2, mijewa se i glasi:"Iznos naknade za kori{tewe autocesta i brzih cesta uotvorenomsistemuutvr|ujesecjenovnikomonaplatinaknadezakori{teweautocestanadioniciSarajevo(Jo{anica)-Kakaw"
Godina XVIII – Broj 26Ponedjeljak, 16. 5. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 26
– 
Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 16. 5. 2011.
KLASAVOZILA . . . . . . . . . . . . IZNOSNAKNADE
 – 
Klasa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00KM
 – 
Klasa2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50KM
 – 
Klasa3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00KM
 – 
Klasa4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00KM^lan2.U ~lanu 4., u prvom redu, iza rije~i: "autocesta i brzihcesta" dodaju se rije~i: " kod gotovinskog pla}awa".^lan3.Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj382/114.maja2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
549
Naosnovu~lana18.stav1.alineja3.,~lana21.stav1.i~lan45. stav 1. Zakona o Fondu za za{titu okoli{a Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 6. sjednice,odr`ane 5. maja 2011. godine, donosi
UREDBU
O IZMJENI UREDBE O POSEBNIM NAKNADAMA ZAOKOLI[ KOJE SE PLA]AJU PRI REGISTRACIJIMOTORNIH VOZILA
^lan 1.UUredbioposebnimnaknadamazaokoli{kojesepla}ajupriregistraciji motornih vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 14/11) ~lan 8. mijenja se i glasi:"Naknada se obra~unava i pla}a jednom godi{nje prilikomregistracije vozila i upla}uje na ra~un Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH.Naknada }e se raspore|ivat na na~in da 30% ostaje Fondu za za{titu okoli{a Federacije BiH, a 70% se distribuira kantonalnimfondovimazaza{tituokoli{a(ukolikosuuspostavljeni),odnosnobud`etima kantona."^lan 2.Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 404/115. maja/svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
550
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2106i8/06), a uvezisa ~lanom21. Zakona obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5109, 32/09, 51/09, 9110,36710 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU AKONTATIVNOG RASPOREDASREDSTAVA "TRANSFER ZA POLITI^KE STRANKE IKOALICIJE" ZA I. KVARTAL 2011. GODINE
I.Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava seakontativni raspored i isplata sredstava utvr|enih u razdjelu 12.,glava 1201-Vlada Federacije BiH, ekonomski kod 614300"Transfer za politi~ke stranke i koalicije", za I. kvartal 2011.godine, u iznosu od 1.125.000,00 KM, i to:
NAZIVSTRANKE -KOALICIJE
Broj poslan/ zastupn.Akontativni rasporedsredstava "Transfer za politi~ke stranke i koal." za I. kvartal 2011. godineupla}enorazlika za uplatuPosl.uPredst.domuDeleg, uDomnaroda 
Ukupno
30% 70%
Ukupno
1. 2. 3.
(2+3)
4. 5.
(4+5)1.
SDP-Socijaldemokratska partija BiH28 18
47
25.961,5 282.538 308.500 115.000 193.5002.SDA-Stranka demokratskeakcije23 7
30
25.961,5 180.344 206.305 97.143 109.1623. Savez za boljubudu}nost BiH13 3
16
25.961,5 96.183 122.145 61.429 60.7164. HDZ BiH12 0
12
25.961,5 72.137 98.099 57.857 40.2425. Stranka za Bosnu iHercegovinu9 0
9
25.961,5 54.103 80.065 47.143 32.9226. Narodna stranka radomza boljitak5 1
6
25.961,5 36.069 62.030 32.857 29.1737. HDZ 19903 0
3
25.961,5 18.034 43.996 32.857 11.1398. HSP2 0
2
25.961,5 12.023 37.984 0 37.9849. A SDA1 0
1
25.961,5 6.011 31.973 18.571 13.402
10.
Demokratska narodna zajednica 1 0
1
25.961,5 6.011 31.973 18.571 13.402
11.
Saveznezavisnihsocijaldemokr ata-SNSD-Milorad Dodik1 0
1
25.961,5 6.011 31.973 18.571 13.402
12.
BOSS -Bosanska stranka -MirnesAjanovi}0 1
1
25.961,5 6.011 31.973 0 31.973
13.
