Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 17; 7.4.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 17; 7.4.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,655|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
FEDERALNO MINISTARSTVOZDRAVSTVA
Prilog br. 1
PLAN I PROGRAM
1
SPECIJALIZACIJA I SUBSPECIJALIZACIJA ZADOKTORE MEDICINE, DOKTORE STOMATOLOGIJEI MAGISTRE FARMACIJE
PLANOVI I PROGRAMI
SPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINEANESTEZIJA I REANIMACIJA
Vrsta specijalizacije: OSNOVNATrajanje specijalizacije: 4 godine (48 mjeseci)Plan specijalizacije:
[IRA TEMATSKAOBLASTU@A TEMATSKAOBLASTMJESTOOBAVLJANJASTA@ATRAJANJEMJESECI
Uvodni dio - osnovna teorijska nastava Medicinkifakultet 1Fiziologija i biohemija 4Interna medicina Bolni~ki odjelinterne medicine6Kardiologija 2Pulmologija 2Nefrologija 2Pedijatrija Bolni~ki odjelpedijatrije1Urgentna medicina Bolni~ki odjelurgentne medi-cine2Op}a anesteziologija Bolni~ki odjelanesteziologije11Specijalna anesteziologija Bolni~ki odjelanesteziologije11Neurohirur{ka anestezija 3Torakalna anestezija 1Kardiohirur{ka anestezija 2Anestezija uginekologiji iaku{erstvu2Anestezija u dje~jojhirurgiji3Reanimatologija iintenzivno lije~enjeBolni~ki odjelanesteziologije11Transfuziologija Bolni~ki odjel ilizavodtransfuzijskemedicine1
PROGRAM SPECIJALIZACIJE
Teoretska obuka: – predavanja, razgovori, diskusija sa mentorom (30%vremena) – seminarske radnje specijalizanata (30% vremena) – individualni rad specijalizanata na Klinici (40%vremena)Prakti~na obuka: – svakodnevni prakti~ni rad u ambulanti, na odjeljenju, uoperacionoj sali (70% vremena) – pokazni rad mentora iz zna~ajnih dijagnosti~kih,terapeutskih, operativnih procedura (25% vremena) – eksperimentalni rad (5% vremena)
UVODNI DIO - OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA
Osnovna teorijska nastava se provodi iz oblasti: – dono{enje klini~kih odluka, – komunikacijske vje{tine, – timski rad, – upravljanja sistemom, – sposobnost sticanja i preno{enja znanja, – etika i propisi, – promocija zdravlja.
Godina XVIII – Broj 17^etvrtak, 7. 4. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
1 Sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacijeobjavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 11/11
 
Broj 17
– 
Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 7. 4. 2011.Obavlja se na medicinskom fakultetu u ukupnom trajanju od1 mjesec, u nastavnim turnusima (ljetni i zimski semestar) poplanu koji utvr|uju navedeni fakulteti.
FIZIOLOGIJA I BIOHEMIJA
Edukaciju iz fiziologije i biohemije specijalizant provodi na Institutu za fiziologiju i biohemiju medicinskog fakulteta utrajanju od 4 mjeseca.U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – Homeostaza unutra{njeg miljea. Difuzija i osmoza.Regulacija acido-bazne ravnote`e. – Hemodinamika cirkulacije. Zatajivanje srca. Plu}na cirkulacija. Cirkulatorni {ok. Kapilarna dinamika izmjene teku~ine. Krv: hemostaza i gru{anje. Krvnegrupe. Transfuzija. – Plu}na ventilacija. Regulacija disanja. – Nervni sistem. Funkcija mozga nad vegetativnimfunkcijama. Autonomni nervni sistem, fiziologija ifarmakologija. Receptori i medijatori. – Metabolizam ugljenih hidrata, lipida i bjelan~evina.Energetika i intenzitet metabolizma. – Endokrinologija:hormonihipofize,{titneinadbubre`ne`lijezde. Inzulin i dijabetes.
