Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05. Capitolul 5. Cercetarea Terenului de Fundare

05. Capitolul 5. Cercetarea Terenului de Fundare

Ratings: (0)|Views: 413|Likes:

More info:

Published by: Alexandru Constantinescu on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2011

pdf

text

original

 
CAPITOLUL5
CERCETAREATERENULUfDEFUNDARE
5.1.SCOPUL~ICADRULGENERALALCERCETARI1TERENULUIDEFUNDARE
Cereetareaterenuluide
Iuudarereprezinta
ansamblulstudiilor
intreprinse
pentruaseobtinedatespecificeneeesareproiectaiii~iexecutar
ii
fundatiilorconstruct.iilorcivile,industriale,agricole,hidrotehnice,depodurietc.Princi-palulobiectalacestorstudii
il
constituieident.ificareasuccesiunii,t.ipului,
st.ar
ii
si
caracteristicilorfizico-mecanicealestratelorcare
alcatuiesc
terenuldefunctare~istabilireape
accasta
b
azaaadincimii~~iterenuluidefundarepentruconstruot.ieceurmeazaafiproiectat.a.Pentrualegereaunuiamplasa-mentoptimdinpunctulde
vedere
alterenuluidefundare,studiiletrebuie
sa
precizeze~ialtedate,ca,deexemplu:poz
it
ia~icalitateaapeisubterane:
inundahilit.atea
amplasamenlului(intimpul
executiei
:;;i
al
explo
atarii);in-
f'luent
a
unor
eventuali
factorigeologicideadincime(fenomenecarstice,
pa-
mintur-iIichefiabile,vechiexploatariminiereetc.);stabilitateageneralaaam-plasamentului(t.erenur
i
inpantaincarese
pelt
amorsaalunecai-i);graduldeseismicitatealzonei;prezentauno!'surseartificialedevibratiisausocuri;ex.perieutarealizariisicomportariiIundatiilorsiconstructiilordinzona.amplasateincondit
ii
~imilnredetereus.a.,Cercetar-eaterenuluideIundarcseefectueazc{lacoiuandaproiect.antului«()l1sll'uctieidecatreorganiza~iisau
unit.at
i
despecialit.ateincadratecuingineri(unstructorisiinginerigeologispecializat
i
ingeotehnicii
:;;1
geologie
tchnica
~i
seprogrameaza,deregula,inainteaurmatoareloretapedeproiectare:
preliminru-a(no
i.i
de
oorn
andii}:d
cf'init
iva
(prolect
de
execut
ie};
ded
etaliere
(d
etaliu
deexccut.ie).
Potr
ivit
st.and.ardulu
i
1:2/1.2;
I-~\l,
p
eutruefcctuarcacercet.arilorgeolo-
gicc-tcchnicesigeotehnice,proiect.antulsanhcncliciarultre~uie
Srt
punaIn
d
ispozitieunitat.iidecercet.are,corespunzatoret.apeideprorectare,
0
tcm
a(are
\H
cuprindeplanulamplasamentclor
const
ructiilorp1'oiectateIa
0
scaracomenahil.icuindicareaconst.ructiilor.retelelorIiidro-edilitare,Iiniilorelec-
trice
etc.,
precum
~idategencl'ale
asupr
aconstructiilor:
clasa
de
import.anta:
caractcr-isticiconstructive,
d
imcnsiuni;incarcaritransmiset.erenulu
i
deIundaresau
l
cotazero;tas{lriadmisib
il«
dinpunctdevederetehnologic~ialstruct.m-ii
de
rczistenta;
procesetehnologice,
care
,U'
putea
influent
a
terenul
defundal'\::'
(fOI'\
e
d
inamice,surset.ermice,deumiditate,deagresiYitate
ch
imica~.a.).Cercet.areaterenuluideIundareincepeprinstudierea
~i
select.areapu-hlicatiilordinliteraturadespecialitate9idocumentatiilordinarhivecupri-vireletarnplasarnentul
respcct.iv
(hart
i
topografiee,geologice
~i
geot.ehniee.dateprivindcondit.iiledeseismicitate:;;ihidro-meteo-climatologiceetc.).
Se
intreprindeapoi
0
recunoast.ere9icart.aregeologic[t
t
ehnicaaterenului,ppntruobtinereadedatereferitoareIa
conf'igur
at.ia
topogr
aficaaamplasa-
ruentului
9i
azo
nelor
lnco
njurritoare,
l
a
p
articularitatilegeomorfoJogiceale
120
 
