Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Binh pháp Tôn Tử

Binh pháp Tôn Tử

Ratings:
(0)
|Views: 56|Likes:

More info:

Published by: Đặng Đình Tuấn on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2011

pdf

text

original

 
Binh Pháp
Tôn T
ử 
 
Thiên 01 - K 
ế 
Sách 
Thiên 02 - Tác Chi
ế 
n 
Thiên 03 - M
ư 
u Công 
Thiên 04 - Hình 
Thiên 05 - Th
ế 
 
Thiên 06 - H
ư 
Th
ự 
c 
Thiên 07 - Quân Tranh 
Thiên 08 - C
ử 
u Bi
ế 
n 
Thiên 09 - Hành Quân 
Thiên 10 -
Đị
a Hình 
Thiên 11 - C
ử 
u
Đị
a 
Thiên 12 - H
a Công 
Thiên 13 - Dùng Gián
Đ
i
p 
Các Lo
i
Đị
a Hình Chi
ế 
n
Đấ 
u 
Ph
L
c 
Ph
ươ
ng Pháp 4 Làm Ch
 
Tam Th
p L
c K 
ế 
 
Tôn V
ũ
 
Đ
ã C
 ầ
m Quân Bao Nhiêu L
 ầ
n
 
 
Thiên 01:
ế
sách
Tôn t
nói:Chi
ế
n tranh là
đạ
i s
c
a qu
c gia, quan h
t
ớ 
i vi
c s
ng ch
ế
t c
a nhân dân, s
m
tcòn c
a nhà n
ướ 
c, không th
không kh
o sát nghiên c
u cho th
t
. Cho nên, ph
id
a vào n
ă
m m
t sau
đ
ây mà phân tích, nghiên c
u, so sánh các
đ
i
u ki
n t
t x
u gi
ahai bên
đố
i
đị
ch,
để
tìm hi
u tình th
ế
th
ng b
i trong chi
ế
n tranh:1.- M
t là
đạ
o.2.- Hai là Thiên.3.- Ba là
Đị
a.4.- B
n là T
ướ 
ng.5.- N
ă
m là Pháp.
Đạ
o là ch
vi
c chính tr 
,
đạ
o ngh
 ĩ 
a, ph
i làm cho nguy
n v
ng c
a dân chúng và vuanh
t trí v
ớ 
i nhau,
đồ
ng tâm
đồ
ng
đứ
c. Có nh
ư
v
y, trong chi
ế
n tranh m
ớ 
i có th
b
onhân dân vì vua mà ch
ế
t, vì vua mà s
ng, không s
ợ 
hi
m nguy. Thiên là thiên th
ờ 
i,nói v
ngày
đ
êm, tr 
ờ 
i râm tr 
ờ 
i n
ng, tr 
ờ 
i l
nh tr 
ờ 
i nóng, t
c tình tr 
ng v
khí h
u th
ờ 
iti
ế
t.
Đị
a là
đị
a l
ợ 
i, nói v
 
đườ 
ng sá xa g
n,
đị
a th
ế
hi
m y
ế
u hay b
ng ph
ng, khu v
ctác chi
ế
n r 
ng h
 p,
đị
a hình ph
i ch
ă
ng có l
ợ 
i cho ti
ế
n công, phòng th
, ti
ế
n t
ớ 
i, th
ilui. T
ướ 
ng là t
ướ 
ng soái, t
c nói v
tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can
đả
m, s
uynghiêm c
a ng
ườ 
i t
ướ 
ng. Pháp là pháp ch
ế
, nói v
tình tr 
ng t
ch
c, biên ch
ế
, s
quy
đị
nh v
hi
u l
nh ch
huy, s
phân chia ch
c quy
n c
a t
ướ 
ng tá, s
cung
ng v
t t
ư
 cho quân
độ
i và ch
ế
 
độ
qu
n lý... Tình hu
ng v
n
ă
m m
t nói trên, ng
ườ 
i t
ướ 
ng soáikhông th
không bi
ế
t. Ch
khi nào hi
u rõ và n
m ch
t
đượ 
c nh
ng tình hu
ng
đ
ó thìm
ớ 
i có th
giành
đượ 
c s
th
ng l
ợ 
i. Không th
t s
hi
u rõ và n
m ch
c
đượ 
c thìkhông th
 
đắ
c th
ng. Cho nên ph
i t
b
y m
t sau mà tính toán, so sánh nh
ng
đ
i
uki
n
đ
ôi bên gi
a
đị
ch và ta
để
tìm hi
u tình th
ế
th
ng b
i trong chi
ế
n tranh. T
c  ph
i xem xét:1. Vua bên nào có n
n chính tr 
 
