Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TSK Anayasa'yı ihlal etti Savcıları göreve çağırıyoruz Zaman Gazetesi 9/04/2011

TSK Anayasa'yı ihlal etti Savcıları göreve çağırıyoruz Zaman Gazetesi 9/04/2011

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by Tstre
TSK Anayasa'yı ihlal etti Savcıları göreve çağırıyoruz Zaman Gazetesi 9/04/2011
TSK Anayasa'yı ihlal etti Savcıları göreve çağırıyoruz Zaman Gazetesi 9/04/2011

More info:

Published by: Tstre on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2011

pdf

text

original

 
9 NýSAN 2011 CUMARTSý
WWW.ZAMAN.COM.TR
50 r
Rranua‘vt’rçnMHP’naÿêrütraêarênêhatêra-tansBaêsrÜOaarêBaüanêAhtUu,Bahç’nözryor.
TSK Anayasa’yê ha ettsavcêarê göreve çaÿêrêyoruz
07
üDO’nun dmenneTepe-Afen geçyor
ýstanu Dnz Otosr’nn ýDO) özü-trs hasn 861 yon oara Tr-y’ v yurtêüêna havaanarê ütnT-An-Soutr-Sra Orta Grü a-zanê Gru ýDO’yu 30 yêêÿêna üt
33
      S     p     o     r
Arda, sezon sonundaüspanya yocusu
AMar’n Baüanê Crzo Gaa-tasaray’ên atanê Ara çn ýstan-u’a  Anan oat’a ör-ün Crzo yêêz utou çn Ó-yatê 14 yon Euro’ya çêarê
15 HUKUK DERNEüNDEN SUÇ DUYURUSU
Huuçuar Patoru, Bayoz a-vasêna aha ÿ rç-sy Gnuray haêna suçuyurusuna uunu.
TS r-snn Anayasa’nên 138 TC’nên 277 v288 arn ha ttÿn atçn huuçuar ‘yarêyê t’suçunan ü yaêasênê st
MUSTAA TURAN
ûSTABUL
ÖZMýR ÖZAN
ûMûR
-
Blyo r pln vsyl lgl “Gö-rvl v mkl 63 prsonln tutuklu-luk lnn vmn nlmkt gülük kl-mktr.” y klm ypn Gnlkurmy Bëknlê’n tpklr üyüyor. rgy mü-l lên vurgulyn ukukulr, ün so-mut r m tt. 5 rnên r ry gl-rk oluëturuêu ukukulr ltformu, çstn-ul Alys’n su uyurusun ulunu. K lrsn yrg ytksnn gsp lms olrkêrlnrn ukukulr, Anys’nn 38.,CK’nn  2 v 288. mlrnn ll l-ên kkt kt. Gnlkurmy Bëkn IëkKoënr v êr sorumlulr kkn svlrëlm ypmy êrn vuktlr, su kpsmns ‘l yrglmy tklmy tëüs’ olrkgöstr. ‘Gnlkurmy’ nlmkt gülük -kyoru, rks kn ën ypsn’ yl övlrtëyn grup n konuën Avukt üly ofu,u ukuk tnmlê kullnmyklrnnltn . Dün çmr Brosu’nn r grup vu-kt , sn klmsyl Gnlkurmy’ tpkgöstr “Blr Anys llr.”
-
GÜNDEM 14
 