INTERNA MEDICINA
Edukacija iz interne medicine specijalizant sprovodi na internim odjelima u trajanju 6 mjeseci.
Kardiologija
U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – patofiziologija sr~ane insuficijencije – cirkulatorni kolaps i {ok – lije~enje sr~ane dekompezacije – uro|ene sr~ane mane – reumatska oboljenja srca  – arteriska hipertenzija  – poreme}aj sr~anog ritm – perikarditis, miokarditis, endokarditis.
Pulmologija
U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – Cirkulatorni poreme}aji u bronhopulmonalnoj funkciji:plu}na embolija i infarkt plu}a, masna embolija, plu}na hipertenzija, cor pulmonale – Obstruktivne bolesti plu}a: hroni~ni bronhitis, astma bronhale – Pneumonije, neoplazme, pneumokonioze – Bolesti medijastinuma 
Nefrologija
U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – fiziologija bubrega i funkcijonalno ispitivanje bubrega  – akutna i hroni~na insuficijencija bubrega; hepatorenalnisindrom – glomerulonefritis, nefrotski sindrom, pijalonefritis – specifi~ne bolesti bubrega  – dijaliza 
PEDIJATRIJA
U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – hitna stanja kod djece – dijagnostika metaboli~kih bolesti, neurolo{kih bolesti ialergijskih bolesti – fiziolo{ke posebnosti novoro|ena~ke i dje~je dobifarmakolo{ke posebnosti u dje~joj dobi – klini~ka anestezija u djece
URGENTNA MEDICINA
Edukacija iz urgentne medicine specijalizant sprovodi na odjelu urgentne medicine u trajanju od 2 mjeseca.U toku edukacije specijalizant treba da savlada: – urgentna stanja u kardiologiji i njihova diferancionalna dijagnoza prema fizikalnom, klini~kom i laboratorij-skom statusu (Angina pectoris, akutni infarkt miokarda,kongestivne sr~ane bolesti, kardiogeni {ok, aritmije,hipertenzivne krize) – procjenaitretmanhitnostislu~ajazauzimanjeuobradu,terapija i konsultacije sa specijalistima drugihdisciplina,teeventualnoproslije|ivanjenadrugeodjele – urgentna stanja u pulmologiji, njihova diferencijalna dijagnoza prema fizi~kom, klini~kom i laboratoriskomstatusu uklju~uju}i i terapiju. (Obratiti pa`nju na plu}nuemboliju, status astmaticus, pneumotoraks, nekardio-geni edem plu}a, masivni pleuralni izljev, atelektaze,strana tijela, hemoptoe, bronhopulmonalne aspiracije,hiperkapnijskastanja,akutnoplu}nosrce,akutnaplu}na insuficija, Goodpasterov sindrom) – urgentna stanja sa poreme}ajem svijesti do komatoznihstanja (hiper i hipoglikemiska koma, poreme}ajacidobaznog statusa, cerebralni inzult, iskrvavljenost,hepati~ne encefalopatije, akutna masivna krvarenjvezana za krvare}i ulkus, krvare}i varikoziteti, te{kioblik akutnog pankreatitisa, hipofizna koma,tireotoksi~ne krize, hematemeza i melena u sklopuplu}ne hiperkapnije, adisonska koma, medikametozneintoksikacije, razna trovanja, alkoholna koma) – urgentna stanja u nefrologiji prerenalne, renalne ipostrenalne azotemije, uklju~uju}i i stanja i oboljenja koja dovode do azotemije.
ANESTEZIOLOGIJA
EdukacijuizanesteziologijespecijalizantsprovodinaOdjeluza anesteziju i reanimaciju u trajanju od 22 mjeseca.
