Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DURS in davek na motorna vozila

DURS in davek na motorna vozila

Ratings:
(0)
|Views: 295|Likes:
Published by Zvone Murko
Kako sta Miro Senica in Katarina Kresal kupovala avtomobile.
Kako sta Miro Senica in Katarina Kresal kupovala avtomobile.

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Zvone Murko on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
Sl&vllk~'DT
0612·144/20112(01116)
Dalurn:6.102010
,:
;
)
H"lJbl
KA
SI.()"/£~IIJ'"
M'fll$Tf'Z,"TVO
z»
f'~'''''''JCl!
OAV(;NAUPRAVAkEPuaLWE$LOV
liiJE.
OUJtF<ALNIDAV(;NI
URAO
OKRO:tNODRtAVNOTO:tILSTVOVWUSLJANISiovenskacesta411000LJUBLJANA
,
e,,!"',"UblII<A
s
OJ'~"'I,J
OIiOINOolll1MO1011[1T'l0VLJUI
12-10-2010
vIogaLp,,<ga~'
Zadava:Sumstorltvekaznivlhdejanj-ODSTOPPRIJAVESpoAlovani,oavenaupravaRepublikeSiovenijejeprejelaanonimnoprijavo,vkaterianonimnaprljavileljicaopozarjanautajeobveznihdajatevinponarejanjeIistinprinakupihmotornihvozilprestlinihznamk,kjerkotkoncnakupcanastopataMilkoSenicainnjegovaizvenzakonskapartnericaKatarinaKresal.Prijavileljicahkratinavaja,dajebilazaposlenavenemizmedvpletenihpodje!ij,zatolevideladokumentacijo,kinajblpotrjevala,dasobilavozliapridobljenaponarocilukoncnihuporabnikovInzuporabodruzbtipa»missingtrader«,Podrobnostisorazvidneizfotokopijeprijave,kijeprllozenatemudopisukotdokaz,OURSzaenkratnerazpolagazdokazi,dastabilaobakoncnapotrosnikaresnlcnoaktivnovklJucenavpridoblvanjenjunihosebnihvozilizEUvSiovenijo,kotnavajaprijaviteljlca,Znamenompreveritvenavedbanonimneprijaviteljice,dasobilevposlevkljueenedruzbetipa»missingtrader«,smonapodlagidolo~1I39.elenaZakona
0
davcnernpostopku-ZDavP·2odregislracijsklhorganovpridobllilistlneinseslaviliteranaliziralisubjekteizposamezneprodajneverigenavzorcupetihmolornlhvozil.
V
nadalJevanjuvaspodrobnejeseznanjamozugotovitvamigledeplacila
DMV
in
DDV
za5motornihvozliter0subjektih,klsobilivkljueenivprodajneverige:1.ASTON
MARTIN
DB9,
it.
SaslJe:SCFAD01A85GA02629IzracunaavstrljskegadobaviteljaAstonMartinSalzburg
sl.
041446izdanega19.5.2005Jerazvldno,dajeavst0skidobaviteljvoziloprodalkupcuEUROPROJEKT
d.o.o.
izLjublJane,Celovska50,IDSt,zaOO'IT:SIS6494416,poprodajniceni113,719,00EUR.OruzbaEUROPROJEKTd.o.o.jepougotovilvahDURSoruzbatipa»mislngtrader«,kisojodavenlulajevalcipogostouporabljalizautajeDDVprlpridobivanjumotornihvozillzdrugihdrzavelanlcEUvSiovenijo.DruzbajebilamedposlovanjemprodanadrfavljanuRepubhkeMakedonije(Dzablr]Hebilj)terprelmenovanavGRADNJEHEBILJd.o.o.inpritejdruzbljebilopravljendaveniinspekcijskinadzor(vnadaljevanjuDIN).
V
postopkuDINsobiledruzbinalozanedodalnedavcneobveznostlIznaslovaDDVin
DMV,
DULjubljana,kijepostopekvodil,jenaODTLjubljanapodalkazenskoovadbopod
sl.
DT-0610-294/2006-216
zdne42,2009zopervpleteneosebePrirnozBradesko.AndrejJersic,DamjanMetelko,LorisPotar,Aiel!Cepin,GregorVldic,DzabiriHebil]inMlhaKusar
Sm,rUnskaceals65.1000Ljubljana
rololo".014782700,
t.IOIOkl:
014782752,~,ggy.JllmJJJ,&-poil.gpdur>lldu@llOvll
 