Na{a stranka -Nova socijalisti~ka partija -ZdravkoKrsmanovi}0 1
1
25.961,5 6.011 31.973 0 31.973
SAMOSTALNIDELEGATIMilovi}Daliborka
0 1
10,0
6.011
6.011
0
6.011UKUPNO98
33
131
337.500,0 787.500
1.125.000
500.000 625.000
II.Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e biti ispla}ena sa pozicije"Transfer za politi~ke stranke i koalicije" Bud`eta FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu.III.Kona~an obra~un sredstava iz ta~ke I. ove odluke izvr{it }eOdlukom o odobravanju rasporeda sredstava "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" za I. kvartal 2011. godine, nakonkonstituiranja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine.IV.Zarealizacijuoveodlukezadu`ujuseFederalnoministarstvofinansija-Federalno ministarstvo financija i Generalni sekreta-rijatVladeFederacijeBosneiHercegovine,svakouokvirusvojenadle`nosti.V.O utro{enim sredstvima iz ta~ke l. ove Odluke, korisniciizvje{tavaju Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministar-stvo financija, a Federalno ministarstvo finansija - Federalnoministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u
 
Ponedjeljak, 16. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 26
– 
Strana 3skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne iHercegovine.VI.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 365/115. maja/svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
551
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2106i8/06), a uvezisa ~lanom21. Zakona obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5109, 32/09, 51/09, 9110,36710 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 6. sjednice odr`ane 5. maja 2011. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU AKONTATIVNOG RASPOREDASREDSTAVA "TRANSFER ZA POLITI^KE STRANKE IKOALICIJE" ZA II. KVARTAL 2011. GODINE
I.Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava seakontativni raspored i isplata sredstava utvr|enih u razdjelu 12.,glava 1201-Vlada Federacije BiH, ekonomski kod 614300"Transfer za politi~ke stranke i koalicije", za II. kvartal 2011.godine, u iznosu od 1.125.000,00 KM, i to:
NAZIVSTRANKE -KOALICIJE
Broj poslan/ zastupn. Kona~ni raspored sredstav"Transfer za politi~ke stranke i koal."za II kvartal 2011. godinePosl.uPredst.domuDeleg, uDom naroda 
Ukupno
30% 70%
Ukupno
1. 2. 3.
(2+3)
4. 5.
(4+5)1.
SDP -Socijaldemokratska partija BiH28 19
47
25.961,5 282.538 308.5002. SDA-Stranka demokratske akcije23 7
30
25.961,5 180.344 206.3053. Savez za boljubudu}nost BiH13 3
16
25.961,5 96.183 122.1454. HDZ BiH12 0
12
25.961,5 72.137 98.0995. Stranka za Bosnui Hercegovinu9 0
9
25.961,5 54.103 80.0656. Narodna stranka radom za boljitak5 1
6
25.961,5 36.069 62.0307. HDZ 19903 0
3
25.961,5 18.034 43.9968. HSP2 0
2
25.961,5 12.023 37.9849. A SDA1 0
1
25.961,5 6.011 31.973
10.
Demokratska narodna zajednica 1 0
1
25.961,5 6.011 31.973
11.
Saveznezavisnihsocijaldemokrata-SNSD-MiloradDodik1 0
1
25.961,5 6.011 31.973
12.
BOSS -Bosanska stranka -Mirnes Ajanovi}0 1
1
25.961,5 6.011 31.973
13.
Na{a stranka -Nova socijalisti~ka partija - ZdravkoKrsmanovi}0 1
1
25.961,5 6.011 31.973
SAMOSTALNIDELEGATI -Milovi} Daliborka
0 1
10,0
6.011
6.011UKUPNO
98
33 131
337.500 787.500
1.125.000
II.Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e biti ispla}ena sa pozicije"Transfer za politi~ke stranke i koalicije" Bud`eta FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu.III.Kona~an obra~un sredstava iz ta~ke I. ove odluke izvr{it }eOdlukom o odobravanju rasporeda sredstava "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" za II. kvartal 2011. godine, nakonkonstituiranja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine.IV.Zarealizacijuoveodlukezadu`ujuseFederalnoministarstvofinansija-Federalno ministarstvo financija i Generalnisekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, svako uokviru svoje nadle`nosti.V.O utro{enim sredstvima iz ta~ke l. ove Odluke, korisniciizvje{tavaju Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministar-stvo financija, a Federalno ministarstvo finansija - Federalnoministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine uskladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji Bosne iHercegovine.VI.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 364/115. maja/svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
552
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 14. stav 3. i ~lana 21. stav 3.Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenjusredstavaudru{tvenojsvojini("Slu`benilistSRBiH",br.33/81i29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava FederacijeBosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJE/NABAVKE POPRINCIPU "STARO ZA NOVO" MOTORNIH VOZILAZA POTREBE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE - SUDSKE POLICIJE UFEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I.Odobrava se prodaja/nabavka po principu "staro za novo"sljede}ih motornih vozila, i to:
RedbrojMarkavozilaTipvozilaRegistarskeoznakeBroj {asijeGodinaproizvodnjePre|enakilometra`a
1 VW GOLF 897-T-021(Odjavljen)WVWZZZ1KZ8W0908602007Havarisan2 LADA NIVA 880-K-588 1697017200221.4223 VW GOLF 202-T-779 WVWZZZ1JZ391491662002147.8254 VW GOLF 872-M-470 WVWZZZ1JZ2W6647682002201.4105 VW GOLF 872-M-47I WVWZZZ1JZ2W6660252002155.8746 VW GOLF 770-E-807 WVWZZ1JZXD290652199861.0917 VW GOLF 549-J-374 WVWZZZUZD0878982001146.1898 VW TRANS-PORTER319-J-711 WV1ZZZ70Z3H0698962002308.9829 VW FURGON 814-E-374 WV1ZZZ70ZXH0646172000208.391
II.Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine - Sudska policija nakon realizacije iz ta~ke I. ove odluke, odobrava se

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Brkan liked this
Milana Radlovic liked this
eerrmmiinnaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->