đượ 
c lòng dân h
ơ 
n?2. T
ướ 
ng soái bên nào có tài n
ă
ng h
ơ 
n?3. Thiên th
ờ 
i
đị
a l
ợ 
i bên nào t
t h
ơ 
n?4. Pháp l
nh bên nào
đượ 
c quán tri
t h
ơ 
n?5. Th
c l
c quân
độ
i bên nào m
nh h
ơ 
n?6. Binh s
bên nào
đượ 
c hu
n luy
n thành th
c h
ơ 
n?7. Th
ưở 
ng ph
t bên nào nghiêm minh h
ơ 
n?C
ă
n c
vào nh
ng
đ
i
u
đ
ó, ta có th
tính toán mà bi
ế
t tr 
ướ 
c
đượ 
c ai th
ng ai thua. N
ế
u ch
u nghe m
ư
u k 
ế
c
a ta,
để
cho ta ch
huy tác chi
ế
n thì chi
ế
n tranh có th
th
ngl
ợ 
i, ta s
 
ở 
l
i; N
ế
u không ch
u nghe m
ư
u k 
ế
c
a ta, cho dù có dùng ta
để
ch
huy tácchi
ế
n, chi
ế
n tranh t
t nhiên b
th
t b
i, ta s
ờ 
i
đ
i
(nguyên tác"T 
ướ 
ng thinh ngã k 
ế 
 ,
ng chi t 
ấ 
t th
ắ 
ng, l 
ư 
u chi; t 
ướ 
ng b
ấ 
t thinh ngã k 
ế 
 , d 
ng chi t 
ấ 
t b
i, kh
ứ 
chi")
N
ế
u k 
ế
 sách có l
ợ 
i
đượ 
c ch
 p thu
n, còn ph
i tìm cách t
o ra tình th
ế
l
ợ 
i
để
làm
đ
i
uki
n ph
tr 
ợ 
bên ngoài cho vi
c ti
ế
n hành chi
ế
n tranh. Th
ế
, t
c là c
ă
n c
vào tìnhhu
ng ph
i ch
ă
ng có l
ợ 
i
để
mà có hành
độ
ng t
ươ 
ng
ng. Dùng binh
đ
ánh gi
c là hành
độ
ng d
i trá
(nguyên tác "Binh gi
 , qu
 ỷ
 
đạ
o giã" là câu c
ử 
a mi
ng r 
ấ 
t n
ổ 
i ti
ế 
ng c
acác v
trí t 
ướ 
ng)
. Thông th
ườ 
ng, n
ế
u có th
t
n công thì gi
nh
ư
không th
t
n công,mu
n
đ
ánh nh
ư
gi
nh
ư
không mu
n
đ
ánh, mu
n hành
độ
ng
ở 
g
n nh
ư
ng gi
nh
ư
 
 
mu
n hành
độ
ng
ở 
xa, mu
n hành
độ
ng
ở 
xa nh
ư
ng l
i gi
nh
ư
mu
n hành
độ
ng
ở 
 g
n. L
y l
ợ 
i mà d
tham, chi
ế
n th
ng k 
lo
n, phòng b
có th
c l
c, tránh k 
thùm
nh, khiêu khích k 
hay gi
n d
.
Đị
ch khinh th
ườ 
ng thì làm chúng thêm kiêu,
đị
chnhàn h
thì làm chúng v
t v
,
đị
ch
đ
oàn k 
ế
t thì làm chúng ly tán. T
n công k 
thù lúcchúng không phòng b
, hành
độ
ng khi chúng không ng
ờ 
t
ớ 
i
(nguyên tác "Công k 
 ỳ
b
 , xu
ấ 
t
 ỳ
b
ấ 
t ý")
. T
t c
nh
ng
đ
i
u nói trên
đề
u là s
khôn khéo
để
th
th
ng c
anhà quân s
, nh
ư
ng l
i không th
quy
đị
nh tr 
ướ 
c m
t cách máy móc. Phàm tr 
ướ 
c khikhai chi
ế
n,
đ
oán
đượ 
c th
ng là do tính toán
đầ
y
đủ
.Tr 
ướ 
c khi khai chi
ế
n
đ
oánkhông th
ng là do tính toán không chu
đ
áo. Tính nhi
u h
ơ 
n tính ít, hu
ng h
khôngtính toán gì. Quan sát
đủ
các m
t
đ
ó, ai th
ng ai b
i có th
 
đ
oán tr 
ướ 
c
đượ 
c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->