Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semangat Berpasukan

Semangat Berpasukan

Ratings:
(0)
|Views: 191|Likes:
Published by Josh Taz

More info:

Published by: Josh Taz on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Semangat Berpasukan
Salah satu daripada nilai bitara yang ingin saya huraikan yang pertamanya di sini ialah
SemangatBerpasukan
. Berintegriti di sini berdasarkan Kamus Dewan ialah amanah, telus, adilmempertahankan nama baik mereka daripada sebarang bentuk penyelewengan.
Semangat Berpasukan
Muafakat
Fokus Matlamat
Hormat Menghormati
Bangga
BERINTEGRITI
1.Amanah2.Telus3.Akauntabiliti
4.AdilPendidik boleh diertikan sebagai orang yang mendidik iaitu guru. Intergritipula bermaksud peribadi mulia yang terdapat pada diri individu meliputi nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak rasuah, telus, bertanggungjawab danciri-ciri positif yang lain. Intergriti adalah suatu kualiti yang dimiliki secarakonsisten bagi mendokong prinsip moral tinggi atau tahapprofesionalisma.Dalam membentuk personaliti Bitara, nilai intergritimempunyai empat petunjuk utama iaitu bersikap adil, amanah, akauntabilitidan telus.
A) PETUNJUK ADIL
Guru tidak harus sama sekali menggunakan masa yang sepatutnya untuk„mencuri tulang‟ atau membuang masa dengan melakukan aktiviti-aktivitiyang tidak berkaitan dengan hal akademik. Tanggungjawab utama guru ialahsemestinya terhadap murid- muridnya. Kepentingan murid-murid mengatasisemua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan ataupersendirian. Contoh seperti yang termaktub dalam kod etika perguruan,guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga bolehmencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilangkepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Juga termaktubbahawa guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adilterhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama,kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain.
B) PETUNJUK AMANAH
Guru haruslah bersikap amanah dengan menyampaikan fakta-fakta yangbenar dan relevan dalam pembelajaran. Guru juga digalakkan menjalankanperundingan dengan murid-murid mengikut jadual waktu mengandungi masakonsultasi yang ditetapkan dan memaklumkan masa tersebut kepada murid-murid supaya perundingan yang lebih berkesan melalui perancangan yangtelah ditetapkan.Sebagai contoh guru tidak harus menyalahgunakan
 
kedudukan sebagai ahli akademik malah dalam hal kewangan untukkepentingan sendiri. Seperti yang termaktub dalam kod etika perguruan gurutidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.
C) PETUNJUK TELUS
Seseorang guru harus bersikap telus dari segi intergriti. Guru mestilah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara adil dan telus dalam tempoh masa yang ditetapkan.Contohnya mengikut kod etika perguruan dari segi nilai telus dalam semua hubungan dan tugas,guru hendaklah menjalankannya dengan jujur dan guru haruslah menumpukan perhatian terhadapkeperluan setiap muridnya.
 
D) PETUNJUK AKAUNTABILITI
Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab terhadap profesion keguruan dan ianya adalahtanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti guru berkait rapat dengan sekolah, komuniti, pelajar, tingkah laku, murid dan profesion. Guruhendaklah memastikan semua pelajar belajar mengikut kemampuan mereka sendiri dan berfaedah bagi kumpulan murid yang lemah. Pencapaian pelajar seharusnya meransang guru untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru. Termaktub dalam kod etika perguruan bahawasanya seseorang guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnyasupaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna..Contohnya jika kita imbas kembali sejarah dan asal usul intergriti dalam negara kita. Intergriti inisebenarnya sudah lama berada dalam negara kita tetapi insan yang memainkan peranan denganmewujudkan Pelan Intergrasi Nasional ialah mantan perdana menteri kita yang ke-5, TunAbdullah Ahmad Badawi. Ciri-ciri guru berintergriti ialah seorang guru haruslah berakhlak mulia.Oleh itu, salah satu cara yang terbaik untuk membentuk akhlak mulia ini ialah dengan cara pendidikan atau contoh ikutan dan tauladan yang baik. Para guru haruslah memiliki sifat-sifatamanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan sikap sukamembantu serta membimbing dan berperanan sebagai 'role model' kepada pelajar -pelajar.
2) PROFESIONAL
Sikap profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang.Profesional adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara unggul, tidak asal-asalan,melebihi standart umum.
PROFESIONAL
1.Iltizam2.Cinta Ilmu3.Kompeten
4.Beretika
Ciri- ciri profesion guru adalah seperti perkhidmatan yang unik dan cemerlang, banyak menggunakan keupayaan, memiliki latihan khusus dan mempunyai autonomi
 