zonei,lageologiar;;itectonicaregiunii,laantecedenteleterenului,lacompor-tareain
tirnp
a
constructiilor
existente,la
apele
de
suprafntasi
subteraneetc.Datele
ob
tinut.eprinstudierea
documentatiilor
existenter;;i
prinrecuno
as-terear;;icartareageologica
t.ehnica
aamplasamcntului
servesc
ladefinitivareaprogramuluidelucrupentruprospectareaterenuluicareseefect.ucazaprinuna
sau
maimultedin
urmatoarele
metode:sondajedeschise
siIoraje;penetrari
staticer;;idinamice;
cercetari
geofiziceefectuatela
supraf'ata
terenuluisauinsondaje.Standardul
1242(1-81
prevedeobligativitateadeaseutilizacelput.in
0
metodadeprospectare,princaresa
23
asigureprelevareadeprobetulburate9inetulburatedinpaminturi9iroci,peintreagaadincimeprospec-
tata.
Asupraprohelorrecoltatedinsondajedeschise9iforaje,seefectueazaanalizedelaboratorpentrudeterminareacaracteristicilorfizice,mecanice9icompozitieichimico-mineralogice,pentrupaminturi,9ianaturiipetogra-fice,mineralogice,chimice9iaearact.cristicilorfizico-mecanice,pentruroci.Cercetareaterenuluidefundarepoateinclude,deasemenea,Iucrar
i
experimentalepeamplasamentul
const.ructie!
proiectate,
si
anume:
lncarcari
peplaci,pilo
ti
saufundatiideproha,Iorfecariinsitucuaparatulcupalete,poligoanepentrutestareadiferitelormetodedeimbunatatirea
pamlntur
iloretc.
5.2.METODELEDEPROSPECTAREATERENULUI
5.2.1.SONDAjEDESCHISE
$1
FORAJE
ScndajeiedeschisesintIucrar
i
deexplorareaterenului,executat.eprinsaparemanualasauprinmijloaceminiere,carepermitaccesulmuncitorilorininteriorullor9iserealizeazasubformade:groapa.~ant,
t.r
ansee,put,galerie.
Groap«
este
0
lucraredeexplorare.aviudde
1
X
i
m91adincimeademaximum
:2
m.
Saruut
este0lucraredeexplorare,avindscctiuneainplanorizontaldrept-unghiulal'<1.elidirnensiunivariahile91adineimea
II;}
m.Incazuluneiadin-cimi
H>»
:2
111.
santulseexecutain
t
rep-
t
e
(fig.
5.
L).',
Transce«
seexecuta,deregula.pe
t
erenuriin
p
anta,pentrust.ahilireagro-suuiisinaturiideluviunilorsaualuviunilorcareacopera
0
rocadebaza,avindolungimedeeelput.in6m.
Puiul
estc
0
s<1_patUl'2<uperet
i
\e1'-
t
icali,sprij
ini\i,
avind
0
sectiunecaredepindedeadincimeaIixata9idegaba-ritulutilajelordesapatura(inmodobisnuitintre
1,0xl,O
9i
2,0
X
2,0
m)..
Galena
este
0
lucraredeexplorareexecut.atainsubteran,orizontalsauusorinclinat,inrocistincoasesausemistincoase.,Sondajeledeschiseauavant.ajulcapermitexaminareadirecta,vizualaa3t1'ate101',recoltareaunorprobedepamrntdeceamaibunacalitate.Dez-avantajel«sondajelordeschiseconstauinduratamaredeexecutie,incostulsectiuneainplanorizontal
\1.=
f{+O,50
rc>---
____
Fin.5.1.
Sant
III
trcpte.
121
 
