Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5659, 2.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5659, 2.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 790|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2011

pdf

text

original

 
NoviSDk
zaradane
"ElektroprivredaBiH"predluzilanekuHkoscenarijapremakojimahistrujauprosjekuzasvekalegorijeUebalaposkupjetiod13docak20postoEkstremnizahlievinedolazeuubzirKakosprijecililancanirastcijena
nepredlicepravde
Bramerc:
Mladic
moraovarati
2.-4.
AKCIJASIPA-e
Oduzelispid,aruZie
i
ekslazi
16..
SIr.
Kala
naBascariui
2.
sIT.
Autopul:Spremalisenovaprevara
BAUESETU2BAMA
,DOH
LJUDI
UMIRU~
REPREZENTACIJA
NaRumuniju
siSiom~postavom~
 
PremijerAleksandarDzombicpotvrdio
UladaHScelinansiratiMladiceuuodbranu
PrernijerRSAleksandarDwmbic
rekao[e
jui'er
da
ceVladaRSizdvojitifina-nsijskasredstvazaodbranuRatkaMladieauHaskom
tri
bunalu.
Onjenajaviada
cenadanasnjojsjedniciVIadeRS
predlozitirakvu
odluku,
j
av
ila
je0
nasa.Dzombic[erekaonovi-narimauBanjo]Lucidaievetpokrenutaproeeduraza
davanjepomocifondacijiko]apruzapravnupomoc
osobarnaosumnjieenimpr-edsudornuHagu,Tojejueer
potvrdio
i
resorniministar
PerarDokic.
NaserOric
0
uvjetimauSheveningenu
UHagu
ceiiUJetibolle
Od
malHI
SrebrenlCe
Zlocmacce
imatidalekoboljismjestajadanaguLazarevu
SrebrenickikornandanrNaserOrie,koiegienakon
tri
godineprirvora
zalbenn
vijeceHaskogtribunalaoslo-
bodilosvihoptuzbizarami
zlccin,za
)JDnevniavaz"kazedace
f"d
rn
i
loeinac
Ra-
tkoMladicuHagu"imatidalekobeliisrnjcitajodonogkojijeimaouLazarevugdjesuga,navodno,uhaps
ili",
-BicsamstanovnikShe-
veningenatrigodine
i
ne
moguizrecinijednuruznurije(;zauvjeteukojirnsamiivi.o.SvakacelijairnaTVprijemnik,lapt.op,kUpHilo,apa.ratzakafu,hranajepri-s
to
j
na.Svakoserno:!:ebavi"rispormm,anaraspalaganjuieibiblioteka-kazeOric.Ondodajedace
zloGina"
Mladic,naiaJosr,,,llSheve-ningenU;1ivietiudalekobo-liimuvietimanegostodanas"ivivecinasrebrenickihma-[kiCijasudjecastradalaodvoiskekoiorn
[e
onkornandi-rso
i
6iajeubistvacdobrio".Ondodaiedaupritvorunikadaniieimaoproblemas
drugirnpritvorenicima,pa
cal<:nisonimkojisuodgova-
ralizazlocineuSrebrenici,
ali
priznaiedaiedobro
~[o
jeizpri
tvoraizasao
pri
j
edolaskaKaradziea.iMladica.-Doduse,mozdanebihimaopriIiku
da
sesrememsnjimajer,timdodere
II
pri-tvor,nadldnesluzbevaspi-miupostoji
Ii
nekoskimnebislezelje1idasesusrecete-kafeOrie.
