Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5658, 1.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5658, 1.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,109|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
SrbijaizrucilaratnogzlocincaStaporucujuizBeogradaHiljadehvalospjevaizRS
Nova
opluznicaupetak
SAM1RBEJTICSASLUSAOnouoOPTUZnlCU
Mladic
II
blindiranomdiipuprevezendoaviona:Nas/avIlasepo/raga
za
pomaya{:lma
AIDADAPOLJEPOTOMOSUAJAI
SPAn
SHU
.MODnuSCEnu
-
~'
111
,......:;:
.~
r~
I~
~
~~.
JUZLA
Poginuo
23·godis~i,
Senaid
17.
SIr.~·_~___.
S
rebrenickikasapinRa·tkoMladicjucerpope-
.dneizrucen[eHaskorn
;tribunalu,Ministricapr-avdeSrbijeSnezanaMalovickazalajedacadnapredrnetuni-jezavrseriidaslijedipotragazapomagacimazlccincu.
Sdrugestrane,uBanjo]
Luciodrzanjemiringpodrskekrvoloku,uzprepoznatljivucernitkuikoriografiiu
i
uvre-de,prvenstvenoBorisuTa-
dicu,
 
BramercOd:10210putuniuiorK
UHaskomtribunaluseocekuietrenutakdolaskadoskordnjeghd.kogbjegu-
Bramerc:Podl1ijet
te
izvjestaj
ncaRatka
M1adiCa.
GlavniruzilacTribunalaSeczBra-mere(SergeBrarnmertz)odgodiojepurzaNjujorkzbogtoga,prenijelajeFena,
Kako[avljaspecijalni
izl'iesra~
B92
iz
Raga,gla-VIIi
haski
III
iila.c
0
dlofioje
pUI
zaNjujorknaneko-
liko
dana,gdje
ce
113
sjedn
i-
ci
ViiecasigumosdUN-a6_
junaiznijetisvojredovni
polugodisnjiizviesra]
0
sa-radnjiSrbijesHaskirn
tri-bunalom,napisanprijehapsenjaRatka
Miadica.
Rekordaninteres
"Auazou··portalcitalo
1.312.738
Uudi
Koliko
sucitaoce
po-
sljednjihdanainteresiralesveinformacijevezanezahapsen
j
e,saslusanje
i
ko-nacnoizruceniezlocinca
RatkaM1adicau
Hagpoka-
zuje
i
posjecenosrinternet-
portala"Dnevnogavaza",
koji
je
zabiljeziorekordanintereszajedandogadaj.
Takojeportal,odtrenu-
tkakadaje
0
bznanjenodase
Ra
tko
Mladit
konacnonala-
zi
iza
resetaka,posjetilouku-
pno
1.312.736pesietilaca,Per
darakda
je
cak
1.001.076om-lacaprocitalotekstove
iz
ru-
brike,.,iz
minuteu
rninutu",
odnosnopogledalo
fOIO
i
i-
ss
ie
jucer
ratnog
zl
ocinca
Ra
tkaMladica
..isporucilaHaskorn
rulilaSrvuuzjakemjereosigu-
ran
jaAvionu
koj
emse
nala-
zioMladicpoletio
ie
1I
17.20
sbengradskogaerodroma
"NikolaTesla",au
Roterdarn
jesletiooko
19.45sari
i
drnahhelikopterornprebaeenuceli-
juuSheveningenu,
MiriistricapravdeSrbiie
Snezana
Malovk
obavijestilajeja
vnostuposlijepodnevnirn
satimada
j
eMladicveenaIe-
tu
ka
H
olandi
j
i.
Kuma
j
eda
jeriesenje
0
izrucen]upotpi-
salauISsari,javioje
Tanjug,
PremasnimcimasIicarnjesta,
deogalerije
0
ramomzlocincu,
predstavljaapsolutni
rekord
portala
»Dnevnog
avaza"..
Ciraoei"Dnevnog
ava-za"
ovomprilikom
osravili
SlI
5.935komentaratesu
teo
ksrove8.421putapreporucili
prijate1jimanaFacebooku,
Tekstove
0
zloclncuMladicuizBiH
je
najvise
prociraloSarajlija-318.912,
Tuzlaka76.313,
Zenicana
46.B4,
Banjalucana
39.775
i
Brcaka39.095.
Regioualnogledajuci,
portal
jeimao
naj
viseposje-
tilacaizSrbije
(42.232),
Hrvatske(3
J
.456)
i
Slove-nije
(IS.724).jeizvodenieMladicapred
lice
pravdesatisfakciazazrrve.