OP]A ANESTEZIJA 11 mjeseciPropedeutika
 – Priprema bolesnika za anesteziju – Preanesteti~ka vizita  – Posebna priprema bolesnika sa cerebralnim, plu}nim,bubre`nim, metaboli~kim i endokrinim poreme}ajima  – Premedikacija. Izbor tehnike i metode anestezije – Ovladavanje tehnikom intubacije
Tehnike i metode op}e anestezije
 – Intravenska anestezija: barbiturati, benzodiazepini,neuroleptici, ketamin. – Inhalaciona anestezija: u~inci inhalacionih anestetika:halotan, enfluran, izofluran, azotni oksidul. MACparametar u~inka inhalacionih anestetika. – Mi{i}ni relaksanti: Fiziologija neuromi{i}nog podra`aja.Mehanizam djelovanja nedepolariziraju}ih mi{i}nihrelaksanata. Mehanizam djelovanja depolariziraju}ihrelaksanata. Naj~e{}e upotrebljavani mi{i}ni relaksanti:sukcinil-holin, pankuronijum, vekuronijum. Inter reak-cijami{i}nihrelaksanataidrugihlijekova.Mi{i}nineuro-muskularni blokovi. Antagonisti mi{i}nih relaksanata. – Kombinovana anestezija. – Klini~ko pra}enje toka anestezije.
Fiziologija organskih sistema
 – Karakteristike kardiovaskularnog sistema, funkcija plu}a i ventilacija, funkcija bubrega.
Uticaj anestezije i anestetika na organske sisteme
 – CNS, kardiovaskularni, respiratorni, bubre`ni. – Endokrini odgovor organizma na anesteziju
Izvo|enje anestezije kod bolesti osnovnih organskihsistema i metaboli~kih poreme}aja
 – anestezija bolesnika sa hipotenzijom i koronarnombolesti – anestezija i sr~ana dekompenzacij – anestezija kod bolesnika sa poreme}enom funkcijomdisanja 
 
^etvrtak, 7. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 17
– 
Strana 3 – anestezija i astma  – anestezija i poreme}aj endokrinog sistem – anestezija i dijabetes – anestezija i poreme}aj funkcije {titne `lijezde – anestezija i poreme}aj paratireiodne `lijezde – anestezija i feohromocitom – anestezija i dekompenzacija jetre – anestezija i dekompenzacija bubrega  – anestezija za ambulantne intervencije
Komplikacije op}e anestezije
 – regurgitacija i aspiracija `elu~anog sadr`aja  – acidni aspiracioni pneumonitis – laringospazam – bronhospazam – vazdu{na embolija  – maligna hipertemija 
Lokalna anestezija
 – mehanizam djelovanja lokalnih anestetika  – lokalni anestetici: esterska i amido grup – indikacije za lokalnu anesteziju, pripreme bolesnika ipremedikacija  – povr{inska anestezija  – infiltartivna anestezija  – intravenska regionalna anestezija  – blok anestezij – periduralna anestezija, kontinuirana periduralna anestezija, komplikacije – spinalna anestezija i komplikacije
Monitoring bolesnika u anesteziji
 – EKG, monitoring ventilacije, hemodinamski monitor-ing, neuromuskularni monitoring, monitoring balanstjelesnih teku}ina 
SPECIJALNA ANESTEZIJA 11 mjeseci
Neurohirur{ka anestezija  – cerebralna cirkulacija. Cerebralna autoregulacija:reakcija cerebralne cirkulacije na varijacije pritiska, na hipoksiju, na acidobazne promjene. Cerebralniperfuzioni pritisak. Intrakranijalni pritisak. Cerebralniedem. Uticaj anestetika i ostalih lijekova na CNS. – Patofiziologija o{te}enja mozga. Glazgow coma scala (GCS). Mjerenje intrakranijalnog pritiska. – Metode anestezije u neurohirurgiji. Izvo|enjeinducirane hipotenzije. Anestezija kod intrakranijalnihtumora i preoperativna priprema. Anestezija kod te{kihkraniocerebralnih trauma. Uticaj kontrolisaneventilacije na hemodinamiku mo`dane cirkulacije.
