P. 1
كتاب 25 قصة نجاح - كامل

كتاب 25 قصة نجاح - كامل

Ratings:

4.93

(188)
|Views: 58,424 |Likes:
Published by Raouf Shabayek
هل النجاح ضربة حظ؟ شيء نادر يحدث مرة ولا يتكرر؟ هل الناجحون ولدوا ليكونوا كذلك، لحكمة إلهية لا سبيل لفهمها؟ هل الفاشلون في الحياة مقدر لهم الفشل، وبالتالي فلا توجد قوة تحت سماء هذه الأرض تستطيع أن تغير من قدرهم وحالهم هذا؟
هل النجاح ضربة حظ؟ شيء نادر يحدث مرة ولا يتكرر؟ هل الناجحون ولدوا ليكونوا كذلك، لحكمة إلهية لا سبيل لفهمها؟ هل الفاشلون في الحياة مقدر لهم الفشل، وبالتالي فلا توجد قوة تحت سماء هذه الأرض تستطيع أن تغير من قدرهم وحالهم هذا؟

More info:

Published by: Raouf Shabayek on Sep 10, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

 
>
 
ﺙﺛﻊﺺﻝا ءﺅﻴاﺡﺛﻝا ﻬﻤ؊ﺙﻴﻥﻓﻝا ءاﺥﺚﻊﻝاك؊  ﻝا ءﺅﻴﺅﻪﻣﻝا ﻝؠ ﺩﺝﺅﻣ ﺙ %
 
 ﻝا ﻗﺅﺛ ﺙ ﻝكﻷابؾاﺡﺲؠﺥﺛﻩﺹﻴح
;??3
;0;0;0;0
 ﺺﻗﺙ ئﺅﺯﻧ
 
;
خاﺡﻢؠأﺅﺓﻚﻝاﺅﻪﺴﺡﻣﺴك ؾاﺡﻝا ﺙﻧﺅﺩﻴؾ ﻝؠ
 
ןٌؿٌكشןك كًן% ظןן1
;??7
-
;>90;
 
4
شﺥﻪﻙﻝا
 
ﺙﻤﺡﻓﻩﻝا9
>
&ﻬﻹﺓﺹﻝاك ﺙﺹﻤﺅﺣﻝا ﻬﺴ ﺡﻊﺞ ﻻﺗﺉﻴ ﺡﻗ ئﺅﺯﻣﻝا0
;
&ئﺅﺯﻣﻝاحكﺡﺤ ﺡﻣﻂ ﻛﻓﻴ ﻲ3
4
&ﺙﻹﻧكﺥﺓﻚﻝﻸا ﺙﻟﻤحﻷا ﻫﺯﻧ>;
9
&ـﻥﻣﻝا ﺙﻔﺥﻍ ﻬﻤ ؤﺡﺛﻴ ﺡﻗ ئﺅﺯﻣﻝا><
0
&اﺿﺓﻹﺞ ػﻥﻣﻹﻤكح ﺟﻢاؾ>3
<
&ﻕﻹﻩﺗﻥﻢ ﻁﻗﻥﻤ ﺻﻹﺴﺉﺗ ﺙﺺﻗ;4
7
&ىح ﺙﻒﺥﺷ ﺻﺴﺌﻤ ىح ﻕﻚﻴﺅﻤ ئﺅﺯﻧ بﺥﻹﺹﻤ;0
3
&هؿﺅﺓﺴؤ ﺉﻉﺧ ﺜﺛﺒؤ فﺪﻝا ﺟﻝﺅﻉﻝا;3
8
&ﺥﺹﻣﺛﺴ لؾﺅﻩﻝ ئﺅﺯﻣﻝاك ؊ﻁﻹﻩﺯﻯﻝ ﺙﻴﺥﺩﻝا4?
>?
&ﺙﻴﺅﻪﻣﻝا ﺻﻹﻝ ﻬﺯﺹﻝا44
>>
&خﺅﻏﻙﻝا خﺅﺞﺥﻍ ﺟﻹﺴاﻥﺤ49
>;
&ٌﺅﻄﺥﺹﻝا ؼﺥﻤ ﺥﻢﺅﻗ47
>4
&؝ﺥﻹﻧﻥﻹﻯﻤ ﺫﺛﺺﺗ ٌؤ ﺡﻴﺥﺗ ﻕﻢ48
>9
&ﻬﻹﻣﺴ ﺡﻊﺞ ﻻﺗﺉﻴ ئﺅﺯﻣﻝا9;
>0
&بﻥﻪﻓﻝا ﺙﻴؾﻥﻪﻩﺝ99
><
&ﻬﻹﻚﺹﻣﻹﻣﻯﻴػ ﺅﻒؾﻥﺝ ءﺅﻩﺝﺥﺗ97
>7
&ئﺅﺯﻧ ﺙﺺﻗﺙﻒﺥﺷفث ﻻﺗ ﻡﻴا
 NYH
98
>3
&ﺕﻤﺥﺛﻩﻝا ؾﺅﻹﻉﻝا ؊ﺜﻴﻥﻔ ءﺥﺞكؾ0;
>8
&ﺼﺓﻴكح ﻻﻧكح ءﺅﻧﻺﻂﻸا بؾﻥﻉﺴؤ09
;?
&ﻻﻙﻒﺅﻤ ﻑﻹﻣﻤكح ﺙﻉﻯﻍ0<
;>
&ﺡﻣﻪﻝا ىﺅﻩﺝ1ﻬﻹﺹﺤ ػﺅﻣﻹﻢﺅﺷ ٌﻥﻝﺅﺲ08
;;
&ﺙﻣﺹﺩﻝا ﺅﻴاﻥﻣﻝا ﺥﻹﻧﻥﻹﻯﻤ<>
;4
&بﺥﺂﺅﺚﻝا ـﻷا&ﻑﻴحكؾ ﺅﺓﻹﻧؤ<9
;9
&فﺿُﻣُﻊﻝا ﺿُﻴﺿُﻊﻝا ﺡُﺛُﻂ<3
;0
&ﺟﻯﻄا ؊ﺡﺷاؾ ﻬﻩﻴؤ%ـﻥﻒ7? ﻝ ﺙﻹﻯﻩﻂ ؾﺅﻚﻔؤخﺡﺛﺙﻴؾﺅﺯﺗ ﻁﻴؾﺅﺳﻤ74
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->