Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 14; 30.3.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 14; 30.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,583 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
PARLAMENT FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
357
Na osnovu ~lana IV.B.7.a)(IV) Ustava Federacije Bosne iHercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZVR[AVANJUBUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA2011. GODINU
Progla{ava se Zakon o izvr{avanju Bud`eta FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kogdomaod25.marta2011.godineinasjedniciDomanarodaod26.marta 2011. godine.Broj 01,02-02-157/1128. marta 2011. godineSarajevoPredsjednik
@ivko Budimir
, s. r.
ZAKON
O IZVR[AVANJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE ZA 2011. GODINUI. Op}e odredbe
^lan 1.Ovim zakonom se ure|uje struktura prihoda i primitaka terashoda i izdataka Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Bud`et) i njegovo izvr{avanje,prioriteti pla}anja, opseg zadu`ivanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom,prava i obaveze korisnika bud`etskih sredstava (u daljnjemtekstu: korisnika), ovla{tenja Vlade Federacije Bosne iHercegovine(udaljnjemtekstu:Vlada),Federalnogministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i federalnogministra finansija (u daljnjem tekstu: ministar finansija), uizvr{avanju Bud`eta za teku}u godinu, kazne za neispunjenjeobaveza te druga pitanja u izvr{avanju Bud`eta.
II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
^lan 2.Bud`etsesastojiodop}egiposebnogdijelaiplanarazvojnihprograma.Op}i dio Bud`eta ~ini Ra~un prihoda i rashoda i Ra~unfinansiranja.Posebni dio Bud`eta sastoji se od plana rashoda i izdataka bud`etskih korisnika raspore|enih u teku}e i razvojne programeza teku}u bud`etsku godinu.U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezniprihodiidrugiprihodiiprimitciteizdaciutvr|enizafinansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Federacija) na temelju zakonskih i drugihpropisa.U ra~unu finansiranja iskazuju se zadu`ivanja i otplatedugovauzetihradiuravnote`enjasaldabilanseprihodairashoda Bud`eta.^lan 3.Ra~un prihoda i rashoda Bud`eta sastoji se od:1) Prihod – poreza koji su utvr|eni zakonom, – neporeznih prihoda kao {to su prihodi odpoduzetni{tva i imovine, – administrativne i sudske naknade i takse i nov~anekazne, – prihodaostvarenihobavljanjemosnovnedjelatnostiiostalih poslova bud`etskih korisnika.2) Rashod – za zaposlene, kao {to su teku}i izdaci za pla}e,naknade, izdaci za materijal i usluge, – teku}i transferi i pla}anje kamata, – za subvencije, pomo}i i naknade, – kapitalni transferi.U Ra~unu finansiranja iskazuju se primici od finansijske inefinansijske imovine, inostranih i doma}ih potpora (grantovi) iprimljenikreditiizajmovi,teizdacizafinansijskuinefinansijskuimovinu i za otplatu zajmova i kredita.^lan 4.Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenosi na Jedinstveni ra~un Trezora Federacije (u daljnjem tekstu: JRT)vr{iseizme|ukorisnikauFederaciji,naosnovuodnosaikriterijraspodjele utvr|ene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 22/06, 43/08 i 22/09).
