Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Ratings: (0)|Views: 405 |Likes:
Published by Cóc Đại Hiệp

More info:

Published by: Cóc Đại Hiệp on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN1. Thông tin chung
- Tên hc phn:
Quản trị nhân lực
(Human Resources Management)- Mã hc phn:- Stín ch: 03- Hc phn: +
Bắt buộc:
 - Các học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô I, Kinh tế vi mô I, Quản trị học, nhvi tổ chức,....
2. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhữngkiến thức cơ bản, kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam, chủ yếu về quản trị nguồn nhânlực trong doanh nghiệp bao gồm:Hiểu đầy đủ vai trò, chức năng của công tác quản trị nhân lực, nhằm đảm bảonguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của tổ chức; Nắm được tác động và ràng buộc của các loại môi trường, luật pháp, công nghệ,cạnh tranh…đối với công tác quản trị nguồn nhân lực và những nội dung cơ bản của quảntrị nhân lực trong các tổ chức và doanh nghiệp.- Về kỹ năng:Học phần giúp sinh viên có khả năng thực hành quản trị nguồn nhân lực trong tổchức, lập kế hoạch nguồn nhân lực, xây dựng chính sách và thực hành tuyển mộ nhânlực, xây dựng quy trình, phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá, thù lao đãi ngộ đốivới cán bộ công nhân viên trong tổ chức một cách hợp lý.- Về thái độ:Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể hiểu và có quan niệm đúng đắnvề xây dựng văn hoá của tổ chức, văn hoá trong quản trị nguồn nhân lực, xác định rõnguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của tổ chức.
 
3. Tóm tắt nội dung học phần
Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ tổchức nào. Tất cả các nhà quản tri đều tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồnnhân lực. Học phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai trò, chứcnăng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh hưởng, ràng buộc của pháp luật,công nghệ, môi trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công việc vàđịnh mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây dựng chính sách và tổ chức tuyểndụng; đào tạo & phát triển nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xâydựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ đối với lao động,xử lý các quan hệ lao động.
4. Nội dung chi tiết học phầnChương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực1.2. Nội dung và chức năng của quản trị nhân lực1.2.1. Nội dung của quản trị nhân lực1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực1.3. Những xu hướng chủ yếu của quản trị nhân lực1.3.1. Tiếp cận chiến lược1.3.2. Tính chất quốc tế hoá của quản trị nhân lực1.3.3. Duy trì hành vi và những chuẩn mực1.3.4. Định chuẩn và đánh giá kết quả nhân lực1.4. Công tác quản trị nhân lực ở các doanh nghiệp Châu Á và Việt Nam1.4.1. Thực trạng và thách thức của quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam1.4.2. Kinh nghiệm quản trị nhân lực trong các công ty vừa và nhỏ ở Châu Á
Chương 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
2.1. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực2.1.1 Khái niệm2.1.2. Vai trò2.1.3. Chiến lược nhân lực và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp2.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực2.2.1. Phân tích hiện trạng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp2.2.2. Dự báo cầu nhân lực
 
2.2.3. Dự báo cung nhân lực2.2.4. Cân đối cung - cầu nhân lực, các giải pháp khắc phục mất cân đối cung - cầu
Chương 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
3.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của phân tích công việc3.2. Tiến trình phân tích công việc3.3. Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc3.3.1. Phỏng vấn3.3.2. Bảng câu hỏi3.3.3. Quan sát tại nơi làm việc3.4. Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc3.4.1. Bản mô tả công việc3.4.2. Bản tiêu chuẩn công việc3.5. Phân tích công việc ở Việt Nam3.6. Thiết kế công việc3.6.1. Khái niệm, nội dung của thiết kế công việc3.6.2. Các biến số ảnh hưởng đến thiết kế công việc3.6.3. Các phương pháp thiết kế công việc cá nhân3.6.4. Các phương pháp thiết kế công việc theo nhóm
Chương 4: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
4.1. Quá trình tuyển mộ.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực4.1.2. Các nguuồn và phương pháp tuyển mộ4.1.3. Quá trình tuyển mộ4.2. Tuyển chọn nhân lực4.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực4.2.2. Quá trình tuyển chọn4.2.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác tuyển chọn trong tổ chức4.3 Trắc nghiệm và phỏng vấn4.3.1. Trắc nghiệm4.3.2. Phỏng vấn4.4.Các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->