GÜNM 14
Engll sml’nn büyük stkçsçukluk rkè
SANAý ÜRTýMý 15 AR BÜÜOR.
 2010’an r sntsz artêü trnn sr-rn sanay rt üuatta çtÿz yêênaynê ayêna ör yz 139 arttê Oa ayênaör s yz 41 azaê
1
ONOMý
þAR ARMAN, SOUARGRý GýOR.
Mtoroo uyarê: Tr-y unn tarn soÿu v yaÿêüêhavanên tsn r Hava sêaê-arê 5 a 7 r ü
1
GÜNM
GÜN’ ýGýý SÖZRýM ARPT.
Try-AB ara aranto EüaüanêFautr Cuhuryt aztsnn “arê vasên zrn Gn asêsê ço y” ü-n harn yaanaê
1
 þ HABRR
1221
Tua çtsnnýTM aÿantêsê çêtê
rtosun v Tr’n‘z yo’ ÿTuan’an y hararêü
12 y zunyaüayan r3 yêêr unyoru
SAT GÜN
AKARA
-
 Ankr’ gl lm lryl görün-tü v ss kyn I Dktk rms-nn s mkl Astsuy Fruk K. l yrml-r mkl stsuylr Kml . l çrm G.’nn Jç-EM êlnts orty kt. èüpllr, flrn- mkl olmn ön JçEM’ lëtklrn t-rf tt. Emkl Astsuy çrm G.’nn sm, trf- Aülkr Aygn’n 99-999 yllrn tn-ê v kmuoyun klê JçEM prsonl ls-tsn  gyor. ols, yklëk lt yr yürüt-tüêü soruëturm sonuu u ü smn yn sr r-lrn Krkkl çl Jnrm Komutnlê çst-rt èu Müürü Bnë üksl è.’nn  ulun-uêu  nly göltn lmët.
 
-
GÜNDEM 05
GÜNM 5AUP TýN
ûSTABUL
-
Byrmpë Cv’n 2 tutuklu v ü-kümlünün ölümüyl sonulnn yt Dö-nüë oprsyonun uygulnn skrn, ltrntf ufn plnnn rok vlt kurumunun lgs-nn oluêu orty kt. Dönmn C v vk-fvlr Gnl Müürü Al ut Ertosun v AltBkn kmt m ürk’ün ‘rm yok’ -ê müln lynn l rr l-ê öêrnl. lnn ksks olms n ‘Ek-C -v mül kontrol formu’n soruln 5’y ykn soru, u urumu orty koyuyor. Blg,‘ufn’n ly l olmk ür rok kurum-l koornl yürütülüêü f lyor.
 
-
GÜNDEM 06
GÜNM 6MUSTAA ÜS
ûMûR
MýH GASGAR
BALKESûR
frnuml 2 Eylül’ yrg yo-lunun lmsnn rnn ëlt-ln soruëturm, r mêuru ül-küülr v llrn svnr. EskBlksr Ülkü Oklr Bëkn Amt lu, svlên krrn gö- yëlryl krëlmë. Mmk’t m ln rkë-lrnn snn sorulên öêrnê gün n ‘-m yrmm’ fsn kullnyor. Mürüvvt Esn-ê v Brsl Durk , lu l ortk uygulr pyl-ën k nn. 8 yën 5 ylk vlykn göltn l-np rên gönrln Esnê’n 2 yënk n-ns Mürüvvt nm, uygulrn, “Dulrm kulolu.” sölryl l gtryor. 22’sn m ln l-uk Durk’n nns  yënk Brsl nm s 3snr snn nmên vurguluyor.
-
POLýTýKA 16
POýTýA 16
Zaan Our Hatt: 444  555
 SG K  i l müdürüne m a k amênd a  in f a z
 -
SGKMuýla ÿlMüdürü Naci ahin ( 3 7 ),dün makamodasênda dör t ilmüdürü yle  toplan tê halinde yken silahlê saldêrê yauýradê. A ynêku-rumda þe f olarak göre v  yapanHasan Sünne tçioýlu ’nun baþêndanvurdu-ýuahin,ola yyerinde ha ya tênêka ybe t ti.Cina ye t ten sonra silahê yla bi-nanên penceresindenpolisle pa zarlêk  yapansaldêrgan, iki saa t sonra  teslim oldu. Sünne tçioýlu ’nun, bir sos yalpa ylaþêm si tesinde ahin ’i he-de f alan ifadeler  ya zdêýê or ta ya çêk tê. 
-
 -
KAYBERAVCI, ýSA YAZARGÜNDEM 04
 KA Y B E R A VCI,  ý SA  YA ZA R G Ü N D E M 04
ü-r-tn a-
      O   T   O    ü   R   A        Z   A      A   N ,   S      L      A   N         T    Ü   R      L      R
ahraan Bnö v ýsa Barêü tê ouyor.
FOTOÐRAF: AMAN, MEHMET þAHýN
Bakan Yazècè: TSK’nèn
açèklamasè haksèzve çok sakèncalè
Gnuray’ên Bayoz açêaasê-na r t  htn huuçur aanênan  Açêaayê ‘çoyanêü hasêz v saênaê’ uuÿunuvuruayan Dvt Baanê Hayat a-zêê öy r tavrên yarêya ‘asê vyönnr’ oaaÿênê söy azêê“Huu vtn hrs n örvaanê çn hart t zoruna”
 
