Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 157 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
483
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj70/07i36/10),usvezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj01-02.1.2-1543/11DDod23.03.2011.godine,zapredajuuposjednekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5.sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineZenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj12-31-2460/09-242 od 21.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 894/2 k.o. Janji}i, vo}njak 4. klase u povr{ini od453 m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 220/1k.o. Janji}i, upisana u zk. ul. br. 1238 k.o. Janji}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mile{i} Mla|ena sa 1/2dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Relota Franje sin Mate iz Zenice, Relota Ivice sin Mate izR.Hrvatske, Relota Marka sin Mate iz Zenice,Malinovi} ro|. Relota Lucije iz R.Hrvatske, Regu{i}ro|. Relota Sofije iz R.Hrvatske i Ra{i} ro|.Relota Aneiz Zenice, svi sa po 1/6 dijela. – k.~.br.892/6k.o.Janji}i,njiva3.klaseupovr{iniod107m
²
i k.~. br. 893/2 k.o. Janji}i, dvori{te u povr{ini od 35m
²
, kojima po starom premjeru odgovara k.~. br.220/2k.o. Janji}i, oranica u povr{ini od 142 m
²
, upisana u zk.ul. br. 1214 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoDeli} ro|.Mujagi} Hanife sa 1/32 dijela i drugihsuvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Relota Franje sin Mateiz Zenice, Relota Ivice sin Mate iz R.Hrvatske, Relota Marka sin Mate iz Zenice, Malinovi} ro|. Relota Lucijeiz R.Hrvatske, Regu{i} ro|. Relota Sofije iz R.Hrvatskei Ra{i} ro|. Relota Ane iz Zenice, svi sa po 1/6 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-329/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
484
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1543/11 DD od 23.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretninOp}ineZenica,prijepravomo}nostirje{enjaoizvla{tenju,VladFederacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine,donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineZenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj12-31-2460/09-226 od 11.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.365/3k.o.Janji}i,njiva2.klaseupovr{iniod138m
²
i njiva 3. klase u povr{ini od 190 m
²
, {to po starompremjeruodgovarak.~.br.198/30k.o.Janji}i,upisanauzk. ul. br.377 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvoMi{kovi} Milice k}i Pere sa 1/1 dijela, a stvarnovlasni{tvo Mi{kovi} Tihomira sin Milice iz Beograda sa 1/1 dijela. – k.~.br.365/1k.o.Janji}i,njiva3.klaseupovr{iniod488m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/1 k.o.Janji}i, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Janji}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Milice k}i Peresa1/1dijela,astvarnovlasni{tvoMi{kovi}TihomirasinMilice iz Beograda sa 1/1 dijela. – k.~. br. 365/4 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 90m
²
,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.198/32k.o.Janji}i, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Janji}i,zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Milice k}i Pere
Godina XVIII – Broj 24Ponedjeljak, 9. 5. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 24
– 
Stranica 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.sa1/1dijela,astvarnovlasni{tvoMi{kovi}TihomirasinMilice iz Beograda sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-329-1/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
485
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2045/2010 od 28.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 272/2k.o. Mokrine, upovr{iniod45m
²
ik.~. br.271/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 51 m
²
, svezemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Sajnica Zejnila Fadila iz Had`i}a sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-293/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
486
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2135/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1106/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1009 m
²
,zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo [ari} Nasera izHad`i}a sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-293-1/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
487
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2050/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 387/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 5119 m
²
, k.~.br. 390/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 373 m
²
, k.~.br.391/1 k.o. Mokrine, u povr{ini od 2351 m
²
, k.~. br.392/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 471 m
²
, k.~. br. 390/7k.o. Mokrine, u povr{ini od 861 m
²
, k.~. br. 395/2 k.o.Mokrine, u povr{ini od 859 m
²
, k.~. br. 396/2 k.o.Mokrine, u povr{ini od 145 m
²
i k.~. br. 395/3 k.o.Mokrine, u povr{ini od 36 m
²
, sve zemlji{no-knji`no istvarno vlasni{tvo Sajnica [abana Fikrete, Sajnica Zijada Denisa i Sajnica Zijada Elzane, svi sa po 1/3dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-293-2/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
488
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine
 
Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24
– 
Stranica 3Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2066/2010 od 23.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 37/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 26 m
²
,zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Talanga (Ante)Zorana iz Had`i}a sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-293-3/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
489
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnihikatastarskihposlovaOp}ineLjubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-115/11 od 22.02.2011godine, i to na parceli: – k.~. br. 1277/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od1.488 m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br.437/21, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 1.488 m
²
,upisana u zk. ul. br. 126 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Vlade Grbavca Jozina iz Hardomilja, op}ina Ljubu{kiiIvanaGrbavcaFranjinaizHardomilja,op}ina Ljubu{ki, sa po 1/2 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
490
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj2/06i8/06),apovodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnihikatastarskihposlovaOp}ineLjubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-113/11od 22.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 391/4 k.o. Bija~a, njiva 5. klase u povr{ini od 86m
²
i njiva 6. klase u povr{ini od 364 m
²
, {to po starompremjeru odgovara k.~. br. 501/124, zv."Lazina" njiva upovr{ini od 450 m
²
, upisana u zk. ul. br.118 k.o.SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~.br.392/2k.o.Bija~a,{uma4.klaseupovr{iniod440m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/113,zv."Mekota" {uma u povr{ini od 440 m
²
, upisana u zk.ul.br.118k.o.SP-Bija~a,stvarnovlasni{tvoSojkeGali}Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1dijela. – k.~.br.392/3k.o.Bija~a,{uma4.klaseupovr{iniod258m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/111,zv."Mekota" {uma u povr{ini od 258 m
²
, upisana u zk.ul.br.118k.o.SP-Bija~a,stvarnovlasni{tvoSojkeGali}Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1dijela. – k.~. br. 404/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od3.273 m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/144, zv."Trava" {uma u povr{ini od 3.273 m
²
,upisana u zk. ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage izMetkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238-1/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i},
v. r.
491
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnihikatastarskihposlovaOp}ineLjubu{ki,prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je
RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-112/11od 22.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~.br.379k.o.Bija~a,njiva7.klaseupovr{iniod1.093m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/32,zv."Lazinautravi"njivaupovr{iniod1.093m
²
,upisana u zk. ul. br.36 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kate]u`e Jurine udova Petra iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~.br.380k.o.Bija~a,{uma3.klaseupovr{iniod1.252m
²
, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/31,zv."Lazinautravi"{umaupovr{iniod1.252m
²
,upisana 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->