Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luat Thuong mai 2005

Luat Thuong mai 2005

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Đặng Tuấn

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Đặng Tuấn on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2011

pdf

text

original

 
 
Quèc héi
LuËt sè:
36/2005/QH11
Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
 
Quèc héi
 
n−íc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 7
(Tõ ngy 05 th¸ng 5 ®Õn ngy 14 th¸ng 6 n¨m 2005)
LuËt
th−¬ng m¹i
C¨n cø vo HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m1992 ® ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngy 25 th¸ng12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;LuËt ny quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng I 
Nh÷ng quy ®Þnh chung
Môc 1
Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông
§iÒu 1.
Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn trªn lnh thæ n−íc Céng ho x héi chñnghÜa ViÖt Nam.2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn ngoi lnh thæ n−íc Céng ho x héichñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän ¸p dông LuËt nyhoÆc luËt n−íc ngoi, ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Naml thnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt ny.3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞchvíi th−¬ng nh©n thùc hiÖn trªn lnh thæ n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖtNam trong tr−êng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ãchän ¸p dông LuËt ny.
§iÒu 2
. §èi t−îng ¸p dông
1. Th−¬ng nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt ny.2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i.
 
 23. C¨n cø vo nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt ny, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓviÖc ¸p dông LuËt ny ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp,th−êng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh.
§iÒu 3.
Gi¶i thÝch tõ ng÷ 
Trong LuËt ny, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:1.
 Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
l ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåmmua b¸n hng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t−, xóc tiÕn th−¬ng m¹i v c¸c ho¹t®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c.
 2. Hng hãa bao gåm:
a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh thnh trong t−¬ng lai;b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.3.
 Thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
l quy t¾c xö sù cã néi dung rârng ®−îc h×nh thnh v lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian di gi÷a c¸c bªn,®−îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªntrong hîp ®ång th−¬ng m¹i.4.
 TËp qu¸n th−¬ng m¹i
l thãi quen ®−îc thõa nhËn réng ri trong ho¹t®éng th−¬ng m¹i trªn mét vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th−¬ng m¹i, cã néi dungrâ rng ®−îc c¸c bªn thõa nhËn ®Ó
 
x¸c ®Þnh quyÒn v nghÜa vô cña c¸c bªn trongho¹t ®éng th−¬ng m¹i.5.
 Th«ng ®iÖp d÷ liÖu
l th«ng tin ®−îc t¹o ra, göi ®i, nhËn v l−u gi÷ b»ngph−¬ng tiÖn ®iÖn tö.6.
V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngoi t¹i ViÖt Nam
l ®¬n vÞphô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngoi, ®−îc thnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸pluËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr−êng v thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕnth−¬ng m¹i m ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp.7.
Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngoi t¹i ViÖt Nam
l ®¬n vÞ phô thuéccña th−¬ng nh©n n−íc ngoi, ®−îc thnh lËp v ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖtNam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng hßax héi chñ nghÜa
 
ViÖt Nam l thnh viªn.8.
 Mua b¸n hng ho¸
l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vôgiao hng, chuyÓn quyÒn së h÷u hng hãa cho bªn mua v nhËn thanh to¸n; bªnmua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn b¸n, nhËn hng v quyÒn së h÷u hng ho¸theo tháa thuËn.9.
Cung øng dÞch vô
l ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn (sau ®©ygäi l bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa vô thùc hiÖn dÞch vô cho mét bªn kh¸cv nhËn thanh to¸n; bªn sö dông dÞch vô (sau ®©y gäi l kh¸ch hng) cã nghÜavô thanh to¸n cho bªn cung øng dÞch vô v sö dông dÞch vô theo tháa thuËn.10.
 Xóc tiÕn th−¬ng m¹i
l ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕm c¬ héi mua b¸nhng ho¸ v cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸oth−¬ng m¹i, tr−ng by, giíi thiÖu hng ho¸, dÞch vô v héi chî, triÓn lmth−¬ng m¹i.
 
 311.
C¸c ho¹t ®éng trung gian th−¬ng m¹i
l ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n ®Óthùc hiÖn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i cho mét hoÆc mét sè th−¬ng nh©n ®−îc x¸c®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n, m«i giíi th−¬ng m¹i, uû th¸cmua b¸n hng ho¸ v ®¹i lý th−¬ng m¹i.12.
Vi ph¹m hîp ®ång 
l viÖc mét bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn hoÆc theo quy®Þnh cña LuËt ny.13.
Vi ph¹m c¬ b¶n
l sù vi ph¹m hîp ®ång cña mét bªn g©y thiÖt h¹i cho bªnkia ®Õn møc lm cho bªn kia kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých cña viÖc giao kÕt hîp ®ång.14.
 XuÊt xø hng ho¸
l n−íc hoÆc vïng lnh thæ n¬i s¶n xuÊt ra ton béhng ho¸ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi hngho¸ trong tr−êng hîp cã nhiÒu n−íc hoÆc vïng lnh thæ tham gia vo qu¸ tr×nhs¶n xuÊt hng ho¸ ®ã.15.
C¸c h×nh thøc cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n
bao gåm ®iÖn b¸o, telex,fax, th«ng ®iÖp d÷ liÖu v c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 4.
 
 ¸
 p dông LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cã liªn quan
1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i tu©n theo LuËt th−¬ng m¹i v ph¸p luËt cãliªn quan.2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®Æc thï ®−îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p dôngquy ®Þnh cña luËt ®ã.3. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong LuËt th−¬ng m¹i vtrong c¸c luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù.
§iÒu 5.
 
 ¸
 p dông ®iÒu −íc quèc tÕ, ph¸p luËt n−íc ngoi v tËp qu¸nth−¬ng m¹i quèc tÕ 
1. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ m Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lthnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngoi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèctÕ hoÆc
 
cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt ny th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu−íc quèc tÕ ®ã.2. C¸c bªn trong giao dÞch th−¬ng m¹i cã yÕu tè n−íc ngoi ®−îc tho¶thuËn ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngoi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ nÕu ph¸p luËtn−íc ngoi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ ®ã kh«ng tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶ncña ph¸p luËt ViÖt Nam.
§iÒu 6.
Th−¬ng nh©n
1. Th−¬ng nh©n bao gåm tæ chøc kinh tÕ ®−îc thnh lËp hîp ph¸p, c¸ nh©nho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn v cã ®¨ng ký kinh doanh.2. Th−¬ng nh©n cã quyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong c¸c ngnh nghÒ, t¹ic¸c ®Þa bn, d−íi c¸c h×nh thøc v theo c¸c ph−¬ng thøc m ph¸p luËt kh«ngcÊm.3. QuyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n ®−îc Nh n−ícb¶o hé.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->