Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cinsel Yaşam Kılavuzu

Cinsel Yaşam Kılavuzu

Ratings: (0)|Views: 8,759 |Likes:
Published by teon60

More info:

Published by: teon60 on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
CC
İİ
NNSSEELL Y
 
YAA
ŞŞ
AAMM IILLAAVVUUZZUU 
 
 1
CC
İİ
NNSSEELLYYAA
ŞŞ
AAMM 
Bedensel Hazlar
ı
n Ke
ş
fi
İ
nsan bedeni pek çok
hazz
ı
n kayna
ğ
ı
d
ı
r
. Herkesin hazald
ı
ğ
ı
 
ş
eyler çok farkl
ı
olabilir, ama hepimiz
bedenselhazlar
ı
m
ı
z
ı
geli
ş
tirebiliriz
. Cinsellikle ilgili
önyarg
ı
larve tabular
, bedensel hazlar
ı
m
ı
z
ı
 
ke
ş
fetmemizi
 engellememeli. Asl
ı
nda hepimiz bedenimize
dokunulmas
ı
ndan
ve ba
ş
ka bedenlere ya da e
ş
yalara
dokunmaktan
haz ald
ı
ğ
ı
m
ı
z
ı
biliriz. Ancak bu dokunmalarcinsellik ça
ğ
r
ı
ş
t
ı
raca
ğ
ı
endi
ş
esi ile çocukluktan itibaren
s
ı
n
ı
rland
ı
r
ı
l
ı
r
. Böylece hepimiz farkl
ı
oranlarda
kendi
 
bedenimize dokunmay
ı
bile
kendimize yasaklar
ı
z.Oysa tüm dokunu
ş
lar
cinsellik
içermez ama
bedensel haz
içerebilir. Dikkat edersekbaz
ı
 
giysilerin
,
kuma
ş
lar
ı
n
dokunu
ş
unun bize bedensel bir haz verdi
ğ
ini görürüz, bus
ı
kl
ı
kla
cinsel içerikli de
ğ
ildir
. Ho
ş
kokulu ve güzel temas
ı
olan temiz bir yatakta birçokki
ş
i bedensel olarak haz al
ı
r ve huzur duyar. Pek ço
ğ
umuz suyun temas
ı
ndan, denizdeyüzmekten, küvet veya jakuziden bedensel olarak da haz al
ı
r
ı
z. Yüzümüzü temizlemek yada bedenimize ho
ş
kokulu bir losyon sürmek bize keyif verebilir. Temiz havada yürürveya ko
ş
arken rüzgar
ı
n bedenimize temas
ı
haz vericidir. Birçok spor etkinli
ğ
inde, dansederken ve elbette sevi
ş
irken de kendi bedenimizin hareketinden de haz al
ı
r
ı
z. Baz
ı
lar
ı
m
ı
ziçin bu dokunu
ş
lar
ı
n kimisi
cinsel tatlar
da içerebilir, ama yayg
ı
n olan cinsel olsun ya daolmas
ı
n
bedensel haz duymakt
ı
r
.Bazen tahta bir mobilya, cam veya seramik bir kap, ipek bir kuma
ş
gibi canl
ı
olmayan bire
ş
yaya dokunmak da bize bedensel bir haz verir. Elbette di
ğ
er canl
ı
lara, insanlaradokunman
ı
n da her zaman
cinsel olmas
ı
gerekmeyen hazlar
ı
da vard
ı
r. Ço
ğ
umuzgünlük ya
ş
am
ı
m
ı
z içinde, bedensel hazlar
ı
m
ı
z
ı
keyfini sürece
ğ
imize
bast
ı
r
ı
r
ve böyleceonlar
ı
 
fark etmemeyi ö
ğ
reniriz
. Oysa bu dokunu
ş
lardan ald
ı
ğ
ı
m
ı
z haz, ayn
ı
zamandakendimizi
iyi hissetmemize
de önemli katk
ı
lar yapar ve bireysel
mutlulu
ğ
umuzuartt
ı
r
ı
r
.Bedensel hazlar
ı
n
fark
ı
nda
olman
ı
n ve onlar
ı
 
