Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Food Wastewater Treatment

Food Wastewater Treatment

Ratings: (0)|Views: 1,021|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na web stranici: www.ag-metal.net

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on: www.ag-metal.net
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na web stranici: www.ag-metal.net

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on: www.ag-metal.net

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

 
¥ ?88> ou Rgujkr . Nrgime} @rkqx* JJM
5
Nkkb Pg}a Rragcai
Cg}gk Qfeg gib R}quk}de Ecge
Ugcg`qmde Qie~ar}eu* Ugcg`qmde* Lgxgi 
Uqi`#R}a Dqi`
Mja~ajgib ]ga Qie~ar}eu* Mja~ajgib* Kdek* Q)])G)
5)7 EIR_KBQMREKI
Nkkb xrkma}}ei` eibq}rea} kmmqxu gi ecxkrgi xk}eeki amkikcemgjju gib `aiarga jgr`a~kjqca} kn ck}ju oekba`rgbgoja pg}a}) Dkpa~ar* dg|grbkq} pg}a} gra gj}k kmmg}ekigjju`aiargab baxaibei` ki }eqgeki} }qmd g} mkigceigeki ou xa}emeba} kr daroemeba}* gibxgdk`ai}) A~ai }ecxju qiogjgimab jkmgje|geki cgu eibqma qi}qegoja gmmqcqjgeki krxqrangmeki kn kr`giem pg}a}) Be}mgrbab `kqrca nkkb} ce`d gj}k `aiarga dg|grbkq} pg}a})Pg}a} bare~ab nrkc nkkb eibq}rea} gra mga`kre|ab eik draa `rkqx}< $g% cgiqngmqrei`jk}}a}* $o% nkkb xrkbqm} drkpi gpgu g} cqiemexgj }kjeb pg}a $C]P%* gib $m% be}mgrbabprgxxar} gib mkigeiar}) Rda}a `rkqx} cgu oa nqrdar be~ebab eik jewqeb gib }kjeb pg}a}) Rde}mdgxar pejj nkmq} ki da ogmf`rkqib gib e}}qa} }qrrkqibei` nkkb pg}a} nrkc g }rqmqrgjxkei kn ~eap* jewqeb pg}a} gib pg}apgar ragcai }u}ac}* gib }kjeb pg}a} gib dg|grbkq}pg}a} kn da Q] gib Lgxgia}a nkkb eibq}rea}) Gjdkq`d okd mkqirea} gra ei ba~ajkxab }g`a}*dau knnar mkirg}ei` xemqra} kn nkkb pg}a ragcai)Gbbeekigjju* }a~argj kxem} pejj oa eirkbqmab ra`grbei` ramai amdikjk`ea} rajgei` knkkb pg}a}) Rda}a gra $g% atgcxja} kn narcaigeki ngmkrea}* $o% mg}}g~g }grmd eibq}rea}* $m%ra}kqrma ramk~aru ou QG]O $qx#﬏kp gigarkoem }jqb`a oab ragmkr% kr A@]O $ataibab `rgiqjgr}jqb`a oab ragmkr%* $b% rabqmeki gib raq}a kn pg}apgar* $a% |ark#ace}}eki kn oaar oraparea}*gib $n% amdikjk`u nkr `grog`a ramumjei`)
5)? ]R_QMRQ_GJ XKEIR KN ^EAP
Rda ramumjei` kn nkkb pg}a} }dkqjb oa mki}ebarab g} xgr kn da jki`#arc }q}geigoejeu kn g`remqjqra) G} Lgxgi e} g uxemgj e}jgib }ga* da qiba}ergoja ei﬏qaima kn k~ar}ag#baxaibainkkb xrkbqmeki dg} oamkca ko~ekq}) Gjdkq`d nraa rgba }u}ac} gra mkcckiju gmmaxab eida pkrjb kbgu* ramki}ebargeki kn dac cgu oa iama}}gru mkimariei` nkkb gib naab nrkcierk`ai $I%* ei 78
=
ki}
+
uagr)Nrkc de} ﬇`qra* e e} ko~ekq} dg da ierk`ai mumja} kre`eigjju mjk}ab* gra ~aru kxai*oamgq}a kn da mki}qcxeki kn mdacemgj nareje|ar gib jgr`a gckqi kn ecxkrab nkkb gib naab)
?57
ai~erkicaigj g}xam})Ne`qra 5)7}dkp} da nkkb gib naab mumja ei Lgxgi ei 7554 ki da og}e} kn 
 
