Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
87Activity

Table Of Contents

Važenje parničnog procesnog prava s obzirom na prostor
Važenje parničnog procesnog prava s obzirom na osobe
Položaj stranaca u parničnom postupku
Parnični postupak i postupak pred Ustavnim sudom
Parnični postupak i kazneni postupak
Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka
Priznanje stranih sudskih odluka
Pravna pomoć
Unutrašnja pravna pomoć
Međunarodna pravna pomoć
TEMELJNA NAČELA
Načelo ustavnosti i zakonitosti
Načelo dispozicije i oficioznosti
Načelo pravnog interesa
Načelo ekonomičnosti
Načelo saslušanja stranaka
Načelo traženja istine
Raspravno i istražno načelo
Načelo neposrednosti
Načelo usmenosti i pismenosti
Načelo javnosti
Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja
Pravo na suđenje u razumnom roku
Subjekti
Pravni položaj sudaca
Imenovanje, razrješenje i stegovna odgovornost sudaca
Postupak imenovanja
Disciplinski postupak
Postupak za razrješenje
Sastav suda
Predsjednik vijeća
Sudsko vijeće sudac pojedinac
Sudski savjetnici kao pomoćnici sudaca
Povreda pravila o sastavu suda
Izuzeće sudaca
Razlozi za izuzeće
Postupak izuzeća
Nastavak postupka prije donošenja odluke o izuzeću
Posljedice povrede pravila o izuzeću
Osobe na koje se primjenjuju pravila o izuzeću
Ostali organi koji sudjeluju u suđenju pravosuđa
Državno odvjetništvo
Odvjetništvo
NADLEŽNOST SUDOVA U PARNIČNOM POSTUPKU
Vrijdnost predmeta spora
Funkcionalna nadležnost
Mjesna nadležnost
Posebna mjesna nadležnost- forum speciale
Izberiva mjesna nadležnost (forum electivum)
Isključiva mjesna nadležnost (forum exsclusive)
Pomoćna mjesna nadležnost (forum subsidiale)
Atrakcija nadležnosti
Ordinacija i delegacija nadležnosti
Sporazum stranaka o nadležnosti
Izričita prorogacija - prorogatio expressa
Prešutna prorogacija - (prorogatio tacita)
Nenadležnost
Stvarna nenadležnost
Mjesna nenadležnost
Sukob o nadležnosti
Stranke u parnici
Utvrđivanje identiteta stranke
Procesnopravna sukcesija
Određena svojstva stranke kao procesne pretpostavke;
Stranačka sposobnost (ius standi in iudicio)
Parnična sposobnost
Postulacijska sposobnost
Procesna legitimacija i stvarna legitimacija
ZASTUPNICI STRANAKA
Zastupanje u parnici
Zakonski zastupnik
Pravilnost zakonskog zastupanja kroz postupak
Privremeni (zakonski) zastupnik
Punomoćnici
Punomoć
Prestanak punomoći
Državni odvjetnik kao zastupnik u parnici
Pravna priroda njegovog sudjelovanja u parnici u svojstvu zastupnika
O parničnim radnjama
Parnične radnje stranaka
Jednostrane i dvostrane parnične radnje
Bezuvjetne i uvjetne parnične radnje
Neposredne i posredne parnične radnje stranaka
Ofenzivne i defenzivne parnične radnje stranaka
Opozive i neopozive parične radnje stranaka
Pobijanje parničnih radnji stranka
Parnične radnje suda
Oblik sudskih odluka
Donošenje sudske odluke
Vezanost suda za parnične radnje koje je poduzeo
Jezik suda i stranaka
Podnesci
Zapisnici
Dostavljanje
Javnobilježnička ili "leteća" dostava
Dostava u sudu
Dostava putem sudskog dostavljača
Dostava osobi određenoj sporazumom
Izravna uzajamna dostava
Mjesto dostave
Promjena adrese
Vrijeme obavljanja dostave
Obična dostava
Osobna dostava
Odgovornost dostavljača
Dostavnica
Rokovi
Zakonski i sudski rokovi
Produživi i neproduživi rokovi
Subjektivni i objektivni rokovi
Prekluzivni i monitorni rokovi
Procesnopravni i građanskopravni rokovi
Računanje rokova
Ročišta