geli
ş
tirip
 
çe
ş
itlendirmenin
, bireysel
mutlulu
ğ
umuza
oldu
ğ
u kadar,
cinsel doyumumuza
da önemli katk
ı
lar
ı
olabilir. Çünkükendi bedenimizle ili
ş
kimiz, bedenimize
haz alma izni vermemiz
, ayn
ı
zamanda cinseldavran
ı
ş
lar
ı
m
ı
z
ı
da etkiler.
Cinsellik
yaln
ı
zca cinsel organlar aras
ı
nda olu
ş
an, k
ı
sa bireylem de
ğ
il,
bir haz alma sürecidir
. Kendi bedenimizin hazlar
ı
n
ı
ne kadar iyi
tan
ı
yorsak
, bedenimizi ne kadar
benimseyip
 
kabul ediyorsak,
kendimize ne kadar
haz alma izni
veriyorsak, o kadar
rahat
ve
keyifli
sevi
ş
ebiliriz.Kendileri için cinselli
ğ
in önemli olmad
ı
ğ
ı
n
ı
söyleyen veya cinsel sorunlar
ı
olan bir çokinsan
ı
n, genellikle kendi bedenleri ile ili
ş
kileri de olumsuzdur. Kendi bedenlerinibe
ğ
enmez, dokunmamaya çal
ı
ş
ı
r ve tüm dokunu
ş
lardan
kaç
ı
n
ı
rlar
. Kendilerine bedenselolarak haz alma izni vermezler ya da bu izin belirli alanlarla, s
ı
kl
ı
kla
cinsel organlar
ı
iles
ı
n
ı
rl
ı
d
ı
r. Birçok ki
ş
i yeti
ş
me ça
ğ
lar
ı
nda ald
ı
ğ
ı
 
cinsel haz için suçluluk duyar
ve zamaniçinde haz almamay
ı
 
ö
ğ
renir
.Her birimiz, kendi
yasaklar
ı
m
ı
z
ı
y
ı
k
ı
p
,
yeni deneyimlereizin verdikçe
,
bedensel hazlar
ı
m
ı
z
ı
artt
ı
rabiliriz
.Hepimiz günlük ya
ş
am
ı
m
ı
z içinde, bu ö
ğ
renim için
kendimize ay
ı
racak birkaç saati
 bulabiliriz. Yaln
ı
zca kendi bedenimizden alaca
ğ
ı
m
ı
z duyumlara odakland
ı
ğ
ı
m
ı
z bu süreiçinde, birçok
haz ke
ş
fedebilir
ve bunlar
ı
zaman içinde artt
ı
r
ı
p
çe
ş
itlendirebiliriz
.Kendimizle kuraca
ğ
ı
m
ı
z bu
olumlu ili
ş
ki
, cinselli
ğ
e de
daha rahat, daha aç
ı
k
bir aç
ı
danbakmam
ı
z
ı
kolayla
ş
t
ı
racakt
ı
r.
 
