Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 25; 11.5.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 25; 11.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,338 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
VLADAFEDERACIJEBOSNEIHERCEGOVINE
538
Na osnovu ~lana 36. stav 1. Zakona o federalnim robnimrezervama("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj46/99),naprijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi,VladaFederacijeBosneiHercegovine,nanastavku5.sjednice,odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi
ODLUKU
OODOBRAVAWUGODI[WEGOBRA^UNAFEDERALNEDIREKCIJEROBNIHREZERVIZA2010.GODINU
I
Odobrava se Godi{wi obra~un Federalne direkcijerobnih rezervi za 2010. godinu.
II
Sastavni dio Godi{weg obra~una iz ta~ke
I
ove odluke jeIzvje{taj o poslovawu federalnim robnim rezervama za 2010.godinu.
III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj361/1121.aprila2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
Na osnovu ~lana 36. stav 1. Zakona o federalnim robnimrezervama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice,odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU GODI[NJEG OBRA^UNAFEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVIZA 2010. GODINU
I.Odobrava se Godi{nji obra~un Federalne direkcije robnihrezervi za 2010. godinu.II.Sastavni dio Godi{njeg obra~una iz ta~ke I. ove odluke jeIzvje{taj o poslovanju federalnim robnim rezervama za 2010.godinu.III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 361/1121. aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.Na temelju ~lanka 36. stavak 1. Zakona o federalnim robnimrezervama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice,odr`ane 21. travnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU GODI[NJEG OBRA^UNAFEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVIZA 2010. GODINU
I.Odobrava se Godi{nji obra~un Federalne direkcije robnihrezervi za 2010. godinu.II.Sastavni dio Godi{njeg obra~una iz to~ke I. ove odluke jeIzvje{}e o poslovanju federalnim robnim rezervama za 2010.godinu.III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 361/1121. travnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
539
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovawima FederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.
Godina
XVIII –
Broj
25
Srijeda
, 11. 5. 2011.
godineS A R A J E V O
ISSN 1512-7079
 
Broj25
– 
Strana
2
SLU@BENENOVINEFEDERACIJEBiH Srijeda,11.5.2011.12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organaFederacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sau~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine FederacijeBiH",br.48/05,54/05,42/06,27/07,28/07,49/07,74/07,15/08,70/08,71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), naprijedlog federalnog ministra energije, rudarstva iindustrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6.sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi
RJE[EWE
OPRIJEDLOGUZAPRIVREMENOIMENOVAWEKANDIDATANAPOZICIJEZA[EST^LANOVANADZORNOGODBORAJPELEKTROPRIVREDABiHD.D.-SARAJEVO
I
Za privremeno imenovawe na pozicije za {est ~lanovaNadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, dookon~awa konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornogodbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se:1. prof.drIZUDINKAPETANOVI],2. ENVERAGI],3. JAKUBDINAREVI],4. KEMALSIKIRI],5. BAHRIJA[ARI],6. SANELBUQUBA[I].
II
Zadu`ujeseFederalnoministarstvoenergije,rudarstvaiindustrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako biSkup{tinadioni~araJPElektroprivredaBiHd.d.-Sarajevo,naosnovu~lana246.ta~ka11)Zakonaoprivrednimdru{tvima("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.23/99,45/00,2/02,6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku oprivremenom imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Dru{tvaiz ta~ke
I
ovog Rje{ewa.