Israklaje
da
je
ovo
jasna
poruka
zasveopruzenezara-
2
D~evni
aval.
srlieda,
aktuelno
.junVlipanj2011.
Avianukajemsenalazioratnizloenacpoletio
[e
sbeogradskogaerodrorna"NikolaTesta"u17.20satiOdbijenazalbaodbrane
SrebrenH:k1kasapinavionom
Ie
prebaten11Holandljll
I
odmahsproveden11prltvorsklljediniell
11
Sfleveningerlll
mezlcclnedacebitiizvede-nipredlicepravdetejeizr-azilaoeekivan
i
adaceuna-
rednornperiodubiti
UIVT-
M,isteriozniBoler
Mla.di
ea
su
j
1,1
ceroko15
sa
ti
pos
j
e
rile
suprugaBcsi-
l]
ka
i
profesoricameduna-rodnogpravaSmiljaAvra-
mov,
U
Specijalnisuduslesu
i
snaha
i
Mladicevase-stra
1I
pratniinepoznatog
~ovjekakojijenosioveliki
kofer,
Upitan
Sla
jeukofe-ru,
Oil
jeodgovorioda
j
edenakojesve
pomagao
MIa·
dicuuskrivanju,-Radnapredrneru
nije
zavrsen,ocekujemdacebi-tiulvrdenokomujepoma-
gao
uskrivaniu
i
zas
to
j
edrZavaEroS
i
aenormnasre·dS[V3napQ[raguzanjim-kazalajeMalovic.Reklajedajeodlu.ku[)izrucenjudonijelaoaosno-vu\lstavnog
i
zakonskogovlasleniairjesenjaVijeeaza
raLDe
zlocine.Ranijejuter,
Bfl.gradanitekaja
isporacl!njezlncinca
prolazakkonvojaskrvolo·komsubroiniBeogradaniposmatralispainjom.
licepravde
-flru6:lljemRatkaMla-ditaHaskomITibunaluSrbi·jajeispunilasvojumeduna-mdnu·
i
moralnuobavezuipokaZajadajeiskrenoopre-
dijeiiell3
za
saradllju-izjavi-
lajeMalovicnakooferenci·j
i
anovim.retedodalajeda
Mladi(;je
II
tJlindiranomdiipuprevezendoaeradrQma
II
Beogradll
unutra"sve
SIO
tre
b
acov-
jekukoiijeupritvoru",[a-viojeTanjug.
Mladic
ieraniie
izrazio
2eljudaprofesorica
u
penzi-
jiAvramovbudenjegovpravnisavietnikuprocesu
predHaskimtribunalom,
OnajeveeupravnomcimuRadovanaKaradziea.
Ulaz
II
la/vor
II
i~ceklvanillMladlta
(AP)
Krivicllovanpretresoovi-jeceOdjeljenj
3.
zaramezlocineuBeograduodbilojekaoneosnovanuZalbubrani·om
Ra
tka
MI
ad
iea
i
pOlvrdi·
10rjesenje0ispunienostiuv
j
elaza!!
j
egovoizrucenje.
Mjereosiguranja
Izmed:u15
i
16
satiuSp~cijal!!isudsuuiHedvijekDlonedZipovapodrOlaci-jorn
i
sasirenarna.Pripa-dniciz.andarmerije,kojisunosilifantomkeoaglavi,
hiokiral
i
uu16.05sali
sao-
bracajispredzgrade
Spedj
Inog
suda,ukoio]se
od
hapsenjanalaziokrvolok,
IzzgradeSudanakonto"gaizasla[eMladicevasupr-ugaBosiljka,javilisusrbija-
nski
mediji.
U
romtrenutkukedMladicasubilinjegovsinDarke
i
SrniliaAvra-mov.KalonaodpettUipova
i
jedne
"marice
u
izasla[eoko16.40izzgradeSuda
i
uputilasekaaerodrnmu"NikolaTesla".Saobracajdu~aUlOputadoaeroruomabioiehlokiran,apripadicizandarmedijebilisuraspo·
,edeni
duzte
saobr<1cajnice.
TacnovrijemeiZfl.lccnj.acuvanojeutajnosli
iz
sigu·rnosnibrazloga.
Iz
dvoristaSudajeubrzonakonprVeizdlaidru.gagr"upavozila,
ci
iijeciljhi
0
dazavara
tng,
takodasedopo·sljednjegtrenumaniiezna-10ukojojsekoloninalazi
Mladic.G.
M.
 
aktuelno
o
nBVll
i
avaz,
sMjeda,1,juni/lipanj2011.