-
ERDAL þEN, POLýTýKA 17
RA þN, POýTýA 17
      O   T   O    Ð   R   A     :       ÿ   H   A   N ,   M      L    ÿ   H   G   A   S   G   A   R
      E      k     o     n     o     m      i
Hukuk cinayetlerini önlemek için sivilleüme
MEHMET KAMIþ
 
-
22
 
ORUM
-
Dostluklrn lê günümü örnk r rkë-lk kâys yënyor. Doêuëtn fll çsml Brë lKrmn Bngöl’ün yollr ty’n Dörtyol çlköêrtmOkulu’n ksëmë. çk rkën o gün ugünür yklrtklr yr gtmyor. çsm g ‘Krmn’ gn, fll rk-ënn l yê olmuë. rf yollr yrlmsn y yn ün- vrsty tr tmë n ostuyl. èm ukurov Ün- vrsts p Fkülts’n okuyorlr. Bngöl, yn v py-lëtê rkënn ymên përyor, ktplrn tëyor.Bngöl’ün tk stê vr; okul gp glmkt orluk knn ostu n külü r r.
-
MEHMET þAHýN, GÜNDEM 02
MHMT þAHýN, GÜNM 2
 
SAFA TASARM: SA TAüGETRE
ÜN02
9 NýSAN 211 CUMARTSý
 
ZAMAN
Soÿuarr yorêüêarêaêrayên!
-
Br  s-k yüünü göstr-mn Mtoroloj’n yn r soêuk v uy-rs gl. r günün-n trn v sk-lklr kuyt ksm-lrn ëlmk ürülk gnln ss-lr ëkl 5 l  rlk. oêuk v y-êël vnn ft ort-sn kr ülk gnln- tkl olms kln- yor. êëlr gnllkl yêmur v sênk, BtKrn’n  ksml-rnn yüksklr l Doêu Anolu’nun kuyn- krl krëk yê-mur v kr ëkln ol-k. v sklklrnnlms v krl krëk yêmur v kr ëklnk yêëlrn sp oll-ê ulëm ksmlr,grl nfksyon golumsuluklr krë l-gllrn v vtnëlrnkktl v trl olm-s grkyor.
AN
ARA
AA
Kardelikten ötebir dostluk hikâyesi
-
Glnksl l gln Bur çltëmÖüllr syst, my v snt -msn r ry gtr. Bur çltëm Koljöêrnlrnn ürky’nn 5 l  n 5këyl yptê nkttn kn öüllr ünlüsmlrn ktlmyl splrn ulu.Dvlt Bkn lm Aly Kvf, “Evnvgyl mt Ürt” projsyl ln os- yl orumluluk rojs ln öül l- yk görülürkn, mn Gts Gnl - yn Müürü Ekrm Dumnl ‘En Bên-ln Gnl yn öntmn” öülünü l.mn Gts yr Al Bul s ‘lnEn Bênln Köë r’ sl.olt nssn otl’ 8.s ün-lnn çltëm Öüllr, yl, görsl v ët-sl my lnnn pk ok ünlü sm u-luëturu. Bkn Kvf yptê konuëm-, lg, r v êln progrmlrnntoplumsl v sosyl r sorumluluk tëk-lrn l gtr. Kvf, mynn ‘top-lum ng msj vryorum v toplumng fyy sêlyorum’ kyglr të-ms grktên söyl. En Bênln G-nl yn öntmn sln mn G-ts Gnl yn Müürü Ekrm Dumnl “oêun gyrt v kmu vnn kulk vrmy lërk lêm öül n tëk-kür yorum.” . ln osyl orum-luluêu ln öül Dëëlr Bkn A-mt Dvutoêlu’nun ë Dr. r Dvutoê-lu lyk görülü. Dvutoêlu, “Bn r günsylr rtn v nlr gönüllüsü ulu-nn svl toplum örgütlr n u öü-lü lyorum.” y konuëtu. En BênlnOyunu ln öül lyk görüln N-t èëm, “Arkëlr trk yo-rum. 5 n ykn kë lrn smlrn y-më. Bu grk rytngn n oluêunu gös-tryor.” ëkln konuëtu.
ýSTANBU
AMA
BRNC SAYFADAN DEVAM
-