ketika menjalankantugas. Dalam membentuk personaliti bitara, nilai profession mempunyai empat petunjuk utamaiaitu beretika, iltizam, cinta ilmu dan kompeten.
A) PETUNJUK BERETIKA
Guru mestilah sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi. Guru mesti jelas tentangtanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan dan lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Contonya guru harus memiliki akhlak mulia dan menjaditeladan, dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan jujur, ikhlas dan memiliki perilakuyang diteladani dari segi pertuturan, pemikiran, bersosialisasi dan berpakaian. Di dalam (Meta-Encyclopedia of Philosophy, 2007) etika diertikan “That study or discipline which concerns itself with judgements of approval and disapproval, judgments as to the rightness or wrongness,
 
goodness or badness, virtue or vice, desirability or wisdom of actions, dispositions, ends, objectsor states of affairs” .
B) PETUNJUK ILTIZAM
Sikap iltizam dan komited adalah menjalankan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi.Guruharuslah memberi penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran dengan merancang sertamelaksanakan tugasan dengan terperinci dan teliti. Contoh hasil bukti Ornstein & Levine (1993),PPG yang cemerlang mampu untuk melahirkan guru yang cemerlang dan profesional serta berpengetahuan dan mahir dalam bidang masing-masing. Kenyataan ini turut disokong olehSocket (1996) dan Parkay & Stanford (1998) yang telah menyenaraikan amalan professional gurucemerlang seperti tingkah laku yang baik dan beriltizam penuh kepada keperluan etika,kesungguhan dan terlibat secara aktif dalam meningkatkan profesionalisme keguruan.
C) PETUNJUK CINTA ILMU
Guru dikehendaki menjalankan penyelidikan dalam bidang tugas masing-masing dan menjadi pelajar sepanjang hayat dengan berbekalkan sumber ilmu dan maklumat. Sebagai contoh pendidik yang beriltizam guru seharusnya berani dan sekurang-kurangnya berinovasi dalam mewarnaicorak P&P agar murid akan berasa seronok dan minatnya tinggi mengikuti subjek yang diajar.Dari segi kekuatan intelek, guru hendaklah cemerlang melaksanakan tugas asasi mengajar. Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lancar jika guru menguasai kandungan subjek diajar serta berketerampilan dalam kemahiran pedagoginya.Di samping itu, guru juga perlumemiliki pengetahuan umum yang baik dan terkini agar mereka kekal relevan dengan tuntutan perubahan semasa
.
D) PETUNJUK KOMPETEN
Guru seharusnya mempunyai sikap kompeten iaitu menyiapkan segala tugasan yang diberi dengan berkualiti dan efisyen. Guru mesti memastikan pembelajaran yang disampaikan kepada muriddifahami dengan baik. Guru harus selalu menampilkan diri sebagai peribadi yang mantap, stabil,dewasa, arif, dan berwibawa dengan mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik  profesional. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuhhati, bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. Fungsi guruialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplindalam kurikulum sekolah. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited padatugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu danmenyampaikan seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Guru harus mendalami ilmusebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insandan warganegara yang berilmu. Contohnya dalam era transformasi pendidikan sekarang guruhendaklah menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis sertamemperkembangkan potensi pelajar dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial) bagi mencapai taraf pendidikan yang bermutu.
3) BERORIENTASIKAN PELANGGAN
Sebagai seorang guru setiap perkhidmatan yang diberikan perlulah sentiasa berorientasikankepada kepuasan orang lain terutamanya dengan siapa kita berurusan dan berhadapan.Kepuasan pelanggan adalah berlandaskan suatu perkhidmatan ke arah kepuasan orang lain atau pelangganyang mendapat perkhidmatan.
BERORIENTASIKAN PELANGGAN
1.Responsi2.Proakti3.Mesra4.Berkualiti
 Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dansosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidikdengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid, segala nilaidan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Amalinah Jelin liked this
Amalinah Jelin liked this
Vaisnavy Sri Shivsankaree liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->