"iebilutajenDMV,insicervznesku14,7a.''AvslriJevSlovenlJoJknamotornavozila-ZDMVpredslavr'\
Ob
pridobilviv~ZII;o'ZdolotillhZakoM~a~~~j~znasala13%,laI;,
fUR,
osno::
/~3,719,OO
EUR,slopnJa,,
nakUpna
os,62005izdalaracun
~1.
292/2005
InvozlloprOdal.ROPROJEKTc.o.o.Je6"ta128A,MaloprodaJnacenavozilaje<naSal
ONiba
~~S
d.d,
izLjubljane:Dunajsk~cesn20%DDVvznesku7,150,000,00SIT,
kUPOU
A
00SIT
naraeunuje
bil
obra~una
42
900,000,',',
dd'I.,bilaslamnatadruzba,ki
je
ocitno
0
aja
aneresnicneO"baEUROPROJEKTd.o.o.jedzoakotsestmesecnizavezaneczaDOVvCasu00
NL
Tk'omenJenarUL,,bratunezaDOV,a
0
Je4000000SITobdavcljiveqaprometa,samoIZIZdanega~nuarjadojunija2005I~kazala13,5d"ep'rodajnacena(brezOOV)znasala35,750,000,00~tuna51.
29212005
pa
je
razvidno,a
J
InibilplacanOOV,kijeizkazannaracunuNaSIT,Tovpraks:pon;em,dazatOk~~~~~tna
51.
031-372-091,kijojemoqocespomocjoratunu51.
292/2005
Je,navedenauBMWobtelefonskiSl.jeime»PRIMOZ«inviskalnikawww,google,slzasledltlbnlafO~U:talimidi~ektortudiPrimozBradeskoizLjubljane,druibiEUROPROJEKTd.o.o,JeIme-,.TONMARTINOB9poracunuSl.1-0126-2006dne16:2,DruzbaAMZSd.~,JeVOZII~ASClovskacesta50,MaloprodajnacenavozilaJeznasala2006prodaladruzblBRO
'~'~D
deje20,2.2006izdalaracun
51.
B-02-32invozilo43,000.000,00SIT.Druzbamalo·~~°cia'niceni43.500.000,00SIT(opomba:naIistinahseprodalakupcuMlrku~~~~CI~~pravj~ura~noimeMirko),Izdokumentacije,kijojeposlalpogosto,navaJaIme,"dnodajeMiroSenicavoziloplacalzgotovino,karnajbireqistraci[skiorgan
je
razvi,t'kIc'lotrjevalo»potrdilo
0
vplaciluvsehobveznosti«zdne20,2.2006,
Z<I
goOVInS
0
Pa
10
v~nesku43500000,00SIT.MiroSenicajezaureditevreqistracqemotornegavoz;lapooblastilMarjanaVajdoizLjubljane,,kijezaposlenpnOdvetnisklpisarniMiroSenica,2.AUOIAS4.2,51.saslje:WAUZZZ4E'13N004540VozilojebilopridobljenovNemeiji13,5.2004pridobaviteljuAudiZentrumBr~unschweigponakupniceni46,551,70EURizracunaSl.181322,KotkupecJenastopaladruzbaPROJEKTd.o.o.izLjubljane,Celovskacesta180,10Sl.zaOOV:SI47376449.ObpridobitvivozilaizNemcijevSiovenijojebilutajenOMV,insicervznesku6.051,70EUR.OsnovojepodolocilihZOMVpredstavljalanakupnacena46,551,70EUR,stopnjadavka13
%.
Nadaljnjelistinekazejo,dajePROJECTd.o.o.18.5,2004izdalracunSl.450-04invoziloAUOIA84,2prodalkupcu(citirano)»MIROSENICA-OOVETNIK«,Maloprodajnaeenavozilajeznasata16,660.000,00SIT,naracunujebilobracunan20
%
DDVvznesku2.776.666,70SIT,kiobenempredstavljaznesekneplaeanegaoziromautajenegaDOVodtegamotornegavozua,DruzbaPROJECTd.o.o,jebilaenaizmedprvihodkritihdruzbtipa»missingtrader«injebilauporabljenapriizvedbiutajtipaDDVpriprometuzvoziliinplovili,poprenehanjunjenegadelovanjasoseutajenadaljevales
pomoqo
druzbeEUROPROJEKTd.o.o.izLjubljane.DaveniinspekeijskinadzerjeizvajalOUNovemeste,kijedruzb:zodlocbonalozi!placilodedatnihebveznostizaODVvznesku563.655,721SITinDMVvznesku124.309.420SIT,ZauspesnoizvedbepredkazenskegapestopkajeDUNovemestevseizdaneracunsdruzbePROJECTd.o.o,edstepilSekterjukriminalistienepelieijeLjubljanadne10.4.2006zdopisemSl.
46202-336/2004-363-12_94/81.
 