3
Komentardana"Avazsaznaje"
Sudnicaspremna:TuiilastvoimadovoljnodokaZil
Tuzilastvosprernnozasudskiproces
HagSDrBmaoizmiJBnJB'U
o
I
zniCUr-IBhaSBnla!
Izmijenienaoptuzmca
prctivratnogzlocincaRa-ika
Mlaclica"kojom
seurnj-estoprerhcdnih15zlocin-actereri
po
II
tacakaop-
ruzbe,kako
je
izjavila
por-tparclHaskogtribunalaNerma[elacic,
bit
ce
po-
d
II
senau
petak.
Detaljneprovjere
Prernanasimsaznanji-
rna,
terminpodnosenjaiz-
mijenieneopruznice
koi-
acidi
ra
spredvidenirnter-
minornnjegovogprvogpo-javljivanjapredSudskirnviiecemuHagu,No,pro-
rnjeneuopruzniciprvoce
moratiporvrditiSudskovr-ijeee.
SuledDei
Prernainformacijamakojimaraspolaze»Aval,",uposrupkuprorivRaikaMladica,mogaobisepo-javi
6
vee;brojsvjedokakojisusvjedoCiIiupre-dmetu"Karaclzic"kaoi
u
veepresudenimdru-gimpredmetima.Intere-santllojedasekaomo-guCisvjedocispominjuinekiha,i\kiosudenic,i.
Novaoptuznicacebitipodnesenaupetak
-Sudskoviieceuakon
~[O
prouti
prrjedlogetuzio-
cazaizmjenu,au
Mia-dicevornslucaiuje
to
skida-
n
je
nekihtacakaop
wznice,
donosiodluku
prihvaa
Ii
iii
netakvuopruznicu.Moiehaskoiskustvo
go"
vorida
susudijeuov-
akvimslue-
ajevimaizu-
zetnopcsv-
l.,,-"-'--'"
ecenesvak-
om
detalju,
ad/ukavijerJa
odnosnosvakomrazlcguza
i
protiv
i
zrnienepostojece
op
(uzn
i
e-kazeza
na.s
1i
s
t
ad~okatVasvijaVidovic,dugogodiSnjibranilac
u
Ha-skomIribunalu.Qnaistii:e
da
izmjeneop-lllznice
0
koiimase
u
iav!lO-stigovorinebitrebalenask-odhisusdnipostupka.
Vi-
d
ovicoceku
i
e
daTuzil
as
tVO
raspolai:.evelikimbroiemdokaza,sobziromnabeojpredmelaukojimasuveezlocinizakoieceodgovara-
d
RatkoMladicdokazaniipresudeniuTribunalu.Kadje
u.
pitanjuSrebre-oiea,Vioviesmatra
da
bidokaziizslucaja
N
aseraOriea,
u
kojemieonabila
HaradiiCiMladiCC8
ODluiiUaliledandrUgOg
N
as
izvornavcdi
dajezbog
ekcnornicnostipo-srupkamogucedaTuzila-
stvo
zatrafispajanjepostu-pkaKaradzica
i
MladiCa.
Odluka
0
tome
zavisitceodargumena
ta
tuzioca,ali
i
odbraneobaoptuzenika,posebnoKaradzica,eijijepredmetupoodrnaklojfa-
"zi
dokazivanja,-Sumnjamdaeedocido
spaian]a,
premdasene
zna,
ako
,akav
zahtjevstig!le,
sm
vodatimaodbrane,mogliosvije11itimnogedogadajeurejonuSrebrenice,azakajesele.reliRatkoMladi';.
Zdravsl.venostanje
-Tllzilasrvojespremnijedoi'ehloMladieevohapsen-jenego
~tO
je
10
bilo
u
slucajuKarac!zic,Iakoniko
w
nepotvrduie,zna!osedaeebitiuhapseniudanimapredhapsenjeuTuzilastvuseufurbanoradilo
nn
pripreminovereducirancopl:uZnice-kaze"Avazov«izvorblizakce
Sudsko
vii
eceodluci
ti.
lZ"i
esnoie
da
ee
i
edandru-
gogakrivitizaSrebrenicu,Toiejedinamogucaodbra-
mbenastrategijakadjeSre-
brenicaupitanju,[erzaSre-
brenicusenemogubraniti
rimedakafu
cia
se
Ii
zlocin
i
nisudogodili,postojemaso-
vna
S
tri
j
eljanja,grobnice,
prekopavanjagrobnica..Pi-
tanjejesamokojeodnjih
dvojioeutomeviseodgovo-
nUl-
oa>lodi!!asiZ:VOf.Haskomtribunalukojijego-yoriopoduvjetomanoni-mllosti.Sveje,kako
kale
llaS
iZVOf,spr~mno,stirndasviskupastrepe
0
dtogahoceIiiMJadic,slic!loMilosevicll,SeSelj
u
iKaradZieu,odluCitidasesambrani,-Ako
se
[0
dogodi,
i
TuzilaiirvoiSudskovijeeesupredve1ikimp.roblemomi
za
sadanikonesmijenipomisEdcemubitosvevo-dilo
S
obziromnaMladice-vozdravsrvenostanje-is[-icena.sizvor.