III
OvoRje{ewestupanasnagudanomdono{ewaiobjavi}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj359/114.maja2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
Naosnovu~lana19.stav3.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa FederacijeBosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}emdr`avnogkapitala("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.48/05,54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08,4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na6.sjedniciodr`anoj4.maja 2011. godine, donosi
RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJEKANDIDATA NA POZICIJE ZA [EST ^LANOVANADZORNOG ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA BiHD.D. - SARAJEVO
I.Za privremeno imenovanje na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, dookon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornogodbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se:1. prof. dr. IZUDIN KAPETANOVI],2. ENVER AGI],3. JAKUB DINAREVI],4. KEMAL SIKIRI],5. BAHRIJA [ARI],6. SANEL BULJUBA[I].II.Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva iindustrijedapreduzmesvepotrebneaktivnostikakobiSkup{tina dioni~araJPElektroprivredaBiHd.d.-Sarajevo,naosnovu~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku oprivremenomimenovanju~lanovaNadzornogodboraDru{tvaizta~ke I. ovog Rje{enja.III.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 359/114. maja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lanka 4. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03) i ~lanka 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH",br.48/05,54/05,42/06,27/07,28/07,49/07,74/07,15/08,70/08,71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na6.sjedniciodr`anoj4.svibnja 2011. godine, donosi
RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJEKANDIDATA NA POZICIJE ZA [EST ^LANOVANADZORNOG ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA BiHD.D. - SARAJEVO
I.Za privremeno imenovanje na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, dookon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornogodbora Dru{tva na razdoblje od ~etiri godine, predla`u se:1. prof. dr. IZUDIN KAPETANOVI],2. ENVER AGI],3. JAKUB DINAREVI],4. KEMAL SIKIRI],5. BAHRIJA [ARI],6. SANEL BULJUBA[I].II.Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva iindustrijedapreduzmesvepotrebneaktivnostikakobiSkup{tina dioni~ara JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, na temelju~lanka 246. to~ka 11) Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odlukuo privremenom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz to~ke I. ovog Rje{enja.
 
Srijeda
,
11.5.2011. SLU@BENENOVINEFEDERACIJEBiH Broj
25
– 
Strana
3III.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}ese"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 359/114. svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
540
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovawima FederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organaFederacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sau~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine FederacijeBiH",br.48/05,54/05,42/06,27/07,28/07,49/07,74/07,15/08,70/08,71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), naprijedlog federalnog ministra energije, rudarstva iindustrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6.sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi
RJE[EWE
OPRIJEDLOGUZAPRIVREMENOIMENOVAWEKANDIDATANAPOZICIJEZAPET^LANOVANADZORNOGODBORAPRIVREDNOGDRU[TVA"TERMINALIFEDERACIJE"D.O.O.SARAJEVO
I
Za privremeno imenovawe na pozicije za pet ~lanovaNadzornog odbora privrednog dru{tva "TerminaliFederacije"d.o.o.Sarajevo,dookon~awakonkursneprocedureza izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od~etiri godine, predla`u se:1. RIFATFETI],2. HERMEDINZORNI],3. XEVADHAZNADAR,4. MILANDMITROVI],5. ZVONIMIR[U[WAR.
II
Zadu`ujeseFederalnoministarstvoenergije,rudarstvaiindustrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako biSkup{tina privrednog dru{tva "Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona oprivrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i63/10),donijelaodlukuoimenovawu~lanovaNadzornogodboraDru{tva iz ta~ke
I
ovog Rje{ewa.
III
OvoRje{ewestupanasnagudanomdono{ewaiobjavi}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj360/114.maja2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
Naosnovu~lana19.stav3.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa FederacijeBosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}emdr`avnogkapitala("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.48/05,54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08,4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na6.sjedniciodr`anoj4.maja 2011. godine, donosi
RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJEKANDIDATA NA POZICIJE ZA PET ^LANOVANADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA"TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
I.Za privremeno imenovanje na pozicije za pet ~lanovNadzornog odbora privrednog dru{tva "Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od ~etiri godine,predla`u se:1. RIFAT FETI],2. HERMEDIN ZORNI],3. D@EVAD HAZNADAR,4. MILAN DMITROVI],5. ZVONIMIR [U[NJAR.II.Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva iindustrijedapreduzmesvepotrebneaktivnostikakobiSkup{tina privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odlukuo imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz ta~ke I.ovog Rje{enja.III.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 360/114. maja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lanka 4. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03) i ~lanka 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH",br.48/05,54/05,42/06,27/07,28/07,49/07,74/07,15/08,70/08,71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na6.sjedniciodr`anoj4.svibnja 2011. godine, donosi
RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJEKANDIDATA NA POZICIJE ZA PET ^LANOVANADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRU[TVA"TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
I.Za privremeno imenovanje na pozicije za pet ~lanovNadzornogodboragospodarskogdru{tva"TerminaliFederacije"d.o.o. Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na razdoblje od ~etirigodine, predla`u se:1. RIFAT FETI],2. HERMEDIN ZORNI],3. D@EVAD HAZNADAR,4. MILAN DMITROVI],5. ZVONIMIR [U[NJAR.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Petar Calic liked this
Igor Skvarica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->