Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 8; 23.2.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 8; 23.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 262 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
145
Na osnovu ~lana 158. stav 1. ta~ka 1) Zakona o za{titi odpo`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14.februara 2011. godine, donosi
UREDBU
O PRAVILIMA SLU@BE ZA PROFESIONALNE IDOBROVOLJNE VATROGASNE JEDINICE IVATROGASNE JEDINICE PRAVNIH LICA
I - OSNOVNE ODREDBE^lan 1.Ovomuredbompropisujusepravilaslu`bezaprofesionalneidobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnihlica(udaljemtekstu:vatrogasnajedinica),formacijavatrogasnih jedinica, prava i du`nosti vatrogasaca, naredbe i komande,vje`bovni postupci i radnje u vatrogasnim jedinicama,vatrogasni objekti i de`urstva, izvje{taji i analiza vatrogasneintervencije,vatrogasnevje`be,sve~anosti,takmi~enja,po~astiiknjige evidencije u vatrogasnim jedinicama.^lan 2.Pripadnici vatrogasne jedinice (u daljnjem tekstu:vatrogasci) u okviru operativnih i drugih poslova vatrogasne jedinice utvr|enih u ~lanu 68. Zakona o za{titi od po`ara ivatrogastva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09 - udaljem tekstu: Zakon), du`ni su obezbijediti da vatrogasn jedinica u svakom momentu i u svim uvjetima bude spremna za blagovremeno i efikasno ga{enje po`ara i za za{titu i spa{avanjeljudiimaterijalnihdobara(udaljemtekstu:za{titaispa{avanje).II - FORMACIJA VATROGASNIH JEDINICA^lan 3.Li~na i materijalna formacija, podru~je djelovanja iunutra{nja organizacija vatrogasne jedinice, utvr|uje seodlukom o osnivanju vatrogasne jedinice za podru~je kantona,op{tine i grada na osnovu procjene ugro`enosti i plana za{tite odpo`ara kantona, op{tine i grada.^lan 4.Vatrogasna jedinica organizuje se u sljede}e formacijskeoblike:1) Vatrogasno odjeljenje - najmanje devet vatrogasaca,2) Vatrogasni vod (najmanje 21 vatrogasac) - dva do ~etiriodjeljenja,3) Vatrogasna ~eta (najmanje 42 vatrogasca) - dva do ~etirivoda,4) Vatrogasnabrigada(najmanje84vatrogasca)-dvijeivi{e~eta.III - PRAVA I DU@NOSTI VATROGASACA^lan 5.Vatrogasci u obavljanju poslova i zadataka iz vatrogasnedjelatnosti, svoja prava i du`nosti izvr{avaju u skladu sa zakonom, ovom uredbom i drugim op}im aktima, a naro~ito:1) propisno primjenjuju, stvarala~ki razvijaju i sistemskiusavr{avaju vatrogasnu struku,2) ~uvaju i izgra|uju me|usobne kolegijalne odnose,razvijaju me|usobno povjerenje i unapre|uju kvalitet rada u vatrogasnim jedinicama,3) usvakojprilici~uvajuugledvatrogastvaisvojli~niugled,4) stru~no se usavr{avaju,5) ~uvaju dr`avnu, slu`benu i poslovnu tajnu,6) ~uvaju i odr`avaju vozila, opremu, ure|aje i druga sredstva za za{titu od po`ara,7) za vrijeme slu`bene du`nosti, nose propisanu radnuuniformu, li~nu i kolektivnu za{titnu opremu prilikomvatrogasnih intervencija i drugih interevencija za{tite ispa{avanja,aprilikomodr`avanjasve~anosti,takmi~enja i po~asti koje organiziraju vatrogasne jedinice ili kad suvatrogasne jedinice pozvane da u~estvuju u drugim javnim manifestacijma, nose sve~anu uniformu,8) svoje obaveze izvr{avaju savjesno, po`rtvovno idisciplinovano,9) odazivaju se pozivu na obavljanje slu`bene du`nosti, kao{to je: u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji i intervencijiprilikom prirodne i druge nesre}e, de`urstvo, vatrogasna vje`ba ili takmi~enje, kontrola spremnosti, provo|enjepreventivnih mjera za{tite od po`ara, obuka, smotra isli~no,10) u slu~aju posebnih mjera za{tite od po`ara ili za vrijemetrajanja prirodne ili druge nesre}e prijavljuju svojeudaljavanje, po privatnom ili drugom poslu, izvan mjesta prebivali{ta,
Godina XVIII – Broj 8Srijeda, 23. 2. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 8
Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23.2.2011.11) u~estvuju na intervencijama i ne napu{taju mjestointervencije bez odobrenja rukovodioca akcije ga{enja po`ara,osimuslu~ajuo~igledneopasnostiposvoj`ivot,12) slu`benu du`nost napu{taju tek nakon {to do|e smjena ilidobiju odobrenje nadle`nog rukovodioca akcije ga{enja po`ara na du`nosti komandira smjene,13) zadatke izvr{avaju prema na~elima vatrogasne taktike,kako bi za najkra}e vrijeme sa najmanjim mogu}imo{te}enjima objekta i imovine postigli bezbjedan rad iuspje{no obavili vatrogasnu ili drugu intervenciju;14) provodenaredbeikomandekojeseodnosenaizvr{avanjeslu`benih du`nosti;15) sredstvavezeupotrebljavajuisklju~ivopremauputstvuza njihovo kori{tenje;16) izvr{avajuidrugeposloveutvr|enePlanomiProgramomrada vatrogasne jedinice i17) po{tivanje na~ela Eti~kog kodeksa za dr`avne slu`benikeu Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 7/05 i 82/09).Ukoliko kod izvr{avanja komande prilikom akcije ga{enja po`ara, nastupe okolnosti koje tra`e izmjenu komande,vatrogasac je du`an, bez oklijevanja, o tome obavijestitirukovodioca akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdao komandu.Ako vatrogasac, zbog nastale situacije, o tome ne mo`eobavijestiti rukovodioca akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdaokomandu, u tom slu~aju na svoju odgovornost izvr{ava zadatakprema svom znanju i ubje|enju.^lan 6.Vatrogasac je du`an ispoljavati inicijativu, odlu~nost,odva`nost, hrabrost, po{tenje, kolegijalnost i izdr`ljivost.^lan 7.Prava i du`nosti vatrogasca utvr|ena u ~l. 5. i 6. ove uredbe,primjenjuju se i na pripadnike u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i u vatrogasnim jedinicama pravnih lica.Prava, du`nosti i ovla{tenja starje{ina vatrogasnih jedinica,ostalih starje{ina unutar jedinica (starje{ine ispostava i drugihsastava i formacija) i komandira iz ~lana 78. stav 1. Zakona,utvrdit }e se propisom iz ~lana 158. stav 1. ta~ka 2) Zakona.^lan 8.Prilikomprijemauradniodnos,vatrogasacprimapisaniopispravila slu`be i svojim potpisom potvr|uje da je upoznat sa timpravilima. Potpisani opis pravila slu`be odla`e se u personalnidosije vatrogasca.Pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice poredpotpisanog opisa pravila slu`be iz stava 1. ovog ~lana, daju iusmenu sve~anu izjavu ispred stroja vatrogasne jedinice, na na~in utvr|en u ~lanu 51. ove uredbe.IV - NAREDBE I KOMANDE^lan 9.Komandovanje u vatrogasnoj jedinici zasniva se na principusubordinacije.Vatrogasci su du`ni izvr{avati naredbe i komandenadre|enog starje{ine.Naredbe se izdaju za obavljanje redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti i mogu biti usmena ipismena.Komanda se izdaje za obavljanje vje`bovnih postupaka iradnji i drugih redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti, dojave po`ara ili drugog doga|aja, vje`be,intervencije ga{enja po`ara ili intervencije za{tite i spa{avanja.^lan 10.Komande moraju biti blagovremene, kratke, jasne, glasne ipotpune, kako bi ih ~uli i razumjeli svi pripadnici vatrogasne jedinice.Komande se izvr{avaju bez pogovora, osim ako izvr{enjekomande predstavlja krivi~no djelo i kada je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima.V - VJE@BOVNI POSTUPCI I RADNJE U VATROGASNIMJEDINICAMA
1) Postrojavanje i zauzimanje stava
^lan 11.Vje`bovni postupke i radnje vatrogasci, u vatrogasnim jedinicama, izvode kao pojedinci jedinice, u toku obavljanja slu`bene du`nosti.Jedinice veli~ine odjeljenja i voda izvode vje`bovnepostupkeiradnjeupropisanimstrojevima,a~eteive}ejediniceuporetcima.Stroj - poredak je raspored u kojem su vatrogasci, vozila idruga tehni~ka sredstva u jedinicama, postrojeni po ~elu i dubinina odre|enim odstojanjima i razmacima.Starje{inavatrogasnejedinice,izdaju}ikomandu,odre|ujeukoji }e se zborni stroj - poredak, postrojiti jedinica.Vrstu - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - redu jedan dodrugog.Odstojanjeizme|uvatrogasacajeudaljenostkojasemjeriodlakta jednog, do lakta drugog vatrogasca.Red (kolonu) - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - poretku jedan drugom u zatiljak. Ako za vatrogascem iz jedne vrste nestoji drugi vatrogasac, takav se red naziva nepotpun. Zadnji redmora uvijek biti potpun.Razmak je udaljenost izme|u vatrogasaca mjerena odstopala do vrha prstiju narednog vatrogasca.