2 yënk çsml Brë, ty’nDörtyol lsn yëyn 9 ouk s- Aurrmn l Ftm Brë ftnn’n ouêu. Doêuëtn fll oln Brë, l-köêrtm ls v êylrnn yrm-lryl trr. O günlrk n üyük s-tklrnn r  mll rkë K-rmn Bngöl’ür. Cn ostunun l yêoln Bngöl, onun n ünvrst tp f-kültsn tr r. ukurov Ünvrst-s p Fkülts’n knn An’y g-ln Brë, mll rkëyl rlkt v tu-tr. Engll rkën okul gp glm-snn ymk ypmn v ulëk ykmën kr rok konu yrm nKrmn, tüm u övrl vrnëlrn,“rlrnk sk ostluê” êlyor.Dvltn v yrsvrlrn ursuylmsrrn krëlyn Brë, koltuk ê-nklryl yürüüêü n rslr yor-gun grmktn yknyor. Aml öêrn-, “Ünvrsty gp gllêm rr tym vr. ünkü mvut ly-l nfsm kslrk, kn tr n r-s - ynk gryorum. orgunluktnlk rstn r ëy nlmyorum. Drs-lr oln lgm lyor, ërm üëü- yor.” yor. çë mkls oln snnnk krëlrn ytëtên v lnfl r yrm lmên nltn B-rë, öürlü më n ëvuruêunu n-k uun sürn ëlmlr nnyl kmên f yor. Dvltn okuynnglllr  fl sp kms grk-tên nltn Brë, “Ayn v klêmsnf rkëm yrmyl êtmm - vm yorum. Këk s ly êl,u tür nsnlr  k prs vrll-s. O mn lk gönül rtlê n s-tklr  frkl olur. Ev ulëk yk-m, ymk ypm, snsör vy rnm g sorunlr onun  ktks-n lyorum.” y konuëuyor.
nü tp fkülts rn snftoln Brë, 6 yl oyun u ëkl oku-l gp glmy ynmyên söy-lüyor. Akülü r tln ntrnt ü-rnn Cumurëkn Aull Gül’ yên ktrn Brë, knlryl l-gl sö v ünlmlrn yvë r ë-kl yt gtên svunuyor. Brë,2 Eylül’ nys êëklê pktn- nglllr tnnn potf yrml-ên ynsmlrn uygulm görmkstên sölrn klyor.
Burç ýtüo’nn ýtüÖr sahr-n uu.
Kç velee soru-lu evlet Bk-ç Sel AlyeKv’ ‘SosylSorululuk Pro- es’,  G-zetes yzrç AlBul, ‘E Be-þele Köýe -zrç’, et üý-z se ‘E Be-þele Oyuu’öl lç.
OTOüRAAR ZA-AN, ÿSA ÿ
ýouan u yanasêê ost oan n-s n ýsa vahraan, hç ayrê-êyor.
Tçp klte-se okuy krkýt K-r ytç-ç ell rkýç- çý. Ouyeeþ pýr-yor, ýçrlrç-ç yçkçyor, ktp-lrçç týçyor. ûkrkýç ortkr rzusu vr;ûsl  klr r.
OTOüRA ÿHAN,HT AHÿN
Sanatçélarén, THY kokpitindepilotluk heyecané
Ünlü sntlr, ürk v ollr’nn () konuêu olu.mültör plot koltuêun oturn sntlr uuë nym yë. Arlrn Eml yn, Amt Ön, Orn Gn-y, Erol Evgn, nn Ön, Fun Dünr, Nrg M-noêlu, rrn Ör v çsknr lus’un  ulunuêu s-ntlr  öntm Kurulu Bëkn m opu l öêl ymên r ry gl. uë Akms’n yrt nünlü sntlr, Arus 32 tp uên smültörün n.ntlr, smültör êëk v ërtlrn uuë -nym yë. Ünlülr  sonr smültör nklr-n r rr srtk vrl.
STTýN OA
ûSTABUL
Trabzonsporlu Fadimenine, ûampiyonluk istiyor
ronspor, lg ëmpyonluê grkn 98 yën-k Ftm vuë, gönül vrê Boro-Mvl rnkl-rn r yr lglnmsn styor. 8 ouêu v 25 to-runu oln srlk nr, ronspor’un u yl ëmp- yon olên yürktn nnyor. Fntk Fm nn,“Bu sn ëmpyon olê nëll. r mn tk-mmn ërs n u yorum..” yor. ytn m gtmyn Fm nnnn r  rs vr“ronsporlu ytkllr n r m vt r-lrs mmnun olurum. Bu, ëmpyonluk m olurs oëum gr.”
MUSAHATTýN ýNCý
 
