Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aleksandar Bošković, et al. - Božanstva i mitske ličnosti sveta

Aleksandar Bošković, et al. - Božanstva i mitske ličnosti sveta

Ratings: (0)|Views: 1,395|Likes:
Published by Sneachta
Priredili: Aleksandar Bošković, Zoran Jovanović, Milan Vukomanović i Tibor Živković
Priredili: Aleksandar Bošković, Zoran Jovanović, Milan Vukomanović i Tibor Živković

More info:

Published by: Sneachta on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

 
 BOŽANSTVA I MITSKE LI
Č
NOSTI SVETA
 
 BOŽANSTVA I MITSKE LI
Č
NOSTI SVETA(Re
č
nik neklasi
č
nih mitova)Priredili: Aleksandar Boškovi
ć
, Zoran Jovanovi
ć
,Milan Vukomanovi
ć
i Tibor Živkovi
ć
 
 
 NAPOMENA PRIRE
Đ
IVA
Č
A
Osnovna ideja i motiv koji su podstakli izdavanje ove knjige jeste, pre svega, želja da se jugoslovenskoj
č
itala
č
koj publici pruži potpuniji uvid u tzv. "neklasi
č
ne" mitologije -
 svemitologije sveta osim gr 
č 
ke i rimske
, koje su ve
ć
dosta detaljno prou
č
ene i obra
đ
ene u radovimanaših autora.1S druge strane, re
č
nici neklasi
č
nih mitova se vrlo retko sastavljaju i van granicanaše zemlje.2Razloge za to treba, verovatno, tražiti i u
č
injenici što postoji prili
č
an rizik kadatako široko i raznorodno tematsko podru
č
 je treba obuhvatiti u jednom delu. Jedan od na
č
ina da setaj rizik umanji jeste, svakako, i u
č
estvovanje vode
ć
ih naših i stranih stru
č
njaka (antropologa,arheologa, etnologa, filozofa, istori
č
ara, istori
č
ara religija, klasi
č
nih filologa, orijentalista idrugih istraživa
č
a, prou
č
avalaca svetskih mitologija i religija) u radu na ovom re
č
niku. Jasno jestoga da je jedna od glavnih karakteristika ove knjige razli
č
it teorijski i metodološki pristupautora velikom broju božanstava i mitova koji su razmatrani u okviru zasebnih odrednica. U svimtim dosta složenim okolnostima zadatak i uloga prire
đ
iva
č
a podrazumevali su, pored autorskograda na pojedinim tematskim podru
č
 jima, organizaciju i koordinaciju operativno-tehni
č
kog dela posla: angažovanje stru
č
nih autora, održavanje kontakata i sinhronizaciju rada, izbor odrednica,usaglašavanje i redakciju rukopisa itd.Odrednice ovog re
č
nika su raspore
đ
ene po abecednom redu u okviru slede
ć
ih šestkulturno-geografskih podru
č
 ja: (1) AFRIKA, AUSTRALIJA, OKEANIJA; (2) AMERIKA; (3)BLISKI ISTOK, EGIPAT, MESOPOTAMIJA; (4) DALEKI ISTOK; (5) EVROPA; (6) INDIJA,IRAN. Kao odrednice se tu definišu najzna
č
ajnija božanstva, mitske li
č
nosti, heroji, duhovi i sl.Kao zasebne odrednice nisu, me
đ
utim, uzimani mitološki pojmovi, doga
đ
aji ili institucije. Teteme su, zapravo,
obuhva
ć
ene
u okviru ve
ć
postoje
ć
ih odrednica. Izbor odre
đ
enih božanstava imitskih li
č
nosti je, naravno, arbitraran
č
in i predstavlja rezultat opredeljenja samih autora. U
1
Videti, pre svega, D. Srejovi} i A. Cermanovi},
 Re~nik gr~ke i rimske mitologije
, Beograd 1979.
2
Videti, na primer,
 Everyman's Dictionary of Non-Classical Mythology
, London/New York 1968., koji je donekle predstavljao uzor i za na{ re~nik.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->