 2
MASTURBASYON VE C
İ
NSEL YA
Ş
AMIN GEL
İŞİ
M
İ
 
Bütün bebekler, hem kendi bedenlerine hem de d
ı
ş
dünyaya kar
ş
ı
merak duyar veö
ğ
renmeye çal
ı
ş
ı
rlar.
Her çocuk, cinsel organlar
ı
na, burnuna ya da aya
ğ
ı
naduydu
ğ
una benzer bir merak duyar.
Gene bebeklik dönemlerimizden itibaren,bedenimize dokunulmas
ı
ndan haz al
ı
r
ı
z. K
ı
z ve erkek çocuklar cinsel organlar
ı
nadokunulmas
ı
ndan haz ald
ı
klar
ı
n
ı
da, parmaklar
ı
n
ı
ya da annelerinin memesini emmektenhaz ald
ı
klar
ı
n
ı
ö
ğ
rendikleri gibi ö
ğ
renirler.
Çocuk, her davran
ı
ş
ı
nda ac
ı
dan kaç
ı
n
ı
p,hazza yöneldi
ğ
i için, cinsel organlar
ı
yla oynar, masturbasyon yapar.
Henüztoplumsal çevrenin yasaklamalar
ı
n
ı
ö
ğ
renmedi
ğ
i bu dönemlerde, cinsel organlar
ı
ylaoynamaktan haz al
ı
r. Çevredeki eri
ş
kinler, bu davran
ı
ş
tan rahats
ı
z olur, "ne ay
ı
p", "neyap
ı
yorsun sen", "elin ta
ş
olur" gibi sözel olumsuz tepkiler gösterebilir, vurma, eliniyakma gibi fiziksel cezalar verebilir, bu nedenle doktora ba
ş
vurabilirler. Oysa bu çocu
ğ
undo
ğ
al geli
ş
iminin, ayn
ı
zamanda kendi bedenini ke
ş
fetme sürecinin bir parças
ı
d
ı
r. Bus
ı
rada kar
ş
ı
la
ş
ı
lan tepkiler ise, çocu
ğ
un ilerideki ya
ş
am
ı
nda cinselli
ğ
e bak
ı
ş
ı
n
ı
n ilkbelirleyicileri olacakt
ı
r. Bu engelleyici ve cezaland
ı
r
ı
c
ı
tutumlar, insanlar
ı
n bu do
ğ
aldavran
ı
ş
ı
, ay
ı
p, günah gibi kavramlarla birle
ş
tirmesine, yapmaktan kaç
ı
nmas
ı
na, yapt
ı
ğ
ı
 için de suçluluk veya yersiz kayg
ı
lar duymas
ı
na neden olur.
Masturbasyon, ki
ş
ininkendi kendine bedenini, cinsel organlar
ı
n
ı
uyararak, cinsel haz ald
ı
ğ
ı
ve doyumaula
ş
t
ı
ğ
ı
bir eylemdir.
Ayn
ı
zamanda masturbasyon, herkesin kendi bedeninin cinselhazlar
ı
n
ı
ke
ş
fetti
ğ
i, cinsel doyumu ö
ğ
rendi
ğ
i bir yoldur. Cinsellikle ilgili her konuda oldu
ğ
ugibi, bu konuda da bir çok yanl
ı
ş
inan
ı
ş
ve anlams
ı
z yasaklar vard
ı
r.
Masturbasyon,hastal
ı
ğ
a, güçsüzlü
ğ
e, vereme, sivilceye, körlü
ğ
e, saç dökülmesine yol açmaz.
 Ba
ş
ka biriyle
korunmas
ı
z kurulan cinsel ili
ş
kiler, bel so
ğ
uklu
ğ
u, frengi, A
İ
DS,hepatit gibi baz
ı
hastal
ı
klar
ı
n bula
ş
mas
ı
na yol açabilirken masturbasyonun butür bir tehlikesi olamaz,
tek ki
ş
ilik bir eylemdir. Masturbasyonun cinsel gücü azaltmas
ı
 söz konusu de
ğ
ildir, tersine deneyim kazand
ı
racakt
ı
r.
İ
lerde kurulacak e
ş
li ili
ş
kilerdesorun yarataca
ğ
ı
na, erken bo
ş
alma, sertle
ş
me zorlu
ğ
u, hatta k
ı
s
ı
rl
ı
ğ
a sebep olaca
ğ
ı
nainananlar vard
ı
r. Oysa
masturbasyon deneyimi, ilerde cinsel e
ş
lerle ili
ş
ki kurmadaancak kolayl
ı
k yaratabilir.
Çünkü ki
ş
i ne kadar deneyimliyse, o kadar az sorunya