A.HADZIC
Srbijanskiministarunutrasnjihposlova
Daeie:
ABO
se
HSolCilePi,priBlluCileeseSrbUi
Kosovo(rebapodijeliriizmeduSrbijeiAlbanije,re-!:a.ojesrbijanskirninisrarunulrasnjihP.oSI.oV3!vieaDacic,koiipretpostavljadaceseKosovoprikliuciIiAlbaniji,"ka.o
sio
biseRSprikljucilaSrbiji".Ak.osutraRSnarefere--
SDec
ndumud.oDereodIuku
0Olcj
eopljenju,sta
Ce
onibili-nezavi-snadr'"41va
iliee
donijeriodIu"
ku
0
prikljueenjuizajedniCkomlivorusaSrbijom-kazaoje
Dati"
uin
tervi
uuza
beogradski
sedmiCnikNIN
i
cijeni.odaje
to
normalno
zalO
SlOje
10
istinarod,javilajeSma.PredsjedniksrbijanskogNacionaln.ogsavjetazasardojusHaikimIl:ibunalomRasimLjajicizjaviojedaSr-bijane:_mamaterijalnlhnbavezaprernageneraluRatkuMladi.:u,jer'senijed.obrovoljn.opreda.o,javilajeSma.
2
drugomjesto.
Jos
nijepcznatokoce
branirikrvoloka,anijeiskliucenonidaMladic,po-put
Karadzica,snarnjeromdaopsrruiraproces,
zalrazi
dase
sam
brani.
Tobi,defi-
nirivno,utjecalonaduzinu
posrupka,
[ucermujedar
spisakadvokatakojicemu
Dnevmoval,tetvrtak,
ak...ueln.
0
2.lunV!IPanj2011.
.HAGSvijetcekadaratnizloclnacstanepredlicepravde
H
U
10M
S
asudom
RatkoMladie
ce
seizjasniti
0
tackarnaoptuznlceHoce
IiMladiekaoi
Karadzlc
odlucitidasesambraniTribunalpodopsadomnovinarskihekipa
Ramizlocinac,bivsige-neral
VojskeRepublikeSr-pskeRarkoMladicpojavir
cesesutrau
10
saripred
sudijamaHaskog
tribuna-
la.
J
avnostsirornsvij
eta
tadaceprvi
putimari
me-
gucnost
danaoptuzenickojklupi
v
idilicekrvolokakoji
je
izbjegavaopravdu
sosobamakojesumutokom
zlocinackihpohoda
bile
po-
dredeneiIijesnjirnasa-radivao.
Izboradvokata
Once
seuskorosusresti
i
sasvojimpolitickirnsefomRadovanomKaradzicem,
tiji
[e
advokatPiterRobi-niljudisiromsviieta,Kakojeza.Dnevoiavaz"
j
ucerizjavila
porrparolHaskogtribunalsN
erma
J
e-
lae.ic,
Haskisudijace
Mla-dicanaprvompojavljivanjupred
sudom,uskladuspra-
vilima,najprijepitatiouvje-
rimaupritvorskoijedinicite[e
Ii
upoznatspravilimaza
PRVIPUTPREDLiePRAVDE
UE~KU
iRalko
Mlad
ena
r
polaganJuIrna:
Internet
.televlzQulereneza.portIietnJu
SudskoviJeee
punih16godiua,NakonSIOje,podneza-
pamcenimrnjeramasigurno-
sti,prebacenuprirvorskuje-dinicuTribuna.laMladiccevrijerned.odolaskausudni"euprovestiizarcieraka.Mla-diesenalaziuiswmzatvorunson(Peter)kazaodajesi-gurandacese
to
desitina-rednihdana.
Haski
tribunaljeposljednjihdanapodpr-avornopasadomriovinar-skihekipa
IZ
cije]ogsvijeta,aMladicel'.oP.ojavljivanjepeedsudompratltcemilio-
Ima
iSDOMSlleterene
-U
naredn.imdanimacernanacinaib.oljeriesenjezaDjeg.ol'smje~[3j.On1mapristupinternelU,televizi-ji,vanjskimterenimazaSP.ortisernju
i
ajedniCkimproslOrijama.kazaajese-krelarHd.k.ogrribunalaDZ.oDHokingOohnHocki-ng).
postavljanjesvogadvcka-
tskogrima.Odniegacebin
zarrazeno
i
daforrnalnopo-rvrdisvoiidentitet,
-Nakontogacernubitiprocitanesve[lIeke.oPtuznl-cei.odojegacebinz:lll:alen.odaseizjasni
0
njima-kaza-la!lamjelelacic.
