Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Metis List of Rights (1870)

Metis List of Rights (1870)

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
The evolution of the List of Rights by Riel's provisional government to the fourth list approved by the Legislative Assembly of Assiniboia led by Louis Riel on May 9, 1870.
The evolution of the List of Rights by Riel's provisional government to the fourth list approved by the Legislative Assembly of Assiniboia led by Louis Riel on May 9, 1870.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawrence J. Barkwell on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/18/2014

 
8
Bfzkw Lkwzw om Ykndzw1Zdf f}olvzkoc om zdf lkwz myob zdf mkywz zo movyzd kzfyhzkoc#Mkywz Lkwz om Ykndzw
8# Zdhz zdf pfoplf dh}f zdf ykndz zo flfgz zdfky o~c Lfnkwlhzvyf#9# Zdhz zdf Lfnkwlhzvyf dh}f po~fy zo phww hll lh~w, loghl zo zdf Zfyykzoy{, o}fy zdf }fzo om zdf Ftfgvzk}f, i{ h z~o"zdkyj }ozf#7# Zdhz co hgz om zdf Jobkckoc Phylkhbfcz loghl zo zdkw Zfyykzoy{ zo if ikcjkcn oc zdfpfoplf vczkl whcgzkocfj i{ zdfky yfpyfwfczhzk}fw#:# Zdhz hll wdfykmmw, bhnkwzyhzfw, gocwzhilfw, fzg#, fzg#, zo if flfgzfj i{ zdf pfoplf#6# H myff dobfwzfhj pyf"fbpzkoc lh~#=# Zdhz h poyzkoc om zdf pvilkg lhcjw zo if hppyopykhzfj zo zdf ifcfmkz om wgdoolw, " zdfivkljkcn om yohjw, iykjnfw hcj phykwd ivkljkcnw#># Zdhz kz if nvhyhczffj zo goccfgz ^kcckpfn i{ yhkl ~kzd zdf cfhyfwz lkcf om yhklyohj~kzdkc h zfyb om mk}f {fhyw5 zdf lhcj nyhcz moy wvgd yohj oy yohjw zo if wviafgz zo zdfLfnkwlhzvyf om zdf Zfyykzoy{#4# Zdhz, moy zdf zfyb om movy {fhyw zdf pvilkg ftpfcwfw om zdf Zfyykzoy{, gk}kl, bklkzhy{ hcjbvckgkphl, zo if phkj ovz om zdf Jobkckoc mvcjw#;# Zdhz zdf bklkzhy{ zo if gobpowfj om zdf pfoplf co~ ftkwzkcn kc zdf Zfyykzoy{#80# Zdhz zdf Myfcgd hcj Fcnlkwd lhcnvhnf zo if gobboc kc zdf Lfnkwlhzvyf hcj Govcgkl,hcj hll pvilkg jogvbfczw hcj hgzw om Lfnkwlhzvyf zo if pvilkwdfj kc iozd lhcnvhnfw#88# Zdhz zdf Avjnf om zdf Wvpfykoy wpfhe Myfcgd hcj Fcnlkwd#89# Zdhz zyfhzkfw if gocglvjfj hcj yhzkmkfj ifz~ffc zdf No}fycbfcz hcj wf}fyhl om Kcjkhcw om zdkw Zfyykzoy{, zo kcwvyf pfhgf oc zdf myoczkfy#87# Zdhz ~f dh}f h mvll hcj mhky yfpyfwfczhzkoc kc zdf Ghchjkhc Phylkhbfcz#8:# Zdhz hll pyk}klfnfw, gvwzobw hcj vwhnfw ftkwzkcn hz zdf zkbf om zdf zyhcwmfy ifyfwpfgzfj#Zdf oyknkchl
 Lkwz 
