Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5660, 3.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5660, 3.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,206|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
SrbHaieznala,gdiejeMlaldicMirovnipregovorisunamoduzimalivriiemedaranijeinlerveniramouBiHZapadnikadanijepopusUospriUskomnaBeogradVaznasusvjedocenjauHagu
BurhanSaban
0
novomalbumu
i
ahije
nikadisam
o
B
v~iglavnikornandanttuacii
i
.1
nasci
zemlj
i,
hapseniu
NATO-azaEvropu,RatkaMladicatevojnnjinter-arnericki
general
Veslivenciii
1.1
BiH.
Klark
II
ekskluzivnomKlark,kaze,
jos
osrajepri
razgovoruzanaslistgovori
0
si-tvrdnjarnakojejeprije
godinuizrekaouzajecinickompismus
predsiednicom
reG-a
LuizAr-
bur
cia
iesituacija
II
BiH,"naz-
alosr,razocaravajuca".
S.s/r<",a
DOLle:ABDleAZOUUIIZSDP-8IS,DA
Traosporlpovrije(feReSamlje81(;0naKCUS:SalliranepovredeRadesRolfMclkolanlieugroieRa
(f.'",.t
q'i"""'>iCj
Eksplozivizazvaotragedijuulirmi"Ginex"
fRANCUSKA
Bazdarevicsevraca~
"
U
SoSo~
 
Ukratko
2
Dnevniavaz,petak,
aktuelno
.
junillipanj
2011..
BHRT
SEEMO
ZabrinutiZmJenOmStatuta
....MediiskaorganizacijajugoistocneEvrope(SEEMO)izraailajeza-
b
rinutos
t
zb
og
nedavnih
izmjenauStammjavnogmedijskcgservisaRadio-relevizijeBiH(BHRT),
uzocicnu
da
se
timemozepodrijetinezavisnauredivackapolirika
0
vetelevizije,iavilaje0nasa.
SpiriciMMF
nastauaMrelormi
Jurisic
nakonsaslallka
PREDSJEDNISTVO
P
t
.V
i-.-
-aormas_ImaJemea.ceMser--edIOgoz-a
liH
Konsultacije
0
rnandataru
Vijecaministara
-
....Predsjedavajuci
Vi-je(aministaraBiHNiko-
la
Spiri';
izrazio
je
uBa-
njojLuci,urazgovorusasefomMisijeMMF-a
za
BiHKostasomHristuorn(Costas
Christon)
i
ezi-
denmirnpredstavnikornMMF-aMilanomSucom(Cue),zabrinutGS!zbogodsusrvajedinstvenogstavauBiH
0
daljnjojsac-
adni
i
s
OVODlfinansi-
jskorninsrirucijom,
Sagovornicisusesaglasili
dajeneophodnonasravitiprovodenje
srrukrumih
reformi
koie
bi
rrebale
osiguratiprivredniopera-
vak
iprivlacen
je
dire-
ktnihstranihinvesticija
Ratnizlotin
PredlDienoriluor
HrSmanOUiCU
Domazet,Tihi,Prlic,KresiC,l.iianovlcuigriNaCovicujedakale
ime,
navodiljubicRadoncic:.Novozavaravanjeqradanada
S8
radinauspostavivlasti
Prvidankonsulracijapr-
edsjednika
i
visokihduzno-snikaosarn
bh.
parlamenra-
rnih
stranakasCianovima
Pr-
edsiednistvaBiHpokazaojedaserelativniizbornipobie-
dnici
ni
nakonosamrnjese-
ravaniegra
dan
a~
pros!
0
j
eneuspjesno,
Nikoizdvasuprotsta-vljenabloka,platformaskog
i
HDZ-ovog,
nije
odUSLaOodtogada
predlozi
SVGg
ka-
ndidatazapredsjedavajuceg
oritivladajucukoaliciju,patekondagovori
ti
0
irnenirna,Ovoje,nazalost,novozavar-avanjegradanadasenestora-dinausposravivlasti
ito
vje-rovatnonecebitiuspiesno.