Troclanovi'jece
Premanjenirnrijeeirna,zgradllukoj.ojsenlllazisu-dnicaudaljenatrikilometraadpritv.ors](ejedinice.ZlocinaecesvakiputkadabudeodrzavaDosudenjebi-tiprebacivansjednogna
pomagatiusudskimproce-
durama
1I
Haskomtribuna-lu.Jela~ickazeda,akoMla-diedosurraDebudeimeno-vanstaln.ogadv.oka!a,.ondace
[Q
bi
ti
uradennP.osluzbe-nojduZnosti.TajadvokattrebaobiMladicaposietitipredizjasnjenje
i
azgovara-
li
snjim
0
opruznici.Troelan.ovijece!tojecesuditiMladicu~ineAlf.onsOri(AlphonsOrielizHola-ndije,Krist.ofFlige(ChriSI.ofFluge)izNema~ke
i
BakoneM.olotoizJuzn.oafrickeRe-publike.G.
MRKIC
Bh.ambasadoricaMirandaSidran~Kamisalicza"Aval"
HaSaPin~e
dObrOg
aulla
PredajiratnogzlocincaRalkaMladicanadldnirnorganimaKraljev·ineH.ola-ndijeiMedunarodnogkri-viCllOgsudazabi
vil
u
J
ugosJa-vijuprisustvovalajeiMira-odaSidran-KamiSalic,amba.-sadodcaBiHu.ovojzem.lji.
U
izjavizanasliSlbh.ambasadorica
kate
dajeMIa.-dieizgledaopsihofizickispr-em
lIll
zaposlUpaktedamujezdravsrven.osranjedaJekoodkriricnog.-Meduprisut!!im3jebioisluzbenilje!tarTribunalakojije,takoder,k.onstatirao
cia
jebivsigenerallld.obromzdravstven.oms
lan
ju.MJadicjebiove.omapritljil',raspo-lozenzarazgovor,zanimalisugadetaIji
0
clanovimadelegacije](.ojajeprisllsrvO-valaproceduripredaje,zbog.:egajepostupaktrajao
I1cito
dUleinasam.omaerodromu-kaleSidran-Kamisalic.Ambasadoricanegirada
i
eposjetilaMIadica,kao
§
t.osutonekimedijiprenijeli,negotlasecadi
0
u.obieajen.ojpraltsi
i
proceduripredajenadlel!nimvlastjma.OnajenaaerodromuR.orerdam-Hagprisustvovalaskoroie-dnosarn.omprocesu
II
skl.oPuk.ojegsujeDadleinipredsm-viIiMla.dicu.Pr.ocedurijepr-isustvova.oisrbijanskik.o-nzulMark.oBrkiC.
F.K.
 
aktuelno
o
nBvniavaz,
cetvrtak2,
junlllipanj2011.
BramercjuteruHagu:GJavnetackegranatiran;eSara;eva,Srebrenica
i
ziman;efalaca
HAGGlavni
mzllac
pohvalioSrbijuza
hapsenlekasaplna
Odguara
C
IH
II
s
s
luaUMlad-ca
Mladicevi
zlocini
simboHzirajubrutalnostratauBiH,naglasio
Brarnerc
Glavn
i
haskiruzilacSerl<Bramerc(SergeBrammertz)jucerasnju
konferenciju
zanovinareuHaguzapoceojerijecirna:.Danas,RatkoMI-
adicjeupritvoruMedunar-
odnogKrivicnogsudazabivsu
J
ugoslaviiu.Skoro16godinaonjeizbjegavaopra-vdu,sadamoradaodgovorin_3?pt~zbe
0
ozbiljnirnzlo-c!nuna'
Nije
prekasno
-Kaorezultalhapsenja,danasjesarnojedanod161optuzenihnaslobodi.Na-ravno,sudenjeRatkuMla-dicujemoogoviseodstati-srike-dodaojeBramerc.Bramercjelestitaopre·dsjednikuSrbijeBorisuTadieu,Nacionaloomsa-vjetuzabezbjednosr,akcio-nomlimuisigumosnimsluzbamaSrbije.NapilanjejeIiMladicmogaobitiuhapsenranije,Bramercjerekao:"Narav-no,trebaojebiIiuhapsenNiie16godi!lai
to
bibilojedinodobrorjdenje.Hap·senjesedeS~vaveom~ka-sno,alioeprekasno."Upitankogamozemo