Torakalna anestezija
 – priprema pacijenata i procjena operabilnosti torako-hirur{kog bolesnika  – uticaj torakotomije i anestezije na ventilaciju i perfuzijuplu}a  – specifi~nost anestezije na operativne zahvate na plu}ima, grudnom ko{u, traheji i jednjaku – separisana ventilacija po Carlensu – postoperativnitretmanoperisanogtorakalnogbolesnik – trauma grudnog ko{a, intenzivna mehani~ka imedikamentozna terapija, analgezija i sedacija  – anestezija za dijagnosti~ke procedure i endoskopskezahvate u torakalnoj hirurgiji – indikacije za oksigenoterapiju, tehnike izvo|enja  – anestezija za pulmektomiju – anestezija za lobektomiju – anestezija za dekortikaciju – anestezija za timektomiju
Anestezija u kardiohirurgiji
 – Kongenitalna oboljenja srca, mitralnih i aortalnihzalisaka, koronarnih arterija  – Ekstrakorporalna cirkulacija. Hipotermija. Mehani~ka imedikamentozna potpora cirkulacije.
Anestezija u ginekologiji i aku{erstvu
 – fiziologija i patologija trudno}e – embriotoksi~nost i fetotoksi~nost anestetika i sredstava za premedikaciju – anestezija za operativne zahvate u trudno}i – op}a anestezija za carski rez – regionalna analgezija u aku{erstvu – ambulantne anestezije u ginekologiji i aku{erstvu – neka patolo{ka stanja u trudno}i – reanimacija novoro|en~et
Anestezija u dje~ijoj hirurgiji
 – fiziolo{ke i anatomske karakteristike novoro|en~eta,nedono{~eta, neonatusa i malog djeteta  – anestezija kod novoro|en~eta: naj~e{}e hirur{ke proce-dure u toj dobi – ingvinalna hernija  – pilori~na stenoz – nekrotiziraju}i enterokolitisi – hidrocefalus – anestezija u neonatalnom periodu: naj~e{}e hirur{keprocedure u toj dobi – kongenitalna dijafragmalna hernija  – omfalokela i gastro{iza  – traheo-ezofagealna fistula  – intestinalna opstrukcija  – meningomijelokela  – klini~ki stavovi o postoperativnom tretmanu neonatusa,indikacije za prolongiranu arteficijalnu ventilaciju – parenteralna nadoknada te~nostima za prematurus,neonatus i malo dijete.
REANIMATOLOGIJA
Edukaciju iz reanimatologije specijalizant sprovodi na Odjelu za anesteziju i reanimaciju u trajanju od 11 mjeseci.
Monitoring
 – monitoring bolesnika u intenzivnoj njezi – monitoring kardiovaskularnog sistema  CVP – obezbje|enje disajnog puta  – plasiranje gastri~ne sonde i urinarnog katetera  – radiolo{ke dijagnosti~ke procedure – endoskopske procedure
Savladavanje vje{tine tehnike intubacije
 – traheotomija, pristup centralnim venama, rad sa respi-ratorimazaodrasleidjecu,mehani~kakardiopulmonalna reanimacija, defibrilacija i kardioverzija, hemodijaliza,hemofiltracija, peritonealna dijaliza, forsirana diureza.
Parenteralna terapija te~nostima
 – ba`darenje mineralnog i acidobaznog statusa, enormnigubici vode i elektrolita, terapija {oka: traumatski,hemoragi~ni, septi~ni, kardiogeni, opekotinski
Farmakoterapija
 – inotropni lijekovi – vazopresori – vazodilatatori – simpatikomimetici – simpatikolitici – antiaritmici – antikoagulansi – trombolitici – hemoterapeutici – neuromuskularni blokatori

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dzenita Basic liked this
Deljo Dervis liked this
N G liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->