¥ ?88> ou Rgujkr . Nrgime} @rkqx* JJM
Rda rga kn Lgxgi―} }ajn }qxxju kn bkca}em nkkb pg} 27! ei 7508* =?! ei 7558* gib ?5! ei7554 nkr I* gib ==! $7508%* ?5! $7558%* gib ?4! $7554% nkr Xdk}xdkrq}* atmjqbei` `rg}} naabV7S) Rda}a ngm} cgfa da ramumjei` kn nkkb pg}a} ben﬇mqj ei ~grekq} xdg}a}) Pa dg~a ikaikq`d ngrcjgib} nkr nkkb pg}a} k oa ramumjab) Rda }qxxju kn mkcxk}} k xgbbu ﬇ajb nkr remaxjgigeki bamrag}ab nrkc 1)80 ki
+
dg
+
uagr ei 75>1 k 7)?1 ki
+
dg
+
uagr ei 7550 V?S) Ne`qra 5)?}dkp} g mkcxgre}ki kn nkkb ogjgima oapaai Lgxgi gib da Qieab ]ga})
Ne`qra 5)7
Ierk`ai mumja rajgei` k nkkb ei Lgxgi)
Ne`qra 5)?
Ierk`ai ogjgima kn nkkb gib naab ei Lgxgi gib da Qieab ]ga} $755?”7552%)
?5? Qfeg agj)
 
