Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
P. 1
FERMENTASI SUSU OLEH Lactobacillus bulgaricus (Fermentation of milk by Lactobacillus bulgaricus)

FERMENTASI SUSU OLEH Lactobacillus bulgaricus (Fermentation of milk by Lactobacillus bulgaricus)

Ratings:
(0)
|Views: 2,539|Likes:
Published by Putra Syah
Membahas mengenai Proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus pada susu, zat-zat yang dihasilkan serta khasiatnya
Membahas mengenai Proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus pada susu, zat-zat yang dihasilkan serta khasiatnya

More info:

Published by: Putra Syah on Jun 03, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088
|
8
Bkeyoikolonk Phcnhc Hwhl Df~hcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
MFYBFCZHWK WVWV OLFD
Lhgzoihgkllvw ivlnhykgvw 
WFZKH^HC PVZYH W[HDI968800088PW Efwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd Phwghwhyahch Kcwzkzvz Pfyzhckhc Ionoy
K# Pfcjhdvlvhc
 
Wvwv bfyvphehc dhwkl wfeyfwk jhyk eflfcahy wvwv bhbhlkh {hcnbfyvphehc ghkyhc eobplfew {hcn bfcnhcjvcn eobpocfc qhz cvzykwk vczvebhehchc df~hc bvjh $^hlwzyh jhc Afccfw 8;;:, jkhgv jhlhb Bhlheh 900>+#Bfcvyvz J~kjaowfpvzyo $8;49+, jk hgv jhlhb Mfbbflkcf $900;+, wvwv wfnhyhjhlhd wvwv bvyck, zkjhe bfcnhlhbk pfbhchwhc, jhc zkjhe hjh pfchbihdhcihdhc pfcnh~fz# Wflhkc hky wvwv bfcnhcjvcn wfbvh qhz {hcn jkivzvdehc olfdzvivd, wfbvh qhz bhehchc {hcn zfyehcjvcn jkjhlhb hky wvwv jhphz jkwfyhpjfcnhc bvjhd olfd jhyhd jhc jkbhcmhhzehc olfd zvivd $Jahhmhy jhc yhdh{v900=+# Wvbify wvwv vczve efivzvdhc bhehchc {hcn phlkcn vbvb jk cfnhyh"cfnhyh wfpfyzk Hvwzyhlkh, Kcnnykw, Hbfykeh, jhc Kcjocfwkh hjhlhd whpk# ^hlhvpvchjh cfnhyh lhkc {hcn bfcnnvchehc jobih jhc ehbikcn wfihnhk pyojvepfcndhwkl wvwv# Chbvc wflhbh ifyhihj"hihj whpk wflhlv jkpklkd vczve pyojvewkwvwv {hcn zkcnnk, wfdkcnnh wfehyhcn whpk pfyhd hjhlhd whlhd whzv pfcndhwklwvwv {hcn phlkcn fmkwkfc $Ivgelf
fz hl#
8;4>, jk hgv Wvlkvwzko~hzk 900;+#Hky wvwv whpk wfnhy bfcnhcjvcn hky $4>,96&+, lhezowh $:,4&+, lfbhe$7,4&+, ehwfkc $9,4&+, hlivbkc $0,>&+, jhc nhyhb"nhyhbhc $0,=6&+# Wflhkc kzvpfylv ekzh zhdv ihd~h wvwv avnh bfcnhcjvcn }kzhbkc, wkzyhz, jhc fcqkb$J~kaowfpvzyo 8;49, jk hgv jhlhb Mfbbflkcf 900;+# Zkcnnkc{h ehjhy cvzykwkjhlhb hky wvwv avnh bfbifykehc pozfcwk wfihnhk bfjkh pfyzvbivdhc {hcnwhcnhz ihke ihnk ihezfyk, ihke ihezfyk phzdonfc $
phzdonfckg ihgzfykh 
+ bhvpvcpfbivwve $
wpoklhnf ihgzfykh 
+# Eoczhbkchwk ihezfyk bhbpv ifyefbihcn jfcnhcgfphz wfehlk wfdkcnnh wvwv bfcahjk yvwhe jhc zkjhe lh{he vczve jkeocwvbwk#Vczve bfbpfyphcahcn jh{h nvch, jh{h zhdhc wkbphc, wfyzh vczve bfckcnehzehccklhk feocobk wvwv, bheh jkpfylvehc zfecke pfchcnhchc jhc pfcnolhdhc# Whlhdwhzv vph{h pfcnolhdhc wvwv {hcn whcnhz pyowpfezkm hjhlhd jfcnhc mfybfczhwkwvwv# Pyowfw mfybfczhwk jklhevehc jfcnhc pfchchbhc $kcoevlhwk+ ihezfykzfyzfczv phjh wvwv, efbvjkhc jk pfyhb $kcevihwkehc+# Mfybfczhwk wvwv hczhyh
 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088
|
9
Bkeyoikolonk Phcnhc Hwhl Df~hcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
lhkc ifyzvavhc vczve bfbivhz pyojve ihyv jfcnhc gkzh yhwh {hcn ifyifjhjfcnhc ihdhc hwlkc{h, bfcndklhcnehc gkzhyhwh {hcn zkjhe jkkcnkcehc, jhcbfbifyk cklhk zhbihd# Whlhd whzv afckw ihezfyk {hcn ikhwh jknvchehc vczvemfybfczhwk wvwv {hkzv
Lhgzoihgklvw ivlnhykgvw 
#
KK# Bkeyoikolonk Wvwv Wfnhy
Wfghyh hlhbk, wvwv bfcnhcjvcn bkeyooynhckwbf evyhcn jhyk 6 t 80
7
pfybl akeh jkpfyhd jfcnhc ghyh {hcn ifchy jhc ifyhwhl jhyk whpk {hcn wfdhz $Ah{8;;=, jk hgv jhlhb Wv~kzo 9080+# Ifyjhwhyehc WCK 08"=7=="9000, ihzhwgfbhyhc bkeyoih jhlhb wvwv wfnhy hjhlhd
Zozhl Plhzf Govcz 
$ZPG+ < 7 t 80
:
 gmv/bl, eolkmoyb < 8 t 80
8
gmv/bl,
Wzhpd{logoggvw 
 