a) Postrojavanje
^lan 12.Starje{ina vatrogasne jedinice prije postrojavanja odre|ujemjesto, vrstu postrojavanja, odje}u i opremu. Nakonpostrojavanja provjerava brojno stanje, vanjski izgledvatrogasaca, ujedna~enost i prilago|enost li~ne opreme.Vatrogasci se postrojavaju u vrstu, dvije vrste, kolonu, dvijekolone i ~etiri kolone.Vrsta - jednovrsni stroj je postrojavanje, u kojem vatrogascistoje jedan pored drugoga na odstojanju 0,10 m. U vrstu sepostrojava grupa i odjeljenje i ve}e jedinice.Dvije vrste - dvovrsni stroj je stroj u kojem su vatrogasciraspore|eni u dvije vrste tako da se vatrogascima prve vrstenalaze u zatiljak vatrogasci druge vrste na odstojanju 0,10 m irazmaku izme|u dvije vrste od 1,10 m.Kolonu ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiljakna odstojanju od 1,10 m.Dvije kolone ~ine vatrogasci postrojeni jedan za drugim uzatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije koloneod 0,10 m.^etiri kolone ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim uzatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije koloneod 0,10 m.^lan 13.Postrojavanje vatrogasnog odjeljenja za izvo|enje vje`beobavlja se na komandu starje{ine vatrogasne jedinice (u daljemtekstu: starje{ina): "Odjeljenje u dvije vrste zbor!".Nadatukomanduodjeljenjesepostrojavaudvovrsnistrojna udaljenosti od pet koraka ispred starje{ine.Uciljuporavnanjavatrogasacauvrstiizdajesekomanda"Na desno (lijevo) ravnaj - SE!".U cilju poravnanja vatrogasaca u koloni izdaje se komanda "U zatiljak!".Osloba|aju}i stav na mjestu odmor zauzima se na komandu"Na mjestu - ODMOR!". Kada se `eli otpustiti postrojena  jedinica ili vatrogasac izdaje se zapovijed "OTPUST!". Kada se`eli otpustiti postrojba koja se kre}e izdaje se zapovijed "Ot -PUST!".Ako izdata komanda nije pravilno i dobro izvedena,starje{ina izdaje komandu: "Ponovi!".Nakomandu"Ponovi",vatrogascizauzimajustavukojemsubili prije izdavanja komande. Svaki put kada se izda komanda 
 
Srijeda, 23.2.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 8
Strana 3"Ponovi", starje{ina prije izdavanja te komande mora objasnitipogre{ku zbog koje je izdao komandu "Ponovi".
b) Zauzimanje stava vatrogasca pojedinca i vatrogasaca ustroju
^lan 14.Osnovni stavovi su: "pozor", "na mjestu odmor", "na desno(na lijevo) ravnaj se", "pozdrav" i "zatiljak".Osnovni stav "Pozor" zauzima se na komandu starje{ine za postrojavanje i na komandu "Pozor!".Vatrogasac pojedinac ili u stroju u osnovnom stavu stojipozorno. Koljenasuprirodnoispru`ena, petesedodiruju, vrhovistopala su razmaknuti za {irinu stopala. Gornji dio tijela jeuspravan, prsa su prirodno izba~ena. Ramena su u istoj visini i uprirodnompolo`aju.Te`inatijelajeravnomjernoraspore|enana oba stopala. Ruke su prirodno pru`ene s malo izbo~enimlaktovima, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, srednji prst jena stvarnom ili zami{ljenom rubu hla~a. Glava je prirodnouzdignuta,bradamaloprivu~enapremavratu,apogledusmjerennaprijed u visini o~iju.Stav na mjestu odmor, zauzima se na komandu starje{ine:"Na mjestu - ODMOR!". Vatrogasac iskora~uje kra}i korak ulijevu stranu, istovremeno obje ruke stavlja na le|a. Desnomrukom hvata {aku lijeve ruke. [aka lijeve ruke je zatvorena. Akolijevomhvata{akudesnerukeondajedesna{akazatvorena.Stavtijela je opu{ten, a te`ina tijela ravnomjerno raspore|ena na oba stopala.Stav na desno (lijevo) ravnaj se, koristi se kod poravnanja vatrogasaca u vrsti, a zauzima se na komandu starje{ine "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". Na ovu komandu svi u vrsti, osimprvog na krilu, koji gleda ravno, okre}u glavu u desno (lijevo) iporavnavaju se prema prvome. Po izvr{enom poravnanjustarje{ina vatrogasne jedinice uvijek izdaje komandu: "Pozor!".Za poravnanje vrste po dubini starje{ina izdaje komandu: "Uzatiljak!". Na ovu komandu svaki vatrogasac u drugoj vrstiporavnaseuzatiljaksvatrogascemuprvojvrstinaodstojanjuod0,10 m. Ovo ravnanje se koristi i za poravnanje u koloni gdje sevatrogasci poravnaju jedan za drugim na rastojanju od 1,10 m.