SPidanleOPIUZniCa
Napitanje
0
evenrua-lnomspaianiuoptuznicapr-odvMladica
i
RadovanaKaradzica,Bramercjerekaodaieto"Ieoretskimoguce,naosnovupravilaTribuna-la",
da
seTuzilasrvonadaloda
Ce
imsuditizajedno
i
dakrivitiza
to,
Bramerc
ie
ka-
Z30
da"danasnijeda.okad'teliikogadaokrivi".-.Rekaosammnogopu-la,rrazilismoodSrbij.edahapsioneumrez~~Zllpo-ddkubjeguncima.ZelimodaSrbiiap,orvrdistasede-silo
2006_
ZdimodapOlvr-dikojeupos.ljednjihpetgodinaupravljaoMladice-vimskriv3!1jem.Naravno,~elimoda~iodgovaraju.Veornsjeteiikodakazernkojeodgovoran,sviwa,rnodauSrbiiipostojerazliCiretendencijeidanassmoza-dovoljni~[QSuoni!::ojipo-driavajumedunarodnupr-avdu
i
kojivjerujudalreb~daispuneobaveze!::onacnouspje!iutome-istakaoje
BiDMODoeratluan
SekretarSudaDzonHoking(JohnHocking)rekaojedajeMladicbio"iznimnokooperativan"upostupkukarlasugaduzn-oS!liciSudapreuzimaliponjegovomdolaskuuHola-ndiju.ce
ha
psenjeMladitauslije-ditiodmahposlijehapsenjaKaradsica,
2008.,
alidaodlukaozahrjevuzaspaja-
nieoptuznicanijedonesena,
Bramerc
i
e
j
ueerizjavio
i
da
';eucini
ti
svedaizbjegne
dugosudenje,
Bramerciposebno"zah-valioEU510jedalaSrbijipeziIivanpodstrekda
Sa-
raduje"_GlavDimzilacHaskogIribunalsnijezeliokome-ntiratizdravstve,OOst:wjebalkanskogkasapina,re-kavsisarnodateMladituHagudobiri
SIIU
pOlreboumedicinskuDjegu.OsvrcuCisena12mieo
j
e-nuoptuznicuprotivMla-diea,kojujeTuziLailrvoju·cerpodnijeloTribunalu,Br-amerc
j
erehedajeho"lla-jviserangiranavojnafiguraSrbaizBosnerokomramuBiB"MladitOplU~en"lOaulogukoiusuoninjegovevojnesDage;g.raleunasi-lnoj,himinajoojkampanjikojaseodvijalauBiHod
1992.
do
1995.
gedine".
Mocnafigura
-Zailtojevaznoproce-suLrariMladica?Odgovornaovopitanje
Ie:;;;
uniegvojpozicijivIas
Ii
iutjecajarokornralakaoiuprirodii
obirnupocinjenihzlocina,
RatkoMladicjebiogener-al,kcrnandantvojskebosa-nskihSrba,Biojenaimoc-niiavojnafiguratokornra-tauBosni.Odgovoranje
1O~
zlocinekojisusokiralime-dunarodnuzaiednicu.Ovizlocinisirnbolizirajubrura-
IZUlestaJUSun.-a
GlavnihaSkirufiiacist-
aboje
cia
Ce
usmmoizvije-stidVije';esigurnosti(VS)UN-ada
j
eSrbijaizrucen-jemzloeincaRatkaMJa-dicaispunilasvojuglavnumedunarodnuobavezu.Dodaojedanjegovur-ed!IenamjeravaprosiritioptuznicuprotivRatkaMladit,anazlecineuHr-v.at~ko.i'uklj.,:~ujutiipo-ko!)uSkabrnp.IllostratauBiH-!laglasiojeBramerc.Pods
j
eta
j
lie;
da
j
eMia·d
i
O
optuzenzageoocid,zlocineprodvcovjecnos!i
i
ratoezloCine,daje"uasilnakampanjaemickogCistenjaunisrilaZlljednicebos:mskihmuslimanaiHrvarauveli-komdijeluBiHod
1992.
do
1995",
Bramercjekao
ITi
gla·vneeachoptuznicenaveogran:HiranjeSarajeva,ubi-Stl'Ovikod7.000musliman~uSrebrellici
i
uzimanjekaotwacaDSobljeUN-a.
