Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TÜRKİYE'DE KABOTAJ

TÜRKİYE'DE KABOTAJ

Ratings: (0)|Views: 1,172 |Likes:
Published by Fuat TİMUR
Yazar : Doc.Dr. Kemal ARI
Bu kitaba ve DTO İzmir Şubesinin diğer yayınlarına www.dtoizmir.org sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yazar : Doc.Dr. Kemal ARI
Bu kitaba ve DTO İzmir Şubesinin diğer yayınlarına www.dtoizmir.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

More info:

Published by: Fuat TİMUR on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Türkiye’de Kabotaj 
 İ 
 zmir’den Bak 
ı
 ş
la
“ Haklar, Kazanımlar ve Bayramlar ” 
 Doç. Dr. Kemal Ar 
ı
İzmir, 2009 Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları No:2
 
3
Deniz Ticaret Odas
ı
 
İ
zmir 
Ş
ubesi olarak, Türkler’in kültür ve ekonomik ya
ş
am
ı
ndadenizlerin önemini ele alan ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
n denizcilik bilinci olu
ş
turmada önemli bir katk 
ı
 sa
ğ
layaca
ğ
ı
na inan
ı
yoruz.2009 y
ı
l
ı
nda Denizcilik Kutlamalar 
ı
ile ilgili program görü
ş
melerinden sonra, DokuzEylül Üniversitesi Atatürk 
İ
lkeleri ve
İ
nk 
ı
lâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Sn. Doç. Dr. KemalAr 
ı
’dan, kabotaj üzerine bir ara
ş
t
ı
rma yapma önerisi ald
ı
ğ
ı
m
ı
z zaman, bunu ilgiyle kar 
ş
ı
lad
ı
k.Kemal Ar 
ı
, Kabotaj’
ı
n bir denizcilik zaferi ve bayram
ı
olmas
ı
na kar 
ş
ı
n, bu konuda ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
nihmal edildi
ğ
ini, bu ilgisizli
ğ
in
ş
a
ş
ı
rt
ı
c
ı
oldu
ğ
unu, bu konuda bir ara
ş
t
ı
rma yapabileceklerinisöylüyordu. Gerçekten gördük ki, Türkiye’de bir iki makale denemesi d
ı
ş
ı
nda kabotaj üzerinebir ara
ş
t
ı
rma yap
ı
lmam
ı
ş
t
ı
. Onca zamand
ı
r bir denizcilik bayram
ı
olarak kutlanmas
ı
nakar 
ş
ı
n, Türkiye’de ara
ş
t
ı
ı
c
ı
lar bu konuda pek bir 
ş
ey yazmam
ı
ş
lard
ı
. Hatta Cumhuriyetin ilk y
ı
llar 
ı
nda devletimizi kuran büyük önder Atatürk ve yak 
ı
n arkada
ş
lar 
ı
, Türkiye’nin bir denizülkesi olmas
ı
n
ı
arzulam
ı
ş
lar, bir kültür ve ö
ğ
reti yaratmak istemi
ş
lerdi. Biz de denizcilikleu
ğ
ra
ş
an insanlard
ı
k ve gelecek ku
ş
aklara kar 
ş
ı
bir borcumuz vard
ı
. Geçmi
ş
in miras
ı
n
ı
onlaraaktarmam
ı
z gerekiyordu. Eksikli
ğ
i duyulan bu alanda bir bo
ş
lu
ğ
un doldurulmas
ı
gerekiyordu.Bunun bir eksiklik oldu
ğ
unu dü
ş
ündük.Geçen y
ı
l
 İ 
 zmir’den Bak 
ı
 ş
la: Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri: Lozan’dan Kabotaja”
adl
ı
çal
ı
ş
mas
ı
odam
ı
z taraf 
ı
ndan bas
ı
lan Doç. Dr. Kemal Ar 
ı
ve ekibinin bu yeniönerisi bizi oldukça heyecanland
ı
rd
ı
.
İ
lk kitap hakl
ı
bir ilgi görmü
ş
, k 
ı
sa sürede tükenmi
ş
; dahabir y
ı
l tamamlanmadan, yeni bask 
ı
s
ı
na geçilmi
ş
ti.Her 
ş
eye kar 
ş
ı
n, Türkiye’de kabotaj hakk 
ı
n
ı
n elde edili
ş
ini ve uygulamas
ı
n
ı
ele alan, ayn
ı
 zamanda toplumda denizcilik bilinci ve sevgisinin olu
ş
mas
ı
için önemli bir araç olarak görülenkabotaj konusu üzerine bu çal
ı
ş
man
ı
n ortaya ç
ı
kmas
ı
bizim aç
ı
m
ı
zdan son derece önemliydi.Çal
ı
ş
malar bitti; bir kitap halini ald
ı
. Türkiye’de belki de kabotaj konusunda bir ilk olan eser,bu heyecan
ı
ya
ş
amam
ı
zda ne kadar hakl
ı
oldu
ğ
umuzu göstermi
ş
oldu.Umar 
ı
z yararl
ı
olur.
sunum 
Géza Dologh 
Türkiye’de Kabotaj 
Deniz Ticarit Odas
ı
 
İ
zmir 
Ş
ube Ba
ş
kan
ı
Géza DOLOGH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
poyraz008 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->