Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

MỞ ĐẦU
Chương 1
ĐA DẠNG SINH HỌC, ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT
1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC
1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học
1.1.2 Vai trò của đa dạng sinh học
1.2.2 Xác định đa dạng di truyền
1.2.3 Động thái vận động của đa dạng di truyền
1.3 VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ NGUỒN GEN THỰC VẬT
1.4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ
1.5 CÁC HỌC THUYẾT VỀ NGUỒN GEN THỰC VẬT
1.5.1 Học thuyết “ Dãy biến dị tương đồng”
1.5.2 Học thuyết Trung tâm đa dạng di truyền ( Trung tâm phát sinh cây trồng)
1.6 CÁC TRUNG TÂM BẢO TỒN NGUỒN GEN THẾ GIỚI
1.7 BẢO TỒN NGUỒN GEN CỦA VIỆT NAM
Chương 2
THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT
2.1 XÓI MÒN NGUỒN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT
2.1.1 Mức độ xói mòn nguồn gen thực vật
2.1.2 Nguyên nhân xói mòn nguồn gen thực vật
2.1.3 Hậu quả của xói mòn nguồn gen
2.2 NHIỆM VỤ, XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN THU THẬP NGUỒN GEN THỰC VẬT
2.2.1 Nhiệm vụ
2.2.2 Những nguồn gen cần thu thập ở Việt Nam
2.2.3 Xác định vùng và cây trồng ưu tiên thu thập ở Việt Nam
2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP
2.3.1 Chuẩn bị cho một cuộc thu thập nguồn gen thực vật
2.3.2 Thực hiện khảo sát cây trồng theo địa lý sinh thái
2.3.3 Hình thức tổ chức thu thập
2.3.4 Phương pháp lấy mẫu và cỡ mẫu thu thập
2.3.5 Thu thập thông tin trong qúa trình thu thập nguồn gen (Passport data)
2.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TRUYỀN THỐNG
2.4.1 Thu thập nguồn gen hoang dại
2.4.2 Thu thập cây lấy hạt
2.4.3 Thu thập cây có củ
2.4.4 Thu thập cây ăn quả và cây thân gỗ
2.4.5 Thụ thập vật liệu trồng trọt:
2.5 THU THẬP NGUỒN GEN IN VITRO
2.5.1 Khái niệm và cơ sở khoa học của thu thập nguồn gen thực vật In vitro
2.5.2 Phương pháp cơ bản nuôi cây In vitro
2.5.3 Hướng dẫn kỹ thuật của phương pháp
2.5.4 Một số nghiên cứu thu thập nguồn gen bằng kỹ thuật In vitro
2.6 THU THẬP NGUỒN GEN CÓ SỰ THAM GIA
2.6.1 Các bước thực hiện thu thập nguồn gen có sự tham gia của người dân:
2.6.2 Kỹ thuật họp nhóm nông dân
2.7 THU THẬP NGÂN HÀNG GEN HẠT NHÂN
2.7.1 Khái niệm:
2.7.2 Thu thập ngân hàng gen hạt nhân
2.7.3 Chia nguồn gen thành các nhóm di truyền khác biệt
2.7.4 Quản lý nguồn gen hạt nhân
2.7.5 Sử dụng nguồn gen hạt nhân
2.8 PHÂN LOẠI NGUỒN GEN SAU THU THẬP
2.8.1 Phân loại dựa trên hệ thống phân loại thực vật
2.8.2 Phân nhóm dựa trên kiểu hình
2.8.3 Phân nhóm nguồn gen theo vùng địa lý sinh thái
2.9 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chương 3
BẢO TỒN NỘI VI
(In situ)
3.1 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN CƠ BẢN
3.2 KHÁI NIỆM BẢO TỒN NỘI VI ( In situ)
3.3 BẢO TỒN TRÊN TRANG TRẠI
3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN NỘI VI KHÁC
3.4.1 Khu bảo tồn sinh quyển hoặc khu bảo vệ đa dạng
3.4.2 Phương pháp vườn hộ
Chương 4
BẢO TỒN NGOẠI VI
4.1 KHÁI NIỆM
4.2.1 Thu nhận mẫu nguồn gen hạt đưa vào ngân hàng hạt
4.2.2 Đăng ký nguồn gen vào ngân hàng gen hạt
4.2.3 Độ sạch mẫu hạt nguồn gen
4.2.4 Độ ẩm mẫu hạt và làm khô trước khi bảo tồn
4.2.5 Kiểm tra chất lượng hạt nguồn gen trược khi bảo tồn
4.2.6 Đóng bao và tồn trữ nguồn gen
4.2.7 Quản lý kho bảo tồn nguồn gen
4.2.8 Nhân nguồn gen
4.3 BẢO TỒN NGÂN HÀNG GEN ĐỒNG RUỘNG
4.3.1 Chọn điểm và thu thập nguồn gen cho bảo tồn đồng ruộng
4.3.2 Nguyên lý bảo tồn đồng ruộng
4.3.3 Bố trí xắp xếp ngân hàng gen đồng ruộng
4.3.4 Quản lý đồng ruộng
4.3.5 Đánh giá đặc điểm ngân hàng gen đồng ruộng
4.3.6 Sử dụng ngân hàng gen đồng ruộng
4.4 BẢO TỒN ĐÔNG LẠNH
4.5.1 Nguyên lý bảo tồn In vitro
4.5.3 Những kỹ thuật cơ bản trong bảo tồn In vitro
4.6 BẢO TỒN HẠT PHẤN
4.7 NGÂN HÀNG DNA
4.7.1 Những ngân hàng DNA hiện có trên thế giới
4.7.2 Bảo tồn DNA hiện nay trên thế giới
4.7.3 Kỹ thuật chủ yếu trong tách và tồn trữ DNA
4.7.4 Ngân hàng DNA như một bảo tồn bổ sung
4.7.5 Luật pháp quốc tế về ngân hàng DNA
5.3.2 Đánh giá và mô tả đặc điểm chi tiết
5.4 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN
5.4.1 Công thức thí nghiệm trong đánh giá nguồn gen
5.4.2 Số lượng mẫu nguồn gen trong một thí nghiệm đánh giá
5.4.3 Đối chứng
5.4.4 Chọn điểm thí nghiệm
5.4.5 Kỹ thuật bố trí thí nghiệm
5.4.6 Thu thập thông tin thí nghiệm nguồn gen
5.4.7 Quản lý số liệu thu thập
5.4.8 Phân tích thống kê số liệu
5.5 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN
5.6 TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ TÀI LIỆU HÓA
5.7 SỬ DỤNG NGUỒN GEN THỰC VẬT
5.7.1 Nghiên cứu cơ bản:
5.7.2 Sử dụng trong các chương trình tạo giống với các mục tiêu khác nhau
5.7.5 Phân phối sử dụng nguồn gen
5.7.6 Sử dụng nguồn gen hoang dại và họ hàng hoang dại
5.7.7 Sử dụng nguồn gen cây trồng địa phương
5.7.8 Sử dụng nguồn gen mới tạo thành và nguồn gen cây trồng thế giới
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
51161547 Quy Gen Bao Ton Quy Gen

51161547 Quy Gen Bao Ton Quy Gen

Ratings: (0)|Views: 609|Likes:
Published by Liliana Torres

More info:

Published by: Liliana Torres on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 8 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 12 to 149 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 153 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 162 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 166 to 194 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lelinhbmt0201 liked this
duiduongktnn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->