ûSTABUL
FOTOüRAF:CÿHAN, SAYFETTÿNKOÇAK
Öÿrencilerden Trkiye’nin en’lerine ödl
   F   O   T   O    ÿ   R   A   F  :   Z   A   M   A   N ,   M    Ü   H   E   N   N   A   K   A   H   V   E   C    û
 
SAFA TASARM: ûSMAûL ÖCA
ÜN03
9 NýSAN 211 CUMARTSý
ZAMAN
 7PIL\DWODUD.'9YHgâ9GDKLOGLU$\OÕN7/·OLN771(70RELOWDULIHOHULQGHQX\JXQNRàXOODUÕVDãOD\DQ771(7DERQHOHULYH\DNÕQODUÕD\WDDKKWYHUHUHNWDULKLQHNDGDU\DUDUODQDELOLU <XUWLoLKHU\|QHGDNLNDYH606DERQHOLNEDàODQJÕFÕLWLEDUL\OHLOND\ER\XQFDJHoHUOLGLUhFUHWOHQGLUPHSHUL\RGXVQ·GLU6RQUDNLD\ODUGDSDNHWVDGHFH\XUWLoLKHU\|QHGDNLNDRODUDNGHYDPHGHFHNWLUYH\XUWLoLKHU\|QHELU606FUHWLNXUXàWXU.XOODQÕOPD\DQGDNLNDODUYH606·OHUELUVRQUDNLD\DGHYUHWPH]0RELOLOHWLàLP$YHDWDUDIÕQGDQVDãODQPDNWDGÕU
 $\UÕQWÕOÕELOJLYHNDPSDQ\DNRàXOODUÕLoLQ
ZZZWWQHWPRELOFRPWU_
 TTT’lilere özel cep telefonu izmeti TTT Mobil’de, ilk  ay er yöneGDNLNDYH606D\GDVDGHFH7/6RQUDVÕQGDLVHKHU\|QHGDNLNDVÕNXUXáhVWHOLNKHU\|QH606IL\DWÕGDNXUXá6L]GHKHPHQELU771(76DWÕá1RNWDVÕ·QDJHOLQLQWHUQHWLQL]771(7FHSWHOHIRQXKDWWÕQÕ]GD771(70RELOROVXQ
Maa araasêna nrroua ty na tt
ýTÜ n y 2 nyanvrsts arasêna r
Öÿrtnr ataa s
-
Mrn’ sürkl okuln knr öêrn, lgn r tkl oku-l gtmy r olu. Bly Bëk-n Mmt Bër Aynoêlu, lköêrtm3. snf öêrns Mmt Dmr’ m-km ryl götürm tkln ulu-nun okul gtmy kn tt.
Bër Aynoêlu v ë Fr- y Aynoêlu, vmslk ypnMmt’ çstsyon Mlls’nkvn yrt tt. Küük ouê -ëtl krtsy mlms y nBly Bëkn, öêrnnn oku-l ynn gtms n  r.Mmt kn olmyn, u k m-km ryl okul götürm tkln- ulunu. Bu önry kul nöêrn, Aynoêlu’nun mkm r-yl êtm görüêü èt Üstêmnyn çlköêrtm Okulu’n götürül-ü. Mmt, Bëkn Aynoêlu, ls v okul yöntmn, r  okulnkmyê v vmslk ypm- yê söünü vr.
MARýN
AA
-
En sygn srlm ku-ruluëlrnn roln  orl nvr-sty nkngs’n 2 ylünynn n y 2 ün- vrsts srlmsnürky’n çstnul k-nk Ünvrsts (çÜ) gr-. knoloj v mün-slk lnlrn yplnsrlm n üny gn-ln, 252 profsör, 6 ö-lüm ëkn, 36 rktör, 399 rk-tör yrms, 2 kmsyn v556 r kroyl nkt ypl. D-êrlnrm; êtm-öêrtm, ulus-lrrs görünüm v ë ln yrtmkrtrlr gö önün ln. Müns-lk êrlkl êtm vrn çstnul k-nk Ünvrsts; nët v yp mün-slê l kmy münslê lnl-rn ünynn n y 5 ünvrst-s; mkn, uk uy v mlt mü-nslê l lktrk mün-slê lnlrn s ün- ynn n y 2 ünvr-sts rsn yr l.Bërnn tsü- olmên lrtn çÜktörü rof. Dr. Mum-m èn, son k ylrçÜ n ypln lë-mlrn myvlrn topl-my ëlklrn söyl.