Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Peran Probiotik dalam Industri Unggas

Peran Probiotik dalam Industri Unggas

Ratings:
(0)
|Views: 1,463|Likes:
Published by Putra Syah
Review Peran probiotik dalam industri unggas oleh S. M. Lutful Kabir, diterjemahkan oleh Setiawan Putra Syah. Review ini membahasa mengenai penggunaan probiotik pada pakan ayam dan perannya dalam industri prunggasan.
Review Peran probiotik dalam industri unggas oleh S. M. Lutful Kabir, diterjemahkan oleh Setiawan Putra Syah. Review ini membahasa mengenai penggunaan probiotik pada pakan ayam dan perannya dalam industri prunggasan.

More info:

Published by: Putra Syah on Jun 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088|
8
Ikopyfwfy}hwk PhcnhcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
WFZKH^HC PVZYH W[HDI968800088PW Efwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd Phwghwhyahch Kcwzkzvz Pfyzhckhc IonoyPfyhc Pyoikozke jhlhb Kcjvwzyk Vcnnhw!
!W# B# Lvzmvl Ehiky
Kczfychzkochl Aovychl om
Bolfgvlhy Wgkfcgfw
 
Kcz# A# Bol# Wgk#
900;, 8017678"76:=
Hiwzyhe
 
Pfckcnehzhc pyojvezk}kzhw jk kcjvwzyk vcnnhw zflhd jkwfyzhk olfd ifyihnhk jhbphe,zfybhwve bvcgvlc{h ifyihnhk bhghb phzonfc jhc yfwkwzfcwk ihezfyk# Jhbphezfywfivz wfihnkhc ehyfch pfcnnvchhc wfbihyhcnhc hnfc efbozfyhpk wfihnhkhekihz jhyk pyhezfe bhchafbfc jhlhb wkelvw pfbflkdhyhhc# Zkcahvhc kck bfbifykehcykcnehwhc jhyk pfcnnvchhc pyoikozke vczve pfcgfnhdhc pfc{hekz ihezfyk phjhvcnnhw, wfyzh bfcvcaveehc pfyhc pozfcwkhl pyoikozke jhlhb ekcfyah pfyzvbivdhcjhc yfwpoc efefihlhc vcnnhw, wflhkc kzv efhbhchc jhc bhcmhhz jhyk jhnkcn vcnnhwzhcph evlkz bfyvphehc ivezk zfydhjhp pfylkcjvcnhc eocwvbfc, jhc jfcnhc f}hlvhwk{hcn efzhz jhyk dhwkl {hcn jkpfyolfd whbphk whhz kck#
Ehzh Evcgk1
Pyoikozke, ihezfyk, pfcnfcjhlkhc pfc{hekz, evhlkzhw jhnkcn, vcnnhw#
8# Pfcjhdvlvhc
Kcjvwzyk vcnnhw zflhd bfcahjk wvhzv efnkhzhc feocobk {hcn pfczkcn jkihc{he cfnhyh# Jhlhb wehlh pfbflkdhyhhc {hcn ifwhy, jkbhch vcnnhw zfywfivzzfyphphy eocjkwk wzyfw, bhwhlhd {hcn ifyehkzhc jfcnhc pfc{hekz jhc efbfyowozhceocjkwk lkcnevcnhc wfykcn zfyahjk jhc bfcnhekihzehc efyvnkhc feocobk {hcn wfykvw#Pfcgfnhdhc jhc pfcnfcjhlkhc pfc{hekz wflhbh ififyhph jfehjf zfyhedky zflhdbfc{fihiehc pfckcnehzhc ifwhy jhlhb pfcnnvchhc oihz"oihzhc df~hc# Chbvc,efnvchhc jhyk hnfc hczkbkeyoih wfihnhk zkcjhehc pfcgfnhdhc zflhd jkpfyzhc{hehc,bfcnkcnhz joevbfczhwk lvhw zfczhcn pfyefbihcnhc yfwkwzfcwk hczkbkeyoih hczhyihezfyk phzonfc# Ahjk, efbvcnekchc hczkikozke ifydfczk vczve jknvchehc wfihnhkwzkbvlhc pfyzvbivdhc vczve vcnnhw jhc efpfjvlkhc zfczhcn fmfe whbpkcn jhykpfcnnvchhcc{h wfihnhk hnfc zfyhpfvzke zflhd bfcndhwklehc wfivhd kelkb jk bhcheocwvbfc jhc pyojvwfc zflhd bfcghyk hlzfychzkm lhkc {hcn lfikd ihke# Pyoikozke
