Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing Format ID

Marketing Format ID

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by Red_ducu

More info:

Published by: Red_ducu on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
 
1
  Prof. univ. dr. Luigi Dumitrescu Lect. univ. drd. Camelia Apostu Prep. Mihai 
Ţ 
ichindelean
MARKETING
- Curs pentru înv
ăţă
mântul la distan
 ţă
-
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de
Ş 
tiin
 ţ 
e EconomiceSibiu 2007 
 
 
2
 CAPITOLUL 1. BAZELE MARKETINGULUI 
Con
ţ
inut:
 1.1
 
Con
ţ
inutul marketingului1.2
 
Apari
ţ
ia
ş
i dezvoltarea marketingului1.3
 
Func
ţ
iile marketingului1.4
 
Universalitatea
ş
i specializarea marketingului
Introducere:
 Tema acestui capitol este definirea con
ţ
inutului
ş
i a roluluimarketingului. Constituindu-se într-o nou
ă
orientare aîntreprinderii, într-un demers practic, într-o func
ţ
iune aîntreprinderii moderne
ş
i o
ş
tiin
ţă
, marketingul a avut o evolu
ţ
iespectaculoas
ă
de la „vechiul” la „noul” concept de marketing.Având ca scop satisfacerea deplin
ă
a nevoilor consumatorilor concomitent cu maximizarea profitului întreprinderii, marketingul prezint
ă
dou
ă
caracteristici majore: universalitatea
ş
ispecializarea.
Obiective:
Dup
ă
studierea acestui capitol ar trebui s
ă
fi
ţ
i capabili s
ă
 face
ţ
i urm
ă
toarele:-
 
S
ă
defini
ţ
i con
ţ
inutul marketingului;-
 
S
ă
prezenta
ţ
i principalele etape specifice evolu
ţ
ieimarketingului;-
 
S
ă
analiza
ţ
i func
ţ
iile marketingului;-
 
S
ă
argumenta
ţ
i universalitatea marketingului;-
 
S
ă
explica
ţ
i specializarea marketingului.
Cuvinte cheie:
managementul marketingului, func
ţ
iunea demarketing, universalitatea marketingului, specializareamarketingului.
 
 
3 
1.1. Con
 ţ 
inutul marketingului 
Cre
ş
terea complexit
ăţ
ii
ş
i exigen
ţ
elor pie
ţ
ei, caracteristic
ă
  perioadei actuale, impune firmelor modalita
ţ
i noi de implicare înmecanismele pie
ţ
ei. În acest sens, firmele moderne au pus înac
ţ
iune metode
ş
i tehnici noi,
ş
tiin
ţ
ifice de investigare a pie
ţ
ei, deadaptare operativ
ă
la pia
ţă
, ca
ş
i influen
ţ
are a acestora. Acest noudemers al firmei moderne este cunoscut sub denumirea de
marketing
.Atât în practica economic
ă
, cât
ş
i în literatura de specialitate,conceptului de “marketing” îi sunt ata
ş
ate mai multe accep
ţ
iuni.Defini
ţ
iile din prima jum
ă
tate a secolului nostru caracterizeaz
ă
 “vechiul” concept de marketing; în cea de-a doua jum
ă
tate asecolului are loc o revizuire profund
ă
a conceptului de marketing,materializat
ă
în defini
ţ
ii ale “noului” concept de marketing.În caracterizarea marketingului specific perioadei actuale seia ca punct de plecare defini
ţ
ia formulat
ă
de Asocia
ţ
ia American
ă
 de Marketing, potrivit c
ă
reia prin marketing se în
ţ
elege
“realizarea activit 
ăţ 
ilor economice care dirijeaz
ă 
fluxul bunurilor 
 ş
i serviciilor de la produc
ă 
tor la consumator sau utilizator 
1
. A
ş
acum a apreciat
ş
i reputatul profesor Ph. Kotle, aceast
ă
defini
ţ
ieeste tributar 
ă
“vechiului” concept de marketing
2
, în care acesta eraconsiderat doar un mijloc de vânzare
ş
i de promovare.Luat
ă
doar ca punct de plecare, defini
ţ
ia A.M.A. a fostcompletat
ă
 
ş
i îmbun
ă
ta
ţ
it
ă
de la un autor la altul. În acest context,merit
ă
re
ţ
inut
ă
defini
ţ
ia formulat
ă
de profesorul W.J. Stanton, potrivit c
ă
reia
“marketingul este un întreg sistem de activit 
ăţ 
ieconomice referitoare la programarea, pre
 ţ 
urile, promovarea
 ş
idistribu
 ţ 
ia produselor 
 ş
i serviciilor menite s
ă 
satisfac
ă 
cerin
 ţ 
eleconsumatorilor actuali
 ş
i poten
 ţ 
iali”
3
. Defini
ţ
ia se remarc
ă
prin
1
Comitee of Definitions, Ralph S. Alexander, Chairman, MARKETING DEFINITIONSA GLOSSARY OF MARKETING TERMS, American Marketing Associations,Chicago, 1969, pag. 15.
2
Robert L. King, THE MARKETING CONCEPT, in vol. SCIENCE IN MARKETING
3
William J. Stanton, FUNDAMENTALS OF MARKETING, Sixth Edition, McGraw-Hill Book Co New York, 1981, pag. 4.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
danna_dany liked this
Stefan Mitrea liked this
Anisoara Corbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->