III. Izvr{avanje Bud`eta
^lan 5.Sredstva Bud`eta osiguravaju se bud`etskim korisnicima (udaljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Bud`eta odre|eni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
Godina XVIII – Broj 14Srijeda, 30. 3. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 14
Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 30. 3. 2011.^lan 6.Korisnici koriste bud`etska sredstva samo za namjene kojesu odre|ene Bud`etom, a u skladu sa svojim godi{njimfinansijskim planom i po dinamici, utvr|enoj tromjese~nim imjese~nim planovima koje odobrava ministar finansija na temelju plana nov~anih tokova, putem kojih se projiciraju sveuplate i isplate sa JRT.^lan 7.Na osnovu alokacije bud`etskih sredstava i instrukcijeMinistarstva finansija, korisnici pripremaju i podnose prijedlogeoperativnih bud`eta Ministarstvu finansija.Korisnicimorajupriispunjavanjuobavezakojesepodmirujuiz Bud`eta uzimati u obzir utvr|enu dinamiku priliva i odliva sredstava.Ministarstvo finansija izvijestit }e bud`etske korisnike oodobrenim operativnim bud`etima.^lan 8.Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenskiiskazana u Posebnom dijelu Bud`eta ako je njihovo pla}anjeuskla|eno s mjese~nim planom izvr{avanja.Iznimno, zbog neuskla|enog priliva sredstava u Bud`et prema mjese~nim planovima izdataka, Ministarstvo finansija mo`e izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinimkorisnicima.^lan 9.Ministarstva koja u svom razdjelu sadr`e bud`etskepotro{a~ke jedinice-glave, bud`etski su nadle`na za njih iutvr|uju mjese~ne i tromjese~ne ra~unske planove izvr{avanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava.^lan 10.Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljatitromjese~ne finansijske planove za izvr{enje Bud`eta 15 dana prije po~etka tromjese~ja. Tromjese~ni planovi su okvirniplanovi.Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija i to do 20. uteku}em mjesecu, dostavljati prijedlog mjese~nog ra~unskogplana za sljede}i mjesec po pozicijama utvr|enim bud`etomkorisnika.Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlogmjese~nog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovoga ~lana,mjese~ni plan za tog korisnika utvr|uje Ministarstvo finansija.^lan 11.Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvi|eni odobrenimmjese~nimplanomizvr{avanjaBud`etailiizdacikojizahtijevajuprekora~enje pojedinih pozicija u odobrenom mjese~nom planuizvr{avanja Bud`eta (u daljnjem tekstu: nepredvi|eni izdaci),mogu se podmiriti uz saglasnost Ministarstva finansija.^lan 12.Bud`et }e se izvr{avati po slijede}im prioritetima:1. otplate kamata i inozemnog duga FBiH,2. transfer za bora~ke invalidnine, druga bora~ka davanja iinvalidnine za neratne invalide i civilne `rtve rata,3. transfer za poljoprivredu i razvojni projekti,4. transfer za raseljene i izbjegle osobe,5. pla}e i naknade tro{kova svih zaposlenih,6. teku}i transferi kantonima i ni`im nivoima vlasti, javnimpreduze}ima i kapitalne investicije,7. ostalo.^lan 13.Nepredvi|eni bud`etski izdaci koji se pojave tokombud`etske godine podmiruju se iz sredstava teku}e rezerveutvr|ene Bud`etom.RaspodjelusredstavaodobravaVladauskladusaOdlukomokriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Teku}e rezerve"Bud`etaFederacijeBiH("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj9/08), a nakon dobivanja prijedloga Ministarstva finansija.Bud`etska izdvajanja za teku}u rezervu ne smiju pre}i 3%ukupnih prihoda isklju~uju}i primitke.U{tede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu seprenijetiuTeku}urezervuBud`etadonivoautvr|enogZakonomobud`etimauFederacijiBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,36/10 i 45/10).Premijer mo`e raspolagati sredstvima iz Teku}e rezerveBud`eta do iznosa od 200.000 KM.Zamjenici premijera mogu raspolagati sredstvima Teku}erezerve Bud`eta do iznosa od 100.000 KM.Raspodjela sredstava iz stava 6. i 7. ovog ~lana odobravat }ese za nepredvi|ene izdatke bud`etskim korisnicima u skladu sa utvr|enim kriterijima.Izvje{taji o utro{ku finansijskih sredstava iz Teku}e rezervepodnose se Vladi Federacije BiH kvartalno u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvje{tavanju i godi{njem obra~unubud`eta u Federaciji Bosni i Hercegovini ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 17/05, 66/08 i 73/08).