,.-
till
--
ti
6
3.
MERCEDESBENZS
SOOl
lit..
,.5aSlje:WDD2211861A159979RacunnernskeqadobavileljaJamalAIK.vozilo6.7.2007prodanodruzbiSAP-KalssyAUlohandel51.14512007
dckazu:
d
Nk
naen
'1'-_OMEaC-d
°..
uje,aje
biloaupcaVOZIajeznasala11850000..
0.
IZLJubljane,Celovskacesta182ugoloVllvahDURSdruzbatipa»rniss:'EUR.DruzbaSAPKOMERCdo'.molornihvozllizdrugihdrzavclanic~~In~1Irad~,kljebilauporabljenazaPrid~b/~
PO
ObpridobilvivozilaizNemcijevSlove~i'oo.~enIJO,~,cemerjebilulajenDDVinDMV.anteEUR.Osnovo
re
podolocilihZDMVpreJsIJrb~1utaienDMV,Insicervznesku15.405,00davka13
%.
avJaanakupnacena118.500,00EUR,stopnjaSAPKOMERCd.o.o.je12.7.2007izdalracuns'.lzLjubljane,.Maloproda'na
I.
22212007InvoziloprodalAndrejuKecljuracunujebilizkazanludi20%DDVvzn~skc~~~;~ZllaJeznasata156:120,00EUR,nabiladruzoaSAPKOMERCd.o.o.»missingIr~d'.
b~O
EUR.UposlevaJocdejstvo,dajesicer26.020,00EUR.er«JeIutajenDDVizkazannaracunu,inDURSvodipostopekdavcnepreiskave-prijavarem-.'.zaradirazkorakavnjegovempremozenJ'uobdeJ'stPvudozenJazoperbosebkoAndrejKecei],-bdrd···',agrezaose
0,
InaFakulteltzadruzeneveeopravJaamlnlstratlvnadelavfotokopirnici.Podoslejzbranihpodatkihobstajautemeljensum,dagrezaosebo,kijezadolocenoprovizuoposojalanne,d~sodavcnl.utajevaicivozilazakratekCasregistriralinanjegovoimeIntakozabrisalisledI.
0
listinahIZtujine,kerjimjeprometnodovoljenjeizdanovSioveniji(vkonkretnempnrneru.IzdanonatmeAndrejKecelj)omogoCalonadaljnjoprodajomotornegavozilavSioventjl.Obicajnogrezavozllazazevnaprejznanegakupca,osebekotsoAndrejKece]pavprodajnivenglcdiqrajovlogoslamnategakupca,kinatovoziloprepustijovnadalJnjoproda]oenemuizrnedkornisionarjev,kijepraytakovpletenvdavcnoutajo.Nadaljnjelistinepotrjujejopraytamodeldelovanja,kerjeAndrejKecelj13.7.2007prikomisionarjuPALESTEPLUSd.o.o.izLjubljane,Viskacesta4A,10st.zaOOV:8175404931,sklenilpogodbo
0
komisijskiprodajisl.
290/2007
invoziloprepustilvnadaljnjoprodajokomisionarjuzadogovorjenoceno157.708,00EUR.Istidan(13.7.2007)jekomisionarPALESTEPLUSd.o.o.izdalraeunst.
291/2007
invoziloprodalkupcu-Miro8enica,
IF
I..'Ljubljana.Maloprodajnacenanovegamotornegavozilajeznasala159.600,50EUR.Izpooblastilazdne24.7.2007jerazvidno,dajeMiroSenicazaurejanjevsehzadevvzvezizregistracijotegavozilapooblastilBostjanaBasljaizLjubljane,
Q
1'1..,kipasejevpreteklostipougotovitvahOURSzepojavljalkotdirektordruzb,kisobile(lovezanezutajamitipaOOVterpriizdajanjufiktivnihfaktur(primer:oruzbeVANOSd.o.o.,
oS:
58966323).4.PORSCHECAYENNES,
st.
sasije:WP1ZZZ9PZ5LA43004VozilojebilokotnovopridobljenovNemeiji22.4.2004pridobaviteljuWinklmaierautohausponakupniceni68.500,00EUR,karjerazvidnoizracuna51.11400167.Kotkupecjenastopala»missingtrader«druzbaPROJECTd.o.o.izLjubljane,Celov5kacesta180,10M.zaOOV:SI47376449.ObpridobitvivozilaizNerncijevSiovenijojebilutajenOMV,insicervznesku8.905,00EUROsnovojepodolocitihZOMVpredstavljalanakupnacena68.500,00EUR,stopnjadavka1
%.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andjelija Kenic liked this
Zvone Murko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->