kazao
je
novinarirna
RadonCicposlijerazgovora,On
ie
naglasioda
SBEEiH
nijepredlozioniri
ee
pr-
edlagati
S
vojekandidateza
predsiedavaiuceg
Vije.::a
mini-
SIlU1l
BiH
i
odao
da
ceovastr-
ankapodrzatisvakukoaliciju,
odnosnokandi
dam
koi
i
ceza-stupari
in
teresesvarri
naroda
uzemlji.-Principroraciiestar
jeod
1945.
godine,Nema
razlogadasernijenja,rakedanamjestupredsiedavajucegVijecami
II
stararrebabi
ti
HIVa!-zakljucio
je
Radoncic,
Na
pitan]enovinaradaIi
ee,ipak,podrzariprijedlog
SDP-a,
predsjednik
SEBBiHje
kazaodahoceukoli-
koovastrankapostigne
de-
govorsaHDZ-om..Akoje
suditiprernamaksi-
malistickimzahtjevimaoba
bloka,vrlo
leilko
ceplatformasi
iHDZ-ovci
uspjetipostici
do-
govor,
0
tornegovore
i
asasa-
znanjadacestrankepotpisni-
ceplatforrne
traliti
Cal<
pet
mjestau
Vijeeuministara
Bili,
medu
kojima
i
poziciju
mi-
Mila
vanjskih
poslovaBiRSaznajemo
da
suraspo-lozeni.
dll
pregovarnju
0
pozicijj
predsjedavajuCeg
VijeeaministarnBiH,dok
Ce
drugu.
traZiti
be·ZIlvjetno,nasm
Ce
yr.10teilkoprisrntiSNSDMiloradaDodika.Iako
S\l
svjesnidabiniihovkalldidatzapredsjedavajucegVijeeaministara."riGleskodobiopoddkuuParlamentuBiH,sobziromnaentiteLSkipri·neipgiasanja,platformasi
Ce,
ipak,
iz..a6
sasvojimprijedlo·gom.Uopticajuje,kakoienovinarimasaopciopredsje·
....TuzilacPosebneg
odj
ela
7.3
ra
mezloCineTuzila!itvaBiH
uputio
je
Sudu
BiH
priiedlogza
cdredivaajepritvorszaosumnjicenog
OliveraKrsmanovica,Krsmano-vicseteretidajepocinio
zloci
nprotivcovjelnGsti,
j
avila
j
e
0
nasa.
RiJdanei{;prednavinarim/lnakanralgavara
DanasSLa_gUmdlUOm
i
GOUiCem
Danas
bi
s
elanovima
Predsiednistva
BiH
trebali
razgovaratiMladenBosicizSDS-3,DraganCovic
iz
HDZ·aEiH,
Sulejrnan
rt-
hie
iz
SDA
i
ZlatkoLagu-mdziia
iz
SDP·.a.Nakonkonsulraefjasa.
svimstrankama
i
predloz-
enihimenaCiano"iPredsje-dnistvaBiHsvakomodpreedlozenihkandida
III
datceodredenbro]bodovauzavi-snostikolikobudeprijedlo-
gao
Imekandidarako
j
i
bude
imaonajvecibroibodova
bitce
upucenoParlarnentu
BiR
na
-izjaSnjavanje.
Ujanovic;uoelkonsulla
Gija
ciodzavrsetkaizbcranisuusranju
dogovoriti
0
irnenu
buducegpredsiedavaiuceg
Vijeca
ministara
BiH.Vijeca
miriistara
BiH,
i
pc-
dr>:ionogdrugog..
-Rekao
sam
Pro
edsjedn
i~!vuBiHdasaos-
ammieseciza-
kasnjenjapo-kusavaju
da
pra-
ve
ku6u
na-
opako.Pr-vojetroba-
10
dogov-
Stranke
HSS-nHI
mQenJaIme
....Predsjednistvo
HSS-NHi-jaBiHutvrdilojejuceruSarajevuGkvirniplanrada
i
naaela
zarad
pGvjerenSIaV3zacjelovitureformute5lranke.Refo-rrna,uzoSlalo,
uk]
j
11~
ujepromjenuimena,orgmi-zacijskiodbor,k.ao
i
urvrc1ivanjepolitickepla-Ifilnnekojom
Ce
nastupitinapr"dstoj
eeim
lokalnimiopCim
i
bGrima.Saborovestrankebit
oe
0
drzandokrajadesetogmjesecaovegodineiimatcesvojpolitick;,progra.mski,sram!arm
i
iZbotnidio,stojiusaopeenju
iz
HSS·NHI-ja.