Propuštanje
Propuštanje rokova
Propuštanje procesnog stadija
Propuštanje ročišta
Građanskopravne posljedice propuštanja
Preuranjeno poduzimanje procesnih radnji
Povrat u prijašnje stanje
Pretpostavke za povrat u prijašnje stanje
O tužbi
Deklaratorna tužba
Objekt utvrđvanja u parnici pokrenutoj deklaratornom tužbom
Pravni interes za traženje deklaratorne pravne zaštite
Incidentalna tužba za utvrđenje
Kondemnatorna tužba
Predmet spora
Litispendecija – pravne posljedice dostave tužbe tuženiku
Nedopustivost nove parnice među istim strankama o istom zahtjevu
Otuđenje stvari ili prava o kojima teče parnica
Građanskopravne posljedice litispendencije
Litispendencija pred stranim sudom
Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva (cummulatio actionum)
Odricanje od tužbenog zahtjeva (rennuntiatio)
Upuštanje tuženika u parnicu
Prekluzija procesnopravnih prigovora zbog upuštanja u meritorno raspravljanje
Vrste materijalnopravnih prigovora
Isticanje prigovora o postojanju potraživanja radi prebijanja (kompenzacije)
Građanskopravno prebijanje (compensatio civilis)
Prijeboj u parnici odlukom suda – compensatio per judicem
Prigovor radi prijeboja i litispendencija
Protutužba
Pravila o postupku u povodu protutužbe
Suparničarstvo ( litis consortium)
Materijalno i formalno suparničarstvo
Obično i jedinstveno suparničarstvo
Suparničarstvo na osnovi zakona
Prvobitno i naknadno suparničarstvo
Eventualno ili supsidijarno suparničarstvo
Umješač
Vrijeme poduzimanja intervencije
Umješač s položajem jedinstvenog suparničara
Umješači sui generis
Obavještenje treće osobe o parnici (litis denuntiatio)
Imenovanje prethodnika (nominatio auctoris)
Reagiranje prethodnika
Osnove za trošenje i naknadu parničnih troškova
Sadržaj parničnih troškova
Prethodno snošenje parničnih troškova
Troškovi za koje se može tražiti naknada
Konačno snošenje i naknada po načelu cause
Konačno snošenje i naknada troškova prema načelu culpe
Posebni slučajevi dužnosti naknade troškova po načelu culpae:
Odlučivanje o naknadi troškova u povodu pravnih lijekova
Oslobođenje od prethodnog snošenja parničnih troškova
Neki posebni slučajevi naknade parničnih troškova;
Općenito o dokazivanju
Elementi dokaza i dokazivanja
Predmet dokazivanja
Dokazivanje tvrdnji o spornim činjenicama
Utvrđivanje činjenica po pravilima o zakonskim presumpcijama
Općepoznate notorne činjenice
Pravila iskustva
Priznanje činjenica
Poricanje i ograničenje priznanja
Pravna priroda priznanja činjenica u parnici
Priznanje činjenica i priznanje tužbenog zahtjeva
Dokazna sredstva
Indicije
Teret dokazivanja
Predlaganje izbor i izvođenje dokaza
Uviđaj
Isprave
Vrste isprava
Dokazna snaga isprava
Svjedoci
Stranke kao dokazno sredstvo
Postupak pred prvostupanjskim sudom
Pripremanje glavne rasprave
Općenito o glavnoj raspravi
Tijek glavne rasprave
Spajanje i razdvajanje postupka
Održavanje reda na glavnoj raspravi
Zaključenje glavne rasprave
Beneficum novorum u prvostupanjskom postupku
Prekid postupka
Zastoj postupka
Obustava postupka
Mirovanje postupka
Okončanje parničnog postupka
Sudska nagodba (res iudicaliter transacta)
Presude
Općenito o presudi
Vrste presuda
Deklaratorna presuda
Kondemnatorna presuda
Parcijski rok u kondemnatornim presudama
Konstitutivna presuda
Potpuna presuda
Djelomična presuda
Dopunska presuda
Međupresuda
Presuda na temelju priznanja
Presuda na temelju odricanja
Presuda zbog ogluhe
