Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 10; 9.3.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 10; 9.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 5,812 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
211
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 8. Zakona oorganizaciji penzijskog i invalidskog osigurawa FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa ~l. 6. i 7. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjedniciodr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVAWEPREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOGZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKOOSIGURAWE
I
Ovom Odlukom utvr|uju se uslovi i kriteriji za izbor iimenovawe predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavodaza penzijsko i invalidsko osigurawe.
II
Za predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda zapenzijsko i invalidsko osigurawe, mo`e biti izabrankandidat koji ispuwava sqede}e op{te uslove:
 – 
da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine,
 – 
da je stariji od 18 godina,
 – 
da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultatdisciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosnii Hercegovini, u periodu od tri godine prije danaobjavqivawa upra`wene pozicije,
 – 
da nije obuhva}en odredbama ~lana
IX
1. Ustava Bosne iHercegovine,
 – 
da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredniprijestup,
 – 
da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak.
III
Pored op{tih uslova kandidat za predsjednika Nadzornogodbora, mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove:
 – 
da posjeduje univerzitetsku diplomu (
VII
stepen),
 – 
zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija,posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa,
 – 
da nema privatan finansijski interes u Federalnomzavodu za penzijsko i invalidsko osigurawe, u ~iji seNadzorni odbor kandiduje,
 – 
da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnogodbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnimkapitalom.
IV
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e seuzeti i kriteriji navedeni u ovoj ta~ki, a koji }e se izraziti ubodovima od 1 - 5:
 – 
rezultati ostvareni u dosada{wem radu,
 – 
sposobnost upravqawa finansijskim sredstvima iqudskim resursima,
 – 
sklonost prema timskom radu,
 – 
komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 143/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 8. Zakona o organizacijipenzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/00,32/01 i 18/05), a u vezi sa ~l. 6. i 7. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjedniciodr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi
Godina
XVIII –
Broj
10
Srijeda
, 9. 3. 2011.
godineS A R A J E V O
ISSN 1512-7079
 
Broj 10
Strana 2SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 9.3.2011.
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJEPREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORAFEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO IINVALIDSKO OSIGURANJE
I.Ovom Odlukom utvr|uju se uvjeti i kriteriji za izbor iimenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.II.Za predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, mo`e biti izabran kandidat kojiispunjava sljede}e op}e uvjete: –da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, –da je stariji od 18 godina, –da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, –da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosnei Hercegovine, –da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredniprijestup, –da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.III.Pored op}ih uvjeta kandidat za predsjednika Nadzornogodbora, mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: –da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), –zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija,posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, –da nema privatan finansijski interes u Federalnomzavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, u ~iji seNadzorni odbor kandiduje, –da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnogodbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnimkapitalom.IV.Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti ikriteriji navedeni u ovoj ta~ki, a koji }e se izraziti u bodovima od1 - 5: –rezultati ostvareni u dosada{njem radu, –sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima iljudskim resursima, –sklonost prema timskom radu, –komunikacijske i organizacijske sposobnosti.V.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 143/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer 
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 8. Zakona oorganizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.49/00, 32/01 i 18/05), a u svezi sa ~l. 6. i 7. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162.sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJEPREDSJEDATELJA NADZORNOG ODBORAFEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO IINVALIDSKO OSIGURANJE
I.Ovom Odlukom utvr|uju se uvjeti i kriteriji za izbor iimenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.II.Za predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, mo`e biti izabran kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete: –da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, –da je stariji od 18 godina, –da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultadisciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, –da nije obuhva}en odredbama ~lanka IX 1. UstavBosne i Hercegovine, –da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredniprijestup, –da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.III.Pored op}ih uvjeta kandidat za predsjedatelja Nadzornogodbora, mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: –da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stupanj), –zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih financija,naro~ito u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, –da nema privatni financijski interes u Federalnomzavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u ~iji seNadzorni odbor kandidira, –da nije predsjedatelj ili ~lan nadzornog ili upravnogodbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnimkapitalom.IV.Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti ikriteriji navedeni u ovoj to~ki, a koji }e se izraziti u bodovima od1 - 5: –rezultati ostvareni u dosada{njem radu, –sposobnost upravljanja financijskim sredstvima iljudskim resursima, –sklonost prema timskom radu, –komunikacijske i organizacijske sposobnosti.V.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 143/1114. velja~e 2011. godineSarajevoPremijer 
Mustafa Mujezinovi}
, v. r.
212
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011.godine, donosi
RJE[EWE
O OVLA[TEWU ZA DONO[EWE PROPISA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao,odnosno do imenovawa novog federalnog ministra razvoja,poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA
 
Srijeda, 9.3.2011.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 10
Strana 3RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstvatrgovine, da na prijedlog sekretara Ministarstva, donosiprovedbene propise iz nadle`nosti Federalnog ministarstvarazvoja, poduzetni{tva i obrta.2. Ovo Rje{ewe stu pa na snagu danom dono{ewa i objavi}ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 140/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011.godine, donosi
RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA DONO[ENJE PROPISA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosnodo imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstva trgovine, da na prijedlog sekretara Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadle`nostiFederalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta.2. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 140/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer 
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine,donosi
RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA DONO[ENJE PROPISA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosnodo imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstva trgovine, da na prijedlog tajnika Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadle`nostiFederalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta.2. Ovo Rje{enje stu pa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 140/1114. velja~e 2011. godineSarajevoPremijer 
Mustafa Mujezinovi}
, v. r.
213
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011.godine, donosi
RJE[EWE
O OVLA[TEWU ZA POTPISIVAWE AKATA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao,odnosno do imenovawa novog federalnog ministra razvoja,poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], sekretarFederalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta zapotpisivawe rje{ewa donesenih u upravnom postupku iznadle`nosti Ministarstva, naloga za pla}awe finansijskihobaveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetanofunkcionisawe Ministarstva.2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 141/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011.godine, donosi
RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosnodo imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], sekretar Federalnogministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za potpisivanjerje{enja donesenih u upravnom postupku iz nadle`nostiMinistarstva, naloga za pla}anje finansijskih obaveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetanofunkcioniranje Ministarstva.2. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 141/1114. februara 2011. godineSarajevoPremijer 
Mustafa Mujezinovi}
, s. r.Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine,donosi
RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZNADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVARAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosnodo imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za potpisivanje rje{enja donesenihu upravnom postupku iz nadle`nosti Ministarstva, naloga za pla}anje financijskih obveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetano funkcioniranje Ministarstva.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luka Brašnić liked this
Avdo Muminovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->