 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088|
9
Ikopyfwfy}hwk PhcnhcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
wfjhcn jkpfyzkbihcnehc vczve bfbfcvdk efwfcahcnhc kck jhc zflhd ififyhphpfzfyche bfcnnvchehcc{h wfihnhk wfwvhzv {n lfikd jkwvehk jhykphjh hczkikozke U8"7R#Bfchbihdehc ihezfyk {hcn ikhwh jkwfivz ihezfyk bfcnvczvcnehc phjhwhlvyhc pfcgfychhc vcnnhw ivehclhd bfyvphehc wfivhd eocwfp ihyv, chbvcpfbhdhbhc wfghyh lfcnehp jkbhch, ehphc jhc ihnhkbhch bfcnnvchehcc{hbhwkd lvpvz jhyk pfbhdhbhc ekzh# Wfivhd pfykwzk~h bfcgoloe {hcn pfczkcn jhlhbpfcnfbihcnhc pyoikozke hjhlhd bfcfbvehc ihd~h h{hb {hcn ihyv bfcfzhwjhphz jklkcjvcnk zfydhjhp eolockwhwk olfd
Whlbocfllh 
fczfykzkjkw jfcnhc jowkwwvwpfcwk jhyk kwk vwvw {hcn ifyhwhl jhyk h{hb jf~hwh {hcn wfdhz U:R# Eocwfp kckjkwfivz gobpfzkzk}f ftlvwkoc# Jhbphe ikozfecolonk jk ikjhcn cvzykwk vcnnhwbfbpvc{hk hyzk pfczkcn# Ikozfecolonk bfbfnhcn pfyhc jhlhb kcjvwzyk phehcvcnnhw# Hdlk nkqk wfghyh zfyvw bfcfyvw bfcfbphzehc vph{h bfyfeh jhlhbbfcndhwklehc phehc {hcn lfikd ihke jhc lfikd feocobkw# Phehc {hcn ihke whah zkjhehehc ifymvcnwk wfwvhk jfcnhc zvavhcc{h chbvc pfbhcmhhzhc {hcn lfikd ihke avnhwhcnhz jkpfylvehc# Pfyvihdhc jkfz wfyzh evyhcnc{h jkfz {hcn wfdhz jhphzbfbpfcnhyvdk efwfkbihcnhc bkeyomloyh jhlhb vwvw wfdkcnnh bfc{fihiehcpyfjkwpowkwk phjh nhcnnvhc pfcgfychhc# Yhcwvb {hcn gvevp wfkbihcn jhlhbfcfynk jhc nkqk avnh whcnhz pfczkcn jhlhb bfcahnh vwvw wfdhz# Ihc{he pfydhzkhcihyv"ihyv kck zflhd jkzfykbh jhyk hdlk nkqk jhc hdlk efjoezfyhc df~hc vczvepfbhcmhhzhc zfphz cvzykwk jhc pfcnnvchhc pyoikozke vczve pfckcnehzhcpfyzvbivdhc vcnnhw# Jhlhb nkqk h{hb pfjhnkcn, wpfwkfw pyoikozke wfpfyzk
Lhgzoihgkllvw, Wzyfpzogoggvw, Ihgkllvw, Ikmkjoihgzfykvb, Fczfyogoggvw, Hwpfynkllvw,Ghcjkjh 
, jhc
Whggdhyob{gfw 
bfbklkek fmfe {hcn bfcnvczvcnehc zfydhjhp ekcfyahh{hb iyoklfy U6"96R, bfbojvlhwk bkeyomloyh vwvw jhc bfcndhbihz phzonfc U>,90,9="78R, bfcnvihd dkwzolonkghl vwvw U9;,79,77R, kbbvcobojvlhwk U4,80,86,8;,99,7:"7;R,phyhbfzfy dhfbhzoikogdfbkghl zfyzfczv U> ,88"89, 96,7;R, bfckcnehzehcehyhezfykwzke wfcwoykw jhyk jhnkcn iyoklfy zhcph evlkz U:0,:8R, jhc bfckcnehzehcevhlkzhw bkeyoikolonkw jhnkcn h{hb iyoklfy U:9R# Zvavhc jhyk ehakhc kck hjhlhd vczvebfcnnhbihyehc pykcwkp"pykcwkp, bfehckwbf zkcjhehc jhc eykzfykh jhyk wflfewkpyoikozke, jhc vczve bfykcnehw hplkehwkc{h phjh kcjvwzyk vcnnhw#
 
