Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 13; 23.3.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 13; 23.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 431 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
VLADAFEDERACIJEBOSNEIHERCEGOVINE
263
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o buxetima uFederaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), VladaFederacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7.marta 2011. godine, donosi
ODLUKU
OUSVAJAWUPROGRAMAUTRO[KASREDSTAVASAKRITERIJIMARASPODJELESREDSTAVATEKU]IHTRANSFERAUTVR\ENIHODLUKOMOPRIVREMENOMFINANSIRAWUFEDERACIJEBiHZARAZDOBQEJANUAR-MART2011.GODINEFEDERALNOMMINISTARSTVUKULTUREISPORTA
I
Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstavateku}ihtransferaFederalnogministarstvakultureisporta(u daqwem tekstu: Ministarstva) u ukupnom iznosu od
1.656.000,00 KM
, utvr|enih u Odluci o privremenomfinansirawu Federacije BiH za razdobqe januar - mart 2011.godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11).
II
Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovomOdlukom izvr{ena je u skladu sa op}im i posebnimkriterijima.Za transfere utvr|ene u ta~ki
III
podta~. 1., 2., 3. i 4. oveOdluke op}i kriteriji su jedinstveni, a posebni kriteriji seutvr|uju za svaki transfer posebno.Op}i kriteriji za transfere utvr|ene u ta~ki
III
podta~.1., 2., 3. i 4. ove Odluke su:- kvalitet kandidiranih programa i projekata i wihovdoprinos podizawu op}eg nivoa u oblastima za{titekulturnogigraditeqskognaslije|a,kultureisporta;- doprinosanga`irawuiafirmacijimladihuoblastimaza{titekulturnogigraditeqskognaslije|a,kultureisporta;- doprinosuspje{nomprezentirawuiafirmacijiBosnei Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine usvijetu;- nastavakrealizacijezapo~etihprojekata;- ravnomjernaregionalnainacionalnazastupqenost;- podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak iodr`ivost povratka izbjeglih i raseqenih osoba uFederacijiBiH;- sufinansiraweodstranedr`avnihorganaiRepublikeSrpske;- podr{ka programima i projektima koji imaju potporulokalnezajedniceiobezbije|enosufinansirawe.
III
Raspodjela sredstava teku}ih transfera izvr{ena je zaprograme i projekte kako slijedi:
1. Transferzaobnovukulturnogigraditeqskognaslije|a
Posebni kriteriji:- nastavakirealizacijazapo~etihprojekata;- vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka,arhitektonska,kulturna,duhovna,prostorna);- stawe objekta (preliminarna za{tita, konzervacija,sanacija,restauracijairevitalizacija);- prioritet i neophodnost radova u skladu sa stawemobjekata koji imaju status nacionalnog spomenikaBosneiHercegovine;- za{tita i o~uvawe pokretnih i nematerijalnihkulturno-historijskihdobara;
Broj Naziv programa Svrha programa Organizacija-primalacIznos
1. 2 3 4 51. Za{titapokretnogkulturno-historijskognaslije|aPodr{ka muzejima iinstitucijamakulture koje imajudugogodi{wikontinuitet i zna~aju o~uvawu pokretnihdobara kulturneba{tineHumanitarno-karitativnaorganizacija "Kruhsv. Ante" zaprojekat Kulturamira-afirmacijakulturnognaslije|aFederacije BiH17.000,00
UKUPNO: 17.000,00
2. Transferzakulturuodzna~ajazaFederaciju
Posebni kriteriji:- afirmacijakulturnogiumjetni~kogstvarala{tva;- intereskulturnejavnosti;- dugogodi{wikontinuitetiinovativnost;- uspjesiname|unarodnomidoma}emplanu;
Godina
XVIII –
Broj
13
Srijeda
, 23. 3. 2011.
godineS A R A J E V O
ISSN 1512-7079
 
Broj13
Strana2 SLU@BENENOVINEFEDERACIJEBiH Srijeda,23.3.2011.- mobilnostumjetnika,poticawerazmjene,realizacijaukooperacijiilikoprodukciji;- doprinosanga`irawuiafirmacijimladih.