¥ ?88> ou Rgujkr . Nrgime} @rkqx* JJM
Og}ab ki eiarigekigj }ge}em} ki g`remqjqra* nkra}ru* gib ﬇}darea} V=S* da Qieab]ga}atxkr} nkkb gib naab kn 2)? ` I
+
mgxeg
+
bgu) Dkpa~ar Lgxgi ecxkr} nkkb gib naab g g rga g}de`d g} 75)2 ` I
+
mgxeg
+
bgu) Rda }qxxju kn nkkb e} 71)? `
+
mgxeg
+
bgu ei Lgxgi* gib 74)8 `
+
mgxeg
+
bgu ei da Qieab ]ga}) Rda rgek kn da gckqi kn nkkb k oa ramumjab k ngrcjgib ~})mdacemgj nareje|ar mki}qcxeki e} 71)1<7?
º
7)= ei Lgxgi* 27)1<77>
º
8)=> ei da Qieab]ga}) Rda mki}qcxeki kn mdacemgj nareje|ar ki ngrcjgib e} 7?7 f` I
+
dg gib 15 f` I
+
dg nkrLgxgi gib nkr da Qieab ]ga}* ra}xame~aju) Mki}ebarei` da}a }eqgeki}* e ag}u k qibar}gibda ben﬇mqju kn nkkb pg}a ramumjei` ei Lgxgi* pdemd q}a} ckra dgi pema g} cqmd nkrae`ingrcjgib k~ar}ag} g} bkca}em ngrcjgib)Rda}a ragjeea} gj}k xrknkqibju gnnam e}}qa} kn aqrkxdemgeki ei pgar* ik kiju }dkrg`akn da bacgib nkr ramumjab nkkb pg}a}) Rda xreimexja dg kr`giem pg}a} }dkqjb raqri k dajgib iaab} k oa ainkrmab)
5)= JEWQEB PG]RA] N_KC NKKB EIBQ]R_EA]5)=)7 Pg}apgar Rragcai ]u}ac} nkr Nkkb Xrkma}}ei`
Bennarai }kqrma} mkireoqa k da `aiargeki kn pg}apgar ei nkkb xrkma}}ei` eibq}rea}*eimjqbei` cag xrkma}}ei`* bgeru xrkbqm}* }agnkkb gib ﬇}d xrkma}}ei`* nrqe} gib ~a`agojaxrkma}}ei`* }grmd gib `jqai xrkbqm}* mkinamekiaru* }q`gr xrkma}}ei`* gjmkdkjem
+
ikigjmkdkjemoa~arg`a}* gib oagi xrkbqm})Pg}apgar} rajag}ab nrkc da}a eibq}rea} gra qroeb* ped de`d mkimairgeki} kn oek#mdacemgjktu`aibacgib$OKB%*Ng}*kej}gib`rag}a$NK@%*}q}xaibab}kjeb}$]]%*gibq}qgjjuierk`ai gib xdk}xdkrq}) Dg|grbkq} mdacemgj mkiai e} `aiargjju jkp) Kdar mdgrgmare#}em} kn nkkb xrkma}}ei` pg}apgar gra $g% jgr`a }ag}kigj ~gregeki* $o% jgr`a dkqrju ~gregekigib mkimairgeki ei bgueca* $m% ngmkrea} gra knai kn }cgjj }mgja* $b% }kcaeca} qiogjgimabrgek kn OKB<I<X dg eibqma} da oqjfei` kn }jqb`a* gib $a% mkjkrab an﬏qai)Q}qgjju e e} ba}ergoja k `rkqx pg}apgar g} de`d mkimairgeki* cabeqc mkimairgeki*gib jkp mkimairgeki) De`d#mkimairgeki pg}apgar cgu }kcaeca} oa mkimairgab nqrdar*ragab* gib ramumjab kr be}xk}ab g} }kjeb pg}a}) Cabeqc#mkimairgeki pg}apgar cgu oaragab ki }ea kr be}mdgr`ab eik xqojem }apar}) Jkp#mkimairgeki pg}apgar }qmd g} eiberammkkjei` pgar cgu oa be}mdgr`ab pedkq giu ragcai)Bamrag}ei` da xkjjqgi jkgb kn pg}apgar rawqera} da rabqmeki kn okd pgarmki}qcxeki gib xkjjqgi* g} pajj g} rabqmeki kn da kxxkrqieu nkr eiargmeki oapaai dapk) Rde} cgu oa gmmkcxje}dab ou da nkjjkpei` cag}qra} V2S< $g% rabqmei` da gckqi kn pg}dei` pgar nkr rgp cgaregj} gib raq}ei` da pgar V1S6 $o% camdgiemgj }axgrgeki gibkogeiei` mkimairgab pg}apgar ou }g~ei` xrkma}}ei` pgar6 $m% ceiece|geki kn k~ar }xejj}bqrei` okjei` xrkma}}a} V>S gib6 $b% rabqmei` da gckqi kn pgar q}ab k pg}d gif} gibmkigeiar} gnar kxargeki})Ruxemgjju* da pg}apgar e} }qolamab k xD gblq}cai gib mdacemgj
+
xdu}emgj xrkma}}a}dg mgq}a da xkjjqgi} k nkrc ﬏km} nkr }qo}awqai rack~gj) Gme~gab }jqb`a xrkma}}a} gra`aiargjju acxjkuab ei nkkb eibq}rea}) ]kcaeca} gb~gimab ragcai }u}ac} gra q}ab }qmd g}mkg`qjgeki gib ﬇jrgeki kr kdar eiik~gab amdikjk`ea}) _amai pg}apgar ragcai]awqaimei` ogmd ragmkr} $]O_% gra knai acxjkuab ei }cgjj nkkb xrkma}}ei` ngmkrea}gib dg~a oaai ko}ar~ab k ecxrk~a da gme~gab }jqb`a xrkma}} nkr da rack~gj an﬇meaimu kn ierk`ai gib xdk}xdkrq} V7=S) Rda mki~ar}eki kn gargeki gif} k eimjqba gigarkoem cetei`mgxgoejeea} eimrag}a} da rack~gj an﬇meaimu kn xdk}xdkrq} gib e} gj}k anname~a ei xra~aiei`oqjfei`) Kia pgu k ecxrk~a da iere﬇mgeki kr da rack~gj an﬇meaimu kn ranrgmkru kr`giem} e}
Nkkb Pg}a Rragcai?5=
amdikjk`ea} gra je}ab eiRgoja 5)7V0”7?S)

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sothyreak Chhun liked this
KyungHwan Oh liked this
Son Hoang Dinh liked this
Angela Jimenez liked this
Saber Ebeid liked this
grlica liked this
Ed Casas liked this
Mehmet Mb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->