Ku6anaopako
Upravoonakokakojena-slutiopredsjednik
SEBBiH
FahrudinRadoncic,
c;
jim
su
dobskomujutarnjimsatimaOlvO.renekOllsul!acijeuPre-
cis
jednisl"Vu
B
iH,"navo
za
va-
dnik
HSaZvonkoJuris;c,pet
hrvatskihimena,
AnteDo
rnazet,
S
tipe
Prlie,BorisTihi,MladenIvankovicLijDovic
i
Stjepa!]Kre1iic.
Visekandidata
-U
ovihdadva,anajka·snijedonedjeljeZiatko
Lagu.-
rndZijaiSulejmanTihic
treba·
Ii
bisesasrntis1vI.i10radGmDo-dikom
i
azgovar.ati
0
rnspodje·IipozicijauVijetuminis=BiH-kazaGnamjeJurisic.KolikojeDodikzaime.r"esiranzaborblldvablokazapozicijupredsjedavajucegVijecamillistaraBiHna-jboljepokazujenjegovaodIu·kadaSejuceruopcenepo·javiuPredsjednisrvuBiH.Umjesmnjega,na.konsultdieiedoslapotpredsiednicaSNSD-!
NadaTesanovic,S
clanovima
kolektivnog
sera.ddavejucersurazgova·raIiiZoran
Dene
iVe~maKr·stoviSpremoizPDP-a,MidenSimic
iz
DNS-a,Mladen
i
erkoIvankovicLijanovicizNSRzE-a,RifalDolie
iz
DNZ-ateEo~oLjubicizHDZ-a
1990.
-Mi.
smoodIuCilidllnaS
zaj
edniCki
kandi
darbudeouajkojegpredlot;iHDZBiH,anagospodinuCovicujedakazenjegovoime-rekaojenovilla·rimaLjubic,odbijajuCipotv
diti
dase
radi
0
potpredsjedni-
ci
HDZ·a
BiH
Borjani
KriSIO
ili
b;vsemfederalnommini·
SITU
:f1nansijaVjekoslavuBe-vandi.
S.ROiAyAC
SISDpOdrzaua
ltandidataHDZ-a
-SNSDostajepriranijernstavlldaDeeepredIagaIisvoghndidatazapredsjedavajucegVijeeaminiscaraBiB.MicemopodrfalilegitimnogptedstavnikahrvalSkognaroda,atojeHr·va!
iz
HDZ,aBiH.Usupromomijabih,kaoHrvatizSNSD-a,moglabinkandidatzaovupoziciju,!ito,narav!\o,nebibilouredu
fe
ilIajenO'linarirnaNadaTebnovie.
 
3
ktuelno
o
neVfi
i
avaz,petak
3,ju
nVlipanj2011.
BURAUKRAJINI
Uskorornoqucizlazakzlocincanaslobodu
Do
iC:F-liretaAbd-Ca
ZOUU-
izSDP-a-SA!
rauaranll
iz
susiadSlua
Mnogojeslicnosti"Dsijek-Koteksa"iSCT-aizatoveetrebareagirati,jernasakompanijenebiprezivjelejosjedanudarac
Tamanstosmoseoslo-
bodilislovenskog
SCf"a,koj
j
jeuernezavioviseodhiliadunasihradnika,poia-vilis
usenovimesetari
iz.susjedn
i
zemaljakoj
i
sunastavilipel
i
cii
tidomacegradevinare
i
zvrgava
Ii
ru-glubh.institucijenaocigledkornpletneiavnosti,
,,A
vaz"
j
e
j
0"
krajem20-09.pisao
0
tome
da
[eSCT
prevarantskakompanijako-
janeeeuspjetizavrsiiiprvudionicusarajevskezaobila-znice,ali
te
izvaratinasera-
dnike,Dcrnaceinstitucije
[Q
su
p
riznaletekgodinukasnije,kada
je
bilokasno
za
reakciju,
Ov
ibdanahrva
ts
kako-
rnpanija"Osijek-Koteks"
pocinjegradnjudrugedi-cnicesarajevskezaohila-znice,adetalji
do
koiih
smodoniukazujudaimamnogo
slicnostiizrneduovihdviiufirmi,odnosnounjihovompristupupo-slu
uBiR."Koteks~ie,kao
i
SCT,
posao
dobio
ponereal
n
0
niskoi(dampinskoj)ciieni."KOleks",
kao
i
SCT,
na-
mieravaiskoristitinasepo-
dizvodacedazanjih,po
smiiesnimcijenarna,obave
posao,aupi
1110
je
b
oce
Ii
imisplatiti
novae."Koteks",
pcput
SCT-
a,namierava
mi]
enia
ti
pro-
jektkakobiostvario
usee"de."Kmeks"je,bas
i
kaoSCT,csnovaouBiRkcer-
ku
firmu
puternkcje
ce,
vierovatno,pokusatiskla-patiugovoresdomacim
podizvodacirna..