Broj NazivprogramaSvrhaprogramaOrganizacija-primalac Iznos
1. 2 3 4 51. Manifestacije,programi iprojektikulture odzna~aja zaFederacijuBosne iHercegovinePodr{karazvojumani-festacijaprograma iprojekatakulture odzna~aja zaFederacijuBosne iHercegovineMe|unarodni centar za mir,Internacionalni festivalSarajevska zima 2011.50.000,00Bosansko narodno pozori{te,Zenica, Festivalbosanskohercegova~ke drame2011.18.000,00Narodno pozori{te Mostar,Mostar, Festival komedijeMostarska liska10.000,00Matica hrvatska Mostar,Dani Matice hrvatske -Mostarsko proqe}e 2011.,Mostar150.000,00Obala Art Centar, Sarajevo,Predstavqawe bh.kinematografije naPaviqonu Jugoisto~ne Eu-rope na filmskom festivaluu Cannes-u60.000,00Op}ina Grada~ac, Grada~a~kikwi`evni susreti 2011.5.000,00Sarajevski otvoreni centarBosna i Hercegovina naLajpci{kom sajmu kwige 2011.10.000,00
East West
Centar Sarajevo,Programi centra Sarajevo100.000,00
UKUPNO: 403.000,00
3. Transferzaudru`ewagra|anaiorganizacijauoblastikulture
Posebni kriteriji:- kvalitet programa ili projekta, potvr|en status izna~aj;- interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivotlokalnezajedniceidru{tva;- doprinosja~awunacionalneivjersketolerancije;- uspjesiname|unarodnomidoma}emplanu;- poticawe razmjene, realizacija u kooperaciji ilikoprodukciji;- doprinosanga`irawuiafirmacijimladih;- samoodr`ivostprogramaiprojekata.
Broj Naziv programa Svrha programa Organizacija-primalacIznos
1. 2 3 4 51. Djelatnoststrukovnihudru`ewa idru{tava kulture idrugih organizacijau kulturi od zna~ajaza Federaciju Bosnei HercegovinePodr{karealizaciji irazvoju programakulture iumjetnostiDru{tvupisaca u BiH,Sarajevo zaMe|unarodnukwi`evnumanifestacijuSarajevskidani poezije20.000,002. Projekti iprogrami obnove,rekonstrukcije iopremawa domovakulturePodr{karealizaciji obnove,rekonstrukcije iopremawa domovakultureDomovikulture, centriza kulturu inosiociprojekata60.000,003. Programi kulturemladih kojerealiziraju udrugegra|anaPodr{kaanga`irawu iafirmaciji mladih,razvijawemanifestacija,programa iprojekata kulturenevladinog sektoraFraweva~kamlade`FRAMA Pro-gramaktivnosti za2011.16.000,00
UKUPNO: 96.000,00
4. Transferzasportodzna~ajazaFederaciju
Posebni kriteriji:- zna~aj sportskog objekta za razvoj sporta i stvarawuuvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunskisport;- staweobjektaineophodnostradova;- kvalitetprogramaidugogodi{wikontinuitetizna~aj;- broju~esnikauprojektuiteritorijalna{irina;- doprinospopularizacijiirazvojusporta;- doprinospostizawuvrhunskihsportskihrezultata;- prethodna saglasnost za kandidaturu za organizacijume|unarodnihtakmi~ewauFBiH;- uspjesinadoma}emime|unarodnomplanu;- zna~ajprojektazaedukacijuivaspitawemladih;- doprinos resocijalizaciji hendikepiranih osoba ipostizawusportskihrezultata.
Broj Naziv programa Svrha programa Organizacija-primalaciznos
1 2 3 4 51. Sufinansiraweizgradwe,rekonstrukcije iopremawasportskihobjekataPodr{kaizgradwi,rekonstrukciji iopremawusportskih objekatau ciqu stvarawapreduvjeta zarazvoj sporta irekreacije gra|anaSki centar Pra~a 20.000,00Sportski kluboviod zna~aja zaFederaciju BiH70.000,002. Sufinansiraweme|unarodnih itradicionalnihmanifestacijakoje seorganiziraju uFederaciji BiHPomo} sportskimorganizacijama iasocijacijama uorganizacijisportskihmanifestacija,koje doprinosepopularizaciji irazvoju sporta uFederaciji BiH-tradicionalniBo`i}ni turnir15.000,00-tradicionalniBajramski turnir15.000,00-Balkan kup usmu~arskomtr~awu15.000,00-Svjetskoprvenstvo ukuglawu50.000,00-Me|unarodniturnir u malomnogometu "AsimFerhatovi} Hase"5.000,00-Me|unarodnirukometni turnir"Me|ugorje 2011."10.000,00-
XXI
me|unarodninogometni turnir"MemorijaAndrija Ankovi}"15.000,00SA[K"Napretkovme|unarodnimalonogometniturnir15.000,003. U~e{}esportista iklubova izFederacije BiHna zvani~nimme|unarodnimtakmi~ewimaPodr{ka u~e{}uklubovima izFederacije BiH nazvani~nimme|unarodnimtakmi~ewima,KUP-ovi{ampiona EvropeRK "Bosna" BHGas Liga{ampiona50.000,004. Nabavkasportske opremeza vaspitno-obra-zovne, razvojne iedukacioneprograme usportu za mlade ipodr{kaprogramimamladihPodr{kavaspitnim iedukacionimprogramima kojidoprinose o~uvawuzdravqa ivaspitawa mladihKlubovi,sportski savezi,{kole iinstitucije uoblasti sporta iobrazovawa30.000,00
 
Srijeda,23.3.2011. SLU@BENENOVINEFEDERACIJEBiH Broj13
Strana3
5. Interventnasredstva rezerveza projekte iprograme uoblasti sportaPodr{kaprogramima iprojektima uoblasti sportaSportskeorganizacije,klubovi,nevladineorganizacije ipojedinci kaonosioci projekata30.000,00
SVEUKUPNO: 340.000,00
5. TransferFondacijizakinematografiju
Broj Primalac/Korisnik Iznos
1. Fondacija za kinematografiju 500.000,00
6. TransferFondacijizaizdava{tvo
Broj Primalac/Korisnik Iznos
1. Fondacija za izdava{tvo 100.000,00
7. TransferFondacijizabibliote~kudjelatnost
Broj Primalac/Korisnik Iznos
1. Fondacija za bibliote~kudjelatnost100.000,00