hlwo kcglvjfj187# Zdhz zdfwf ykndzw if nvhyhczffj i{ BgJovnhll ifmoyf df if hjbkzzfj kczo Zfyykzoy{#8:# Km df dh}f coz zdf po~fy dkbwflm zo nyhcz zdfb, df bvwz nfz hc hgz om Phylkhbfczphwwfj ftpyfwwl{ wfgvykcn vw zdfwf ykndzw5 hcj vczkl wvgd hgz if oizhkcfj, df bvwz wzh{ovzwkjf zdf Zfyykzoy{#
Wfgocj Lkwz om Ykndzw
8# Zdhz kc }kf~ om zdf pyfwfcz ftgfpzkochl powkzkoc om zdf Coyzd~fwz, jvzkfw vpoc noojwkbpoyzfj kczo zdf govczy{ wdhll goczkcvf hw hz pyfwfcz $ftgfpz kc zdf ghwf om wpkykzvovwlkxvoyw+ moy zdyff {fhyw, hcj moy wvgd mvyzdfy zkbf hw bh{ flhpwf, vczkl zdfyf ifvckczfyyvpzfj yhklyohj gobbvckghzkoc ifz~ffc Yfj Yk}fy wfzzlfbfcz hcj Wz# Phvl, hcjhlwo wzfhb gobbvckghzkoc ifz~ffc Yfj Yk}fy wfzzlfbfcz hcj Lhef Wvpfykoy#
 
99# Hw locn hw zdkw govczy{ yfbhkcw h zfyykzoy{ kc zdf Jobkckoc om Ghchjh, zdfyf wdhll ifco jkyfgz zhthzkoc, ftgfpz wvgd hw bh{ if kbpowfj i{ zdf loghl lfnkwlhzvyf, moy bvckgkphloy ozdfy loghl pvypowfw#7# Zdhz jvykcn zdf zkbf zdkw govczy{ wdhll yfbhkc kc zdf powkzkoc om h zfyykzoy{, kc zdfJobkckoc om Ghchjh, hll bklkzhy{, gk}kl, hcj ozdfy pvilkg ftpfcwfw, kc goccfgzkoc ~kzd zdfnfcfyhl no}fycbfcz om zdf govczy{, oy zdhz dh}f dkzdfyzo iffc ioycf i{ zdf pvilkg mvcj, om zdf wfzzlfbfcz, if{ocj zdf yfgfkpz om zdf hio}f bfczkocfj jvzkfw, wdhll if bfz i{ zdfJobkckoc Om Ghchjh#:# Zdhz ~dklf zdf ivyjfc om pvilkg ftpfcwf kc zdkw zfyykzoy{ kw ioycf i{ Ghchjh, zdfgovczy{ if no}fycfj i{ h Lkfvzfchcz"No}fycoy myob Ghchjh, hcj h Lfnkwlhzvyf, zdyffbfbifyw om ~dob ifkcn dfhjw om jfphyzbfczw om zdf No}fycbfcz, wdhll if cobkchzfj i{zdf No}fycoy Nfcfyhl om Ghchjh#6# Zdhz hmzfy zdf ftpkyhzkoc om zdkw ftgfpzkochl pfykoj, zdf govczy{ wdhll if no}fycfj, hwyfnhyjw kzw loghl hmmhkyw, hw zdf Pyo}kcgfw om Oczhyko hcj Xvfifg hyf co~ no}fycfj, i{ hLfnkwlhzvyf UflfgzfjR i{ zdf pfoplf, hcj h Bkckwzy{ yfwpocwkilf zo kz, vcjfy h Lkfvzfchcz"No}fycoy, hppokczfj i{ zdf No}fycoy Nfcfyhl om Ghchjh#=# Zdhz zdfyf wdhll if co kczfymfyfcgf i{ zdf Jobkckoc Phylkhbfcz kc zdf loghl hmmhkyw om zdkw zfyykzoy{, ozdfy zdhc kw hllo~fj kc zdf pyo}kcgfw, hcj zdhz zdkw zfyykzoy{ wdhll dh}f hcjfcao{ kc hll yfwpfgzw, zdf whbf pyk}klfnfw, hj}hczhnfw hcj hkjw kc bffzkcn zdf pvilkgftpfcwfw om zdkw, zfyykzoy{ hw zdf pyo}kcgfw dh}f hcj fcao{#># Zdhz, ~dklf zdf Coyzd~fwz yfbhkcw h zfyykzoy{, zdf Lfnkwlhzvyf dh}f h ykndz zo phww hlllh~w loghl zo zdf zfyykzoy{, o}fy zdf }fzo om zdf Lkfvzfchcz"No}fycoy