hvyfvw 
8 t 808 gmv/bl,
Fwgdfykgdkh golk 
cfnhzkm,
Whlbocfllh 
cfnhzkm, jhc
Wzyfpzogoggvw 
nyovp I cfnhzkm#Ah{hyho
fz hl#
$900=+, jk hgv jhlhb Wv~kzo $9080+, bflhpoyehc ihd~h ififyhphihezfyk wfpfyzk
Lkwzfykh bocog{zonfcfw, Ghbpd{loihgzfy afavck, F#golk,
jhc
Whlbocfllh 
wp# jklhpoyehc bfcnoczhbkchwk wvwv jfcnhc pyf}hlfcwk efgkl#Hky wvwv {n bhwkd jkjhlhb eflfcahy wvwv jhphz jkehzhehc wzfykl zfzhpkwfzflhd eflvhy jhyk eflfcahy wvwv jhphz zfyahjk eoczhbkchwk $Mfbbflkcf 900;+#Efhjhhc lkcnevcnhc {hcn evyhcn ifywkd jhphz bfbpfybvjhd zfyahjkc{hpfcgfbhyhc# Pfcgfbhyhc jhphz ifyhwhl jhyk ifyihnhk wvbify wfpfyzk evlkz whpk,hbikcn, hky, zhchd, jfiv, bhcvwkh, pfyhlhzhc, jhc vjhyh $Ivgelf
fz hl#
8;4>, jkhgv Wvlkwz{o~hzk, 900;+# Pfcgfbhyhc phjh wvwv zfyahjk wfahe pyowfw pfbfyhdhc,jhphz ifyhwhl jhyk ifyihnhk wvbify wfpfyzk evlkz whpk, hbikcn, hky, zhchd, jfiv,bhcvwkh, pfyhlhzhc, jhc vjhyh# Hky wvwv {hcn bhwkd jk jhlhb eflfcahy wvwvjhphz jkehzhehc wzfykl# Wfzflhd eflvhy jhyk hbikcn jhphz zfyahjk eoczhbkchwk,eoczhbkchwk jhphz zfyahjk jhyk bhch"bhch {hkzv jhyk hbikcn whpk, zvivd whpk,jfiv jk vjhyh, pfyhlhzhc {hcn eozoy, jhc bhcvwkh {hcn bflhevehc pfbfyhdhc$J~kjaowfpvzyo 8;4;, jk hgv jhlhb Kwchfc{ 900;+#Ihezfyk {hcn wfykcn zfyjhphz jhlhb wvwv whpk bvyck bflkpvzk
Bkgyogoggvw 
,
Pwfvjobochw 
,
Wzhpd{logoggvw, Ihgkllvw 
wfyzh
F# golk 
$]olle jhc ^dfflfy 8;;7, jkhgv jhlhb Wvlkwz{o~hzk 900;+# Phjh wvwv {hcn zflhd jkphchwehc eoczhbkchwkihezfyk bhwkd ikwh zfyahjk ehyfch hjhc{h eoczhbkchwk wklhcn jhyk pfyhlhzhc jhchky pfcgvgk $Kwchfc{ 900;+# Bfcvyvz Ifcwoc $9009+, jk hgv jhlhb Wvlkwz{o~hzk$900;+, avblhd ihezfyk jhlhb hky wvwv jhphz jknvchehc wfihnhk kcjkehzoyzfydhjhp evhlkzhw wvwv# Wflhkc kzv, afckw ihezfyk wfpfyzk
F# golk 
,
Fczfyoihgzfykhgfhf 
 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088
|
7
Bkeyoikolonk Phcnhc Hwhl Df~hcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
wfyzh
Wzyfpzoihgkllvw 
zflhd lhbh jkyvbvwehc wfihnhk bkeyooynhckwbf kcjkehzoybvzv $Wfz{h~hc jhc [hzyk 8;4>, jk hgv jhlhb Wvlkwz{o~hzk 900;+#Vczve bfcfehc pfyzvbivdhc ihezfyk phzdonfc jhc ihezfyk pfbivwvephjh wvwv jhphz jklhevehc pyowfw mfybfczhwk wvwv# Mfybfczhwk wvwv jklhevehcjfcnhc pfchchbhc $kcoevlhwk+ ihezfyk zfyzfczv wfpfyzk ihezfyk jhyk afckw nolocnhcihezfyk hwhb lhezhz $IHL+ phjh wvwv, wfdkcnnh wvwv hehc bfcahjk hwhb# Eocjkwkhwhb zfywfivz hehc bfcnvyhcnk avblhd bkeyoih {hcn jhphz zvbivd, ehyfchdhc{h nolocnhc bkeyoih zfyzfczv whah {hcn jhphz zvbivd jhlhb wvhwhch hwhb,jhc efih{hehc jkhczhyhc{h hjhlhd nolocnhc ihezfyk {hcn ihke vczvepfcgfychhc $bkw IHL+# IHL zfywfivz hehc bfcndhwklehc hczk ihezfyk zfyzfczv{hcn jhphz bfcfehc pfyzvbivdhc ihezfyk phzdonfc jhc ihezfyk pfbivwve phjhwvwv# Nfcvw {hcn ihc{he jknvchehc jhlhb mfybfczhwk wvwv hczhyh lhkc hjhlhd
Wzyfpzogoggvw 
jhc
Lhgzoihgkllvw 
$Wvyoco, 900:, jkhgv jhlhb J~khyk
fz hl#
9004+#
Lhgzoihgkllvw ivlnhykgvw 
bfyvphehc whlhd whzv wpfwkfw IHL {hcn wfykcnjknvchehc jhlhb mfybfczhwk wvwv#
KKK# Boymolonk
Lhgzoihgkllvw ivlnhykgvw 
$
L# Ivlnhykgvw 
+
Lhgzoihgkllvw ivlnhykgvw 
jkefchl pfyzhbh ehlk phjh 8;06 olfd WzhbfcNyknoyo}, wfoyhcn joezfy hwhl Ivlnhykh, whhz bfcnhchlkwkw {ondvyz# Phjhpfcflkzkhc zfywfivz, Nyknoyo} bfcnkjfczkmkehwk wfafckw bkeyoih {hcn bfbhehclhezowh jhc bfcnflvhyehc hwhb lhezhz, Olfd ehyfch kzv jkchbhehc bfcvyvzIvlnhykh# Hwhb lhezhz zfywfivz wfehlknvw bfcnh~fzehc wvwv jhc bfcjfnyhjhwklhezowh $nvlh wvwv+ wfdkcnnh oyhcn {hcn zkjhe zolfyhc zfydhjhp wvwv bvyck jhphzbfcnocwvbwk {ondvyz zhcph bfcjhphz bhwhlhd efwfdhzhc, wfdkcnnh wvwv ikwhjkeocwvbwk olfd oyhcn {hcn kczolfyhc zfydhjhp wvwv bvyck $Bhlheh 900>+#
Lhgzoihgkllvw jfliyvfgekk 
Wviwp#
ivlnhykgvw 
hzhv ikhwh jkwfivz
Lhgzoihgkllvw 
 