8. TransferFondacijizamuzi~ke,scenskeilikovneumjetnosti
Broj Primalac/Korisnik Iznos
1. Fondacija za muzi~ke, scenske ilikovne umjetnosti100.000,00
IV
Sredstva iz ta~ke
III
podta~ka 5. ove Odluke }e sedodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama ikriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije zakinematografiju, broj 02-6/10 od 04.01.2010. godine.Sredstva iz ta~ke
III
podta~ka 6. ove Odluke }e sedodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama ikriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije zaizdava{tvo, broj 02-323/08 i 02-11/10.Sredstva iz ta~ke
III
podta~ka 7. ove Odluke }e sedodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama ikriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije zabibliote~ku djelatnost, broj 02-121/08 i 02-6/10.Sredstva iz ta~ke
III
podta~ka 8. ove Odluke }e sedodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama ikriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije zamuzi~ke, scenske i likovne umjetnosti, broj 02-112-2008 od14.11.2008. godine.
V
Pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima izta~ke
III
podta~. 1., 2., 3., i 4.ove Odluke donosi federalniministar kulture i sporta, a pojedina~ne odluke o dodjelisredstava korisnicima iz ta~ke
III
podta~. 5., 6., 7. i 8. donoseUpravni odbori Fondacija.
VI
Korisnicisredstavaizta~ke
III
oveOdlukesuobaveznidadodijeqena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{tajsa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenskiutro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etkaprojekta/programa.Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne buduutro{ena, korisnik sredstava dostavqa izvje{taj o utro{kudijelasredstavaikopijuizvodaizbankekojomsepotvr|ujedapreostalasredstvanisuutro{enaitodo15.01.narednegodine.
VII
Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskimutro{kom sredstava, vr{i}e kontrolu namjenskog utro{kaodobrenihsredstavaizta~ke
III
podta~.1.,2.,3.i4.oveOdluke,a kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke
III
podta~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke vr{i}e Upravni odboriFondacija.Kontrola namjenskog utro{ka sredstava vr{it }e se naosnovu dostavqenih izvje{taja od strane korisnika, a popotrebi, i neposredno kod korisnika sredstava.
VIII
Ministarstvo }e, u skladu sa Zakonom o buxetima uFederaciji BiH, dostavqati tromjese~ne izvje{taje outro{enim sredstvima iz ta~ke
III
podta~. 1., 2., 3. i 4. oveOdluke Federalnom ministarstvu finansija i VladiFederacije Bosne i Hercegovine. Izvje{taje o utro{enimsredstvima iz ta~ke
III
podta~. 5., 6., 7. i 8. ove Odlukedostavqat }e Upravni odbori Fondacije kojoj su sredstvaodobrena.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Vbroj146/117.marta2011.godineSarajevoPremijer
MustafaMujezinovi}
,s.r.
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o bud`etima uFederaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10i45/10), VladaFederacijeBosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011.godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVASA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVATEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM OPRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BiHZA RAZDOBLJE JANUAR-MART 2011. GODINEFEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA
I.Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ihtransfera Federalnog ministarstva kulture i sporta (u daljnjemtekstu: Ministarstva) u ukupnom iznosu od
1.656.000,00 KM,
utvr|enih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije BiHza razdoblje januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 4/11).II.Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovomOdlukom izvr{ena je u skladu sa op}im i posebnim kriterijima.Za transfere utvr|ene u ta~ki III podta~. 1., 2., 3. i 4. oveOdlukeop}ikriterijisujedinstveni,aposebnikriterijiseutvr|ujuza svaki transfer posebno.Op}ikriterijizatransfereutvr|eneuta~kiIIIpodta~.1.,2.,3.i 4. ove Odluke su:- kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihovdoprinos podizanju op}eg nivoa u oblastima za{titekulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta;- doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih u oblastima za{titekulturnogigraditeljskognaslije|a,kultureisporta;- doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Bosne iHercegovineiFederacijeBosneiHercegovineusvijetu;- nastavak realizacije zapo~etih projekata;- ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost;- podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Federaciji BiH;- sufinansiranje od strane dr`avnih organa i RepublikeSrpske;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gospodinedo liked this
Gisele Maric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->