èn, “çÜ’nün uluslrr-s krtsyon sür, yü yüçngly gms, Ar-G ytrmlrüny ünvrstlrnn  kktl -lê lëmlr olu. Ünvrstmnuluslrrs görünümü, öêrtm üys-öêrn orn v kmsyn ënüën lmsl tf sysn ünynnn y ünvrstlr rsn yr lmsülkm n gurur vr. münynn n y  ünvrsts rsn- yr llmk.” .
ýSTANBU
AMA
-
Mll Eêtm Bknlê, grkl gö-rüln llr kro mknlr vty rvsn êustos y ën öêrtmn tms yplk. MllEêtm Bknlê Öêrtmnlrnn At-m v r Dêëtrm öntmlênDêëklk plmsn Dr öntm-lk, sm Gt’nn ünkü sysn- yymlnrk yürürlüê gr. Dü-nlmy gör, öêrtmn tmlr-nn yl r f êustos yn ypl-msn lëkn ünlm êëklêgl. Bunn sonr öêrtmnlk k-rolrn tmlr r yl êustos yn yplk. Ank knlk grkl gö-rüln llr kro mknlr v t- y rvsn êustos y ën tm grklëtrllk.
ANARA
AA
Marn By Baüanê M. Bür Ayanoÿu, vasêzê yaan 3. sênê öÿrns Mht r’ ön vn zya-rt tt arênan aa araêya oua ötr. Mht, Ayanoÿu’na r aha ouan açayaaÿê sözn vr.
gorta zorunu ta söz onusu ÿ
GS’ ür oya aarêna r yaanaa a TÖR önt uruu Baüanê nvr ’n .
el,y zerek t sçvlrç evp trlrç r lort uluuþuu elrterek, “Eþersç orl þçtçlsyç r trtçý çkyktç. Sçvç ptl söz kousu eþl.” e.
-
ürky gnln 95 üys oln ümÖl Öêrtm Kurumlr Drnê (Ö-DE), üksköêrtm Gë nv’nk(G) ëfr lryl lgl rporunu sonu-lnr. B sm v kurumlrn f lnrk‘ll olmê’ l sulnên kkt knÖDE umnlr, “çlr ë üyn.nvn ptln grk yok. çptl olurs öêrn- lnrlmë olur. ÖM’nn görvn tmolrk yptê knsny.” görüëün rlët.ÖDE öntm Kurulu Bëkn Envr ü-l, Byoêlu Cyln Introntnntl’ grk-lëtrln sn toplntsn, G ktpkl-rn yptklr tknk lëmlrn sonul-rn kl. Dünyk tüm snvlrn vpntrlrn r lgortm oluêunu lr-tn ül, “nlëlk, t, mlk, sn v-rln ktpklrn vp ntrlrnn oêru-lr yn yr rklrk êlms. Eêr s-n orjnl êtlsy r trtëm kmy-kt. Bu kr rtlk r konu êl.” .
ÖM Bëkn Al Dmr’n, sür y yö-ntmên f n ül, ëunlr söyl“èüplr r  rtrk ynlr u-lunmuëtur. ÖM Bëkn’m, êr u kl-my r lgortmy, r tst umnn yptr-më olsy, öyl r prolm olmyk, gün-lr u ëüplrl gmykt.” ÖDE Bë-kn, sn vrln ktpkl, , mlyon öê-rnnn ktpênn yn olmên vurgul- yrk, ëöyl vm tt “Cvp ntrlrnnmrsl önüëüml yn r lgortmyl ëf-rsl olrk yplms grktê, unun r s-nv orunlu oluêu, lgortms vplm-nn olmyê tknk ytl rlkt kln-sy; u konu öêrn v vllr u kr tr-gn, günm  u kr mëgul tmykt.”
 