i{ h z~o"zdkyj }ozf#4# H dobfwzfhj hcj pyf"fbpzkoc lh~#;# Zdhz, ~dklf zdf Coyzd~fwz yfbhkcw h zfyykzoy{, zdf wvb om *96,000 h {fhy ifhppyopykhzfj moy wgdoolw, yohjw hcj iykjnfw#80# Zdhz hll zdf pvilkg ivkljkcnw if hz zdf ftpfcwf om zdf Jobkckoc zyfhwvy{#88# Zdhz zdfyf wdhll df nvhyhczffj vckczfyyvpzfj wzfhb gobbvckghzkoc zo Lhef Wvpfykoy,~kzdkc mk}f {fhyw5 hcj hlwo zdf fwzhilkwdbfcz, i{ yhkl, om h goccfgzkoc ~kzd zdf Hbfykghcyhkl~h{ hw wooc hw kz yfhgdfw zdf kczfychzkochl lkcf#89# Zdhz zdf bklkzhy{ moygf yfxvkyfj kc zdkw govczy{ if gobpowfj om chzk}fw om zdf govczy{jvykcn movy {fhyw#ULowz i{ h }ozf om 8= {fhw zo 94 ch{w, hcj gocwfxvfczl{ wzyvge ovz om zdf lkwz#R87# Zdhz zdf Fcnlkwd hcj Myfcgd lhcnvhnfw if gobboc kc zdf Lfnkwlhzvyf hcj Govyzw, hcjzdhz hll pvilkg jogvbfczw hcj hgzw om zdf Lfnkwlhzvyf if pvilkwdfj kc iozd lhcnvhnfw#8:# Zdhz zdf Avjnf om zdf Wvpyfbf Govyz wpfhe zdf Myfcgd hcj Fcnlkwd lhcnvhnfw#86# Zdhz zyfhzkfw if gocglvjfj ifz~ffc zdf Jobkckoc hcj zdf wf}fyhl Kcjkhc zykifw om zdfgovczy{ hw wooc hw powwkilf#8=# Zdhz, vczkl zdf popvlhzkoc om zdf govczy{ fczkzlfw vw zo boyf, ~f dh}f zdyffyfpyfwfczhzk}fw kc zdf Ghchjkhc Phylkhbfcz, ocf kc zdf Wfchzf, hcj z~o kc zdf Lfnkwlhzk}fHwwfbil{#8># Zdhz hll zdf pyopfyzkfw, ykndzw hcj pyk}klfnfw hw dkzdfyzo fcao{fj i{ vw if yfwpfgzfj,hcj zdhz zdf yfgonckzkoc hcj hyyhcnfbfcz om loghl gvwzobw, vwhnfw hcj pyk}klfnfw if bhjfvcjfy zdf goczyol om zdf Loghl Lfnkwlhzvyf#84# Zdhz zdf Loghl Lfnkwlhzvyf om zdkw zfyykzoy{ dh}f mvll goczyol om hll zdf lhcjw kcwkjf hgkygvbmfyfcgf dh}kcn vppfy Moyz Nhyy{ hw h gfczyf hcj zdhz zdf yhjkvw om zdkwgkygvbmfyfcgf if zdf cvbify om bklfw zdhz zdf Hbfykghc lkcf kw jkwzhcz myob Moyz Nhyy{#
 
78;# Zdhz f}fy{ bhc kc zdf govczy{ $ftgfpz vcgk}klkqfj hcj vcwfzzlfj Kcjkhcw+ ~do dhwhzzhkcfj zdf hnf om 98 {fhyw, hcj f}fy{ Iykzkwd wviafgz, h wzyhcnfy zo zdkw govczy{ ~do dhwyfwkjfj zdyff {fhyw kc zdkw govczy{ hcj kw h dovwfdoljfy, wdhll dh}f h ykndz zo }ozf hz zdfflfgzkoc om h bfbify zo wfy}f kc zdf Lfnkwlhzvyf om zdf govczy{, hcj kc zdf JobkckocPhylkhbfcz5 hcj f}fy{ moyfknc wviafgz, ozdfy zdhc h Iykzkwd wviafgz, ~do dhw yfwkjfj zdfwhbf lfcnzd om zkbf kc zdf govczy{, hcj kw h dovwfdoljfy, wdhll dh}f zdf whbf ykndz zo }ozfoc gocjkzkoc om dkw zhekcn zdf ohzd om hllfnkhcgf, kz ifkcn vcjfywzooj zdhz zdkw hyzkglf ifwviafgz zo hbfcjbfcz ftglvwk}fl{ i{ zdf Loghl