ridicat(la
p
ut.ur
i
;;i
galerii),precum9iinfaptul
ca
nusepotrealiz
aIa
adincim
i
mari9isubnivelulpinzeifreatice.
Forajele
sintlucrari
de
prospect.areinadincim
eaterenului,executateeuajutorulunoraparatedeforaj(foreze),
actiorrate
m.anua1saumecanicde1asupraf'ataterenu1ui.
In
figura5.2este
arat.at
unaparatdeforaj.Acest.acuprinde
untrep
iedformatdinbaremetalice,caresesprijinalauncapatpeterel\iar1apart.easuperioara
sust.irie
unscripctepestecaretreceuncahluactionatdeuntroliu.Decahlu
sint
fixatetijeletcaMt-
tulcarorase
princ1fieuneltelede
sap
at,
fie
dispoziti~ul
11
J.
J
1:).
t-'.'..
o
(,8
recolt.at
pro
)e.
I
enruca
pcretele
gaurnIorate
Sic;
nu
se
surpe
~i
pentru
a
lmpied
ica
patrunderealaterala
D
ap
eisubteranepe
masur
aavansai-ii
uneltelor
de
sap
at,
S8
coboarauntuhmetalic,denumitcoloanasanburlan
defor
aj,
alcatuitdintronso
auede
4:
.".8
111
lunguue,
imb.inatecughi'\cnt.Lanivelulterenului,coloano':'stefixat[lenajutorulunuijugformatdingrinzide
1'n111
imbinatecubuloane.
DUPEi
instalareatrepicduluipearnplasament,setreee
L1pf'inderea.
unelteidesi~pat
le1
,ap{ltultijei.E\lstD
c:
Illc1TC\
arietatedeunelteele
~,{q)at,
(jillgUi'nj.c-,
p(~rnintl]i'iJc
cucneziulle
rnijlocie,
bmglliuJ
IlCnt!u
anzile
[nt'isiIJieLl'istll·j.
cluHiJe
:l
tl'C'uanE'lc
G__.,_~~.1
pentrulocicomp:«to.
jlclmp(de
ellclapeta
pUltl'U
nisip~ubap(\etc.):unealta
Sf
alegcinf'unctiedenatura
t'
O
l'nn11\:,j
P(~'ltr'l
1):11'('
<,"
·!';\P"Z'-;
ell'
l;..,:"
,l"""t"'l'l'll"l
,__.\._-__J'_'"","J._
I._,
t'-_~,
,~,_j..
l.
'J
Cl.."'C\~,'_.
j'"
\_.t\._.~'.~',_-.
c
t
erenului..
\.111
juS'-
pC'
Uti
('-1
rotesc
]i
(qj(r~;\
sond-uii
Diarnctrulmiuirn<:.11ul'
'(~j()t'
din
C:(;l'C~'CIIPllnitc.';~
fj
I'it-
:;.~!.
F(}j,;,.,:
'1
I'
t
>
t
ull',
1'--)
_\.t..:
I~
j
c~
C()
1_
ne
1)
rn
JJ
cnc.
~I1
)l"!
i'
ifLf"
e:-;
L
(l
{{~
1.
i~
nll"1'1,
rl1l
~11
t~
Prrheledepjmini
ohlinl1li.~
din
sond,,!j(
d(;:lU~<t'
~=-
l/
~1
"1\'(;'\:~_~
1-__
;-~(Ii(n/~
')--tjj~:
()~·U\if~_dL~l.d
t:';'~
(!;JIJd:);'\
lie
jil-
l
J:-,----
jug(~(::
Ji~,,~ij
I:
~J--.__
ill~
ITl'!j:~Ji
~;~!,;1.j"
.,."'.'.I'.
1]
I'.
r,
srrn
n
f(J'P"]'"
l'()!-
II
III'j1I'
'1""',j,\
c'''I,
Lu
")11''''.'[0"(-.'
'-'("1-
..1..'-...._.._
('~.,I._.)_~....'..
t1....
J
lj
r:~,-,_
'._'C""
,1:\_,
c.s:',,,
Io.._'..
t,..
.r
i
1-
t
11
"I
I
v,,
1"
SHli'tii
ne
lllJ)U!'((U
pruDe(~
i
a,'cu'epam
uuur
l~l
i
"(>"1-'
i
'11'
"C'l'
,VI
'1
ruct
ur
'l
(poroz
it
atea
11"~
'\!1""I:;
'IPj
i-
.1._"-_.,(_-._I
.c.c_
c._'-..'-'\__
(I..\.-..~.
~U_
.(_\l__(\("
t.
_1.1
ditRlr';l
n(dU!;:tl;}~leg:itulilr.:
structurale).
f
I:
~(i!J,Lti"j!·
d':e,·his(·"
j;rcd:l!'l('
net
ulbmat..
se
l'('coltc8zii,
<1(:
l';'gulc'!,
din
j
";~('ild(fjuiui
~i
~'.U
Iorm
«
UJ]('i'
cuburirulat.urade
:2().
(1,
dnflUinit,·
mo
nol
it
i.
PI(,ba-m
C
;llolil;'(1
(i~c1Z;\
inl!-o
(ulicsp
liu!;;
cu
per'c!,ii
~i
funded
((·lpt!.:~;;i\iC'U
u
n
stral
del
(trnurill.Hfci
(p;~lrrlint
f(~ujrnj\,[_t_t.;c
ilti,
J'urncgtI~
eL<'~)
lJuiSUjJi;1
jll(,j)tci
s(~
p
une.de
H~emcnC;L
un
~tn:L
de
amort
iz
arc,
ii,j:_:'ul'Indu-:::I:
;\stf(~l
umpJplf"i;
I
ut.uiClI'
interspatiilo.d
intrc
moncl
it
~i
cul
ie.Din
!ii[{ije.
~(>
pot
IHC)lta
prohenetulhuratedep.un
int
cocziv.
III
ajuto:
:.d
,.;iD1
a!uluide
l'P(nji.at
pr(:br.\c(sta
se
compuncdintr-unpiston«(l'eculiseaza
ill
~f1te['iot"tdunui
cilindru
iLIE:1.1,
I.nnnt'teninfer·jocuaanist.o
nului
su
insuru-
,---..1.
j,:
bCn;i{u
n
tub
mrt
alic
ascurit
1il
11]1u1
din
c<.lpetc
(avind
g;'o:.;inH'h
peret
e!u
i
t
:s;:~)
mrn),n111111tstu].P:inridicarea
~i
cohortrcasucccsivaacilindrului,
seanliciilovit.uri
carC'
dcterminainfi0:ereastutulu
i
inpamint.
Prolie!c
netul-
l
'--.I"
burat
eselClolteaz{l
letfiec8reschimb
arcanatur
ii
sanastarii
Iizic
eap[U11In-
t
ului
~i
eelputindin2
in
:2
m
pcintrcagaadincirneaIorajului.Probcle
t
ulhur
ate
see.\.tl'ag
direct
din
unelt.ele
desap
at,
1a
fiecal'e
schirn-
bare
destr
at
~i
eelpu\indinm
etruinmctru,in
hor
can«desticl«sau
de
ma-terialplast
sauinpungide
material
plastic.
122

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->