c) Stav starje{ine prije i za vrijeme izdavanja komandi
^lan 15.Prije izdavanja komande, starje{ina zauzima osnovni stavpozor, a nakon toga izdaje komandu.Nakon izdate komande: "Pozor!" starje{ina vodi ra~una da vatrogasci ne stoje u tom stavu du`e vrijeme.Straje{ina izdaje komande uvijek ispred stroja ili sa straneako se vatrogasci kre}u, ali nikada iza njihovih le|a. Prilikompostrojavanja starje{ina se postavi tako da se formacija mo`epostrojitiisprednjega,lijevo,desnoiudubinu,kakobistarje{inpo zavr{enom postrojavanju ostao na sredini postrojeneformacije.
d) Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju
^lan 16.Straje{ina vodi stroj u kretanju na na~in da je stroj uvijek sa njegove desne strane.Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju je na krajuprve tre}ine postrojenih vatrogasaca.
2) Okreti
^lan 17.Vatrogasac pojedinac ili u stroju, okrete izvodi brzo iodrje{ito.Nakonizvedenogokreta,ponovozauzimastavpozor.Okreti mogu biti: nadesno, nalijevo i ~elom nazad, a izvodese na mjestu ili u kretanju. Okreti nadesno i nalijevo iznosekru`nice(90
o
),a~elomnazad kru`nice(180
o
).Okretinamjestuizvode se na slijede}e komande:"Nade - SNO!" "Nalije - VO!""^elom na - ZAD!".
a) Okreti na mjestu
^lan 18.Okret na desno izvodi se u dva dijela:1) vatrogasac se okre}e na peti desne i prstima lijeve noge,zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Priokretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na desnu nogu;2) lijeva noga se hitro primakne do desne.Okret na lijevo izvodi se isto u dva dijela:1) vatrogasac se okre}e na peti lijeve i prstima desne noge,zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Priokretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na lijevu nogu;2) desna noga se hitro primakne do lijeve.Okret ~elom nazad izvodi se istim postupkom kao i okret na lijevo.^lan 19.Na komandu starje{ine: "Otpust!" vatrogasac, ako je bio ustavu pozor, najprije rukom pozdravi starje{inu. Kada starje{ina uzvrati pozdrav, vatrogasac spu{ta ruku, okre}e se ~elom nazad iodlazi.Ako je vatrogasac bio u stavu na mjestu odmor, najprijezauzme stav pozor, a onda primjeni postupak iz stava 1. ovog~lana. Na komandu "Otpust!", odjeljenje (ili druga formacija)koje je bilo u stavu pozor, ne mijenja stav ve} pri~eka pozdravstarje{ine koji to ~ini rukom, a kad starje{ina spusti rukuvatrogasci odjeljenja (ili druge formacije), okre}u se ~elomnazad i odlaze.Akojeodjeljenjebiloustavunamjestuodmor,svivatrogascinajprije zauzmu stav pozor, a onda primjene postupak iz stava 2.ovog ~lana.
b) Okreti u kretanju
^lan 20.Okrete u kretanju vatrogasci izvode na slijede}e komande:"Na - de - SNO!" "Na - lije - VO!" "^elom - na - ZAD!".Okret na desno u kretanju izvodi se u dva dijela:1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji seizgovara pod desnom nogom), iskora~i jo{ jedanpolukorak lijevom nogom;2) okrenesenaprstimaobijunogunadesnoidesnomnogomprodu`i kretanje u smjeru komande.Okret na lijevo u kretanju izvodi se u dva dijela:1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji seizgovara pod lijevom nogom), iskora~i jo{ jedanpolukorak desnom nogom;2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo, i lijevomnogom produ`i kretanje u smjeru komande.Okret ~elom nazad u kretanju izvodi se u tri dijela:1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji seizgovara pod lijevom nogom) iskora~i jo{ jedanpolukorak desnom nogom s osloncem na prednji diostopala;2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo i poslije okreta te`inu prebaci na lijevu nogu;3) iskora~idesnomnogomiprodu`ikretanje.Priokreturukesu prislonjene uz tijelo.
c) Okreti u kretanju tr~e}im korakom
^lan 21.Kretanje tr~e}im korakom vatrogasac izvodi po istojkomandi i na isti na~in kao i pri kretanju korakom. Poslije okreta vatrogasac odlazi tr~e}im korakom.
3) Pozdravljanje
^lan 22.Vatrogasci su du`ni, kada nose uniformu, me|usobno sepozdravljati. Vatrogasac sa ni`om funkcijom ili ~inom du`an je

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
antprograd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->