Osimtoga,vlasnika
"Os-
ijek-Koteksa"DraguTa-dicauHrvatskoisurnniice
VI
korupci
j
ukao
s(O
suu
SloveniiisurnnjiciliSCT-
ovogcelnikaIvanaZidara,
koji
je
u
BiR
svojevrerneno
proglasenmenadzerorngo-dine.
Zbcg
toga
veesada,napccetku,trebaispitatisveove
cinjenicei
stoprijere-agirati,naravno,-akosestrahovaniapokazuopra-vdanirn,Nase
kompanije
nebiprezivjele
jos
iedanudar-ac
poput
onogkoji
imje,
uzblagoslovdomacih
via-
sti,zadao
SeT.
MoglDhidocidoneredainovihsukobadvijenepomirljivekrajskeqrupaciis
Krajina
"gori"
kakosebl-
izi7.
j
uni,
dankadaosuden
i
ratnizlocinacFikretAbdic
p
unid
vijetrecine
b
orav
kaupulskornzarvoru
i
rjei':euvje-reza
prekid
izdrzavanjaka-
zne,Tenzijezbcgrnoguceg
Abdicevogizlaska
iztamniee,
ako
sam
pristane
iIi
akoga
oslobodehrvatskeinstirucije,svesujace,
Odluka7.juna
RjfetDolic,
predsjednik
DNZ-a
BiB,
kal:eda"Abd-iO:;
nece
Iraziti
rnilost
od
hr-vatskihvlasti",
ali
istice
ida
iedrugamogucnostda
ga
oslobodiupravnikzarvora,hrvatskopravosude,VladaHrvatske
iii
hrvatski
pre"
dsjednikIvo
J
csipovic.
Do·lie,
ipak,
dodajc
i
danezria
hoce
li
se
tako
sto
i
desiti.-FikretAbdicnikadani-
jedecidnorekaosta
de
raditi
nakonizdrfanekazne.
Ali,morivirajugapozivivelikog
broiaKraiisnika,bez
obziranapolirickeopciie,dasevr-
ati,pornogne
"Agrokomer·
cu"
i
dadneoptirnizam
i
energiiu-kazeDolle,On
dodajeda
"Babu"
zoo
Obicnl
ZIOClnaC
UreakcijinamoguciAbdicevizlazakizzarvoraAlmir
Tude,
predsjednikFe-
deralnog
savezademobilisanihboraca,
kdeciaje"Abdie
i
kada
i
ade
i
zatvora,
jedanobicniratnizlocinacurukama
Do-briceCosicaiSiobodanaMiloseviea".
Ontrebado>ideu
penzij
u,dasebri-..
ne
0
unucima,Njegovizlazaknetrebada
pellllJu
imanikakav
znacaj
zaKrajinu-kategorican
je
Tutic,
n~iaJ
NlNKOVJt/
TOJETO
00/1(;:Nezna
Ua
~ebili
vunesarnopristaliceDNZ-a
nego
i
SDP"3iSDA,
dakakone
putern
stranackih
organa,
nego
to
cille
po
j
edinci
izli
h
stranaka.Dolicsamouvjere-norvrdiidajeAbdicuizvr·snojmentalnojipsihofl"ZiCKOjkondicijiIedaceon
"u
svakojvarijamiovegodi-llesigurnobili.lIaslobodj".