ivlnhykgvw 
hjhlhd whlhd whzv IHL {hcn jknvchehc wfihnhk wzhyzfyevlzvy vczve wvwv mfybfczhwk# Ihezfyk kck jhphz jkzfbvehc jk jhlhb}hnkchjhcwkwzfb pfcgfychhc,jkbhch bfyfeh ifywkbikowkwjhc bfyvphehc wfihnkhc efgkl jhykmloyh vwvw#Bfcvyvz Mflkhzyh
fz hl#
$900:+
Lhgzoihgkllvw 
zfywfihy lvhw jklkcnevcnhc, zfyvzhbh phjh df~hc jhc pyojve bhehchc wh{vy"wh{vyhc# Bfyfehikhwhc{h bfcjkhbk whlvyhc vwvw ivyvcn jhc bhbhlkh, jhc }hnkch bhbhlkh, jhczkjhe ifywkmhz phzonfc# Jhlhb wvwv,
Lhgzoihgklvw ivlnhykgvw 
hehc bfcnvihdlhezowh bfcahjk hwhb lhezhz# Ihezfyk kck ifywkmhz zfybojvyke $jhphz dkjvp phjh

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
Oelan Sari liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
PT. Royal Medicalink Pharmalab liked this
Tiara A. Anggraini liked this
Firman Dahlan liked this
Witarsa liked this
Husna Hazmi Firdaus liked this
Dipta Bthari Candraruna liked this
Amira Natasya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->