Presuda zbog izostanka (kontumacijska presuda)
Presuda bez održavanja glavne rasprave
Donošenje i objavljivanje presude
Pismena izrada presude
Sadržaj presude
Ispravljanje presude
O rješenjima
Sadržaj pravomoćnosti
Formalna i materijalna pravomoćnost
Nastupanje pravomoćnosti
Nedjeljiva (jedinstvena) i podjeljena pravomoćnost
Objektivne granice pravomoćnosti
Subjektivne granice pravomoćnosti
Vremenske granice pravomoćnosti
Općenito o pravnim lijekovima
Beneficium novorum
Sadržaj žalbe
Iznošenje novota, isticanje prigovora
Razlozi za žalbu protiv presude
Ograničenje žalbenih navoda
Bitne povrede odredaba parničnog postupka
Relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka
Apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka
Klasifikacija razloga apsolutne ništavosti
Postupak u povodu žalbe protiv presude
Granice ispitivanja prvostupanjske presude
Razlozi za žalbu
Odluke drugostupanjskog suda o žalbi
Dopunska drugostupanjska odluka
Nesamostalna žalba
Postupak po žalbi protiv rješenja
Osnovne karakteristike revizije
Presude protiv kojih se može izjaviti revizija
a) Općenito
Razlozi za reviziju
Pogrešna primjena materijalnog prava
Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
Razlozi za izvanrednu reviziju
Iznošenje novota
Granice ispitivanja drugostupanjske odluke
Postupak u povodu revizije
Odluke revizijskog suda
Postupak nakon odluke revizijskog suda
Revizija protiv rješenja
Ponavljanje postupka
Predmet ponavljanja postupka
Pretpostavke za traženje ponavljanja postupka
Razlozi za ponavljanje postupka
Postupci kojima su ograničeni razlozi za ponavljanje postupka
Rokovi za traženje ponavljanja postupka
Postupak
Odluke suda o prijedlogu za ponavljanje postupka
Odnos između izvanrednih pravnih lijekova
Ponavljanje postupka povodom odluke ustavnog suda RH
Ponavljanje postupka povodom presude EKLJP-a
Postupak u bračnim sporovima
Sporovi radi razvoda braka
Sporovi radi poništenja braka
Sporovi radi utvrđenja nepostojanja braka
Postupak pred trgovačkim sudovima
Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda
Izdavanje platnog naloga
Postupak u sporovima male vrijednosti
Arbitrabilnost
Ugovor o arbitraži
Prestanak ugovora o arbitraži
Sposobnost stranaka
Punomoć za zaključenje ugovora o arbitraži
Kompetenz kompetenz problem
Arbitri
Ravnopravnost stranaka u postupku
Pravila postupka
Mjesto arbitraže
Početak arbitražnog postupka
Jezik
Tužba i odgovor na tužbu
Vještaci
Pravorijek
Dopunski pravorijek
Pravna snaga pravorijeka
Ispravak i tumačenje pravorijeka
Odluka o troškovima
Nagodba
Ovjera i polaganje pravorijeka
Okončanje arbitražnog postupka
Tužba za poništaj pravorijeka
Mirenje
Obilježja mirenja
Vrste mirenja
Koncilijabilnost
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gppblasi

gppblasi

Ratings: (0)|Views: 16,224 |Likes:
Published by Nikola Blazic

More info:

Published by: Nikola Blazic on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 113 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 121 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 166 to 252 are not shown in this preview.

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emina Che liked this
sonic55 liked this
Nermin Lapandic liked this
Tonci Gavranic liked this
Vedran Gabric liked this
FatimaBlush added this note
Fala....super skripta!
EmiNa Omanović liked this
Iwana Raguž liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->