A.HADtlC
Pisanjenjemackog"FrankfurterAllgemeineZeitunga"
ImaoPOdrSltuIzmosltue?
"FrankfurterAllgemeineZeirung"prenioiespekulacijeubeogradskom"Presu"kojipiSedajeMladieodr"tavaoeli-rekmekonta.ktesruskiminswncamaprekoOlegaZiz",savjemikauRw;kojambasadiuBeogrndu.Sveto,dodajese,jos!!e
znaCida
je
Zizazaistab
iomo-skovskiCoviekzavezusMla-dicern,aliimadrugihizvorakojigQvor~
u
prilogruskojpodrtci.Na
to
ukazujudoku-menliamerickogambasado-
fa
uBeogradukojisu
za
Vallingtonputovalikaomjniipovjerliiviakli,akoieieobja-vioWikiLeak"navoelilist.
-1z
njihproizilazi
cia
susr-bijanskevlasti!Iakonodlaska
rusofila
Koo(unioe
potpllIlO
pr·omiienileprieu-navoeli~Fra-nkfunerAllgemeine
lei
tung".
Pife:
Adnaf.
DZONLIC(dzunlic@avaz.ba)
ZrtueosepriUal,izaCiJe
RasidVeliejeplatioglavom,aliuBiHima
jOs
stotinehiljadaradnlkako]trpeposljedicekriminalnihradnji
RasidVelieurnroje
\l
zenickoj
bolnici
nakonpogorsanjazdravstvencgstanja,Raso,kakosugazvalekolege,mofdajepr-
vazrtvakojajeglavorn
platilaprivatizacijske
i
r-anzicijskezavrzlame
drzaveBiH.No,indire-ktnodido
drustvo
vee
godinarna
parizbog
priva-
tizaciiskihmahinaciia
i
zloupotreba,
Biv,i
rudar,penzio-ner,rrazio[erjesenjezasebe,
ali
i
49radnika,,21.decernbra",
Oni
ko]iirna-
iu
obavezu"Elektropriv-
reda"
i
UpravarudnikaZenice,uisugan
i
saslu-sali,nisuni
dosli
natroro-
ar
\l
Zenici,gdie[eglade-vaoprijenegostocese
reskorazbolieti
i
urnrijeti.Nesredenizakoni,pri-
vatizacijskirajkunikojisu
poharalinekadprosperite-
me
drzavnefirrne,drzava
koja
se
"nije
snasla"za
racunkrim
i
alaca,pohle-
pniministrikoje
i
avrio
nazi
va
j
u
"gos
podin10po-
sto",
A,
sdrugestrane,ru-
dar
Rasid,
ali
i
rnnostvo
rasidakojinisurnogli
ostvaritiniosnovnapravapravona
ZiVOl
i
dostoja-nstvenuegzistenciju,SarnouZeriici
:!.rtvekriminalnihprivatizacijamozetenacirneduradnica-
rna
~,Borca'~,
robne
kuce
"Bosna~:',
,
Kom
rada"~
"Ze-
liezare",Rudnika,
"Pri-ma"...
Adrzavasamogasivatrukadio]
dodupod
pr-
ozor,
i
10
pakericirnas
kilo-gramombrasna
i
olakilo-
gramarize,
Vee
petriaestgodinaniko
nema
rjesenje
sta
sugasenimgigantimana-mienskeindustriie,indu-strijskirnkonglomerati-
rnakaostosu"Krivaja","Slupcanic:a"...
I
nije
pro-blem
sro
nernajurjesenie,negosroga
i
netraze,S
torine
hiljadaBosa-
naca
i
Hercegovaca
zrtve
suprivatizaciie,adrzavanernasnagen
in
~elidapokrenenjenureviziju,Idok
ie
tako,
Zrt8v3lose
pr-ivatizacije
bi
I
cesve
viseivise,
0010IIINKOVIt!TO
dETO

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sanjin Keco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->