S
druge
S
fram"borackeorganizacijenekadasnjegPe-togkorpusaArmijeRBiRujedinjuju.e
u
StaVUda
7,
iu"na"docekaju"AbdieauVeli-kojKladusiiiin3granicllomprijelazuuBiHu.koli.kodo·cekorganiziraiu
i
pristalice
kladuskog
"Babe".
Tako
bi
se
opel
sudariledvijenepc-mirljivekraiiskegrupacije
kojesuumedusobnimsuko·
bima
izgubile
4,000
zivora.
Policijskazabrana
"KanoonalnisavezlPatr'iotskelige,logorahUSKidemobilisanihboracaodrZa!ceskupnais
tOm
mjesrlliu
ism
vrijemegdjebuduipri·staliceosudenogramogzl-ocinca
kaz.e
BesimDizdric
il
ParriOiske
Ii
ge.Dodajedasuborciipatr-iotiKrajinedUI;nidavodukrajiskesecesijeisaradnikaneprijateljadocekajuonakokakojednomzlikovcu
i
pri"liei,ali!!a!isagovoruikj
00
ne
zeli
preciwijeodgovori
ti
ka·ko
hi
mogaoizgledatilaj"docek".No,Dizdaricpri·znajeidaraspolazeinform
cijamadaceevemualnaor"ganiziranaokupi
j
a!!ja7..abra·niliMUPUSKzbogmo·gucihlIereda.
M.DEDIC
o
carnuJarazgOUaranos
RadmanOUiCemilZelbegOUiCem
Dolicjeprijenekolikodana,predkonsllltacijellverisizboromnovogVij
eCa
minis
tara
BiH,neformalnorazgovaraouPredsjedni-
SlVU
BiB
is
nekimmedunTOdn
i!II
sluibenicima
0
po-vratkuFikretaAbdiCa.-Svioniseslazucia,bezobz.iranaonoSlO
se
desilo,njegovukaznuisudenje,Abdie,ipak,mozebitiamo-rtizerodnosa.uKIajin
i
uBiB
Ie
aulOri[et
s
pozilivn-imporukama-navodiDo-lie
i
dodajedasuu"cash!!·
j
u"utesrvovalii
N
ebojsaRadmanovic,Bakir!letbe-govieisavjetnik
Zelika
Kc-msiea.
LiPouaca:Sarnoza8Monomi]U
KanlonalnipremijerHa-mdijaLipov3easmatrnda
s
u"bio.logijaiAbdi6evo~ivo!"noiskusrvood!u~u
j
u6unjegovomevenrualnoInpo-vratkullapoiitickus,ellU~.-Onje~ovjeksviseod
70
godilla.zivota.Nadamse
cia
jedovoijnomudardanerazminja
0
povratku
u
politiku,jerbitimeuciniovelikuuslugukra·jiskomnarodll.:5toseticeekollomije,njegovaiskll-SIvabi(rebalosaslusati.Kamo'Srecedaseuzivoruddaosamoekonomije-isticeLipovaca.
Upovaca;BioJogijaiiskustvo
Smjenanacelu"Cesta
FBiHH
Uuleuumlesto
praUdiCa
NoviNadwrniodbor"Cesta
FBiH"
kojije
u
pone-djeljakimenovalaFederalnavladarn7.Jijclio
j
edufuostidrektoraoveinstirucijeLjubuPravdiea,
a
nanjegovomjeslopredioZenjeFilipVujev..VujeveenaovojpozicijiizV3nicnol,amijenitiPra·vdicakadaVladaFederaci·jepOlvrdiodluku
0
tome.
Pravditjenaovupozicijuimenova.n2008.,uzpo"drskllHDZ-a
BiH..
N
a
ovajnacin
ce
prcdsta·vnici.mahrvatskognarodaostalim
j
es
to
direktora"Ces·ta",aBosnjacisuveeranijedobilidirektora"Autoces·ta",gdjejenakonErdala
Tr·
huljadosaoEnsadKarie."GesteFBiH"(bivsaDirekcijacesla)upravljajumagislralnimceSlama,alivodeikrupneprojektepo·putgradnjesarajevskezao·bilazllice,G.
M.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirnesa Dedic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->