ş
ayacakt
ı
r. Ba
ş
ka bir insan
ı
n bedenini ve cinselli
ğ
ini tan
ı
mada, birlikte haz üretmede,kendi bedeninin isteklerini ve hazlar
ı
n
ı
tan
ı
man
ı
n ancak yarar
ı
olabilir.Masturbasyon her iki cins için ve her ya
ş
ta do
ğ
ald
ı
r.
Kendi kendine haz alman
ı
n vecinsel dürtüleri doyurman
ı
n sa
ğ
l
ı
kl
ı
bir yoludur.
Herhangi bir tehlikesi ve zarar
ı
 yoktur. Henüz
e
ş
li cinsel ili
ş
ki kurmam
ı
ş
, düzenli bir cinsel ya
ş
am
ı
olmayan gençeri
ş
kinlerin masturbasyon yapmas
ı
de
ğ
il, yapmamas
ı
daha zararl
ı
d
ı
r.
Çünkücinsel isteklerin doyurulmas
ı
sa
ğ
l
ı
kl
ı
d
ı
r. E
ş
li cinsel ili
ş
kiler kurulduktan sonra damasturbasyon, bireysel bir haz kayna
ğ
ı
olarak varl
ı
ğ
ı
n
ı
sürdürür.Baz
ı
insanlar da masturbasyon fantezilerinin varl
ı
ğ
ı
ndan veya içeri
ğ
inden rahats
ı
zl
ı
k,
suçluluk
duyarlar.
Oysa
fanteziler, cinsel ya
ş
ama renk katar, de
ğ
i
ş
kenlik getirirler.Ki
ş
iye özel ve önemlidirler, gerçekle
ş
tirilmeleri gerekmez, bu istenmeyebilir veyaolanaks
ı
z olabilir. Ba
ş
kalar
ı
yla, hatta cinsel e
ş
le de payla
ş
ı
lmalar
ı
zorunlu de
ğ
ildir.
İ
çerikleri ne olursa olsun, yaln
ı
zca o ki
ş
iyi ilgilendirirler, cinsel uyar
ı
lmay
ı
ve hazz
ı
artt
ı
r
ı
c
ı
 i
ş
levleri vard
ı
r.
Cinselli
ğ
in dürtüsel yan
ı
oldu
ğ
u gibi ö
ğ
renilen bir taraf 
ı
da vard
ı
r.
 Cinsel ya
ş
am
ı
m
ı
z
ı
n geli
ş
imini üç basamaktan olu
ş
an bir süreç olarak tan
ı
mlayabiliriz.
Birinci basamakta
, masturbasyon ile kendi bedenimizi, cinsel hazlar
ı
m
ı
z
ı
ve cinseldoyumu ö
ğ
reniriz.
İ
kinci basamakta
, bir cinsel e
ş
in bedenini tan
ı
r, birlikte cinsel hazüretmeyi, bir anlamda cinselli
ğ
in fiziksel boyutunu payla
ş
may
ı
ö
ğ
reniriz.
Üçüncübasamakta
ise dü
ş
ünsel ve duygusal boyutta da payla
ş
ı
mlar ya
ş
ad
ı
ğ
ı
m
ı
z bir cinsel e
ş
lesevi
ş
iriz. Cinsel ya
ş
am erkeklerin ço
ğ
unda bu basamaklar
ı
izleyerek geli
ş
ir.Masturbasyona ili
ş
kin kayg
ı
lar ta
ş
ı
salar da erkeklerin tamam
ı
na yak
ı
n
ı
masturbasyonyapar. Eri
ş
kin ya
ş
amlar
ı
n
ı
n ba
ş
lang
ı
c
ı
nda ço
ğ
u para kar
ş
ı
l
ı
ğ
ı
da olsa, cinsel e
ş
lerle ili
ş
kiyegirer. Ço
ğ
u ya
ş
amlar
ı
n
ı
bir cinsel e
ş
le uzun süreli payla
ş
ı
r. Toplumumuzda cinsellik k
ı
zçocuklara daha belirgin olarak yasaklan
ı
r, ço
ğ
unlu
ğ
u cinsel dürtülerini bast
ı
rmay
ı
ö
ğ
renir,masturbasyonu bile denemez, fiziksel cinselli
ğ
i ö
ğ
renecek ortam
ı
olmaz. Böylece

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nuritok liked this
Cigdem Orf liked this
onok88 liked this
repsac69 liked this
Hakan Yılmaz liked this
Mister Spock liked this
Atilla Borazan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->