^lan 14.Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa,pove}a djelokrug ili nadle`nost korisnika {to zahtijeva ipove}anasredstvailiseosnujenovikorisnik,sredstvazanjegovetro{koveosiguravajuseizTeku}erezerveBud`eta,aodobravaihVlada.Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa,umanjidjelokrugilinadle`nostkorisnika,{tozahtijevasmanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutro{ena sredstva za njegoveizdatkeprenoseseuTeku}urezervuBud`etailinakorisnikakojipreuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.^lan 15.Korisnicima nije dopu{teno stvarati obaveze, odnosnorashode ili optere}enja bud`etskih pozicija, ako ti rashodi ilioptere}enja bud`etskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog u operativnom bud`etu za tog korisnika.Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranihbud`etskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugivremenski period koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uzsaglasnost Ministarstva.Ministar finansija ima pravo rje{enjem obustaviti odizvr{enja odluku koja je u suprotnosti s ovim zakonom iZakonom o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine.^lan 16.Rashodeilioptere}enjabud`etskihpozicijakojasepla}ajuizdozna~enih grantova ili zajmova datih korisnicima ne mogu serealizirati bez instrukcija ministarstva finansija, a na osnovuprethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.^lan 17.Svi javni prihodi koji pripadaju Bud`etu, obavezno seupla}uju na JRT, a koji se nalazi pod isklju~ivim pravomMinistarstva finansija u skladu sa Zakonom o Trezoru uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 58/02, 19/03,79/07).^lan 18.Neiskori{tene aproprijacije i optere}enja evidentirani na ekonomskim kodovima 611000, 612000, 613000, 616000 i823000, isti~u 31. januara naredne fiskalne godine.Aproprijacijesemoguprenositiunarednufiskalnugodinuza finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za finansiranje projekata od posebnog zna~aja za razvoj privrede ilipobolj{anja uspje{nosti.Aproprijacije u svrhu finansiranja vi{egodi{njih kapitalnihprojekataprenosesenanarednufiskalnugodinupremaiznosima i vremenskom rasporedu utvr|enom u Dokumentu okvirnogbud`eta.
 
Srijeda, 30. 3. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 14
Strana 3^lan 19.Pogre{no ili vi{e upla}eni prihodi u Bud`et, vra}aju seuplatiocima na teret tih prihoda na osnovu rje{enja koje donosiMinistarstvofinansijauskladusaPravilnikomoproceduramaza povratvi{eilipogre{noupla}enihjavnihprihodasaJedinstvenogra~una Trezora Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH" broj 47/04).^lan 20.Ministarstvo finansija, na prijedlog bud`etskog korisnika,mo`e donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviruukupnog iznosa odobrenog za bud`etskog korisnika, na pozicijama 611000, 611200, 613000, najvi{e do 10% ukupnoodobrenih rashoda za bud`etskog korisnika.Prestrukturiranje rashoda iz stava 1. ovog ~lana se mo`evr{iti samo unutar pozicija 611000, 612000 i 613000 i to jedanput u toku 2011. fiskalne godine.^lan 21.Sredstvanapoziciji"Brutopla}einaknade"dozna~avat}esekorisnicimaBud`etanaosnovuZakonaopla}amainaknadamauorganima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 45/10) i Zakona o pla}ama inaknadama policijskih slu`benika Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), teZakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/09).Sredstva sa pozicije "Naknade tro{kova zaposlenih"dozna~avat }e se korisnicima Bud`eta na osnovu, Zakona opla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) iZakonaopla}amainaknadamapolicijskihslu`benikaFederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj45/10), te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj50/09) i Uredbe o naknadama koje nemaju karakter pla}e("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10), i Op}egkolektivnogugovoranateritorijiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/05).^lan 22.Visina dnevnica, naknada tro{kova za slu`bena putovanja koji nastanu u vezi slu`benih putovanja za sve korisnike koji sefinansiraju iz sredstava Bud`eta odre|uje se na osnovu Uredbe onaknadama za slu`bena putovanja ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 9/11).