Wfzkh~hc Pvzyh W{hd 9088|
7
Ikopyfwfy}hwk PhcnhcEfwfdhzhc Bhw{hyhehz ]fzfykcfyWfeolhd PhwghwhyahchKcwzkzvzf Pfyzhckhc Ionoy
9# Hphehd Pyoikozke Kzv?
Wflhbh ifyzhdvc"zhdvc ehzh pyoikozke zflhd jknvchehc jhlhb ififyhph ghyh{hcn ifyifjh# Dhl kck phjh h~hlc{h jknvchehc vczve bfcnnhbihyehc qhz"qhz {hcnjkdhwklehc olfd wvhzv pyozoqoh {hcn jkwzkbvlhwk olfd wfwfoyhcn U:7R, zfzhpk efbvjkhcjknvchehc vczve bfcnnhbihyehc wvplfbfc phehc zfyche {hcn bfbklkek fmfebfcnvczvcnehc phjh df~hc kchcn jfcnhc bfbpfcnhyvdk mloyh vwvwc{h U::R#Gyh~moyj U:6R
bfcjfmkckwkehc pyoikozke wfihnhk “wfivhd evlz
vy wpfwkmke jhykbkeyooynhckwbf dkjvp $zfyvzhbh
Lhgzoihgkllvw 
wpp#+ {hcn zfyjhphz phjh df~hcvczve bfbhwzkehc pfbifczvehc wfghyh fmfezkm popvlhwk vwvw jhyk efjvh oynhckwbfvwvw {hcn bfcnvczvcnehc jhc {hcn phzonfc)# Mvllfy U:=R efbvjkhc bfbifykehcjfmkckwk {hcn vcke jhyk pyoikozke {hkzv )wvplfbfc phehc dkjvp bkeyoih {hcnbfcnvczvcnehc ifypfcnhyvd zfydhjhp df~hc kchcn jfcnhc bfckcnehzehcefwfkbihcnhc bkeyoih vwvwc{h)# VW
Chzkochl Mooj Kcnyfjkfcz Hwwogkhzkoc 
 bfc{fivzehc, pyoikozke $bkeyoih {hcn jkifyk lhcnwvcn+ bfyvphehc wvbify dkjvpbkeyooynhckwbf hlhbk {hcn bflkpvzk ihezfyk, ahbvy jhc yhnk U:>R# Bfcvyvz jfmkckwk{hcn whhz kck jkhjopwk olfd MHO/^DO, pyoikozke hjhlhd1 )bkeyooynhckwbf dkjvp{hcn iklh jkifykehc jhlhb avblhd {hcn gvevp hehc bfbifykehc bhcmhhz efwfdhzhcphjh dowz) U:4R# Lfikd zfphzc{h, pyoikozke hjhlhd bkeyooynhckwbf dkjvpcocphzdonfckg jhc zkjhe ifyhgvc jk hlhb, {hcn iklh jkifykehc bflhlvk ahlvypfcgfychhc, hehc bfcnvczvcnehc ihnk efwfdhzhc dowz U:;R#Dhl kck jk{hekck olfd wfihnkhc ifwhy pfcflkzk ihd~h zfyjhphz efwfkbihcnhc{hcn lhikl jhyk ihezfyk bfcnvczvcnehc jhc {hcn zkjhe bfcnvczvcnehc phjh whlvyhcpfcgfychhc vcnnhw {hcn coybhl, wfdhz, jhc {hcn zkjhe wzyfw# Efzkehefwfkbihcnhc kzv hjh, vcnnhw zfywfivz bfcahlhcehc fmkwkfcwk wfghyh bhewkbhl,zfzhpk akeh zfyahjk wzyfw, mloyh bfcnvczvcnehc zfyvzhbh
Lhezoihgkllvw 
, bfbklkekefgfcjfyvcnhc pfcvyvchc avblhd, wfyzh zfyahjk pfyzvbivdhc {hcn ifylfikd jhyk mloyh{hcn zkjhe bfcnvczvcnehc $phzonfc+# Efahjkhc kck jhphz bfbpfcnhyvdk zkbivlc{hpfc{hekz wfpfyzk jkhyf, hzhv pfc{hekz wvielkckw jhc bfcnvyhcnk phyhbfzfy pyojvewkpfyzvbivdhc, fmkwkfcwk phehc, jll# Mloyh pflkcjvcn {hcn dkjvp jhlhb vwvw whcnhzwzhikl, zfzhpk jhphz jkpfcnhyvdk olfd ififyhph mhezoy bhehchc jhc lkcnevcnhc# Hjhzknh dhl {hcn whcnhz pfczkcn {hkzv efifywkdhc {hcn ifylfikdhc, zfyhpk hczkikozke jhcwzyfw# Jk hlhb lkhy, h{hb hehc bfcjhphz mloyh vwvw {hcn lfcnehp jhyk eozoyhc kivc{h

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gmit Betlehem Oesapa Barat liked this
Stefanus Yoseph liked this
Wuland Waisnawa liked this
Ita Takayashe II liked this
Ondi liked this
Riza Fachry liked this
B'MAZ liked this
030306028 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->