Lfnkwlhzvyf#90# Zdhz zdf Coyzd~fwz zfyykzoy{ wdhll cf}fy if dflj lkhilf moy hc{ poyzkoc om zdf 700,000phkj zo zdf Dvjwoc.w Ih{ Gobphc{ oy moy hc{ poyzkoc om zdf pvilkg jfiz om Ghchjh, hw kzwzhcjw hz zdf zkbf om ovy fczfykcn zdf gocmfjfyhzkoc5 hcj km, zdfyfhmzfy, ~f if ghllfj vpoczo hwwvbf ovy wdhyf om whkj pvilkg jfiz, ~f gocwfcz ocl{, oc gocjkzkoc zdhz ~f mkywz ifhllo~fj zdf hbovcz moy ~dkgd ~f wdhll if dflj lkhilf#
Zdkyj Lkwz om Ykndzw
l# Zdhz zdf zfyykzoykfw dfyfzomoyf eco~c hw Yvpfyz.w Lhcj hcj Coyzd~fwz, wdhll coz fczfykczo zdf gocmfjfyhzkoc om zdf Jobkckoc, ftgfpz hw h pyo}kcgf, zo if wz{lfj hcj eco~c hwzdf Pyo}kcgf om Hwwkckiokh, hcj ~kzd hll zdf ykndzw hcj pyk}klfnfw gobboc zo zdf jkmmfyfczPyo}kcgfw om zdf Jobkckoc#9# Zdhz ~f dh}f z~o yfpyfwfczhzk}fw kc zdf Wfchzf hcj movy kc zdf Dovwf om Gobboc om Ghchjh, vczkl wvgd zkbf hw hc kcgyfhwf om popvlhzkoc fczkzlfw zdf Pyo}kcgf zo h nyfhzfyyfpyfwfczhzkoc#7# Zdhz zdf Pyo}kcgf om Hwwkckiokh wdhll coz if dflj lkhilf hz hc{ zkbf moy hc{ poyzkoc om zdf pvilkg jfiz om zdf Jobkckoc goczyhgzfj ifmoyf zdf $lhzf zdf whkj pyo}kcgf wdhll dh}ffczfyfj zdf gocmfjfyhzkoc, vclfww zdf whkj pyo}kcgf, wdhll dh}f mkywz yfgfk}fj myob zdfJobkckoc zdf mvll hbovcz moy ~dkgd zdf whkj pyo}kcgf kw zo if dflj lkhilf#:# Zdhz zdf wvb om fkndz{ zdovwhcj jollhyw if phkj hccvhll{ i{ zdf JobkckocNo}fycbfcz zo zdf Loghl Lfnkwlhzvyf om zdf Pyo}kcgf#6# Zdhz hll pyopfyzkfw, ykndzw hcj pyk}klfnfw fcao{fj i{ zdf pfoplf om zdkw Pyo}kcgf vp zozdf jhzf om ovy fczfykcn kczo zdf gocmfjfyhzkoc if yfwpfgzfj, hcj zdhz zdf hyyhcnfbfcz hcjgocmkybhzkoc om hll gvwzobw, vwhnfw hcj pyk}klfnfw if lfmz ftglvwk}fl{ zo zdf LoghlLfnkwlhzvyf#=# Zdhz jvykcn zdf zfyb om mk}f {fhyw, zdf Pyo}kcgf om Hwwkckiokh wdhll coz if wviafgzfj zohc{ jkyfgz zhthzkoc, ftgfpz wvgd hw bh{ if kbpowfj i{ zdf Loghl Lfnkwlhzvyf moybvckgkphl oy loghl pvypowfw#># Zdhz h wvb om bocf{ fxvhl zo fkndz{ gfczw pfy dfhj om zdf popvlhzkoc om zdkw Pyo}kcgfif phkj hccvhll{ i{ zdf Ghchjkhc No}fycbfcz zo zdf Loghl Lfnkwlhzvyf om zdf whkjPyo}kcgf, vczkl wvgd zkbf hw zdf whkj popvlhzkoc wdhll dh}f kcgyfhwfj zo wkt dvcjyfjzdovwhcj#97:4# Zdhz zdf Loghl Lfnkwlhzvyf wdhll dh}f zdf ykndz zo jfzfybkcf zdf xvhlkmkghzkocw om bfbifyw zo yfpyfwfcz zdkw Pyo}kcgf kc zdf Phylkhbfcz om Ghchjh, hcj kc zdf LoghlLfnkwlhzvyf#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->