^lan 23.Korisnicima se osiguravaju sredstva za obavezno osiguranjeu skladu sa Zakonom o dru{tvima za osiguranje u privatnomosiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/ 05).Sredstva za naknadu {tete na imovini koja nije osigurana premastavu1.ovog~lanaosiguravajuseuBud`etuidozna~ava}e se korisnicima na njihov zahtjev.^lan 24.Postupak nabavke roba, radova i usluga mora se obavljati uskladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 , 52/05, 8/06, 24/06 ,70/06,12/09 i 60/10).^lan 25.Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Bud`eta, pozicija "Transfer za politi~ke stranke i koalicije" rasporedit }e na korisnike Vlada,po prethodno utvr|enim kriterijima.Sredstva namijenjena za finansiranje politi~kih subjekata Vlada }e rasporediti tako da 30% od predvi|enog iznosa rasporedi na politi~ke subjekte, koji su zastupljeni u ParlamentuFederacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a 70%prema broju poslanika u domovima Parlamenta.Ukoliko je ugovorom izme|u ~lanica koalicije reguliranna~in raspodjele nov~anih sredstava koja pripadaju koaliciji,sredstva koja na osnovu stava 2. ovog ~lana pripadaju koalicijiVlada raspore|uje na osnovu odredbi ugovora.Sredstva utvr|ena u razdjelu 12. Bud`eta, pozicija "Transfer zaFondacijuSrebrenica-Poto~ari",rasporedit}esenakorisnikeprema programima koje donosi Vlada.^lan 26.Sredstva utvr|ena u razdjelu 15. Bud`eta, pozicija "Transfer udru`enjima gra|ana i drugim organizacijama" bit }eraspore|enanakorisnikepremaprogramimakojedonosiVlada.^lan 27.Sredstva utvr|ena u razdjelu 16. Bud`eta, pozicija "U~e{}eVlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansirme|unarodna zajednica", koristit }e se po programima kojedonosi Vlada.^lan 28.Sredstva utvr|ena u razdjelu 17. Bud`eta, pozicije"Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji iprestrukturiranju industrije i rudarstva", "Subvencije javnimpreduze}ima - konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH"koriste se po programu koji donosi Vlada.^lan 29.Sredstva utvr|ena u razdjelu 18 Bud`eta, pozicije"Subvencija javnim preduze}ima" - Federalno ministarstvoprometa i komunikacija - Transfer `eljeznicama FBiH, i"Subvencija javnim preduze}ima - JP " B&H Airliens" d.o.o.Sarajevo" tro{it }e se prema programu koji donosi Vlada.^lan 30.Sredstva utvr|ena u razdjelu 20. Bud`eta, pozicija "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH", "Trans-fer za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH", "Teku}i transfer drugim nivoima vlasti-AKAZ" koristi se po programu kojidonosi Vlada.Federalno ministarstvo zdravstva }e izvje{tavati Vladu orealizaciji programa lije~enja, u~estalosti oboljenja i drugimva`nim pokazateljima u vezi implementacije programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvr|enihOdlukom o utvr|ivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene za{tite iz odre|enih specijalisti~kih djelatnosti koje}e se pru`ati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.08/05,11/07i44/07)kaoi realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne iHercegovine, na na~in i u rokovima predvi|enim Zakonom ozdravstvenomosiguranju("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.30/97, 07/02 i 70/08).^lan 31.Sredstva utvr|ena u razdjelu 23. Bud`eta, pozicije "Teku}itransferi drugim nivoima vlasti - za rje{avanje problema Roma uoblasti stambenog zbrinjavanja", "U~e{}e Vlade Federacije BiHu sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - za{tita nacionalnih spomenika", koristit }e se po programima kojedonosi Vlada.^lan 32.Sredstvautvr|enaurazdjelu24.Bud`eta,pozicija"Podsticajza poljoprivredu" i "Podsticaj za veterinarstvo", koriste se poprogramu koji donosi Vlada.^lan 33.Sredstva utvr|ena u razdjelu 32. Bud`eta, pozicija "Transfer za pomo} u lije~enju branitelja", "Transfer za podr{ku fondacijizastambenozbrinjavanjeRVIibranitelja","Transferzatemeljna udru`enja proistekla iz posljednjeg domovinskog rata", "Trans-fer za obilje`avanje zana~ajnih datuma", koristit }e se poprogramima koje donosi Vlada.^lan 34.Sredstva utvr|ena u razdjelu 46. Bud`eta - Federalna uprava civilne za{tite, na ekonomski kod 614100 "Teku}i transferi

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lejla Aliman liked this
Dzenita Trnka liked this
Bojana Popovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->