3
Komentardana
Pise:
Faltir
KARALIC
(jkaralic@lvaz.ba)
Ratko
Mladici
ubijaol
IzDaciceve
izja
ve
jasno
jedaie
onjos
51
i
epovjeran
idejikrilatici."SviSrbiujednojdrzavi".ZloCinac-
ko]ideolcgijikoja
ie
to-
komdevedesetihimalazarezultatgenocid,stotinehiljadamrtvih
i
rnilioneraselienih.Naiednornodtranspa-renatanaprotesurnaorga-niziranimzboghapsenjaRatkaMladicaporuceno
je:"Uzelistenamorla,
alinamjeosralognijezdo."Da
ci
cse,ocito,ovakvim
zapaljivirnizjavarnakandi-
dirazanovog"orla",na-sliednikapolitikezbcgko-jecekrvnikodgovararina
sudu,
Za
~rlve,
ali
i
onekojisedobrosjecajudcgadaja
iz
nedavneproslosri,Dae-icevaizjavanijenisranovoninepoznato,AliDnajeuprvornredusrarnotazaTa-dica,kojisesvirnsilamapokusavapredstavirikao
fak
lorstabilnostinaBalka-nu
i
evropskilider.No,niegovkoalicionipartner
i
ministaruVladi,
oei
to,
nesliieditakvupoli-
tiku.Naprotiv,mnogibiuSrbiji,
POPUi
Dacica,josvisevoljelidioBosneiliKosovanegociieluEvro-
pu,
Srbijanski.ministarotvorenolansiraostaruIdeju
0
podjeliKosova,aliipnpaianiuRepublikeSrpskeSrbiji
NakonstojeBeograd
izrudiobalkanskogkrvolo-
kaRatkaMladieauHag,premasvernusudeci,uSr-biiisestvoriopolitiekipro-storzaofanzivuradikaluestruje
i
budenjeneosrvare-
nihzelja,
Prviglasniktakvih,ne-gativnihprccesaupoliticizvanicncgBeogradajeIvi-ell.Dacic,.srbijanskimini-star
UIl
utrasniihposlova,inacedebar
prijarelj
Sadi-kaAhmetovica,ministrasigurnostiBiB.Dacicje,naime,.uSfbi-janskornlistu"Nin"orvor-enolansiraoide;u
0
podjel
i
Kosova,ali
i
pripajanjuRepublikeSrpskeSrbiji.Miloilevicevomnasljedrii-kunaceluSocijalisrickepartijeSrbijejetakavra-splet"priroda!l,jerseradiojednornnarodu",lakepredsjednikBorisTadicpckusavahapsenjeMladicaiskoristiticiabiprofitirao
i
napredovaonaputukaEvropskojun
ii
nekestrujeuSrbiji,ocito,irnaiudrugacijezamisli.Sa
d,kad
S
use,roboze,zrtvovaliidalijednogodsvcjih"najboljihSillova",Dacic
i
ostalivaljdasmarr-aiudaopelmogudatrafeviSe:dijeloveBiH
i
Koso-va.Upravoonezastoje
oradanlBIRstrahUJU
od
baHterlJeeserlhlJe11011EREC)
Pitanje:Strahujeteli
da
hi
opasna
bakterija
eierihija
koli
(EHEC)
moglauskoro
hitiotkrivena
i
uBiH?
o
aldue/nimpit.!njima
II
BiH
i
vijelllmoif!leg/l1$i1li
$ViI1«Jg
dana
n;l
Napcr/fI/v..
OIlflWlQg
<Ml2ll'"
jlJ{;erje
"GQO{J/eAna/ylias"
Z<lWjeijo217.915
posjeli/;jr;;J,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->