Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna - Ratko Mladić - specijalno izdanje

Slobodna Bosna - Ratko Mladić - specijalno izdanje

Ratings: (0)|Views: 391 |Likes:
Published by plbih

More info:

Published by: plbih on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Najkompletniji dosjeo najtra`enijem ratnom zlo~incuna 68 stranica
EKSKLUZIVNO
HAP[ENJE, TRANSKRIPTI, DNEVNICI
SPECIJALNOIZDANJE
MLADI]UHAP[ENUHAP[ENMLADI]
GLATKO!GLATKO!
 
RATKO MLADI] PREDSUDOM
Neuspjela predstava zlo~inca
Slobodna Bosna ekskluzivno saznaje kada je zapravo uhap{en najtra`eniji ha{kibjegunac Ratko Mladi}, na koji na~in, ko je srbijanskim operativcima u ovoj akcijiasistirao i kakvu je “predstavu” Mladi}izveo pred sudijama u srbijanskomTu`ila{tvu za ratne zlo~ine
MLADI]EVA “MAPA PUTA”
[esnaest godina skrivanja
“Slobodna Bosna” je proteklih godina ubrojnim tekstovima otkrivala mjesta na koji-ma se krio zlo~inac Mladi}, kao i lokacijena kojima uop}e nije imao potrebu da seskriva; na{a novinarka donosi najisrpnijuanalizu lokacija na kojima je Mladi} boraviodu`e od deceniju i po, otkriva ko mu jepomagao da toliko vremena provede naslobodi, ko ga je politi~ki i logisti~ki obezb- je|ivao i kako je za sve to vrijemefunkcionirala mre`a njegovih jataka
INTERVJU
Jovan Divjak o Ratku Mladi}u
General JOVAN DIVJAK koji u Be~u ~ekaodluku pravosu|a Austrije o zahtjevu Srbijeza njegovo izru~enje, tokom rata je u imeArmije BiH pregovarao sa zlo~incemRatkom Mladi}em; ekskluzivno za SBgeneral Divjak se prisje}a mu~nihrazgovora koji su obilje`eni prijetnjama,uvredama, ultimatumima
HA[KA OPTU@NICA PROTIVRATKA MLADI]A
^etiri verzije istih zlo~ina
Prvu optu`nicu protiv RATKA MLADI]ATu`iteljstvo Tribunala u Haagu podiglo je uljeto 1995. godine neposredno nakongenocida u Srebrenici dok je ~etvrtadopunjena optu`nica podignuta prijegodinu dana i jo{ uvijek nije potvr|ena odSuda u Haagu: “SB“ analizira {ta semijenjalo u optu`nicama protiv Mladi}a uposljednjih deset godina
TI[INA U SREBRENOMGRADU
Spora pravda za Srebrenicu
Tri dana jula 1995. godine bila su dovoljnavojnicima pod komandom RATKAMLADI]A da zarobe i strijeljaju vi{e odosam hiljada Bo{njaka i Hrvata iz ovenekada{nje za{ti}ene zone Ujedinjenihnaroda; na{i reporteri boravili su uSrebrenici dan nakon hap{enja RATKAMLADI]A protiv kojeg je Ha{ki tribunal, 24. jula 1995. godine, desetak dana nakonpada ovog grada, podigao optu`nicu zanajte`e ratne zlo~ine
SRBIJA I MKSJ
Hap{enja bez vjere u pravdu
Srbijanske vlasti su prethodnih godinauspjele dogovoriti dobrovoljnu predaju iliuhapsiti niz ha{kih optu`enika, ali gotovouvijek nakon nagovaranja svjetskihzvani~nika ili kao protuuslugu za cilj koji suu tom trenutku poku{avale ostvariti name|unarodnom planu; ”Slobodna Bosna”donosi pregled hap{enja i predaja iz Srbije
27.5.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
HAP[ENJE RATKA MLADI]A 
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
61016622052

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
oddodood liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->