 Algortmnn êl, lgortm sstmnnsrlp srlmênn sptlnms grk-tên lrn ül, “rg, somut r ëy ul-n kr snv ptl ttrk r ëy sö konu-su êl. Öêrnlr, kn snv rlnm-l.” yrk, gnlr rtltt.
AGORýTMA ÖZM SNAV SÜRSý TMZ
Bunn sonrk snvlr öêrnlrn ëfrrylklrn  kkt kn ül, “Öê-rnlrm öyl r üëün n grmsn-lr. tn o lgortmy ulmk n snv sür-s ytm, -2 gün grkr.” .EA êtm umn 9 Mys Ünvrst-s Öêrtm Görvls Dr. Murt Öoêlu , “Brlgortm vr nk u lgortm ütün sorul-r rmyor. 6 sorun s 28 tns k-lyors unu, nm göüm r ëy ftmyor.” . Krük Ünvrsts ÖêrtmÜys r. Do. Dr. Bkr Gür s snvn p-tln konuëmnn nlms oluêunu lrt-rk, “ÖM Bëkn’nn yptê êrlnr-my smm uluyorum.” y konuëtu.
TÖR Baüanê vUÿur rsanr’nnsah nvr , -znÿ asên to-antêsêna ür a-arêna açêê tr.,
”Sçvlrkevp trlrç-ç r lorty-l ýresel olrk y-pçlsç erektþtekk eyetle r-lkte çklsyç;u kou öþre veveller u kr te-r, e eu kr eýuleteyeekt.” e.
OTOüRA: AA,SRAN ARA
      O   T   O    ü   R   A        A   A ,         H         T   Ç      L    ÿ   

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->